Wikipedie:Pravidla arbitráže

Z Wikipedie, otevřené encyklopedie
Skočit na: Navigace, Hledání
Wiki rules.png
Závazné pravidlo Wikipedie

Text na této stránce je závazným pravidlem české Wikipedie. Editace měnící jeho význam jsou přípustné, jen pokud se opírají o předchozí konsenzus komunity. Své připomínky můžete vyjádřit v diskusi, návrhy změn oznamte též Pod lípou.


Řešení sporů
Procesy řešení sporů

Tato pravidla popisují fungování arbitrážního výboru, který je na české Wikipedii posledním stupněm řešení sporů. Platí, že než se rozhodnete požádat o řešení svého sporu arbitrážní výbor, měli byste vyčerpat všechny ostatní možnosti.

Životní cyklus arbitráže[editovat | editovat zdroj]

 1. Každá arbitráž musí začít podáním žádosti na stránce Wikipedie:Žádost o arbitráž. Arbitrážní výbor se nezabývá záležitostmi, o jejichž zkoumání nebyl požádán.
 2. Arbitrážní výbor žádost o arbitráž může a nemusí přijmout. Při rozhodování, čím se zabývat, výbor přihlédne k názoru komunity a k tomu, zda byly při řešení dotyčného případu vyčerpány jiné možnosti řešení (přímá domluva mezi účastníky sporů, využití prostředníka apod.). Své rozhodnutí o přijetí nebo nepřijetí výbor bez zbytečných prodlev oznámí na stránce s žádostí. Při nepřijetí žádosti musí výbor předložit společně přijaté rozhodnutí, ve kterém nepřijetí zdůvodní. Pokud není schopen takové stanovisko přijmout, žádost se přijímá.
 3. Jestliže výbor žádost o arbitráž přijme, otevře se pro zkoumanou záležitost podstránka stránky Wikipedie:Žádost o arbitráž, na niž mohou účastníci sporu předkládat důkazy. Důkazy přednesené každým wikipedistou se nacházejí v samostatném oddílu, do nějž nikdo jiný wikipedistovi nezasahuje.
 4. Arbitrážní výbor může komplikovanější arbitráž v jejím průběhu formálně rozdělit na několik částí. Jednotlivé části pak mohou být v rámci arbitráže projednávány nezávisle na ostatních.
 5. Arbitrážní výbor oznámí ukončení shromažďování důkazů a to nejméně týden předem.
 6. Arbitrážní výbor smí rozhodovat o předběžných opatřeních, která budou v platnosti do definitivního rozhodnutí. (Např: Wikipedista:Zlobivý se zdrží revertování báboviček velkou lopatkou.)
 7. Když skončí předkládání důkazů, arbitrážní výbor bez zbytečných odkladů vydá rozhodnutí. Rozhodnutí může zejména obsahovat následující:
  Rozhodnutí arbitrážního výboru může ve svém důsledku znamenat následující (výčet není úplný): zákaz editovat určité stránky, úplný a dlouhodobý zákaz editovat Wikipedii a ztrátu zvláštních oprávnění nebo požadavek na jejich opětovné potvrzení komunitou.
 8. Rozhodnutí arbitrážního výboru vykonávají správci.

Arbitrážní výbor[editovat | editovat zdroj]

 1. Arbitrážní výbor se primárně zabývá spory mezi wikipedisty. Výbor nezasahuje do obsahu Wikipedie ani do jejích pravidel.
 2. Arbitrážní výbor má proměnlivý počet členů závislý na množství aktivních wikipedistů. Potřebný počet členů se zjistí ke dni řádných voleb postupem popsaným v příloze tohoto pravidla. Členové výboru jsou voleni na 24 měsíců. Každý rok se volí polovina členů výboru. v případě rezignace člena je na jeho místo zvolen náhradník, který zastává funkci do konce řádného volebního období člena, který na místo rezignoval. Člen výboru, který se jeho práce bez předchozí omluvy neúčastní a měsíc nereaguje na upozornění na své diskusní stránce a e-mailem, je považován za nezvěstného a postupuje se, jako by rezignoval.
 3. Členové výboru jsou povinni informovat ostatní členy o svých případných jiných účtech na Wikipedii.
 4. Jeden případ může řešit i část arbitrážního výboru, vždy ale nejméně tři členové. Za výsledek odpovídají všichni členové skupiny stejnou měrou.
 5. Jestliže se člen arbitrážního výboru ocitne v konfliktu zájmů, rozhodování výboru v dotyčné věci se neúčastní. O své podjatosti rozhoduje každý člen výboru sám za sebe, každý wikipedista ale může členovi výboru doporučit zvážení své vlastní angažovanosti.
 6. Výbor o svých rozhodnutích hlasuje. Návrh je přijat, pokud pro něj hlasují alespoň dva členové výboru a zároveň hlasuje více členů pro návrh než proti němu.
 7. Arbitrážní výbor zpravidla jedná a hlasuje neveřejně. Konečné rozhodnutí a výsledky hlasování o něm jsou ale vždy veřejné.
 8. Výbor se při rozhodování řídí zdravým rozumem, existujícími pravidly a doporučeními.

