Etymologie

Z Wikipedie, otevřené encyklopedie
Skočit na: Navigace, Hledání

Etymologie je obor lingvistiky zkoumající původ a vývoj slov. Tyto informace jsou sdruženy mj. v etymologických slovnících.

Pokud v daném jazyce existují historické (psané) texty, pak jsou využívány k získání povědomí o tom, jak byla slova dříve používána a kdy se v dotyčném jazyce objevila. Etymologové také používají metodu komparativní lingvistiky k rekonstrukci jazyků, které jsou příliš staré na to, aby o nich existovala jakákoliv přímá informace. Analýzou příbuzných jazyků pomocí komparativní metody mohou zjistit něco o jazyku, který byl jejich společným předchůdcem, a jeho slovní zásobě. Tímto způsobem byly nalezeny kořeny, které vedou mj. k původu indoevropské jazykové rodiny. - Ačkoliv etymologický výzkum vzešel z filologické tradice, v dnešní době se zkoumají především jazykové rodiny, u kterých je jen málo nebo žádná dokumentace, jako uralská nebo austronéská. - Zvláštním, převážně etymologickým oborem je onomastika; původ vlastních jmen.

Etymologická příbuznost slov se nazývá filiace.

Etymologie slova[editovat | editovat zdroj]

Slovo etymologie pochází z řeckého ἐτυμολογία (etymologia), které je složeno ze slov ἔτυμον (etymon), což znamená „pravdivý smysl“, „kořen slova“ a -λογία (-logia), „nauka“.

Lidová etymologie[editovat | editovat zdroj]

Na tuto kapitolu je přesměrováno heslo Lidová etymologie.

Již před vznikem vědecké etymologie existovala lidová etymologie, kdy lidé mnohdy pouze odhadovali původ slova, a to nesprávně na základě podobnosti.

 • Např. peklo jako „místo, kde se peče“, i když slovo pochází ze staršího výrazu pro smůlu či dehet;
 • trpaslík od slovesa trpět, i když pochází ze staroslověnského „trьpęstъkъ“ - tj. ten, kdo měří tři pěsti.

V některých případech mluvčí této domněnce podobu slova přizpůsobili.

 • „veždajší“ od vždy k „vezdejší“ od zde,
 • „protěžovat“ domněle od těžký, místo správného „protežovat“ - od protekce.

S příklady lidové etymologie se můžeme setkat zvláště v období humanismu, v českém prostředí např v dílech Jana Husa, Zikimunda Hrubého z Jelení, Jana Blahoslava, Jana Ámose Komenského.

 • Např. kostel byl Blahoslavem odvozován od slov kost a popel (ve skutečnosti je to přejímka z latinského castellum - „hrad, pevnost“),
 • Jan Hus vysvětloval slovo svatba jako „sva dva“ (jsme dva).

Lidová etymologie se tradičně a i dnes uplatňuje u slov, jejichž skutečný původ není zřejmý, ani obecně známý, například:

 • „protěžovat“ místo protežovat,
 • „antidatovat“ místo antedatovat,
 • „hrozinka“ podle českých hroznů, místo rozinka z německého rosine, ikdyž natolik staré a dnes vžité, že již přijato za pravopisně správné;[1]
 • „iniciály“ místo nacionále.

Někdy se uplatňuje i u frází.

 • např. rčení panický strach je odvozeno od jména řeckého bůžka Pana, který strašil pastýře. Českou lidovou etymologií však bývá přiřazováno ke slovu panic.

Vznik slov[editovat | editovat zdroj]

Ve vývoji jazyka dochází ke změnám významu stávajících slov i ke vzniku jak nových slov, tak nových skutečností, které potřebují pojmenování. Nová slova (neologismy), ať už jakkoliv vzniklá, se zažívají (zdomácňují, neutralizují atd.) zpravidla po dobu desítek let, a ne vždy se stejnou úspěšností, u slangů je vývoj rychlejší.

Prvotní původ slov, podobně jako u malých dětí, bývá autentický, nekonvenční. Takto vzniklé projevy postupně mohou nabýt významu konvenčních znaků.

Změna významu[editovat | editovat zdroj]

Slovo lze vytvořit tak, že se změní jeho původní význam.

