Bílá neděle

Z Wikipedie, otevřené encyklopedie

Bílá neděle (latinsky Dominica in albis, 2. neděle velikonoční) je posledním dnem velikonočního oktávu. Název této neděle pochází ze zvyku, že nově pokřtění (tzv. neofyté) tohoto dne naposledy nosili bílé roucho, do něhož byli oblečeni při křtu o velikonoční vigilii. Liturgická barva dne je bílá.

Před liturgickou reformou druhého vatikánského koncilu se k novokřtěncům obracelo epištolní čtení,[1] které začínalo slovy: quasi modo geniti infantes („jako nově narozené děti“), proto se neděle nazývala též Quasimodogeniti. V evangelických církvích se tak dosud nazývá.

Dne 30. dubna 2000 stanovil papež Jan Pavel II. pro katolickou církev na přání polské řeholnice Faustyny Kowalské tento den jako neděli Božího milosrdenství (více viz Svátek a hodina Božího milosrdenství).

Neděle Božího milosrdenství (také známá jako svátek Božího milosrdenství) se slaví na druhou velikonoční neděli, která uzavírá velikonoční oktávu. Původně vychází z katolické oddanosti Božímu Milosrdenství, kterou Faustina Kowalská hlásala v rámci svého setkání s Ježíšem, a je spojena se zvláštními Ježíšovými sliby a odpustky katolické církve.

Svátek Božího Milosrdenství dostává od Ježíše největší zaslíbení milosti související s uctíváním Božího Milosrdenství, zejména to, že člověk, který jde ke svátostné zpovědi (zpověď se může konat několik dní předtím) a přijme svaté přijímání v ten den, dosáhne úplného odčinění všech hříchů a trestu. To znamená, že každý člověk půjde ihned po smrti do nebe, aniž by trpěl v očistci. Navíc římskokatolická církev uděluje úplné odpustky (při dodržení obvyklých pravidel) s modlitbou některých jednoduchých modliteb.[2][3][4]

Oddanost Božímu Milosrdenství

Faustina Kowalska, polská jeptiška, hlásila vize a návštěvy od Ježíše a rozhovory s ním. Požádal ji, aby namalovala vizi jeho milosrdného božství, které se vylévalo z jeho Nejsvětějšího Srdce, a výslovně požádal, aby byl na první neděli po Velikonoční neděli ustanoven svátek Božího Milosrdenství, aby se k němu lidstvo uchýlilo.


Chci, aby byl obraz slavnostně požehnán první neděli po Velikonocích, a chci, aby byl veřejně uctíván, aby se o něm dozvěděla každá duše.

— Ježíšova slova, Deník sestry Faustiny Kowalske 341

Nechť celé lidstvo pozná nekonečné milosrdenství. Je to znamení pro konec časů; až přijde den spravedlnosti.

— Deník 848 Duše hynou navzdory Mé hořké vášni. Dávám jim poslední naději na spasení; tedy svátek mého milosrdenství. Pokud nebudou uctívat mé milosrdenství, zahynou na věky věků. řekněte duším o tomto mém velkém milosrdenství, protože ten hrozný den, den mé spravedlnosti, je blízko.

Duše hynou navzdory Mé hořké vášni. Dávám jim poslední naději na spasení; tedy svátek mého milosrdenství. Pokud nebudou uctívat mé milosrdenství, zahynou na věky věků. řekněte duším o tomto mém velkém milosrdenství, protože ten hrozný den, den mé spravedlnosti, je blízko.

— Deník 965


Tento svátek vyšel z hlubin mého milosrdenství a je potvrzen v nesmírných hlubinách mého něžného milosrdenství. Každá duše, která věří a důvěřuje v mé milosrdenství, je získá.

— Slova Ježíšova, Deník 420


Ano, první neděle po Velikonocích je svátkem milosrdenství, ale musí tam být i skutky milosrdenství, které mají povstávat z lásky ke Mně. Vždy a všude máš prokazovat milosrdenství našim bližním. Nesmíte před tím ustupovat ani se od toho snažit osvobodit.

— Deník 742


V několika záznamech ve svém deníku Kowalska uvedla sliby milosti a milosrdenství spojené se svátkem Božího milosrdenství v neděli milosrdenství:

— Deník 742


Požádej mého věrného služebníka [kněze], aby v tento den řekl celému světu o mém velkém milosrdenství; že každému, kdo se v tento den přiblíží k Fontáně života, bude dáno úplné odpuštění hříchů a trestu. Lidstvo nebude mít mír, dokud se neobrátí s důvěrou k mému milosrdenství.

— Deník 300


Přeji si, aby svátek milosrdenství byl útočištěm a útočištěm pro všechny duše, a zvláště pro ubohé hříšníky. V ten den jsou otevřené hlubiny mého něžného milosrdenství. Vylévám celý oceán milostí na ty duše, které se blíží ke zdroji mého milosrdenství. Duše, která půjde ke zpovědi a přijme svaté přijímání, získá úplné odpuštění hříchů a trestu. V ten den se otevírají všechna božská stavidla, kterými proudí milost. Ať se žádná duše nebojí přiblížit se ke Mně, i když její hříchy jsou jako šarlat.

— Deník 699


Chci udělit úplné odpuštění duším, které půjdou ke zpovědi a přijmou svaté přijímání na svátek mého milosrdenství.

— Deník 1109 23. března 1937 si Kowalska zapsala do svého deníku (Zápisník III, položka 1044), měla vizi, že svátek Božího Milosrdenství se bude slavit v její místní kapli a že se ho zúčastní velké davy a že stejná oslava se bude konat v Římě za účasti papeže. Napsala: "Dav byl tak obrovský, že to oko nemohlo všechno pojmout. Všichni se účastnili oslav."

