Městská památková rezervace Prachatice

Z Wikipedie, otevřené encyklopedie
Znak Prachatic na Staré radnici
Znak Královské kolegiátní kapituly sv. Petra a Pavla na Vyšehradě

Městská památková rezervace Prachatice je vymezená část historického jádra poddanského města Prachatic s dochovanými budovami (zejména renesančními měšťanskými domy) a městskou infrastrukturou, sochami, sakrálními stavbami apod.[1] Nese charakteristické znaky vývoje českého města v období raného středověku, vrcholného středověku až po stavby a úpravy v renesančním slohu. Území památkové rezervace doznalo minimum výrazněji rušivých stavebních zásahů z nové doby (zejména ve 20. století). Odborným podkladem pro vyhlášení městské památkové rezervace byl podrobný stavebně historický průzkum a umělecko historický průzkum realizovaný Státním ústavem pro rekonstrukci památkových měst a objektů. Tento průzkum provedl v roce 1963 významný český historik architektury Jan Muk[2]; na jeho práci pak navázaly dílčí průzkumy jednotlivých budov[3][4][5] a jejich malířské a sochařské výzdoby. Předmětem památkové ochrany jsou též jednotlivé stavby samostatně zapsané v Ústředním seznamu kulturních památek ČR. Zákonné ochrany požívají i historické půdorysy, urbanistická struktura, panorama apod.Památková rezervace je chráněna zákonem o státní památkové péči.[6] V České republice bylo v roce 2013 celkem 40 měst s městskou památkovou rezervací.

Popis městské památkové rezervace Prachatice[editovat | editovat zdroj]

Rožmberský (Bozkovský) dům na Velkém náměstí
Kostel svatého Jakuba Většího
Prachatické hradby, bašta Helvít

Městská památková rezervace na rozloze 12,05 hektaru zahrnuje:[7]

Území jádra města (tedy současné památkové rezervace) je zachyceno i na mapách druhého vojenského mapování dokončených v roce 1852.[9] Městská památková rezervace Prachatice zahrnuje tato náměstí a ulice:

Uvedené ulice a objekty v nich jsou hmotným dokladem dějin Prachatic, historického, architektonického, urbanistického, hospodářského a právního vývoje města a jeho infrastruktury (zejména uliční sítě).[10][11][12][13]

Správní akty a dokumenty zřizující a vymezující městskou památkovou rezervaci Prachatice a její ochranné pásmo[editovat | editovat zdroj]

Stará radnice v Prachaticích

Městská památková rezervace Prachatice (MPR) byla vyhlášena výnosem Ministerstva kultury ČSR č.j. 16428/81-VI/1 ze dne 6. 10. 1981. Následně bylo vymezeno její ochranné pásmo.[14] Hranice MPR Prachatice je vymezena ve výnosu o jejím vyhlášení

 • mapovými podklady – plánem MPR a zákresem chráněného území do katastrální mapy,[15][16][17][18]
 • vyhlášením ochranného pásma MPR,[19][20]
 • taxativním vyjmenováním ulic tvořících hranici a uliční síť MPR,[14]
 • vyjmenováním a vyznačením jednotlivých staveb, zejména měšťanských domů zapsaných jednotlivě v ÚSKP.[21]

Výkon státní správy v městské památkové rezervaci Prachatice[editovat | editovat zdroj]

Nová radnice na Velkém náměstí

Výkonným orgánem státní správy na úseku památkové péče v MPR je Městský úřad Prachatice (též pro správní obvod obce s rozšířenou působností Prachatice). Správním orgánem je Městský úřad v Prachaticích. Odbor stavebně správní a regionálního rozvoje. Odbornou péči vykonává Národní památkový ústav, územní pracoviště v Českých Budějovicích, které je odbornou organizací státní památkové péče podle § 32 odst. 2 zákona o státní památkové péči.

Historie centra města[editovat | editovat zdroj]

Erb Viléma z Rožmberka na Staré radnici

Převážná část objektů požívajících ochrany v rámci MPR je gotického a renesančního původu. Ve smyslu ustanovení zákona o památkové péči objekty

Městská památková rezervace Prachatice názorně dokumentuje, jak se během sta let (1501–1601) do vzhledu města zapsal významný český rod Rožmberků, jmenovitě jeho vladaři Petr IV. z Rožmberka, Jindřich VI. z Rožmberka, Vok II. z Rožmberka a Jošt III. z Rožmberka. Zejména za vladařství Viléma z Rožmberka (do roku 1592) a posledního Rožmberka Petra Voka získalo centrum Prachatic současnou podobu a je dokladem bohatství a politického vlivu Rožmberků.[23] Sgrafita a fresky na průčelích domů (zejména těch na náměstí) dokumentují vliv italských umělců a stavitelů, kteří působili nejen v Prachaticích, ale i v dalších centrech rožmberského panství (především Český Krumlov, Třeboň). V 16. a 17. století je v Prachaticích doložena italská kolonie.[24][25] Rožmberskou éru připomínají rožmberské erby na průčelích domů a bran, včetně jezdeckých erbů rožmberských vladařů.[26]

K povýšení Prachatic na královské město došlo opakovaně v roce 1609.[27] Důvodem zachování centra města v převažující renesanční podobě byl úpadek obchodu se solí na Zlaté stezce po roce 1620 a sankce za angažování Prachatic na straně českého stavovského povstání v letech 1618–1620. Tento úpadek dokazují nejnovější studie o hustotě provozu na Zlaté stezce za třicetileté války.[28] Původní vzhled renesančního centra byl značně poškozen požárem města v roce 1832, což připomíná například nápis na Rožmberském domě. Nejvýznamnějšími budovami prachatické renesance jsou Stará radnice, Rožmberský dům, Heydlův dům, Rumpálův dům či Husův dům. V kontextu prachatické renesance byly v 19. století na Velkém náměstí vystavěny reprezentativní novorenesanční budovy Nové radnice a Národního domu a bylo upraveno průčelí Sitrova domu.

