Přeskočit na obsah

Fakulta mezinárodních vztahů Vysoké školy ekonomické

Z Wikipedie, otevřené encyklopedie
Fakulta mezinárodních vztahů
Vysoká škola ekonomická v Praze
Faculty of International Relations
Vedení fakulty
Děkankadoc. Ing. Martina Jiránková, Ph.D.
Proděkandoc. Ing. Josef Taušer, Ph.D.
Proděkankadoc. Ing. Mgr. Radka Druláková, Ph.D.
ProděkanIng. Ondřej Sankot, Ph.D.
TajemníkIng. Andrea Černá
Statistické údaje k 2013
Zaměstnanci249
Studenti4241
Studijní program
Pregraduální2260
Postgraduální1815
Doktorský166
Základní informace
Původní názevFakulta obchodní
Datum založení1991
Statusveřejná[1]
Kontaktní údaje
AdresaFakulta mezinárodních vztahů
VŠE v Praze
nám. W. Churchilla 4
130 67 Praha 3
Telefon224 095 221
Souřadnice
http://fmv.vse.cz

Fakulta mezinárodních vztahů (FMV) je jednou ze šesti fakult Vysoké školy ekonomické v Praze (VŠE), největší veřejné ekonomické vysoké školy v České republice. Fakulta na základě jednotného ekonomického standardu VŠE rozvíjí studium a vědeckovýzkumnou činnost zejména v oblastech: mezinárodní ekonomické vztahy, mezinárodní politika a diplomacie, politologie, cestovní ruch a obchodní a mezinárodní právo.

Historie[editovat | editovat zdroj]

Vysoká škola ekonomická svůj vznik datuje do roku 1919, kdy vznikla tzv. Vysoká škola obchodní (VŠO). VŠO se v roce 1939 přejmenovala na Vysokou školu věd hospodářských a takto existovala do roku 1949. V roce 1953, kdy byla univerzita obnovena, její strukturu tvořilo pět fakult: Všeobecně ekonomická, Výrobně ekonomická, Vnitřního obchodu, Financí a úvěru a Fakulta statistiky. Tyto fakulty se po třech letech, v roce 1954, konsolidovaly a vznikly čtyři nové fakulty: Fakulta politické ekonomie, Fakulta výrobně ekonomická, Fakulta obchodní a Institut národohospodářského plánování.

FMV vznikla 1. července 1991 z Fakulty obchodní Vysoké školy ekonomické. Jejím cílem bylo vychovávat nové odborníky v oblasti mezinárodních vztahů, zahraničního obchodu, vnitřního trhu, cestovního ruchu a diplomacie. Mezi její absolventy patří mnoho úspěšných českých ekonomů, politiků, obchodníků a diplomatů.

Organizační struktura[editovat | editovat zdroj]

V čele FMV stojí děkan, Akademický senát, Vědecká rada a rady pro strategické řízení a spolupráci s praxí. Vedení doplňují čtyři proděkani a tajemnice fakulty. Fakulta má sedm odborných kateder, čtyři katedry jazykové a čtyři instituty. Akademický senát má celkem 18 členů, kurie akademických pracovníků je složena z 12 senátorů a studentská kurie má 6 senátorů. Ve Vědecké radě působí interní, externí a čestní členové.

Studijní programy[editovat | editovat zdroj]

FMV nabízí studentům množství studijních oborů v bakalářském, navazujícím magisterském a doktorském studijním programu. Výuka v bakalářských a magisterských programech probíhá v prezenční formě studia, s výjimkou bakalářského oboru Manažer obchodu, který je akreditován v kombinované formě studia. Výuka v doktorských programech je uskutečňována v prezenční a kombinované (distanční) formě studia. V česky vyučovaných oborech je studium bezplatné, anglicky vyučované obory podléhají školnému. Magisterský program Mezinárodní obchod získal mezinárodní akreditaci EPAS udělovanou European Foundation for Management Development, která zaručuje srovnatelnost kvality výuky a získaných dovedností s nejlepšími zahraničními programy. Členem Akreditační komise, která o udělení mezinárodní akreditace EPAS rozhoduje, byl s účinností od 1. září 2014 jmenován děkan Fakulty mezinárodních vztahů doc. Ing. Štěpán Müller, CSc., MBA.

Kromě oborů vyučovaných v češtině Fakulta nabízí všechny stupně studia v angličtině. Jedná se o bakalářských obor International Business, magisterské obory International Business - Central European Business Realities (obor s prestižní mezinárodní akreditací EPAS), Economics of Globalization and European Integration a International and Diplomatic Studies. V angličtině je možno studovat všechny doktorské programy.

