Wikipedie:Reference

Z Wikipedie, otevřené encyklopedie
Skočit na: Navigace, Hledání
Wiki rules.png

pravidla:

     závazná
     doporučení
     v hlasování
     navrhovaná
     neschválená
Doporučení

Text této stránky je doporučení české Wikipedie. Vysvětluje standardy, s nimiž většina wikipedistů v principu souhlasí a které je vhodné dodržovat. Přesto není závazným pravidlem. Nebojte se stránku editovat, je-li potřeba, ale větší změny raději předem navrhněte v diskusi a oznamte je též Pod lípou.


Zkratka:
WP:REF

Doporučení o referencích shrnuje zásady, jak se mají články na české Wikipedii opatřovat údaji o zdrojích a jaké zdroje mají být v ideálním případě odkazovány. Pokud článek zdroje nemá, může se celý článek označit šablonou {{Neověřeno}}, či jednotlivá sporná tvrzení označit šablonou {{Doplňte zdroj}}. V případě šablon zpochybňujících celý článek se doporučuje dopsat do diskuse, případně do shrnutí editace, důvody, které pro udělení šablony vedly.

Wikipedie staví na některých základních principech, mezi které patří i pravidlo o vlastním výzkumu. Toto doporučení říká, že nejsou povoleny žádné údaje vytvářející primární zdroje a proto jsou články zpravidla sestaveny na základě různých zdrojů. Tyto použité zdroje je nutno v článku uvést z několika důvodů.

Typy zdrojů dle formy zveřejnění[editovat | editovat zdroj]

Zdroje rozdělujeme do třech základních typů v závislosti na způsobu jejich prezentace:

 • Tištěné – v článku se označují jako Literatura a jedná se nejčastěji o materiály, které jsou dostupné v tištěné podobě ve formě knih a časopisů. Pro přehlednost se pro jejich citaci doporučuje využívat již existující šablony, které obsahují všechny náležitosti. Jsou to šablony {{citace monografie}} pro knihy, {{citace periodika}} pro časopisy či noviny a {{Citace sborníku}} pro sborníky.
 • Internetové – jedná se o externí internetové zdroje, které byly pro vznik článku použity, či které uvádějí zmiňované údaje. Pro jejich vkládání se používá šablona {{citace elektronické monografie}}. Internetové zdroje by měly být nezaujaté, objektivní, pokud možno seriózní a volně dostupné. Jako věrohodný zdroj se nedá brát internetový odkaz propagující sám sebe, či jinak přímo spojený s předmětem zdrojování.
 • Jiná jazyková verze Wikipedie nebo jiný projekt nadace Wikimedia – nejedná se o regulérní zdroj, který se využívá pro zdrojování tvrzení. Je žádoucí, aby při překladu článku z jiné jazykové mutace Wikipedie byl přeložený článek označen šablonou {{Překlad}}, která umožňuje snadné dohledání autora původního textu. Umístění této šablony má i další důvod v podobě naplnění licence GFDL o autorství. Šablona se vkládá před <references /> v sekci Reference.

Typy uváděných zdrojů podle účelu[editovat | editovat zdroj]

Ne všechny uváděné zdroje jsou „nezávislými věrohodnými netriviálními zdroji“ ve smyslu definice encyklopedické významnosti.

Mnohdy jsou externí odkazy uváděny například

 • pro upřesnění pojmu (např. za názvem zmiňované instituce odkaz na její web nebo profil),
 • pro ilustraci tvrzení,
 • pro získání autentických zdrojů pocházejících od subjektu článku atd.

Z reference by mělo být zřejmé, proč je v článku uvedena. Proto je někdy vhodné „bibliografické údaje“ doplnit i o stručné shrnutí nebo krátkou doslovnou citaci ze zdroje.

Je nutno mít na zřeteli, že odkaz na zdroj zpravidla není dokladem pravdivosti tvrzení, ale pouze dokladem jeho původu a autentičnosti.

Celkové zdroje a dílčí reference[editovat | editovat zdroj]

Reference se vztahují vždy ke konkrétním tvrzením a to i v případě, že zdroj je použit pro vznik celého článku.

Reference se vkládají pomocí <ref>text reference</ref> a na konec článku se pod záhlaví Reference vkládá <references />.

Pokud je třeba v textu odkazovat na stejný zdroj několikrát, je lepší místo opakovaného vkládání stejné reference použít referenci vícenásobnou, a to pomocí atributu name. Při prvním použití se reference vypíše celá <ref name="jmeno">text reference</ref>, každé další použití vypadá pak takto <ref name="jmeno" />. V tabulce referencí se pak nevytváří pro každý takovýto odkaz řádka, ale reference je společná a odkazuje nahoru do textu pomocí rozlišovacích písmen. Jméno reference musí být v rámci článku jedinečné. Jako příklad mohou sloužit reference v článku Mars (planeta) nebo příklad na stránce Wikipedie:Poznámky.

