Wikipedie:Blokování

Tato stránka je zamčena pro neregistrované a nové uživatele
Z Wikipedie, otevřené encyklopedie

pravidla:

     závazná
     doporučení
     v hlasování
     navrhovaná
     neschválená
Závazné pravidlo Wikipedie

Text na této stránce je závazným pravidlem české Wikipedie. Editace měnící jeho význam jsou přípustné, jen pokud se opírají o předchozí konsenzus komunity. Své připomínky můžete vyjádřit v diskusi, návrhy změn oznamte též Pod lípou.


Zkratka:
 • WP:B
  WP:Blok

Blokování je nástroj, kterým je možno nevhodně se chovajícím uživatelům znemožnit editování Wikipedie. Používá se zejména pro boj s vandalismem, ochranu před chybnou prací botů a pro řešení nepřijatelných uživatelských jmen.

Libovolný správce má technicky možnost zablokovat na libovolnou dobu libovolné uživatele specifikované jedním z následujících způsobů:

 • uživatelský účet (určený jménem uživatele),
 • IP adresa (pro blokování nezaregistrovaných uživatelů),
 • rozsah IP adres (pro blokování celých skupin počítačů, počítačových sítí).

Správci smějí blokování používat jen v případech dovolených těmito pravidly. Ostatní uživatelé mohou žádosti o zablokování jiných uživatelů umisťovat na stránku Wikipedie:Nástěnka správců, v akutních případech (obvykle si ovšem správci nevhodného chování všimnou sami) je možno zkusit navštívit IRC kanál #wikipedia-cspřipojit se, na kterém se obvykle alespoň jeden správce vyskytuje.

Kdy lze blokovat

Vandalismus

Nejčastějším důvodem pro blokování je vandalismus. Správce smí podle svého uvážení zablokovat IP adresu, ze které přicházejí vandalizující editace. Dynamické IP adresy smí být blokovány maximálně 24 hodin, u statických IP adres by první blokování nemělo trvat déle než 24 hodin, při opakovaném vandalismu smí délka dalšího zablokování dosáhnout až jeden měsíc.

Přesná pravidla pro délku blokování neexistují, správci by se měli řídit zdravým rozumem. Pokusné editace náhodných kolemjdoucích („asdf“) by měly být posuzovány shovívavě a případné blokování by mělo trvat jen několik hodin. Vhodnou reakcí je zde spíše pouze umístění šablony {{Experimenty}} na uživatelovu diskusní stránku. Pokud uživatel ve vandalství pokračuje, je možno ho zablokovat (trpělivější správci mohou ještě zkusit druhé varování prostřednictvím šablon {{Experimenty2}} nebo {{Experimenty2o}}). Naopak na editace provedené zřetelně se zlým úmyslem (zřejmé pokusy o diskreditaci Wikipedie, evidentní spam, vkládání vulgarismů apod.) lze reagovat zablokováním bez varování.

Přihlášení uživatelé, jejichž všechny příspěvky jsou vandalismem, ve kterém pokračují i přes varování, mohou být zablokováni do odvolání. Pokud uživatel kromě vandalství a editačních pokusů provádí i platné editace, měl by problém být řešen spíše diskusí, vizte též Wikipedie:Žádost o komentář a Wikipedie:Řešení sporů.

Zablokování by nemělo být používáno proti ojedinělým případům vandalismu.

Revertační války

Správci smí zablokovat uživatele, kteří poruší pravidlo tří revertů tím, že nějakou stránku revertují více než třikrát v období 24 hodin. V případě, že pravidlo poruší více stran sporu, by měl správce se všemi zúčastněnými uživateli zacházet stejným způsobem.