23. března 1937 si Kowalska zapsala do svého deníku (Zápisník III, položka 1044), měla vizi, že svátek Božího Milosrdenství se bude slavit v její místní kapli a že se ho zúčastní velké davy a že stejná oslava se bude konat v Římě za účasti papeže. Napsala: "Dav byl tak obrovský, že to oko nemohlo všechno pojmout. Všichni se účastnili oslav."

Neděle Božího milosrdenství je také den po vyvrcholení novény Korunky Božího milosrdenství. Kowalska napsala, že ji Ježíš poučil, že svátku milosrdenství (neděli po Velikonocích) předchází novéna Božího milosrdenství, která začne na Velký pátek.

První mše, při které byl zobrazen obraz Božího milosrdenství, byla 28. dubna 1935 (svátek Božího milosrdenství), druhou neděli velikonoční a zúčastnila se jí sestra Kowalska. (Deník sv. Faustyny, položka 420). 28. dubna 1935 byla také oslava konce Jubilea vykoupení papežem Piem XI. Michael Sopocko (zpovědník Kowalské) tu neděli sloužil mši a získal povolení umístit obraz během mše do kostela Brána úsvitu ve Vilniusu.

Vatikánský souhlas

Pobožnost aktivně podporoval papež Jan Pavel II.

30. dubna 2000 proběhla svatořečení Faustyny Kowalské a druhá velikonoční neděle byla v obecném římském kalendáři oficiálně označena jako neděle Božího milosrdenství (Dominica II Paschae seu de divina misericordia).

22. dubna 2001, což byl rok po ustanovení neděle Božího milosrdenství, papež Jan Pavel II. znovu zdůraznil její poselství v kontextu velikonočního vzkříšení.

Ježíš jednoho dne řekl svaté Faustině: "Lidstvo nikdy nenajde mír, dokud se s důvěrou neobrátí k Božímu Milosrdenství." Boží milosrdenství! To je velikonoční dar, který církev dostává od zmrtvýchvstalého Krista a nabízí lidstvu.

Oddanost Neděli Božího milosrdenství rychle vzrostla poté, co ji papež Jan Pavel II. označil, a nyní ji katolíci široce oslavují. Obraz Božího milosrdenství se často nosí v procesích na neděli Božího milosrdenství a je umístěn na místě v kostele, aby jej mohli uctívat ti, kteří se zúčastnili mše.

Liturgická slavnost Neděle Božího Milosrdenství odráží prvky zbožnosti Božího Milosrdenství – první modlitba této mše svaté začínající:

Nebeský Otče a Bože milosrdenství, Ježíše již nehledáme mezi mrtvými, protože je živý a stal se Pánem života.

Tato úvodní modlitba odkazuje na božské milosrdenství jako na klíčový prvek v Božím plánu spásy a zdůrazňuje víru, že po Adamově pádu dal Bůh svého jediného syna k vykoupení lidstva skrze milosrdenství.

Podmínky

Účast na „modlitbách a pobožnostech konaných na počest Božího Milosrdenství“ v kostele nebo kapli a zároveň „zcela odpoutaní od náklonnosti k hříchu, dokonce i k všednímu hříchu“, nebo modlitba Otče náš a vyznání víry v přítomnosti Nejsvětější svátost vystavená nebo uložená ve svatostánku s modlitbou „Milosrdný Ježíši, věřím v tebe“

Svátostná zpověď

Svaté přijímání

Modlitba na úmysl papeže

Navíc věřící, kteří z oprávněného důvodu, který nemohou ovlivnit, nemohou jít do kostela nebo kaple, mohou získat odpustky s modlitbou Otče náš a Vyznání víry před obrazem Ježíše a přidat modlitbu „Milosrdný Ježíši, já důvěřuji v Tebe“, s podmínkami odpoutanosti od hříchu a úmyslem splnit výše uvedené co nejdříve.

Není-li ani to možné, mohou odpustky získat, pokud se „spojí s těmi, kdo provádějí předepsanou praxi k získání odpustků obvyklým způsobem“, a obětují Ježíšovi modlitbu a svá utrpení, opět s rozhodnutí o splnění běžných podmínek při nejbližší příležitosti.

KORUNKA K BOŽÍMU MILOSRDENSTVÍ

Text modlitby

(modlí se na obyčejném růženci)


Na začátku:

Otče náš…

Zdrávas Maria…

Věřím v Boha…


Na zrnkách Otčenáše:

Věčný Otče, obětuji Ti Tělo a Krev, Duši i Božství

Tvého nejmilejšího Syna a našeho Pána Ježíše Krista,

na smír za hříchy naše i celého světa!


Na zrnkách Zdrávasu:

Pro Jeho bolestné utrpení buď milosrdný k nám i k

celému světu!


Na zakončení (třikrát):

Svatý Bože, Svatý Silný, Svatý Nesmrtelný, smiluj

se nad námi a nad celým světem!

Duše, které se tuto korunku budou modlit, obejme mé milosrdenství v životě, ale zvláště v hodině smrti.

(Dn. 754)

Reference[editovat | editovat zdroj]

  1. 1P 2, 2–10 (Kral, ČEP)
  2. Saints of the Jubilee by Tim Drake 2002 ISBN 978-1-4033-1009-5 pages 85–95
  3. https://www.vatican.va/roman_curia/tribunals/apost_penit/documents/rc_trib_appen_doc_20020629_decree-ii_en.html
  4. Ann Ball, 2003 Encyclopedia of Catholic Devotions and Practices ISBN 0-87973-910-X pages 174–175

Související články[editovat | editovat zdroj]

Externí odkazy[editovat | editovat zdroj]