Volby arbitrážního výboru[editovat | editovat zdroj]

 1. Volby arbitrážního výboru trvají dva týdny a začínají čtrnáct dní před koncem řádného funkčního období členů výboru.
 2. Na stránce s volbami si před jejich začátkem každý kandidát založí sekci, popsanou v příloze. Hlasuje se o každém kandidátovi zvlášť. Podmínky, které musejí splnit hlasující, stanovují pravidla účasti v hlasování, v tomto hlasování ovšem navíc mohou hlasovat pouze wikipedisté s více než 50 příspěvky v článcích k začátku voleb.
 3. Nutnou podmínkou zvolení kandidáta do výboru je účast alespoň 20 hlasujících (počítáno jako součet pro+proti+zdrželo, tzv. kvórum), a podpora dvoutřetinové většiny (počítáno z hlasů pro+proti).
 4. Za spravedlivý průběh hlasování nesou odpovědnost odstupující arbitři, v případě jejich absence byrokrati. V případě nutnosti mohou rozhodnout o nezapočítání hlasů podezřelých z manipulace hlasování (jako jsou loutky, neaktivní uživatelů), v extrémních případech nechat celé hlasování opakovat.
 5. Do výboru je zvoleno prvních k kandidátů (kde k je počet nutný k doplnění na potřebný počet), kteří splnili výše uvedené podmínky, řazeno dle počtu hlasů pro, v případě rovnosti pak podle počtu hlasů proti. Pokud budou rovné i ty, jsou zvoleni všichni kandidáti se stejným výsledkem. (V případě, že poté při rezignaci člena výboru neklesl počet členů pod potřebný počet, se doplňující volby nekonají.)
 6. Jestliže jsou v době řádných voleb neobsazená jedno či více míst arbitrů, kterým zbývá do konce řádného volebního období jen jeden rok, volí se i na tato místa. Před zahájením hlasování v řádných volbách je oznámeno, kolik dvouletých a kolik jednoletých mandátů se obsazuje. Kandidáti se potom mohou rozhodnout, že kandidují jen na jeden rok, a oznámí to ve své kandidatuře. Neučiní-li tak, jsou bráni za kandidáty na dvouleté období.
 7. Volí-li se do jednoletých a dvouletých mandátů, postupuje se analogicky podle bodu 20 tak, že jsou nejprve z kandidátů na dvouletý mandát zaplněny všechny dvouleté mandáty, a poté ze všech zbylých kandidátů zaplněny všechny jednoleté mandáty.
 8. Pokud není do výboru zvolen dostatečný počet kandidátů, mohou se konat nejdříve dva měsíce po volbách volby doplňovací. Ty musí začít nejméně 30 dní poté, co se přihlásil aspoň jeden zájemce o volné místo ve výboru. Funkční období členů výboru zvolených v doplňovacích volbách trvá jen do příštích řádných voleb. V období 30 dní před řádnými volbami se doplňovací volby nekonají.

Přechodné ustanovení[editovat | editovat zdroj]

 1. Funkční období arbitrů, kteří jsou členy arbitrážního výboru ke dni 7. prosince 2014, se jednorázově prodlužuje o 20 dnů.

Přílohy[editovat | editovat zdroj]

A. (závazná) Potřebný počet členů arbitrážního výboru je určen výrazem \left \lfloor \frac{1}{2} + \sqrt{23 + \frac{n}{15}} \right \rfloor, kde n je počet velmi aktivních přispěvatelů, tj. těch, kteří měli v kalendářním měsíci více než sto editací. Roboti se mezi přispěvatele nepočítají. Hodnota musí být zjištěna věrohodným způsobem, může jít například o oficiální statistiky Wikimedia Foundation, snadno zkontrolovatelný výpis všech započítaných přispěvatelů nebo jinou formu nezávislého potvrzení. Ze všech možných počtů odpovídajících jednotlivým měsícům se bere v úvahu jen největší známá hodnota.

Konkrétně:
Když je n=83, arbitrů vychází 5.
Pokud je n=108, arbitrů vychází stále 5. Zvýšení na 6 nastane při n=109, na 7 při n=289, na 8 při n=499, na 9 při n=739, na 10 při n=1009.
Statistika ze září 2008 dává n=118, při níž je počet arbitrů 6.

B. Doporučený formát sekce kandidáta do arbitrážního výboru:

=== [[Wikipedista:Žadatel|Žadatel]] ===
{{Wikipedista|Žadatel}}
* ''žádost podána:'' ~~~~~

==== Zdůvodnění ====
==== Hlasování ====
==== Komentáře ====

Související články[editovat | editovat zdroj]