Zákaz editace

Zkratka:
 • WP:ZE
  WP:BAN

V případě, že je některému uživateli zakázána editace Wikipedie (tzv. ban), je obvykle také zablokován. Takový zákaz editace může vzniknout důsledkem:

Nezávisle na ustanoveních tohoto pravidla může zákaz editace rovněž vzniknout na základě konsensu globální Wikimedia komunity, tj. uživatelů všech Wikimedia projektů. Více informací je možné nalézt v příslušném globálně platném pravidle. Pokud se navržený globálně platný zákaz editace má týkat uživatele aktivního na české Wikipedii, komunita české Wikipedie by měla být o návrhu včas vyrozuměna, zpravidla formou zprávy zanechané Pod lípou či na Nástěnce správců, aby se jednotliví wikipedisté mohli k návrhu vyjádřit.

Pokud si uživatel, jemuž byla editace zakázána, vytvoří další uživatelské účty, mohou být stejně tak blokovány.

Anonymní a otevřené proxy servery

IP adresy anonymních proxy serverů smí být blokovány natrvalo [1] [2]. Po zablokování takové proxy je vhodné na diskusní stránku příslušné IP adresy umístit zprávu {{Open proxy}}.

Narušování Wikipedie

Správci smějí podle svého uvážení zablokovat IP adresy či uživatele, kteří narušují běžné fungování Wikipedie. Takové narušování by mělo být objektivně stanoveno příslušnými pravidly, mohou sem patřit například nevhodné změny cizích diskusních příspěvků nebo záměrně zavádějící editace. Uživatelé by měli být před blokováním varováni, že porušují pravidla. U dynamických IP adres by zablokování mělo trvat nejvýše 24 hodin; u statických IP adres a uživatelských jmen by takové zablokování mělo zpočátku trvat 24 hodin, při opakovaném porušování pak maximálně jeden měsíc.

Správci mohou také zablokovat nové uživatele, kteří provádějí velké množství nevhodných editací, na libovolnou dobu nebo trvale podle uvážení. Duplicitní účty vytvořené s cílem porušit pravidla Wikipedie by měly být zablokovány natrvalo. Zablokování by však nemělo být užito proti ojedinělým incidentům nebo proti IP adresám či uživatelským účtům, které kromě narušujících editací provádějí i užitečné.

Reinkarnace zablokovaných problémových uživatelů smějí být blokovány v případě, že pokračují v nevhodném chování, případně pokud jejich editace naznačují, že se k tomu chystají („NEDOKÁŽETE MĚ ZABLOKOVAT!!!§!§!“, „POMOZTE MI ZNIČIT WIKIPEDII!!!§!!!“).

Zablokování podle tohoto odstavce je téměř vždy kontroverzní.

Nevhodná uživatelská jména

Na Wikipedii existují pravidla o uživatelských jménech – urážlivá, záměrně matoucí a jinak nevhodná uživatelská jména nejsou dovolena a za jistých okolností je možno uživatele s takovými jmény blokovat.

Stevard může nevhodné uživatelské jméno změnit, zvláště pokud je s tím příslušný uživatel srozuměn. Není vhodné vytvářet uživatelské a diskusní stránky k nevhodným uživatelským jménům (po přejmenování a přesunutí těchto stránek by měla být zbylá přesměrování smazána).

Pokud je takové jméno zablokováno, správce si musí dát pozor na odblokování uživatelovy IP adresy – jakmile se uživatel, jemuž bylo jméno zablokováno, pokusí editovat nějakou stránku, je na 24 hodin automaticky zablokována i příslušná adresa (s označením ve tvaru „#1234“ místo jména uživatele) a zařízení, ze kterého uživatel edituje. Toto autoblokování by mělo být ručně zrušeno, aby se uživatel mohl přihlásit pod jiným uživatelským jménem. (Pokud však byl uživatel zablokován jak za nevhodné jméno, tak za vandalismus, autoblokování IP adresy by mělo být ponecháno v činnosti.)