Obnova městské památkové rezervace a jejích prvků[editovat | editovat zdroj]

Knížecí a Národní dům na Velkém náměstí v Prachaticích

Péče o objekty městské památkové rezervace Prachatice je realizována podle dlouhodobých a krátkodobých plánů[29], kterými jsou

 • Program regenerace Městské památkové rezervace Prachatice pro roky 2013–2015 (IX. etapa)[30]
 • Program regenerace Městské památkové rezervace Prachatice pro roky 2016–2018 (X. etapa)[31]
 • Program regenerace Městské památkové rezervace Prachatice pro roky 2019–2021 (XI. etapa)[32]

Informace o obnově městské památkové rezervace jsou pravidelně projednávány na zastupitelstvu města Prachatice a publikovány na stránkách sborníku Zlatá stezka:

 • Zpráva o průběhu obnovy městské památkové rezervace Prachatice v roce 2000[33]
 • Zpráva o průběhu obnovy historického jádra Prachatic v letech 2001 a 2002[34]
 • Zpráva o průběhu obnovy historického jádra Prachatic v letech 2003 a 2004[35]
 • Zpráva o průběhu obnovy historického jádra Prachatic a jeho okolí v roce 2008[36]
 • Zpráva o průběhu obnovy historického jádra Prachatic v rámci programu regenerace městské památkové rezervace v roce 2009[37]

Město Prachatice svou městskou památkovou rezervaci dlouhodobě obnovuje a prosazuje oživování památkových objektů vhodnými funkcemi. Nejvýznamnějším finančním zdrojem pro obnovu památek v MPR je Program regenerace městských památkových rezervací a městských památkových zón.[38] Dotace pro Prachatice z tohoto programu klesají a v roce 2015 již činily 20 % oproti státním dotacím poskytovaných na prachatické památky v devadesátých letech. Město Prachatice si proto vytvořilo vlastní program z rozpočtu města, z kterého příspěvky podporuje vlastníky kulturních památek i nepamátkových objektů.[39]

Stav obnovy[editovat | editovat zdroj]

Rumpálův dům na Velkém náměstí
Křišťanova čp. 36 (průčelí na Velkém náměstí) po rekonstrukci

V roce 2018 už byly obnoveny všechny budovy v památkové rezervaci s výjimkou jediného domu, a to čp. 181 v Klášterní ulici, který je dlouhodobě nevyužívaný, ve velmi špatném technickém stavu a jehož majitel nedisponuje finančními prostředky na nákladnou opravu.[40][41][42][43][44] Město Prachatice proto dlouhodobě usiluje o řešení této otázky. Na veřejném jednání zastupitelstva Prachatic dne 17. prosince 2018[P 1] byl projednán a jednomyslně schválen návrh na odkoupení domu městem a na jeho následnou opravu. Tento případ dokumentuje plnění strategie péče o památky v Prachaticích.[45][46][47][48] V rámci regenerace MPR jsou přípustné pouze přírodní materiály, jak ukazuje kamenná dlažba na náměstích a v ulicích. Prachatice akcentují i ekonomický faktor péče o městskou památkovou rezervaci. Dotace ve výši 2 mil. Kč generuje 4 mil. Kč na odvodech státu, které poukazují podnikatelé na různých daních. Město poskytuje na obnovu kulturních památek 11,8 % ze svého rozpočtu i jiným vlastníkům.[49]

Historický výzkum, stavebně historické a restaurátorské průzkumy a dokumentace památkové rezervace a jejích objektů[editovat | editovat zdroj]

Prachatické muzeum, Sitrův dům na Velkém náměstí

Za podklady pro vyhlášení MPR je třeba považovat již první pokusy o soupis památek v 18. a 19. století, počínaje zejména Marešovým a Sedláčkovým soupisem.[50][51]

Historický výzkum centra Prachatic a jeho publikace[editovat | editovat zdroj]

Husův dům, Husova čp. 71

Historickému výzkumu a archivnímu výzkumu centra Prachatic se věnují zejména odborníci z Prachatického muzea a Státního okresního archivu Prachatice, kteří své práce publikují na stránkách sborníku Prachatického muzea Zlatá stezka. Výsledné edice ukazují na vývoj města a jeho infrastruktury.

 • vývoj uliční sítě a rozměrů Velkého náměstí v důsledku tlaku patriciátu na reprezentativní bydlení a obchody,[52]
 • dláždění ulic města Prachatice[53]
 • odkrývání nástěnných maleb ve významných stavbách[54]
 • stavební vývoj městských domů v ulicích Prachatic,[55]

Archeologické výzkumy v historickém jádru Prachatic[editovat | editovat zdroj]

Nová zádlažba v Husově ulici

Zdrojem poznání historie a zejména městské infrastruktury jsou archeologické výzkumy prováděné archeology Prachatického muzea v historickém jádru Prachatic.[56]

Restaurátorské průzkumy a zprávy o restaurování domů v centru Prachatic[editovat | editovat zdroj]

