Přeskočit na obsah

Wikipedie:Pravidlo Wikipedie

Tato stránka je zamčena pro neregistrované a nové uživatele
Z Wikipedie, otevřené encyklopedie

pravidla:

     závazná
     doporučení
     v hlasování
     navrhovaná
     neschválená
Závazné pravidlo Wikipedie

Text na této stránce je závazným pravidlem české Wikipedie. Editace měnící jeho význam jsou přípustné, jen pokud se opírají o předchozí konsenzus komunity. Své připomínky můžete vyjádřit v diskusi, návrhy změn oznamte též Pod lípou.


Tento článek pojednává o roli pravidel ve fungování Wikipedie a jejich klasifikaci. Možná hledáte: Vysvětlení základních pravidel Wikipedie (průvodce pro nové wikipedisty).
Skupiny pravidel
Skupiny pravidel
Zkratka:
  • WP:PW
    WP:Pravidlo

Pravidla české Wikipedie slouží k podpoře spolupráce a příjemného prostředí pro práci wikipedistů. Jsou artikulováním principů, které jsou obecně uznávány – jejich vyslovení vzniká na základě konsenzu v diskusi.

Od wikipedistů se očekává snaha dodržovat pravidla. Při jejich aplikaci je však třeba se zamýšlet nad jejich smyslem, nelpět na pouhé liteře. Procedurální chyba při nějakém úkonu, která nikoho nepoškozuje, neznamená automaticky jeho zneplatnění. Měřítkem posuzování je vždy prospěch projektu, takže pokud by aplikace pravidla bránila vylepšování projektu, lze takové pravidlo ignorovat.

Pravidla ve Wikipedii dělíme podle stupně důležitosti na závazná pravidla a doporučení.

Pravidla

Závazná pravidla

Závazná pravidla jsou založena na některém ze zásadních principů, který nelze porušovat, a popisují důležité atributy, které naše práce nebo chování vůči jiným musejí či naopak nesmějí mít, aby vůbec prospívaly projektu. Mají váhu a jsou vyjádřením nejširšího konsenzu české komunity, vyšší sílu mohou mít jen základní principy, na nichž se shodly komunity všech projektů, rozhodnutí správní rady WMF nebo vyhlášení vývojářů k technickým otázkám. Ze závazného pravidla není běžně možné činit výjimky – pokud je přesto vhodné, aby taková výjimka existovala, je nutné ji do pravidla zapracovat nebo se zamyslet, zda je status závazného pravidla odpovídající.

Pokud závazné pravidlo něco přímo nařizuje nebo zakazuje, je jeho dodržování možno i přímo vynucovat. U vynucování je však důležité vyčerpat nejprve mírnější prostředky a předpokládat dobrou vůli. Například pokud se lze domnívat, že uživatel pravidlo nezná nebo si neuvědomuje jeho porušování, je třeba jej nejprve na tuto skutečnost upozornit.

Závazná pravidla najdete v kategorii Závazná pravidla Wikipedie.

Doporučení

Doporučení zaznamenávají konvence, které většina wikipedistů považuje za užitečné pro fungování komunity a tvorbu encyklopedie. Jsou obvykle výběrem a upřednostněním jedné či několika z možných cest na základě praktických zkušeností a preferencí komunity. Ve srovnání se závaznými pravidly podléhají častějším změnám a hrají v nich mnohem větší roli příklady. V praxi z nich lze na základě konsenzu v diskusi činit výjimky. Jsou-li však v některé věci činěny výjimky pravidelně, měl by být tento fakt vtělen do doporučení.