Napodobování

Uživatelská jména navržená pro vydávání se za jiné uživatele smí být blokována okamžitě a natrvalo. IP adresa takových uživatelů může zůstat automaticky blokována. Na uživatelskou stránku takového uživatele je po jeho zablokování vhodné přidat informační šablonu {{impostor|jméno napodobovaného uživatele}}. Přihlášení i anonymní uživatelé, kteří se v podpisu vydávají za jiné uživatele, by měli být nejprve varováni, poté smějí být případně zablokováni.

Ujistěte se prosím, že příslušný uživatel se za jiného uživatele vydává zlovolně; je možné, že si jméno podobné jinému uživateli zvolil náhodou, bez zlého úmyslu. Používejte svůj úsudek – pokud se takový uživatel chová vandalsky, provokuje v diskusích, vandalizuje uživatelskou stránku daného uživatele či jedná jinak nevhodně, měl by být okamžitě zablokován. Pokud však provádí platné editace, slušně jej upozorněte na možné zmatení uživatelských jmen a doporučte mu změnu uživatelského jména.

„Veřejné“ účty

Podle doporučení Wikipedie by se neměly používat účty vytvořené pro veřejné využívání více osobami. Předpokládá se, že takové účty nejsou potřebné, neboť Wikipedii lze bez omezení používat i editovat anonymně a každý si může snadno vytvořit svůj vlastní účet, přičemž nemusí sdělit ani svou e-mailovou adresu.

Příkladem takového veřejného účtu je účet, jehož majitel prozradí heslo pro veřejné použití. Takový účet by měl být okamžitě zablokován a zdůvodnění by mělo vysvětlit, že veřejné účty nejsou potřebné.

Alternativním řešením (v mnoha případech jednodušším) je prostě vyzkoušet zveřejněné heslo a poté v nastavení heslo změnit. Tím se zveřejněné heslo stane nepoužitelné – tento postup může udělat kdokoli, není potřeba správce.

Boti

Správce smí okamžitě zablokovat libovolného bota, který se chová nevhodně – např. provádí příliš velké množství editací, vkládá do článků chyby, rozbíjí formátování apod. Boti by měli být po krátkodobém počátečním testování provozováni pouze s příslušným příznakem, který je skrývá z implicitního zobrazení stránky posledních změn. (Žádosti o tento příznak patří na stránku Wikipedie:Bot/Žádosti, předem je vhodné plán používat robota zveřejnit Pod lípou a počkat na případné názory.) Blokování by mělo trvat 24 hodin, což by měl být dostatečný čas na navázání komunikace s majitelem bota.

Ochranná opatření

Uživatel může být zablokován, pokud je to nezbytné pro ochranu práv, majetku a zájmů nadace Wikimedia Foundation, ostatních uživatelů a veřejnosti. Příkladem mohou být případy:

 • osobních útoků ohrožujících uživatele (vizte také Wikipedie:Žádné osobní útoky)
 • dlouhodobých osobních útoků
 • zveřejňování osobních údajů
 • dlouhodobého porušování autorských práv

Tento výčet nelze považovat za úplný.

Wikipedista může být blokován i za vkládání odkazů na weby s osobními útoky umístěné mimo Wikipedii. Pokud je prokazatelné, že nežádoucím způsobem ovlivňuje Wikipedii svou činností mimo ni (např. vytvářením tlaku na wikipedisty prostřednictvím hrubých osobních útoků, zveřejňováním osobních informací wikipedistů, vyhrožováním, zastrašováním či obtěžováním), může to být rovněž důvodem k zablokování.

Relevantní a slušně vedená negativní argumentace osobního rázu vůči wikipedistům v rámci Žádostí o komentář nebo arbitráží týkajících se jejich chování nebo v rámci hlasování o správcovství a jiných funkcích se nepovažuje za osobní útok. Z důvodů ochrany svobody vyjadřování, zejména možnosti vyjádřit svobodně kritiku osob, o nichž se diskutuje, se v takových situacích doporučuje používat blokování co nejzdrženlivěji. Neznamená to však, že by nebylo možno zablokovat diskutujícího, pokud se buď dopouští zvlášť hrubých osobních útoků, anebo přes napomínání napadá druhé wikipedisty opakovaně.

