Policie České republiky

Z Wikipedie, otevřené encyklopedie
Skočit na: Navigace, Hledání
Znak Policie České republiky

Policie České republiky (PČR) je ozbrojený bezpečnostní sbor České republiky, státní policie s působností na celém území republiky. Vznikla dne 15. července 1991 přeměnou české části československé Veřejné bezpečnosti Sboru národní bezpečnosti, a to dnem vyhlášení zákona ČNR č. 283/1991 Sb., o Policii České republiky. S účinností od 1. ledna 2009 je činnost Policie České republiky upravena novým zákonem č. 273/2008 Sb., který realizuje reformu policie navrženou ministrem vnitra Ivanem Langerem.[1] Jejím záměrem je především policii soustředit na úkoly při zajištění bezpečnosti a odbřemenit ji od dalších působností, které s tímto hlavním úkolem úzce nesouvisí.

Policisté jsou ve služebním poměru. Služební poměr upravuje zákon č. 361/2003 Sb., ve znění pozdějších předpisů (upravuje i služební poměr v ostatních bezpečnostních sborech ČR – Celní správa, Vězeňská služba, Hasičský záchranný sbor ČR, GIBS, zpravodajské služby). Vedle Policie České republiky existují také městské, resp. obecní policie řízené jednotlivými městyobcemi (činnost obecní policie upravuje zákon č. 553/1991 Sb.), které mají poněkud odlišnou působnost, pravomoci a územně je jejich činnost omezena na příslušnou obec a jejich příslušníci nejsou ve služebním poměru. V dalším textu se policií rozumí jen Policie České republiky. Celkově má policie České republiky 39 500 příslušníků.[2]

Policejním prezidentem je od 12. dubna 2014 Tomáš Tuhý, jenž byl jmenován ministrem vnitra Milanem Chovancem.

Úkoly[editovat | editovat zdroj]

PČR a aktivisté Greenpeace při návštěvě prezidenta USA v Praze v červnu 2007
Speciální pořádková jednotka PČR při demonstraci v Praze

Policie plní zejména tyto úkoly:

 • chrání bezpečnost osob a majetku
 • spolupůsobí při zajišťování veřejného pořádku, a byl-li porušen, činí opatření k jeho obnovení
 • vede boj proti terorismu
 • odhaluje trestné činy, zjišťuje jejich pachatele a realizuje opatření při předcházení trestné činnosti, koná vyšetřování o trestných činech – v trestním řízení vystupuje jako policejní orgán (odhalování a prověřování skutečností nasvědčující tomu, že byl spáchán trestný čin, jehož pachatelem je policista, či občanský zaměstnanec policie, a následně i vyšetřování, však provádí Generální inspekce bezpečnostních sborů)
 • ve vymezeném rozsahu zajišťuje ochranu státních hranic
 • zajišťuje ochranu ústavních činitelů a bezpečnost chráněných osob, kterým je při jejich pobytu na území České republiky poskytována osobní ochrana podle mezinárodních dohod (zejména Ochranná služba Policie ČR)
 • zajišťuje ochranu zastupitelských úřadů, ochranu sídelních objektů Parlamentu, prezidenta republiky, Ústavního soudu, Ministerstva zahraničních věcí, Ministerstva vnitra a dalších objektů zvláštního významu pro vnitřní pořádek a bezpečnost určených vládou
 • dohlíží na bezpečnost a plynulost silničního provozu a spolupůsobí při jeho řízení
 • kontroluje doklady o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla
 • odhaluje přestupky
 • projednává některé přestupky (např. na úseku provozu na pozemních komunikacích)
 • vede evidence a statistiky potřebné pro plnění svých úkolů
 • vyhlašuje celostátní pátrání
 • na základě vyrozumění orgánu Vězeňské služby České republiky, provádí úkony související s bezprostředním pronásledováním osob, které uprchly z výkonu vazby nebo z výkonu trestu odnětí svobody
 • zadržuje svěřence s nařízenou ústavní nebo uloženou ochrannou výchovou, kteří jsou na útěku, a spolupůsobí při jejich vyhledávání,
 • zajišťuje pohotovostní ochranu jaderných zařízení určených vládou a podílí se na fyzické ochraně jaderného materiálu při jeho přepravě
 • ve spolupráci s obcemi se podílí na zabezpečování místních záležitostí veřejného pořádku
 • plní úkoly státní správy