Restaurované nápisy na Staré radnici

Dokumentaci památkové rezervace průběžně vytváří a aktualizují restaurátorské záměry a restaurátorské zprávy zpracovávané restaurátory tvořícími v Prachaticích na obnově fasád, sgrafit a fresek, i když většina těchto dokumentů nebyla zatím publikována. Tyto zprávy dokládají jednak péči o významné objekty a jejich výzdobu, jednak hodnotu a styl dobové výzdoby fasád i interiérů prachatických městských domů:

 • preventivní zajištění sgrafitové výzdoby Poslední večeře Páně[57]
 • restaurování nástěnných maleb v objektu Dolní brány čp. 19 v Prachaticích[58]
 • Restaurování nástěnné malby rožmberského jezdce a heraldických růží. Oprava fasády a nárožního bosování čelní stěny věže Dolní (Písecké) brány v Prachaticích[59]
 • Oprava tří stran fasády věže Dolní (Písecké) brány v Prachaticích. Restaurování heraldických růží a oprava nárožních bosáží[60]
 • Oprava JV, JZ a SZ fasády věže, restaurování heraldických růží a oprava nárožních bosáží[61]
 • Odkryv a restaurování fragmentů renesanční malby na fasádě domu č. p. 50[62]
 • Chiaroscurová malba, medailon s námětem vanitas (nad schodištěm) na Staré radnici[63]
 • Sgrafitová výzdoba tzv. Rumpálova domu čp. 41 v Prachaticích. Konzervace a restaurování 2005 a 2009[64]
 • Restaurování nástěnných maleb na fasádě domu č. p. 148 v Prachaticích[65]
 • Průzkum omítkových vrstev ve dvou místnostech č. p. 119, Solní[66]
 • Restaurátorské práce na malované renesanční fasádě domu čp. 45 Solnice na Velkém náměstí v Prachaticích[67]
 • Fragmenty rustikální malířské výzdoby na fasádě domu č.p. 119 v Prachaticích[68]
 • Restaurátorské práce v klenbě podloubí domu č. p. 45 v Prachaticích na Velkém náměstí[69]
 • Restaurování fragmentu pozdně gotické výmalby na fasádě domu čp. 119 v Solní ulici v Prachaticích[70]
 • Restaurování nástěnných maleb na fasádě domu č. p. 148 v Prachaticích (nepublikovaná restaurátorská zpráva uložená na MÚ v Prachaticích)[71]
 • Restaurování a rekonstrukce historických omítek a artefaktů fasád domu čp. 114 v Prachaticích[72]
 • Restaurátorská zpráva[73]
 • Restaurátorská zpráva o provádění opravných prací na domě čp. 71 Husův dům v Prachaticích[74]
 • Restaurátorská zpráva o provádění restaurátorských prací na renesanční sgrafitové fasádě na domě čp. 71 v Prachaticích Husův dům[75]
 • podoba novorenesančních budov v centru Prachatic, zejména Nové radnice[76][77]
 • Nástěnná malba – rožmberská růže – na průčelí měšťanského domu čp. 51, Věžní ulice, Prachatice[78]
 • Odkryv a restaurování nápisu a kreseb /grafiti/ v interiéru prachatické radnice čp. 1 na Velkém náměstí v Prachaticích[79]
 • Stará radnice čp. 1 na Velkém náměstí v Prachaticích, Sgrafitová a malovaná výzdoba na dvorní fasádě a schodišti Staré radnice[80]
 • Restaurování fasády Staré radnice čp. 1 na Velkém náměstí v Prachaticích[81]
 • Restaurátorská zpráva. Restaurování nástěnné malby v interiéru domu Ždárských, Velké nám. č. p. 13[82]

Prezentace městské památkové rezervace Prachatice[editovat | editovat zdroj]

Informační centrum v budově Staré radnice

Město Prachatice intenzívně prezentuje svou památkovou rezervaci[29] jako významnou turistickou atraktivitu širokou škálou dostupných informačních a komunikačních prostředků.

 • na oficiálním webu města, kde jsou podrobně popsány nejvýznamnější památky a jejich snímky jsou zveřejněny ve fotogalerii[83]
 • v městském měsíčníku Radniční list, jehož vydavatelem je Město Prachatice
 • v Prachatickém deníku
 • na veřejných zasedáních Zastupitelstva města Prachatice, kde jsou pravidelně projednávány informace o regeneraci památkové rezervace a jejích částí a aktualizace strategií obnovy MPR, např. na 21. zasedání Zastupitelstva města Prachatice dne 27. srpna 2018: 6. bod – Aktualizace Programu regenerace Městské památkové rezervace Prachatice[84]
 • účastí zástupců města na různých konferencích veřejné správy, kde zástupci města prezentují výsledky obnovy nebo na webech veřejné správy.[85]
 • účastí města Prachatice v soutěžích v oboru regenerace památek, památkových rezervací a zón[38] Výsledky v regeneraci rezervace byly v roce 2003 oceněny titulem Historické město roku 2002,[86] za rok 2013, 2014 Prachatice získaly Cenu za nejlepší přípravu a realizaci Programu regenerace městských památkových rezervací a městských památkových zón,[87][88] Dobrých výsledků v soutěžích jako aktivní člen Sdružení historických sídel Čech, Moravy a Slezska Prachatice dosahují dlouhodobě[89],
 • instalací a prezentací sítě naučných stezek, které město Prachatice provozuje[90],
 • provozem Kulturního a informačního centra v budově Staré radnice,
 • distribucí propagačních materiálů v české, německé a anglické verzi,
 • na webech orientovaných na nabídku turistických programů.[91]

Zájem veřejnosti o městskou památkovou rezervaci Prachatice[editovat | editovat zdroj]

Kostel svatého Jakuba Většího v Prachaticích

Zájem zejména turistické veřejnosti a jiných návštěvníků o památky MPR a jejich obnovu dokazují různé reakce v tisku na internetu.