Osobní útoky ohrožující uživatele

V případě, že některý uživatel vyhrožuje nebo přímo jedná (včetně činností mimo Wikipedii) tak, že vystavuje jiné uživatele možnosti politického, náboženského či jiného postihu státem, zaměstnavatelem či kýmkoli jiným, může být takový uživatel okamžitě zablokován. Správce, který takové zablokování vykoná, by o tom měl soukromě vyrozumět členy arbitrážního výboru. V případě zveřejňování ohrožujících informací přímo na Wikipedii by se správce také měl neveřejným kanálem obrátit na uživatele s právy utajovatele[1] a požádat o skrytí patřičné informace i před správci.

Kdy blokovat nelze

Výše uvedený seznam je považován za taxativní výčet situací, které umožňují blokování. V žádném jiném případě se blokování používat nesmí, pokud neexistuje výjimečná široká shoda komunity.

Výslovně je zakázáno využívat blokování pro získání výhody ve sporu o obsah. Správci by neměli blokovat ty uživatele, se kterými momentálně vedou spor.

Správci by neměli blokovat sami sebe (např. pro vynucení „wikiprázdnin“), protože z toho vzniknuvší automatické zablokování může ovlivnit jiné uživatele.

Důsledky zablokování

Zablokovaný uživatel si může přesto číst všechny stránky Wikipedie, avšak odkaz „editovat“ vede na stránku „Uživatel je zablokován“, která vysvětluje situaci a obsahuje důvod blokování zadaný příslušným správcem, který blokování zadal (v tomto zdůvodnění funguje základní wikisyntaxe včetně odkazů a šablon).

Blokování trvá po dobu zadanou správcem při zablokování; může být také „indefinite“ či „infinite“, tzn. na neurčitou dobu, dokud není uživatel explicitně odblokován.

Ve chvíli, kdy se uživatel pokusí editovat nějakou stránku, IP adresa, ze které edituje, je „autoblokována“, takže se nemůže pokoušet o editaci ani anonymně či pod jiným uživatelským jménem. Doba tohoto autobloku je určena systémovým nastavením, na Wikipedii 24 hodin, což znamená, že pokud je uživatelské jméno zablokováno na neurčito, IP adresa je automaticky odblokována 24 hodin poté, co se tento uživatel pokusil editovat.

Zablokovaný správce se nemůže sám odblokovat, s výjimkou případů, kdy se zablokoval sám. Jiná nadstandardní práva (blokování, mazání, odblokování jiného uživatele než sama sebe, povyšování jiných uživatelů apod.) jsou blokováním taktéž ovlivněna.

Chybná zablokování

Občas se stane, že nevinní uživatelé s dynamickou IP adresou zjistí, že byli náhodou zablokování, protože jejich aktuální IP adresu před nimi využíval vandal nebo zablokovaný uživatel. Uživatel se může takovému bloku vyhnout změnou své IP adresy, pokud ji je schopen vynutit, v ostatních případech by měl takovou situaci nahlásit některému správci, který takové blokování může zrušit (vizte seznam správců).

Jak blokovat (návod pro správce)

K zablokování uživatele stačí přejít na seznam speciálních stránek a zvolit odkaz „Zablokovat uživatele“, který vede na stránku Speciální:Blokování, na které jsou další instrukce. Na tuto stránku vede také odkaz „zablokovat“, který se objevuje vedle příspěvků na stránce posledních změn.

Do pole „Důvod:“ zadejte zdůvodnění zablokování. Toto zdůvodnění se uživateli zobrazuje při každém pokusu o editaci a také v knize zablokování a seznamu zablokovaných. Použijte proto prosím zdůvodnění, které uživateli vysvětlí, za co byl zablokován, v ideálním případě i s uvedením odkazů na příslušné prohřešky. V políčku můžete používat podmnožinu wikisyntaxe, včetně například odkazů či šablon.