Pokud některý editor dlouhodobě nedodržuje doporučení, není tento fakt sám o sobě důvodem k jeho penalizaci. I činnost nedodržující doporučení může být pro projekt stále užitečná, třebaže ne tolik, jako kdyby doporučení dodržováno bylo. Pokud ale někdo nedodržuje doporučení tak, že to druhým ztěžuje činnost, dostane se ve věci do sporu, je konfrontován s nesouhlasným míněním komunity, ale ani po poučení neustoupí a dál doporučení úmyslně porušuje, může být takové chování chápáno jako projev zlé vůle a penalizováno. Stejně tak bývá penalizováno, pokud někdo úmyslně brání druhým dodržovat doporučení (např. editační válkou).

Doporučení najdete v kategorii Doporučení.

Neaktivní pravidla

Ne všechny stránky, mající charakter pravidel, jsou aktuálně platná. Některá pravidla jsou ve stadiu návrhů a ještě nenabyla platnost, jiná už tímto stadiem prošla, ale nebyla schválena, a další sice kdysi platila, ale byla nahrazena nebo zrušena.

Návrhy pravidel, které jsou předloženy k posouzení komunitě, je možno najít v kategorii Wikipedie:Navrhovaná pravidla.

Návrhy pravidel, které nebyly schváleny, se umísťují do kategorie Wikipedie:Neschválené návrhy. Pokud jejich proces schválení ustrnul, popřípadě navrhovatel ztratil zájem o jejich schválení, najdeme je v kategorii Wikipedie:Neaktivní návrhy. Dalším možným typem jsou neplatná pravidla, tj. taková, která po určitou dobu platila, ale nyní již neplatí. Všechna neaktivní pravidla, která nejsou aktuálně posuzována komunitou, se archivují pomocí šablony {{Archiv Wikipedie}}.

Jiné podobné stránky

Procesy

Proces je centrálně organizovaný způsob dělání věcí, který může být ošetřen i pomocí pravidel a doporučení. Základním procesem rozhodování je budování konsenzu, v zájmu efektivity je však formalizována řada specializovaných procesů, jakými jsou například Diskuse o smazání, Žádost o komentář, Nominace nejlepších článků a další. V jejich rámci je třeba být zdvořilý, předpokládat u ostatních dobrou vůli a nenarušovat je kvůli ilustraci nějakého tvrzení.

Každá, byť oprávněná námitka, že nebyl dodržen proces, nemusí vést k neplatnosti příslušných kroků. Pokud neobsahuje informaci, co konkrétně kvůli nedostatku nedostalo šanci, není příliš užitečná.

Wikiprojekty

WikiProjekt je skupina lidí, která edituje určitou oblast článků. Stránky Wikiprojektu často obsahují vysvětlení, jak projekt pracuje, ukazují nebo doporučují nejlepší postupy ohledně dané oblasti článků. V závislosti na konsenzu, který za nimi stojí, mohou být považovány za nižší formu doporučení, je však třeba si uvědomit, že jde o konsenzus mezi menší skupinou lidí. Jsou součástí projektu Wikipedie a proto nemohou rušit platnost žádného závazného pravidla ani doporučení.

Úvahy

Úvahy jsou stránky odrážející postoj wikipedisty nebo skupiny wikipedistů. Tento termín se užívá pro mnoho stránek s názory, které nespadají do jiných kategorií. Úvahy se mohou stát doporučeními, získají-li dostatečnou podporu, v praxi je to však spíše vzácné.

Úvahy není nutno navrhovat či prosazovat; jakmile máte jasno, co chcete komunitě sdělit, stačí je jednoduše napsat. Nechcete-li, aby ostatní editovali vaši úvahu, dejte ji do svého uživatelského jmenného prostoru.

Návody a nápověda

Návody a nápověda jsou instruktivní stránky říkající lidem, jak věci dělat. Může je editovat kdokoliv, kdo má nápad, jak upřesnit postup nebo jak věci dělat jinak. Návod či nápověda týkající se nějaké akce říká, jak ji technicky udělat, kdežto doporučení týkající se téže akce vysvětluje, kdy a proč je vhodné ji dělat.