 • reportáže o výletech[92]

Odkazy[editovat | editovat zdroj]

Poznámky[editovat | editovat zdroj]

 1. Bod číslo 24 Záchrana objektu č.p. 181 v Klášterní ulici

Reference[editovat | editovat zdroj]

 1. Památkový katalog. Prachatice [online]. Praha: Národní památkový ústav [cit. 2019-01-11]. Dostupné online. 
 2. MUK, Jan. Prachatice. Vnitřní město a předměstí. Stavebně historický rozbor objektů (Pasport býv. SÚRPMO uložený v archivu plánové sbírky NPÚ ÚP v Praze). Praha: Státní ústav pro rekonstrukci památkových měst a objektů, 1963. 
 3. MUK, Jan. Prachatice. Stavebně historický průzkum historického Věžní ulice čp. 51 (Pasport býv. SÚRPMO uložený v archivu plánové sbírky NPÚ ÚP v Praze). Praha: Státní ústav pro rekonstrukci památkových měst a objektů, 1983. 
 4. MUK, Jan. Prachatice. Stavebně historický průzkum historického jádra. Křišťanova ulice čp. 33 (Pasport SÚRPMO uložený v archivu Národního památkového ústavu, ústředního pracoviště v Praze). Praha: Státní ústav pro rekonstrukci památkových měst a objektů, 1988. 
 5. PAVELEC, Petr. K restaurování sgrafit na fasádě domu čp. 36 v Prachaticích. Zprávy památkové péče. Roč. LXIII, 2003, s. 422–425. 
 6. Zákon č. 20/1987 Sb., Zákon o státní památkové péči. In: Sbírka zákonů. 1987. Dostupné online. Dostupné online. [cit. 2019-03-14] § 5, 6a. Ve znění pozdějších předpisů. 6a Dostupné online. (čeština)
 7. TOUPALÍK, Jan. Koncepce rozvoje města Prachatice. Prachatice: Městský národní výbor Prachatice, 1965. 229 s. Kapitola 112 Památková rezervace, s. 112–116. 
 8. Regenerace Městské památkové rezervace Prachatice [online]. Příprava vydání Městský úřad Prachatice.Odbor stavebně správní a regionálního rozvoje. Prachatice: Město Prachatice [cit. 2019-03-14]. Dostupné online. 
 9. Oldmaps - Staré mapy. oldmaps.geolab.cz [online]. [cit. 2019-03-03]. Dostupné online. 
 10. FENCL, Pavel; MAGER, Jan Antonín; JURČO, Antonín. Prachatice.Obrazy z paměti města. 1. vyd. Prachatice: Město Prachatice, 2012. 410 s. : il. (převážně barev.), mapy, portréty, fa; 26 cm [3000 výt.]ksim. s. ISBN 978-80-260-2975-5. Kapitola Vznik ulic a náměstí a vývoj jejich názvů, s. 76. 
 11. FENCL, Pavel; KOUTNÁ, Jana; KUBŮ, František; MAGER, Jan Antonín. Prachatice. 1. vyd. Praha: Paseka, 2007. 64 stran 131 černobílých fotografií s. ISBN 978-80-7185-843-0. S. 43. 
 12. STARÝ, Václav. Z dějin názvů ulic města Prachatic v 16. a 17. století. Příspěvek k místopisu města. In: Zlatá stezka: sborník Prachatického muzea. Prachatice: Prachatické muzeum, Roč. 8-9, (2001-2002 [vyd. 2003]). ISBN 80-902990-2-4. S. 267–270.
 13. PELIKÁNOVÁ, Petra. Uliční názvosloví města Prachatice. České Budějovice, 2016 [cit. 2019-02-14]. 85, 7 stran barevných fotografií s. Bakalářská práce. Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích. Pedagogická fakulta. Katedra českého jazyka a literatury. Vedoucí práce PhDr. Milena Nosková, Ph.D.. s. 31. Dostupné online.
 14. a b Výnos MK ČSR č. j. 16428/81-VI/1 ze dne 6. 10.1981 o prohlášení historického jádra města Prachatic za památkovou rezervaci. [online]. Praha: Ministerstvo kultury ČR v Praze, 1981-10-06 [cit. 2019-03-13]. Dostupné online. 
 15. Památkový katalog. Mapa Městské památkové rezervace Prachatice [online]. Praha: Národní památkový ústav Praha [cit. 2019-03-13]. Dostupné online. 
 16. Prachatice, plán památkové rezervace, 1:1000, nedat.; Státní ústav památkové péče a ochrany přírody v Praze, zpracoval dr. F. Peťas, graficky upravil ing. M. Jiřinec [online]. Příprava vydání dr. F. Peťas, ing. M. Jiřinec. Praha: Státní ústav památkové péče a ochrany přírody v Praze, nedatováno [cit. 2019-03-13]. Dostupné online. 
 17. PIKOUS, Miroslav. Prachatice, okr. PT, městská památková rezervace, mapa 1:2000, zákres chráněného území do podkladu katastrální mapy [online]. Příprava vydání Pikous Miroslav. Praha: Národní památkový ústav v Praze, 2018-10-30 [cit. 2019-03-13]. Dostupné online. 
 18. Ochranné pásmo MPR Prachatice, 1:2000? [online]. Příprava vydání Pikous Miroslav. České Budějovice: Národní památkový ústav, územní odborné pracoviště České Budějovice, 1994 [cit. 2019-03-13]. Dostupné online. 