Pro opakované odkazování na různé stránky jednoho zdroje (např. knihy), vyplňte citační šablonu jen jednou; do pole poznámka= napište [Dále jen XXX], kde XXX je (zkrácený) název zdroje. Na dalších místech, kde budete odkazovat na jiné stránky tohoto zdroje, nevyužívejte šablon, pište jen "XXX, str. tolikatolik". Seznam referencí je pak mnohem přehlednější. Nepoužívejte ale označení "Tamtéž", "ibid." a podobná, jelikož po dalších úpravách článku nemusí být jasné, ke kterému zdroji se ono "tamtéž" vlastně vztahuje. Jako příklad poslouží reference v článku Angkor Vat.

Pokud je v referenci potřeba citovat knihu, časopis či web, doporučuje se použít nějakou z citačních šablon, které lze jednoduše vkládat pomocí panelu referencí. Příklady šablon jsou:

Schéma referencí je, dle jiného doporučení Vzhled a styl, následující:

== Reference ==
<references />

Jak zdrojovat[editovat | editovat zdroj]

Pro internetové zdroje se doporučuje využívat formát přímého odkazu na konkrétní stránku a v případě potřeby a možnosti na pododdíl stránky. Především u odkazů na rozsáhlejší texty je vhodné poznámkou čtenáři co nejvíc usnadnit nalezení informace v příslušném textu.

Pro literární zdroje se doporučuje uvádět knihu ve tvaru, jak to popisuje článek Citace a současně uvádět stranu, na které je možné tuto informaci nalézt. Přesné uvedení knihy, ISBN a strany usnadňuje následné ověření informace.

Pokud se překládá článek z jiné jazykové verze Wikipedie, měly by součástí překladu být i ve zdroji uvedené reference, aby i výsledný český článek byl opatřený zdroji zajišťujícími ověřitelnost jeho obsahu.

Reference, která se vztahuje na celou větu (dokládá ji), se klade bezprostředně (bez mezery) za tečku za větou. Reference, která se vztahuje jen na část věty, se klade bezprostředně za tuto část věty. V jiných případech (reference se vztahuje na celý odstavec) je třeba tuto skutečnost uvést.

Co zdrojovat[editovat | editovat zdroj]

V zásadě je v textu článku potřeba opatřit referencí:

 1. Negativní materiál o živých a nedávno zemřelých lidech.
  • „V roce 2010 se dostal do konfliktu s policií pro držení drog.“
 2. Negativní materiál o skupinách osob, právnických osobách a organizacích atd. a negativní materiál o osobách zemřelých před delším časem.
  • „Válečných zločinů se během této ofenzívy nedopouštěly jen jednotky SS, ale i regulérní armáda.“
 3. Sporné a menšinové názory, včetně libovolných informací, které byly v dobré víře zpochybněny některým editorem.
  • „Podle některých autorů člověk na Měsíci nikdy nepřistál a scény s kosmonauty byly natočeny ve filmovém studiu.“
 4. Většinové názory, jimiž jsou odsuzovány menšinové nebo sporné názory.
  • „Věda tvrdí, že geopatogenní zóny jsou nesmysl.“
 5. Doslovné citace jiných autorů.
  • „Byl pozdní večer, první máj.“
 6. Přesné číselné a statistické údaje.
  • „V roce 2001 mělo město 23 456 obyvatel.“
 7. Zákony, předpisy, pravidla apod. i pokud nejsou citovány doslovně.
  • „Osobou povinnou se rozumí ten, kdo byl v držení předmětu v rozhodné době.“
 8. Pasáže textu koncipované podle jednoho externího pramene, tedy parafráze a shrnutí jiných autorů (např. pokud se některý odstavec článku opírá výhradně o jednu kapitolu knihy XY, je potřeba tuto knihu uvést v referenci na konci odstavce)
 9. Hodnocení - umělecká, morální, kvalitativní atd.
  • „Dürer byl nepochybně mistrem nejvyššího řádu, jako nikdo jiný sklenul oblouk od středověku k renesanci.“
 10. Jiné pasáže textu, u kterých vhodná citace může čtenáři umožnit prohloubit a ověřit si poznatky k danému tématu (např. citováním monografie nebo vysokoškolské učebnice, která se dané věci věnuje do hloubky)

Vysvětlující poznámka pod čarou:

 • Bod 1 musí být dodržen ve všech textech Wikipedie, pokud není, příslušné části textu se ihned mažou (nebezpečí žaloby pro pomluvu).
 • Navíc body 2 až 4 mají být dodržovány u všech encyklopedických článků, jinak označujme šablonou {{subst:Fakt}}.
 • Navíc body 5 a 8 mají být dodržovány u všech encyklopedických článků, jinak hrozí označení šablonou {{Copyvio}}.
 • Navíc body 6, 7 a 9 mají být dodržovány u Dobrých článků. V článcích označujeme šablonou {{Doplňte zdroj}}.
 • Všechny body mají být splněny u Nejlepších článků.
 • V úvodu článku se reference umisťují zpravidla u definic a fakt nepopsaných dále v textu; reference v úvodu se také doporučuje dávat u delších článků a tam, kde je to vhodné.

Související články[editovat | editovat zdroj]