Změny v pravidlech

Wikipedie je otevřená encyklopedie a její otevřenost se projevuje i v tom, že její pravidla nejsou tesána do kamene, ale je možné je transparentním způsobem měnit.

Existuje několik důvodů, proč je důležité změnit nebo vytvořit nové pravidlo:

  • zaznamenat a standardizovat řešení častého problému,
  • kodifikovat a uvést v obecnou známost již ustálený zvyk,
  • aktualizovat pravidlo, uvést jej do souladu s dosavadní praxí, se změnami v zákonech, rozhodnutími rady Wikimedia Foundation, požadavky vývojářů, nálezy Arbitrážního výboru atd.,
  • zjednodušit již existující pravidlo a uchovat jeho organickou strukturu, kterou mu předchozí změny mohly odejmout.

Jak je možné měnit pravidla

Pravidla ve Wikipedii se mění na základě konsenzu. V zásadě platí, že čím významnější změna, tím pečlivěji je třeba vést příslušnou diskusi. Drobné změny formulací, formátování, wikifikace, které vesměs nemění význam dosavadního textu, lze činit s odvahou i bez diskuse. U změn měnících význam je třeba se odkázat na diskusi, z níž změna vyplynula. Tato diskuse by měla být vzhledem k významu změny dostatečně reprezentativní a musí z ní být zřejmé, že vzala v úvahu i argumenty, na nichž stál předchozí konsenzus. Na diskuse o významných změnách je třeba komunitu explicitně upozornit. Vhodnými místy k upozornění jsou:

Není-li zřejmé, zda bylo dosaženo konsenzu, je vhodné nechat jeho posouzení na respektovaném nezúčastněném wikipedistovi, například správci. Pokud někdo krátce po změně přijde s věcným argumentem, který nebyl řádně uvážen a posouzen v diskusi, může změnu v pravidle vrátit zpět. Pokud změnu v rozumné časové lhůtě (zhruba dva týdny) nikdo nenapadne, považuje se nové znění za konsenzuální.

Další inspiraci je možné najít na stránce Wikipedie:Jak měnit pravidla.

Vynucování pravidel

Vy jste editorem Wikipedie. A protože Wikipedie nemá šéfredaktora nebo hierarchický schvalovací mechanismus, aktivní přispěvatelé dělají redakční úpravy a opravy obsahu sami. Takže wikipedisté jsou jak autory, tak redaktory a vynucují většinu pravidel editováním stránek a diskutováním záležitostí mezi sebou.

Software, na kterém projekt běží, poskytuje kromě editací i další nástroje k vynucování pravidel, jakými jsou blokování, zamykání a mazání stránek. Jakožto potencionálně zneužitelné jsou rezervovány jen pro správce, zkušené a důvěryhodné členy komunity, kteří jich smějí užívat jen ve prospěch projektu v souladu s vůlí, tj. konsenzem komunity. Pravidla jsou takovým vyjádřením vůle, takže správci jednoduše rozhodnutelná porušování pravidel, jakým je např. vandalismus, řeší samostatně. Ostatní uživatelé je mohou požádat o zásah na nástěnce správců. S méně jasnými situacemi se lze vypořádat procedurou řešení sporů, jež může vyústit až v jednání arbitrážního výboru, který má dostatečné pravomoci k rozhodnutí.

Není to všechno moc složité?

Pokud vám po přečtení předchozího popisu „legislativního systému Wikipedie“ připadá, že se nacházíte mezi lidmi, kteří se neumí chovat/nechápou, a dostavuje se alergická reakce, existuje ještě jiná, neformální, odpověď, jak se na Wikipedii chovat. Systém má být takový, aby se editor dbající na blaho projektu a projevující zdravý rozum a dobrou vůli nedostával s pravidly do konfliktu. Stará wiki maxima říká, že se stačí držet několika rad:

  1. Wikipedie je encyklopedie.
  2. Nevšímejte si žádných pravidel.

Související stránky