 19. Rozhodnutí OÚ Prachatice,ref. kultury o vyhlášení OP MPR Prachatice, č.j.RK 0/1218/94, dne 21.12.94 [online]. Prachatice: Okresní úřad v Prachaticích, 1994-12-21 [cit. 2019-03-13]. Dostupné online. 
 20. Hranice Městské památkové rezervace Prachatice a jejího ochranného pásma [online]. Příprava vydání Marek Krýcha. Prachatice: Městský úřad Prachatice [cit. 2019-03-13]. Dostupné online. 
 21. Nemovité kulturní památky v MPR Prachatice [online]. Příprava vydání Marek Krýcha. Prachatice: Městský úřad Prachatice, 2014-01-02, rev. 2015-12-04 [cit. 2019-03-13]. Dostupné online. 
 22. ŽABKOVÁ, Gabriela. Renesanční nástěnná malba a sgrafito na fasádách domů v Prachaticích. Renaissance mural paintings and sgraffiti on the facades in town Prachatice.. Praha, 2011 (9. 6.) [cit. 2019-02-07]. 283 s. Diplomová práce. Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, Ústav dějin umění. Vedoucí práce doc. PhDr. Martin Zlatohlávek, Ph.D.. Dostupné online.
 23. PÁNEK, Jaroslav. Poslední Rožmberkové jako český a evropský fenomén. In: Zlatá stezka: sborník Prachatického muzea. Prachatice: Prachatické muzeum, Roč. 18, (2011). ISBN 978-80-87421-07-9. S. 13–35.
 24. STARÝ, Václav. Italská kolonie v Prachaticích v 16. a 17. století. In: Zlatá stezka: sborník Prachatického muzea. Prachatice: Prachatické muzeum, 24, (2017). ISBN 978-80-87421-34-5. S. 157–186.
 25. STARÝ, Václav. Ital Matěj Dicento v Prachaticích v 17. století. In: Zlatá stezka: sborník Prachatického muzea. Prachatice: Prachatické muzeum, Roč. 24, (2017). ISBN 978-80-87421-34-5. S. 421–422.
 26. HOROVÁ, Veronika. Pozdně středověká reprezentace šlechty a měšťanů Prachatic. Nově odkryté nástěnné malby v kostele sv. Jakuba,. Umění. Roč. LVIII/2, 2010, s. 210–226. 
 27. STARÝ, Václav. Povýšení Prachatic na královské město v roce 1609. In: Zlatá stezka: sborník Prachatického muzea. Prachatice: Prachatické muzeum, 17, (2010). S. 203.
 28. STEJSKAL, Aleš. "Vesnice se stanou Prachaticemi a Prachatice zpustlou vesnicí". Studie k hustotě provozu na Zlaté stezce za třicetileté války. In: Zlatá stezka: sborník Prachatického muzea. Prachatice: Prachatické muzeum, Roč. 7, (2000). ISBN 80-902990-1-6. S. 23–42.
 29. a b MATOUŠKOVÁ, Kamila. 20 let Programu regenerace Městských památkových rezervací a Městských památkových zón [online]. 1. vyd. Praha: Sdružení historických měst Čech, Moravy a Slezska, 2012 [cit. 2019-07-29]. S. 90. Dostupné online. ISBN 978-80-905344-0-7. 
 30. Program regenerace Městské památkové rezervace Prachatice pro roky 2013–2015 (IX. etapa), Schváleno Zastupitelstvem města Prachatice dne 5. listopadu 2012 [online]. Příprava vydání Zpracoval MěÚ Prachatice, odbor stavebně správní a regionálního rozvoje Říjen 2012. Prachatice: Město Prachatice, 2012-11-5 [cit. 2019-03-13]. Dostupné online. 
 31. Program regenerace Městské památkové rezervace Prachatice pro roky 2016–2018 (X. etapa). Schváleno Zastupitelstvem města Prachatice dne 21.9.2015 Usnesení č. 126/2015 [online]. Příprava vydání Zpracoval MěÚ Prachatice, odbor stavebně správní a regionálního rozvoje. Prachatice: Město Prachatice, 2015 [cit. 2019-03-13]. Dostupné online. 
 32. Program regenerace Městské památkové rezervace Prachatice pro roky 2019–2021 (XI. etapa). Schváleno Zastupitelstvem města Prachatice dne 27. srpna 2018 Usnesení č. 424/2018 [online]. Příprava vydání Zpracoval MěÚ Prachatice, odbor stavebně správní a regionálního rozvoje. Prachatice: Město Prachatice, 2019 [cit. 2019-03-17]. Dostupné online. 
 33. PLÁNEK, Jan. Zpráva o průběhu obnovy městské památkové rezervace Prachatice v roce 2000. In: Zlatá stezka: sborník Prachatického muzea. Prachatice: Prachatické muzeum, Roč. 7, (2000). ISBN 80-902990-1-6. S. 241–242.
 34. PLÁNEK, Jan. Zpráva o průběhu obnovy historického jádra Prachatic v letech 2001 a 2002. In: Zlatá stezka: sborník Prachatického muzea. Prachatice: Prachatické muzeum, Roč. 8-9, (2001-2002 [vyd. 2003]). ISBN 80-902990-2-4. S. 211–214.