 • změny expresivního náboje či stylové, citové či postojové příznačnosti slova (například z hanlivého nebo uznalého na neutrální nebo naopak, ze slangového na obecné nebo spisovné)
 • změna konotací (asociací) spojených s významem slova
 • rozšíření či zúžení významu, přenesení jádra významu na jiný prototyp (základní typ) v rámci šíře významu (například lampou se dnes rozumí v první řadě elektrická lampa, nikoliv olejová, sídlištěm se rozumí primárně soubor panelových výškových domů, nikoliv chatrčí apod.).
 • metafora – rozšíření nebo přenesení významu na základě podobnosti. Časté jsou metafory například z částí těla (hlava rodiny, noha stolu).
 • metonymie – přenesení významu podle souvislostí (například z abstraktního pojmu profil se význam přenese na typ kovodělných polotovarů, nebo z názvu činnosti (obchod) se přenese na místnost, kde se činnost vykonává (prodejnu).
 • specifickým případem metafory nebo metonymie je apelativizace, kdy slovo z vlastního jména získá obecný význam (xerox, donkichot, šovinista), apelativizace se projevuje také u frází typu "číst Tolstého", "poslouchat Mozarta".
 • naplnění obsahu – do šíře pojmu se bez změny významu vejdou nové jevy, o nichž původní uživatelé neměli tušení, a jádro významu se přenese k nim (např. slovo letadlo ve staročeštině znamenalo pták).

Odvozování a skládání[editovat | editovat zdroj]

Od původních slov lze vytvářet odvozeniny a složeniny.

 • tvořivé přizpůsobování stávajících slov, komolení i celková tendence vývoje jazyka
 • disimilace – rozdělení původně jediného slova na dvě s různými významy, například slova legrace a rekreace z „rekrací“, původem latinského označení pro školní přestávku
 • příponami, předponami, koncovkami nebo jinou flexí
 • skládáním (slovních kořenů) (typické pro němčinu)
 • spojováním kořenových i nekořenových částí slov nesoucích významové asociace, kterých nabyly v jiném celku (např. workoholismus vzniklo podobností s alkoholismem, standardní slovotvorbou by vznikl například workismus) – typické pro americkou angličtinu, v níž je smysl pro klasickou etymologii oslaben. Viz též makarónština.
 • analogie – přizpůsobování slova nebo tvaru slovu s podobným významem (rozinka – hrozinka podle slova hrozen)
 • kontaminace – dvě slova s podobným významem se vzájemně ovlivňují nebo splynou (tip a typ, bujarý z bujný a jarý, rozřešení a rozhřešení, krumpáč z der Krumm a kopáč, hřbitov z břitov a hrob).
 • tabu – názvy označující nebezpečné nebo mocné jevy se měnily i proto, že vyslovování pravé podoby bylo tabuizováno. Proto vznikaly podoby
  • zkomolené (blecha, herdek, safra)
  • opisné (medvěd, zmije, zubatá)
  • eufemistické (boží posel pro blesk, hostec pro revma, zlom vaz)

Přejímání[editovat | editovat zdroj]

Další možností je přejímání slov z cizích jazyků a jejich postupné přizpůsobování se hostitelskému jazyku.

 • přizpůsobení (asimilace) pravopisu, výslovnosti a tvarosloví
 • přizpůsobení významově podobným hostitelským slovům (sexuální harašení)
 • doslovné překládání cizích slov - kalky (například orto-grafie = pravo-pis)

Odkazy[editovat | editovat zdroj]

Reference[editovat | editovat zdroj]

V tomto článku byl použit překlad textu z článku Etymology na anglické Wikipedii.

 1. ROZINKA × HROZINKA, pravopisne.cz; zveřejněno 9. 09. 2013.

Literatura[editovat | editovat zdroj]

 • Český etymologický slovník, Jiří Rejzek, Leda 2001, ISBN 80-85927-85-3
 • Stručný etymologický slovník jazyka českého, Josef Holub, Stanislav Lyer, Státní pedagogické nakladatelství, Praha 1992, ISBN 80-04-23715-0
 • Etymologický slovník jazyka českého, Machek V., Praha 1968
 • Etymologický slovník jazyka českého, Holub J., Kopečný F., Praha 1952
 • Úvod do etymologie, Erhart A., Večerka R., Praha 1981

Související články[editovat | editovat zdroj]

Externí odkazy[editovat | editovat zdroj]