Domácí násilí

Z Wikipedie, otevřené encyklopedie
Skočit na: Navigace, Hledání

Domácí násilí je násilí mezi sobě blízkými osobami, které žijí ve společné domácnosti. Jedná se o vztah, kdy jedna osoba (násilník) získává nad druhou osobou (obětí) moc, přičemž intenzita násilí se časem stupňuje.[1] Podstatné je, že k němu dochází zásadně v soukromí a je tak těžké je zvenčí rozpoznat, pokud se jeho oběť sama nerozhodne je řešit s pomocí ostatních, ať už policie nebo některých z nestátních organizací, které se na pomoc obětem domácího násilí zaměřují.

Formy domácího násilí[editovat | editovat zdroj]

Domácí násilí může mít formu:[2]

 • Fyzické násilí (bití, škrcení, řezání, odpírání spánku, jídla…)
 • Psychické násilí (zesměšňování, ignorování, vyhrožování, obviňování…)
 • Emocionální násilí (nepřetržitá kontrola oběti – co dělá, s kým se stýká; citové vydírání – vyhrůžky týkající se odejmutí dětí…)
 • Sociální násilí (snaha oběť izolovat od okolí – rodiny, přátel)
 • Sexuální násilí (znásilnění, vynucování sexuálního styku…)
 • Ekonomické násilí (kontrola nad příjmy a výdaji oběti, neochota poskytovat peníze na společnou domácnost…)

Cyklus násilí[editovat | editovat zdroj]

Cyklus domácího násilí se dá rozdělit na 4 fáze:[2][3]

 1. stupňování napětí (psychické týrání oběti)
 2. násilí (k psychickému týrání se přidává i fyzické násilí)
 3. pokání (lítost agresora nad svými činy, prosba o odpuštění)
 4. líbánky (pokud oběť odpustí agresorovi, následuje klidné období - naděje)

V případě, že oběť svému násilnému partnerovi uvěří, že se to již nebude opakovat, dochází postupem času k přesunu ze čtvrté fáze do první fáze. Čím častěji se ale cyklus opakuje, tím silnější je brutalita útoků, a zároveň se fáze násilí rozšiřuje na úkor fáze pokání/líbánek.[2]

Syndrom týrané osoby[editovat | editovat zdroj]

Již téměř zpravidla se v důsledku domácího násilí u oběti projeví tzv. syndrom týrané osoby. Projevy, které spadají pod tento syndrom, se dají rozdělit do několika kategorií:[1]

 • symptomy posttraumatické stresové poruchy (poruchy spánku, poruchy příjmu potravy, emocionální vyčerpanost, zvýšená nervozita...)
 • naučená bezmocnost (pasivita oběti, vzdává se jakékoli snahy o změnu...)
 • sebezničující zvládací strategie (požívání alkoholu, drogy, možný pokus o sebevraždu...)

Podoby sebezničujících zvládacích strategií při dlouhodobě trvajícím týrání:[1]

 • popírání viny útočníka
 • popírání viktimizace
 • minimalizace násilí
 • zlehčování následků
 • odmítání nabízené pomoci
 • uzavření se do sebe

Právní zakotvení domácího násilí[editovat | editovat zdroj]

Česká republika má ve svém právním řádu právní předpis, který komplexně upravuje a mění některé zákony v oblasti ochrany ohrožených osob před domácím násilím a to v zákoně č. 135/2006 Sb. Zákon vznikl v roce 2004 na půdě Poslanecké sněmovny díky Bílému kruhu bezpečí a akciové společnosti Phillip Morris ČR, kteří založili Alianci proti domácímu násilí. "Zákon zavádí systémový, komplexní přístup k prevenci a ochraně před domácím násilí. Upravuje a hlavně podporuje postupy policie, justice a sociálních služeb při řešení případů domácího násilí."[4]

a) č. 283/1991 Sb., o Policii České republiky – aktuálně č. 273/2008 Sb.[editovat | editovat zdroj]

V tomto zákoně a to konkrétně v § 44 - § 47 je policie oprávněna použít institut vykázání. „Vykázání je postaveno v zákoně tak, že pokud lze na základě zajištěných skutečností, zejména s ohledem na předcházející útoky, důvodně předpokládat, že se osoba dopustí nebezpečného útoku proti životu, zdraví nebo svobodě nebo zvlášť závažného útoku proti lidské důstojnosti, je policista oprávněn vykázat tuto osobu z bytu či domu společně obývaného s útokem ohroženým jedincem, jakož i z bezprostředního okolí společného obydlí.“[5] Policie ČR má své postupy při řešení domácího násilí. Nejdříve vyhodnotí přítomnost znaků domácího násilí tzn., opakovanost a stupňování. Zjišťuje informace od oznamovatele a prozkoumává informační systémy, zda už se v domácnosti něco takového neřešilo. Dále zkoumá aktuální situaci na místě (intenzitu útoku, jeho průběh, míru rizika dalšího útoku, posuzuje nebezpečnost násilné osoby a riziko eskalace). Poté může policista vykázat násilnou osobu na deset dní a to i při nesouhlasu ohrožené osoby. Oznámí ústně aktérům rozhodnutí o vykázání a předá jim proti podpisu písemné potvrzení. Policie je hlavně povinna nejméně jednou zkontrolovat dodržování povinností násilné osoby a to do třech dnů po vykázání. [6]

b) č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád – aktuálně č. 292/2013 Sb., zákon o zvláštních řízeních soudních[editovat | editovat zdroj]