 35. KŘIVÁČEK, Jan. Zpráva o průběhu obnovy historického jádra Prachatic v letech 2003 a 2004. In: Zlatá stezka. Sborník Prachatického muzea. Prachatice: Prachatické muzeum, 2004 Roč. 11. S. 205–214.
 36. KŘIVÁČEK, Jan. Zpráva o průběhu obnovy historického jádra Prachatic a jeho okolí v roce 2008. In: Zlatá stezka: sborník Prachatického muzea. Prachatice: Prachatické muzeum, 16, (2009). ISBN 978-80-87421-00-0. S. 251–257.
 37. PLÁNEK, Jan. Zpráva o průběhu obnovy historického jádra Prachatic v rámci programu regenerace městské památkové rezervace v roce 2009. In: Zlatá stezka: sborník Prachatického muzea. Prachatice: Prachatické muzeum, 16, (2009). ISBN 978-80-87421-00-0. S. 259–263.
 38. a b Program regenerace městských památkových rezervací a městských památkových zón [online]. Praha: Ministerstvo kultury ČR [cit. 2019-03-14]. Dostupné online. 
 39. HOUŠKOVÁ, Lenka. Letošní realizace Programu regenerace městské památkové rezervace [online]. Prachatice: Město Prachatice, 2016-04-13, rev. 2016-04-13 [cit. 2019-03-13]. Dostupné online. 
 40. Prachatice, okr. PT, měšťanský dům čp.5, zadní stavení - hospodář. budova čp.181, pohled od JZ. [online]. Příprava vydání Kohlíček Zdeněk, Liška Radek. České Budějovice: Národní památkový ústav ÚOP v Českých Budějovicích, 2013-11-26 [cit. 2019-02-14]. Dostupné online. 
 41. PAUVREELI, Rendy, Spirala. MD Klášterní 181 - Prachatice [online]. Praha: Prázdné domy, rev. 2019-01-15 [cit. 2019-02-14]. Dostupné online. 
 42. MALINA, Václav. Práce na zabezpečení zchátralého domu v centru Prachatic zaplatí město. Český rozhlas České Budějovice [online]. Český rozhlas České Budějovice, 2012-01-31 [cit. 2019-02-15]. Roč. 2012. Dostupné online. 
 43. POKORNÝ, Martin. Poslední chátrající dům v centru Prachatic chce koupit město. Je ale zatížený exekucí. Český rozhlas České Budějovice [online]. Český rozhlas České Budějovice, 2019-01-06 [cit. 2019-02-15]. Roč. 2019. Dostupné online. 
 44. VANDLÍČKOVÁ, Jana. Dům padá, opravy zaplatí město Zdroj: https://prachaticky.denik.cz/zpravy_region/pt-barak20120210.html. Prachatický deník [online]. Vltava Labe Media, a.s., 2012-02-10 [cit. 2019-02-14]. Roč. 2012. Dostupné online. 
 45. Zápis č. 2 z jednání Zastupitelstva města Prachatice ze dne 17.12.2018, Bod č. 24 Záchrana objektu č.p. 181 v Klášterní ulici - doplněno [online]. Příprava vydání Jana Hulešová. Prachatice: Město Prachatice, 2019-01-02 [cit. 2019-02-16]. S. 15. Dostupné online. 
 46. FRÖHLICHOVÁ, Leona. Dům hyzdí centrum, ale i tak je památkou Zdroj: https://prachaticky.denik.cz/zpravy_region/dum-hyzdi-centrum-ale-i-tak-je-pamatkou-20170314.html. Prachatický deník [online]. Vltava Labe Media, a.s., 2017-03-14 [cit. 2019-02-14]. Roč. 2017. Dostupné online. 
 47. PŘIBYL, Tomáš. Prachatice prověřují možnost záchrany chátrajícího domu v Klášterní ulici. Prachatický deník [online]. Webový portál Jižní Čechy Teď:, 2019-01-14 [cit. 2019-02-14]. Roč. 2019. Dostupné online. 
 48. FRÖHLICHOVÁ, Leona. Ruina možná zmizí Zdroj: https://prachaticky.denik.cz/zpravy_region/ruina-mozna-zmizi-20181221.html. Prachatický deník [online]. Vltava Labe Media, a.s., 2018-12-21 [cit. 2019-02-14]. Roč. 2018. Dostupné online. 
 49. Regenerace Městské památkové rezervace Prachatice [online]. Příprava vydání Marek Krýcha. Prachatice: Město Prachatice, 2014-01-02, rev. 2015-12-04 [cit. 2019-03-13]. Dostupné online. 
 50. MAREŠ, František; SEDLÁČEK, Jan. Soupis památek historických a uměleckých v království Českém od pravěku do polovice XIX. století. XXXVIII, Politický okres Prachatický. Praha. Praha: Archaeologická kommisse při České akademii císaře Františka Josefa pro vědy, slovesnost a umění, 1913. 384 [2] l. barev. obr. příl. s. Kapitola Prachatice, s. 197–305. 
 51. MAREŠ, František; SEDLÁČEK, Jan. Prachatice 38. Politický okres prachatický (1913). 1. vyd. Praha: Archaeologická komisse při České akademii císaře Františka Josefa pro vědy, slovesnost a umění, 1913. 388 s. (Soupis památek uměleckých a historických od pravěku do polovice XIX. století; sv. Soupis památek, 38. Politický okres prachatický (1913)). (2019) Dostupné online. Kapitola Prachatice, s. 197–304. 