Organizace a řízení[editovat | editovat zdroj]

Škoda Fabia české policie, barevné provedení do roku 2008
Škoda Octavia české policie, barevné provedení po roce 2008
Eurocopter EC 135 v barvách Policie ČR

Policie je podřízena Ministerstvu vnitra. Policii tvoří Policejní prezidium, útvary s celostátní působností a útvary s územně vymezenou působností. Činnost policie řídí Policejní prezidium, v jeho čele stojí policejní prezident, který je představeným všech policistů a kterého jmenuje ministr vnitra (způsob jeho odvolání není současnou právní úpravou řešen). V čele jednotlivých služeb stojí ředitelé, které jmenuje a odvolává policejní prezident. Ředitele Útvaru pro ochranu prezidenta ČR policejní prezident jmenuje a odvolává se souhlasem prezidenta České republiky.

V policii působí tyto útvary s celostátní působností:[3]

Útvary s územně vymezenou působností jsou krajská ředitelství (a útvary zřízené v jejich rámci):[4]

Krajská ředitelství se člení na územní odbory podle okresů, nižším článkem jsou pak jednotlivá obvodní oddělení. V Brně, Ostravě a Plzni ale místo územních odborů existují městská ředitelství a v hl. m. Praze čtyři obvodní ředitelství.

Služební zákroky a úkony policistů[editovat | editovat zdroj]

Policisté realizují úkoly policie prováděním služebních zákroků a úkonů. Přitom jsou povinni dbát cti, vážnosti a důstojnosti osob i své vlastní a nepřipustit, aby osobám v souvislosti s jejich činností vznikla bezdůvodná újma a případný zásah do jejich práv a svobod překročil míru nezbytnou k dosažení účelu sledovaného služebním zákrokem nebo služebním úkonem. Policista je při provádění služebního zákroku povinen, pokud to povaha a okolnosti služebního zákroku dovolují, použít odpovídající výzvy, na jejímž začátku jsou slova „Jménem zákona!“. Každý je povinen uposlechnout výzvy zakročujícího policisty. Policista při výkonu své pravomoci musí prokázat svou příslušnost k policii, pokud to povaha a okolnosti služebního zákroku nebo služebního úkonu dovolují, a to služebním stejnokrojem s identifikačním číslem, služebním průkazem, odznakem služby kriminální policie nebo ústním prohlášením „policie“. Takovým ústním prohlášením prokazuje policista svou příslušnost k policii pouze ve výjimečných případech, kdy okolnosti služebního zákroku neumožňují tuto příslušnost prokázat jinak. Služebním stejnokrojem, služebním průkazem nebo odznakem služby kriminální policie se policista prokáže ihned, jakmile to okolnosti služebního zákroku nebo služebního úkonu dovolí.

Policista v hodnosti podpraporčíka při výkonu služby

Oprávnění policisty[editovat | editovat zdroj]

Policista při provádění služebního zákroku či úkonů má za podmínek stanovených zákonem o Policii České republiky řadu oprávnění. Zejména je oprávněn vyžadovat vysvětlení od osob a může požadovat prokázání totožnosti. Také může zajistit osobu v policejní cele až na 24 hodin (cizince při rozhodování o správním vyhoštění až na 48 hodin) a agresivní osobu omezit v pohybu připoutáním ke vhodnému předmětu. Policista je oprávněn odebrat zbraň, provést prohlídku dopravního prostředku, zakázat vstup na určené místo, může vstoupit do živnostenské provozovny i do obydlí osoby v případě splnění zákonných podmínek. V případě důvodné obavy, že je ohrožen život nebo zdraví, hrozí-li větší škoda na majetku, nebo je-li důvodné podezření, že se v bytě nachází osoba zemřelého, policista může otevřít byt nebo jiný uzavřený prostor. Zákon o Policii České republiky také upravuje oprávnění k používání podpůrných operativně pátracích prostředků v souvislosti s trestním řízením (krycí doklady, konspirativní prostředky, zabezpečovací technika, zvláštní finanční prostředky, využití informátora). V zájmu ochrany bezpečnosti osob, své vlastní, majetku a ochrany veřejného pořádku je policista oprávněn použít donucovací prostředky proti osobě, která chráněné statky ohrožuje. V zákonem vymezených případech má policista oprávnění užít zbraň (zbraní se rozumí zbraň střelná, bodná nebo sečná či speciální).