Vztah mezi občanským soudním řádem a zákonem o zvláštních řízeních soudních se dá charakterizovat jako dvojí subsidiarita. V tomto případě funguje občanský soudní řád jako lex generalis a zákon o zvláštních řízeních soudních funguje jako lex specialis. "Tento základní subsidiární vztah dvou výše uvedených zákonů odpovídá § 1 odst. 2. z. ř. s., tzn. nestanoví-li ustanovení zákona o zvláštních řízeních soudních něco odlišně od občanského soudního řádu, použije se beze zbytku dosavadní občanský soudní řád."[7]

Předběžné opatření

§ 400 - § 414 zákona č. 292/2013 Sb. se zabývá přímo předběžným řízením ve věci ochrany proti domácímu násilí.

Předběžné opatření nařídí soud v případě, že je závažným způsobem ohrožen život, zdraví, svoboda nebo lidská důstojnost oběti domácího násilí. Násilníkovi je poté nařízeno aby opustil společné obydlí i jeho bezprostřední okolí, nezdržoval se ve společném obydlí nebo do něj vstupoval; nevstupoval do bezprostředního okolí společného obydlí nebo obydlí navrhovatele a nezdržoval se tam; zdržel se setkávání s navrhovatelem; zdržel se nežádoucího sledování a obtěžování navrhovatele jakýmkoli způsobem. [8]

c) č. 140/1961 Sb., trestní zákon – aktuálně č. 40/2009[editovat | editovat zdroj]

Trestní právo

„Nejedná se jen o fyzické týrání, psychické týrání (urážky, nadávky, sekýrování, falešné obviňování, výhrůžky, zesměšňování před dětmi), ale i o sexuální zneužívání a sexuální násilí, porušování práv svobody jednotlivce (zákaz návštěv, zákaz kontaktu s rodinou a další omezování, porušování domovní svobody).“[9] Nejčastější trestné činy, jež mohou být páchány v rámci domácího násilí, jsou v současné době § 198 Týrání svěřené osoby, § 199 Týrání osoby žijící ve společném obydlí, § 140 Vraždy, § 21 k § 140 Pokusu o vraždu, § 122 Ublížení na zdraví, § 171 Omezování osobní svobody, § 175 Vydírání, § 177 Útisku, § 178 Porušování domovní svobody, § 185 Znásilnění, § 187 Pohlavního zneužívání, § 208 Neoprávněného zásahu do práva k domu [10]

Reference[editovat | editovat zdroj]

 1. a b c ŠEVČÍK, Drahomír; ŠPATENKOVÁ, Naděžda, a kol. Domácí násilí. Kontext, dynamika a intervence. 1. vyd. Praha : Portál, 2011. ISBN 978-80-7367-690-2.  
 2. a b c BEDNÁŘOVÁ, Zdeňka; MACKOVÁ, Kateřina; WÜNSCHOVÁ, Petra, BLÁHOVÁ, Kateřina. Domácí násilí. Zkušenosti z poskytování sociální a terapeutické pomoci ohroženým osobám. 1. vyd. Praha : Acorus o. s., 2009. ISBN 978-80-254-5422-0.  
 3. CONWAYOVÁ, Helen L.. Domácí násilí. Příručka pro současné i potenciální oběti. 1. vyd. Praha : Albatros Plus, 2007. ISBN 978-80-00-01550-7.  
 4. Zákon na ochranu před domácím násilím. www.bkb.cz [online].  [cit. 2017-02-10]. Dostupné online.  (anglicky) 
 5. ŠEVČÍK, Drahomír; ŠPATENKOVÁ, Naděžda. Praha : portál, 2011. 192 s. ISBN 978-80-7367-690-2. S. 133.  
 6. ŠEVČÍK, Drahomír; ŠPATENKOVÁ, Naděžda. Praha : portál, 2011. 192 s. ISBN 978-80-7367-690-2. S. 133.  
 7. HRUBÁ, Julie. Zvláštní řízení soudní [online]. Plzeň: Západočeská univerzita v Plzni, 2015/2016, [cit. 2017-04-16]. Dostupné online.  
 8. ŠEVČÍK, Drahomír; ŠPATENKOVÁ, Naděžda. Praha : portál, 2011. 192 s. ISBN 978-80-7367-690-2. S. 137.  
 9. VOŇKOVÁ, Jiřina; HUŇKOVÁ A KOL., Markéta. Praha : proFem, o.p.s., 2004. 194 s. ISBN 80-239-2106-1. S. 97.  
 10. VOŇKOVÁ, Jiřina; HUŇKOVÁ, Markéta. Praha : proFem, o.p.s., 2004. 194t s. ISBN 80-239-2106-1. S. 97.  

Související články[editovat | editovat zdroj]

Externí odkazy[editovat | editovat zdroj]