 52. STARÝ, Václav. Kdy se změnily rozměry prachatického náměstí?. In: Zlatá stezka: sborník Prachatického muzea. Prachatice: Prachatické muzeum, Roč. 8-9, (2001-2002 [vyd. 2003]). ISBN 80-902990-2-4. S. 261–265.
 53. STARÝ, Václav. Dláždění města Prachatic. In: Zlatá stezka: sborník Prachatického muzea. Prachatice: Prachatické muzeum, Roč. 7, (2000). ISBN 80-902990-1-6. S. 11–22.
 54. PLÁNEK, Jan. Oprava střechy a krovu kostela sv. Jakuba v Prachaticích a odkryv a restaurování nástěnných maleb v presbytáři v roce 2009. In: Zlatá stezka: sborník Prachatického muzea. Prachatice: Prachatické muzeum, 16, (2009). ISBN 978-80-87421-00-0. S. 265–275.
 55. HANSOVÁ, Jarmila; OURODA, Vlastislav. Stavební vývoj domu čp. 84 v Dlouhé ulici v Prachaticích. In: Zlatá stezka. Sborník Prachatického muzea. Prachatice: Prachatické muzeum, 2004 Roč. 11. S. 195–204.
 56. CHVOJKA, Ondřej; PARKMAN, Marek. Dva nové archeologické výzkumy v historickém jádru Prachatic. In: Zlatá stezka: sborník Prachatického muzea. Prachatice: Prachatické muzeum, Roč. 8-9, (2001-2002 [vyd. 2003]). ISBN 80-902990-2-4. S. 175–177.
 57. MARTAN, Alois. Zpráva o preventivním zajištění sgrafitové výzdoby Poslední večeře Páně (Nepublikovaná restaurátorská zpráva, uloženo na MÚ v Prachaticích). Praha: Městský úřad v Prachaticích, 1992. 
 58. MERTA, Hynek. Restaurování nástěnných maleb v objektu Dolní brány čp. 19 v Prachaticích (restaurátorská zpráva uložená na MÚ v Prachaticích). Praha: [s.n.], 1993. 
 59. SKOŘEPA, Tomáš; MAŠEK, Jiří. Restaurování nástěnné malby rožmberského jezdce a heraldických růží. Oprava fasády a nárožního bosování čelní stěny věže Dolní (Písecké) brány v Prachaticích. Praha: [s.n.], 2007. nečíslováno s. Nepublikovaná restaurátorská zpráva uložená na MÚ Prachatice. 
 60. SKOŘEPA, Tomáš; MAŠEK, Jiří. Oprava tří stran fasády věže Dolní (Písecké) brány v Prachaticích. Restaurování heraldických růží a oprava nárožních bosáží. Praha: [s.n.], 2008. nečíslováno s. Nepublikovaná restaurátorská zpráva uložená na MÚ Prachatice. 
 61. SKOŘEPA, Tomáš. oprava JV, JZ a SZ fasády věže, restaurování heraldických růží a oprava nárožních bosáží. Praha: [s.n.], 2008. nečíslováno s. Dostupné online. ÚOP Č. Budějovice Signatury svazku: RZ 3646. 
 62. SKOŘEPA, Tomáš; MAŠEK, Jiří. Restaurátorská dokumentace. Odkryv a restaurování fragmentů renesanční malby na fasádě domu č. p. 50 v Prachaticích. Praha: [s.n.], 1997. nečíslováno s. Nepublikovaná restaurátorská zpráva uložená na MÚ Prachatice. 
 63. SKOŘEPA, Tomáš. Chiaroscurová malba, medailon s námětem vanitas (nad schodištěm), (Stará radnice Prachatice čp. 1). praha: [s.n.], 1994 - 1005. nečíslováno s. Dostupné online. ÚOP v Českých Budějovicích Signatury svazku: RZ 2578. 
 64. SKOŘEPA, Tomáš; MAŠEK, Jiří. Sgrafitová výzdoba tzv. Rumpálova domu čp. 41 v Prachaticích. Konzervace a restaurování 2005 a 2009. Praha: [s.n.], 2009. nečíslováno s. Nepublikovaná restaurátorská zpráva uložená na MÚ Prachatice. 
 65. SKOŘEPA, Tomáš; MAŠEK, Jiří. Restaurování nástěnných maleb na fasádě domu č. p. 148 v Prachaticích. Praha: [s.n.], 1995. nečíslováno s. Nepublikovaná restaurátorská zpráva uložená na MÚ Prachatice. 
 66. SKOŘEPA, Tomáš; MAŠEK, Jiří. Restaurátorská zpráva o průzkumu omítkových vrstev ve dvou místnostech č. p. 119, Solní - 235 - v Prachaticích. Praha: [s.n.], 1995. nečíslováno s. Nepublikovaná restaurátorská zpráva uložená na MÚ Prachatice. 
 67. SKOŘEPA, Tomáš; MAŠEK, Jiří. Restaurátorské práce na malované renesanční fasádě domu čp. 45 Solnice na Velkém náměstí v Prachaticích. Praha: [s.n.], 1996. nečíslováno s. Nepublikovaná restaurátorská zpráva uložená na MÚ Prachatice. 
 68. SKOŘEPA, Tomáš; MAŠEK, Jiří. Restaurátorská zpráva. Fragmenty rustikální malířské výzdoby na fasádě domu č.p. 119 v Prachaticích. Praha: [s.n.], 1996. nečíslováno s. Nepublikovaná restaurátorská zpráva uložená na MÚ Prachatice. 
 69. MERTA, Hynek. Restaurátorské práce v klenbě podloubí domu č. p. 45 v Prachaticích na Velkém náměstí (nepublikovaná restaurátorská zpráva uložená na MÚ Prachatice),. Prachatice: Město Prachatice, 1996. 