Studium na FMV probíhá podle zásad Evropského systému převodu a akumulace kreditů (ECTS). Za správnou implementaci kreditního systému udělila Evropská komise Vysoké škole ekonomické v Praze právo používat certifikáty ECTS Label a DS Label.

FMV se podílí na výuce čtyř předmětů Univerzity třetího věku:Mezinárodní politika a diplomacie, Cestovní ruch, Evropská unie 1 a Evropská unie 2.

V bakalářských studijních programech je povinné studium dvou cizích jazyků (z výchozí úrovně B2 Společného evropského referenčního rámce)

Přijímací řízení[editovat | editovat zdroj]

Přijímací řízení FMV je velmi selektivní ve všech studijní programech. Důraz je kladen především na vysokou znalost cizích jazyků. Přijímací zkouška do:

 • Bakalářských studijních programů se skládá z testu z matematiky a dvou cizích jazyků. Jednou z podmínek pro přijetí je dosažení úplného středního nebo úplného středního odborného vzdělání.
 • Magisterských studijních programů se skládá z testu z ekonomie, odborného předmětu a jednoho cizího jazyka. Jednou z podmínek pro přijetí je řádné ukončení studia alespoň v bakalářském studijním programu.
 • Doktorských studijních programů se skládá z odborné a jazykové zkoušky. Jednou z podmínek pro přijetí je řádně ukončené vysokoškolské studium v magisterském studijním programu.

Studijní programy vyučované v anglickém jazyce mají své vlastí specifické přijímací řízení. Do bakalářských studijních programů se v roce 2011 hlásilo 3030 studentů a přijato bylo 1210 (39,9% úspěšnost). V roce 2012 se do bakalářských programů hlásilo 2855 studentů a přijato bylo 36 % z nich.

Odborná pracoviště[editovat | editovat zdroj]

Odborné katedry

 • Cestovního ruchu
 • Mezinárodního obchodu
 • Obchodního podnikání a komerčních komunikací
 • Politologie
 • Podnikového a evropského práva
 • Světové ekonomiky
 • Středisko mezinárodních studií Jana Masaryka

Jazykové katedry

 • Anglického jazyka
 • Německého jazyka
 • Románských jazyků
 • Ruského jazyka

Instituty a centra

 • Centrum evropských studií
 • Centrum asijských studií
 • Francouzsko-český institut řízení
 • Institut pro udržitelné podnikání

Fakulta poskytuje prospěchová stipendia do studijního průměru 1,20 a nejlepší studenti mohou při studiu působit jako pomocná vědecká síla u jednotlivých vyučujících.

Věda a výzkum[editovat | editovat zdroj]

Současný vědecký výzkum fakulty[2] je zaměřen na tematické okruhy, které jsou koncipovány tak, aby umožnily co nejširší a interdisciplinární využití potenciálu fakulty a provázanost jejích výzkumných aktivit:

 • Globální ekonomické a institucionální prostředí a jeho proměny v důsledku finanční a ekonomické krize.
 • Governance v kontextu globalizované ekonomiky a společnosti na všech úrovních ekonomického, sociálního, politického a bezpečnostního systému.
 • Institucionální a ekonomické souvislosti evropské integrace.
 • Strategické a operativní řízení společností maloobchodu a cestovního ruchu v kontextu udržitelného rozvoje a spotřeby a konceptu společenské odpovědnosti firem.
 • Didaktika a sociolingvistika odborného jazyka.

Výzkumné projekty

 • Výzkumný záměr – Governance v kontextu globalizované ekonomiky a společnosti (2007–2013).
 • Grantové projekty – GA ČR, TA ČR, projekty mezinárodní spolupráce ve vědě a výzkumu, rezortní granty.

Vědecké fakultní časopisy

 • Současná Evropa[3]
 • Working Papers FMV[4]

Mezinárodní vědecké konference

 • Annual Conference of the Czech Association for European Studies
 • Česká republika a Slovensko v mezinárodním obchodě a podnikání (ve spolupráci s Katedrou medzinárodného obchodu, Obchodná fakulta, Ekonomická Univerzita Bratislava)
 • International Conference of Young Scholars
 • Trends in International Business (ve spolupráci s výzkumným centrem Magellan, IAE Lyon, Université Jean Moulin Lyon 3)

Vědecké soutěže

 • Soutěž Komerční banky o nejlepší doktorskou disertační práci
 • Soutěž EGAP o nejlepší diplomovou práci
 • Soutěž VŠE Excelentní studentské odborné práce (ESOP)

Vnější vztahy[editovat | editovat zdroj]

FMV rozvíjí partnerské vztahy s univerzitami v Evropě, Asii, na americkém kontinentu a je členem řady mezinárodních organizací. Významná jsou zejména členství v:

 • Association of Professional Schools of International Affairs (APSIA)
 • Association for Tourism and Leisure Education (ATLAS)
 • European Institute for Commercial Communications Education (EDCOM)
 • European Foundation for Management Development (EFMD)
 • European Retail Academy (ERA)
 • Svaz obchodu a cestovního ruchu ČR

FMV je dále zapojena do mezinárodních programů, např. do programu Erasmus-Mundus nebo do programu Konsorcia pro mezinárodní double degree. Fakulta spolupracuje se čtyřmi ministerstvy: Ministerstvem zahraničních věcí, Ministerstvem průmyslu a obchodu, Ministerstvem pro místní rozvoj, a Ministerstvem obrany, a to jak v konferenčních aktivitách, tak ve výuce.

Mezi partnery FMV se řadí například Komerční banka, Kondrad-Adenauer-Stiftung, KPMG Česká republika, Nadace Milana Jurčeky aj.

Fakulta mezinárodních vztahů Vysoké školy ekonomické dlouhodobě spolupracuje s kontroverzní firmou Amway[5][6].

Studentské aktivity[editovat | editovat zdroj]

Na FMV působí řada studentských spolků a organizací. Řadí se mezi ně například:

 • Junior Diplomat Initiative[7] – organizace přibližující studentům svět diplomacie pomocí různých akcí.
 • Studentský klub obchodu a konkurenceschopnosti SKOK[8] - studentská organizace zaměřená na mezinárodní obchod a problémy konkurenceschopnosti ČR.
 • Prague MUN[9] – simulace zasedání a jednání OSN.
 • Klub mladých politologů – sdružení mladých lidí se zájmem o politiku a aktuální dění ve společnosti.
 • Klub podnikatelů – pro studenty se zájmem o podnikání.

Fakulta podporuje mnoho studentských iniciativ a mezinárodních projektů, z nichž největším je Pražský studentský summit, který je určen pro středoškolské a vysokoškolské studenty a začíná každoročně v září. Jeho organizátorem je think-tank Asociace pro mezinárodní otázky a projektu, který v průběhu akademického roku simuluje diplomatická jednání OSN, EU a NATO, se každoročně účastní téměř 400 studentů z celé České republiky.

Reputace[editovat | editovat zdroj]

FMV od svého založení vzdělává odborníky pro působení zejména v oblastech státní správy, samostatné podnikání na národní i mezinárodní úrovni a pro zaměstnání v mnoha odvětvích soukromého sektoru. Podle studie Lidových novin (2011) jsou absolventi fakulty po čtyřech letech od nástupu do zaměstnání statisticky nejlépe finančně odměňovanými absolventy v České republice. Absolventi FMV, mají podle výsledků šetření dokonce přes 57 tisíc korun měsíčně[10] a 10% z nich má v době promoce garantováno zaměstnání v zahraničí.[11]

Časopis TÝDEN (2012) ve své analýze[12] porovnával šestnáct ekonomických fakult podle sedmi vybraných hledisek, například uplatnění na trhu práce, šance na přijetí ke studiu, odborné zázemí či spolupráce školy se zahraničními univerzitami a z celkového hodnocení se na prvním místě umístila FMV.

Významní absolventi[editovat | editovat zdroj]

Galerie[editovat | editovat zdroj]

Odkazy[editovat | editovat zdroj]

Reference[editovat | editovat zdroj]

 1. Zákon č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů, příloha č. 1 - Veřejné vysoké školy. [cit. 2016-05-26]. Dostupné online.
 2. Dlouhodobý záměr FMV 2011 - 2015 | FMV VŠE. fmv.vse.cz [online]. [cit. 2013-08-19]. Dostupné v archivu pořízeném dne 2013-10-20. 
 3. Současná Evropa. ces.vse.cz [online]. [cit. 17-07-2011]. Dostupné v archivu pořízeném dne 29-05-2012. 
 4. Working Papers | VŠE
 5. Fascinace: Svět síťového marketingu očima odborníků
 6. Prof. Ing. Dana Zadražilová, CSc. o Amway (video). www.amway-fakta.cz [online]. [cit. 2018-11-03]. Dostupné v archivu pořízeném z originálu dne 2018-11-03. 
 7. [1]
 8. [2]
 9. Archivovaná kopie. www.modelunprague.com [online]. [cit. 2013-08-19]. Dostupné v archivu pořízeném dne 2013-06-14. 
 10. Lidové Noviny
 11. Anketa 2009 | VŠE
 12. Hodnocení 2012 | Časopis Týden

Externí odkazy[editovat | editovat zdroj]