Policejní školy[editovat | editovat zdroj]

Útvar policejního vzdělávání a služební přípravy[editovat | editovat zdroj]

a) kancelář ředitele útvaru

b) odbor vzdělávání, který se člení na

 • oddělení dohledu a metodiky
 • oddělení tvorby vzdělávacích programů

c) odbor služební přípravy a policejního sportu, který se člení na

 • oddělení metodiky služební přípravy
 • oddělení výkonu služební přípravy a sportu

d) vzdělávací zařízení Brno, které tvoří

 • odbor zabezpečení výuky Brno
 • odbor zabezpečení výuky Holešov

e) vzdělávací zařízení Pardubice, které tvoří

 • odbor zabezpečení výuky Pardubice
 • odbor zabezpečení výuky Praha – Ruzyně

f) vzdělávací zařízení Praha, které tvoří

 • odbor zabezpečení výuky Praha
 • odbor zabezpečení výuky Jihlava

Policejní auta a barvy[editovat | editovat zdroj]

 • 1991–2008: Zelený pruh a bílý nátěr auta
 • 2009–do současnosti: Modré a žluté pruhy, a stříbrný nátěr auta

Odkazy[editovat | editovat zdroj]

Reference[editovat | editovat zdroj]

 1. Reforma Policie České republiky na stránkách Ivana Langera
 2. http://tn.nova.cz/clanek/zpravy/domaci/policiste-neleni-rok-2014-byl-pro-ne-nejlepsi-za-posledni-leta.html
 3. Útvary Policie ČR s působností na celém území ČR
 4. Útvary Policie ČR s územně vymezenou působností

Literatura[editovat | editovat zdroj]

 • FOJTÍK, Jakub. Policejní vrtulníky. Praha : Naše vojsko, 2007. 173 s. ISBN 978-80-206-0870-3.  
 • DLOUHÝ, Michal; MINAŘÍK, Jaroslav. Policejní letectvo; Včera a dnes. Praha : THEMIS, nakladatelství Tiskárny MV, p. o., 2000. 56 s. ISBN 80-85821-91-5.  
 • FOJTÍK, Jakub. Vrtulníky v integrovaném záchranném systému; Policejní nasazení. Foto Jakub Fojtík. Rescue Report. září 2011, roč. 14, čís. 4, s. 4–5. Web vydavatele. ISSN 1212-0456.  
 • KOMÁREK, Jindřich; OHERA, Michal. Činnost policistů některých celorepublikových útvarů; Oddělení cíleného pátrání. Foto archiv Oddělení cíleného pátrání. Rescue Report. červen 2011, roč. 14, čís. 3, s. 38–39. ISSN 1212-0456.  
 • KOMÁREK, Jindřich. Činnost policistů některých celorepublikových útvarů; Útvar pro odhalování organizovaného zločinu. Rescue Report. září 2011, roč. 14, čís. 4, s. 32–33. ISSN 1212-0456.  
 • KOMÁREK, Jindřich. Činnost policistů některých celorepublikových útvarů; Národní protidrogová centrála. Rescue Report. listopad 2011, roč. 14, čís. 5, s. 32–33. ISSN 1212-0456.  
 • KOMÁREK, Jindřich. Činnost policistů některých celorepublikových útvarů; Kriminalistický ústav Praha. Foto Kriminalistický ústav Praha. Rescue Report. prosinec 2011, roč. 14, čís. 6, s. 32–33. ISSN 1212-0456.  

Související články[editovat | editovat zdroj]

Externí odkazy[editovat | editovat zdroj]