Kromě konkrétního trvání zablokování lze také zadat neomezený blok, který trvá až do explicitního odblokování nějakým správcem.

Uživatele může zablokovat více správců současně. V takovém případě je uživatelovo zablokování zrušeno v okamžiku, kdy vyprší první (nejkratší) blok.

Zvláště pokud je zdůvodnění složitější a potřebujete na něj více místa nebo pokud je zablokování dlouhodobější (> 24 hodin), je vhodné na zablokování upozornit na uživatelově diskusní stránce (s detailnějším vysvětlením a wikiodkaz na ni vložit do zdůvodnění). Zablokovaný uživatel může reagovat na své diskusní stránce, ledaže by mu byla tato možnost odepřena v nastavení bloku. Také je možno se o tom, že daný uživatel je dlouhodobě zablokován, zmínit na uživatelské stránce daného uživatele.

Zablokování rozsahu IP adres

Software umožňuje také zablokovat celý rozsah IP adres. Takové blokování se používá v případě, že vandal nebo problémový uživatel byl několikrát zablokován, ale takovému blokování se vyhýbá použitím jiných IP adres. Ve většině případů takové zablokování postihne alespoň několik dalších (nevinných) uživatelů. Z toho důvodu je nutné použití zablokování rozsahu omezit jen na takové případy, kdy se závažně nevhodné chování často opakuje a ostatní metody blokování nejsou efektivní. Od správce se v tomto očekává zdravý úsudek, přičemž by měl zvážit i množství nevinných uživatelů, kteří mohou být takovým zablokováním postiženi.

Zablokování rozsahu IP adres by mělo být vždy co možná nejkratší.

Přesné nastavení bloku je poněkud obtížné, neboť je potřeba porozumět binární aritmetice; implementace těchto bloků je také v některých ohledech nedokonalá. Bližší podrobnosti jsou uvedeny na stránce Help:Range blocks.

Částečné zablokování

Od ledna 2020 je možné zablokovat jednotlivé uživatele tzv. částečně, tj. znemožnit zablokovanému editaci pouze několika určených stránek. K listopadu 2020 se česká komunita zatím neshodla na tom, zda umožnit částečné bloky v situaci, kdy nejsou podle tohoto pravidla přípustné bloky celoprojektové.

Částečné zablokování správcům umožňuje zablokovat editaci:

 • jedné či několika vyjmenovaných stránek
 • jednoho či několika vyjmenovaných jmenných prostorů
 • zablokovat jiné, needitační, úkony, a povolit editaci (je například možné uživateli zamezit posílat e-maily či neregistrovanému uživateli zakládat účty, a přitom mu nezamezit možnost Wikipedii editovat)

Odblokování

Stránka Speciální:Blokovaní uživatelé obsahuje seznam všech aktuálně blokovaných uživatelů a IP adres. Správci u každého záznamu vidí odkaz „odblokovat“. Po kliknutí na tento odkaz a zadání zdůvodnění odblokování mohou uživatele odblokovat kliknutím na tlačítko „Odblokovat“.

Správci smí odblokovat uživatele, pokud:

 • Zablokování nebylo provedeno v souladu s tímto pravidlem.
 • Důvod pro zablokování již vypršel.
 • Zablokování trvalo příliš dlouho.
 • V jiných vhodných případech.

Předtím, než odblokujete uživatele zablokovaného jiným správcem, byste měli zvážit, zda by nebylo vhodné věc prodiskutovat s blokujícím správcem. Ze zdůvodnění zablokování a historie editací nemusí být zřejmé všechny podstatné aspekty problému.

Pro odblokování neexistují zcela přesná a striktní pravidla, proto formulace „v jiných vhodných případech“. Od správců se očekává zdravý rozum a zhodnocení situace.

Poznámky

 1. V současnosti česká Wikipedie utajovatele jako takové nemá, je tedy třeba obrátit se na některého ze stevardů

Související články