 70. MERTA, Hynek. Restaurování fragmentu pozdně gotické výmalby na fasádě domu čp. 119 v Solní ulici v Prachaticích (nepublikovaná restaurátorská zpráva uložená na MÚ v Prachaticích). Prachatice: Město Prachatice, 1999. 
 71. SKOŘEPA, Tomáš; MERTA, Hynek. Restaurování nástěnných maleb na fasádě domu č. p. 148 v Prachaticích (nepublikovaná restaurátorská zpráva uložená na MÚ v Prachaticích). Praha: [s.n.], 1995. 
 72. MERTA, Hynek. Restaurování a rekonstrukce historických omítek a artefaktů fasád domu čp. 114 v Prachaticích (nepublikovaná restaurátorská zpráva uložená na MÚ v Prachaticích). Prachatice: Město Prachatice, 2009. 
 73. KOLÁŘ, Miroslav; ŠONKA, Miloslav. Restaurátorská zpráva (nepublikovaná restaurátorská zpráva uložená na MÚ Prachatice). Praha: Město Prachatice, 1995. nečíslováno s. 
 74. KOLÁŘ, Jan; SOUDEK, Rudolf; CIHLÁŘ, František. Restaurátorská zpráva o provádění opravných prací na domě čp. 71 /Husův dům/ v Prachaticích (nepublikovaná restaurátorská zpráva uložená na MÚ Prachatice). Praha: [s.n.], 1960. nečíslováno s. 
 75. KOLÁŘ, Jan; TINTĚRA, Alois. Restaurátorská zpráva o provádění restaurátorských prací na renesanční sgrafitové fasádě na domě čp. 71 v Prachaticích /Husův dům/ (nepublikovaná restaurátorská zpráva uložená na MÚ Prachatice),. Praha: [s.n.], 1972. nečíslováno s. 
 76. PAŘÍKOVÁ, Anežka; PAŘÍK, Vojtěch. Objev patronky města na novorenesanční radnici v Prachaticích. In: Zlatá stezka. Sborník Prachatického muzea. Prachatice: Prachatické muzeum, 2004 Roč. 11. S. 215–220.
 77. MAŠEK, Jiří; SKOŘEPA, Tomáš. Restaurování sgrafitové výzdoby Nové radnice v Prachaticích. In: Zlatá stezka. Sborník Prachatického muzea. Prachatice: Prachatické muzeum, 2004 Roč. 11. S. 221–224.
 78. NOVOTNÝ, Petr. Nástěnná malba – rožmberská růže – na průčelí měšťanského domu čp. 51, Věžní ulice, Prachatice. Český Krumlov: [s.n.], 1993. nečíslováno s. Nepublikovaná restaurátorská zpráva uložená na MÚ Prachatice. 
 79. NOVOTNÝ, Petr. Odkryv a restaurování nápisu a kreseb /grafiti/ v interiéru prachatické radnice čp. 1 na Velkém náměstí v Prachaticích. Český Krumlov: [s.n.], 1994. nečíslováno s. Nepublikovaná restaurátorská zpráva uložená na MÚ Prachatice. 
 80. NOVOTNÝ, Petr. Stará radnice čp. 1 na Velkém náměstí v Prachaticích, Sgrafitová a malovaná výzdoba na dvorní fasádě a schodišti Staré radnice. Český Krumlov: [s.n.], 2003. nečíslováno s. Nepublikovaná restaurátorská zpráva uložená na MÚ Prachatice. 
 81. NOVOTNÝ, Petr; HRUBEŠ, Karel. Restaurování fasády Staré radnice čp. 1 na Velkém náměstí v Prachaticích. Český Krumlov: [s.n.], 2002. nečíslováno s. Nepublikovaná restaurátorská zpráva uložená na MÚ Prachatice. 
 82. NOVOTNÝ, Petr. Restaurátorská zpráva. Restaurování nástěnné malby v interiéru domu Ždárských, Velké nám. č. p. 13. Svazek 1 sv., 2 části.Nepublikov. Prachatice: Prachatické muzeum, 2000. Nepublikovaná restaurátorská zpráva. Odborné knihovny a dokumentační fondy Národní památkový ústav. 
 83. Regenerace Městské památkové rezervace Prachatice > Fotogalerie [online]. Příprava vydání Městský úřad v Prachaticích. Odbor stavebně správní a regionálního rozvoje. Prachatice: Město Prachatice [cit. 2019-03-14]. Dostupné online. 
 84. 21. zasedání Zastupitelstva města Prachatice - 27. srpna 2018. 6. bod - Aktualizace Programu regenerace Městské památkové rezervace Prachatice [online]. Příprava vydání Městský úřad Prachatice, Marek Krýcha. Prachatice: Město Prachatice, 2018-09-06 [cit. 2019-03-14]. Dostupné online. 
 85. MATOUŠKOVÁ, Kamila. Financování obnovy kulturních památek – jak dál?. Deník veřejné správy [online]. 2015-09-10 [cit. 2019-03-13]. Roč. 2015. Dostupné online. 
 86. Prachatice: Město Prachatice [cit. 2019-03-13]. Dostupné online. 
 87. JURČO, Antonín. Starosta Prachatic znovu převzal ocenění za regeneraci památkové rezervace [online]. Příprava vydání Mgr. Lenka Houšková, MPA. Prachatice: Město Prachatice, 2015-04-20 [cit. 2019-03-13]. Dostupné online. 
 88. JURČO, Antonín. Prachatice opět získaly dvě ocenění za regeneraci památkové rezervace [online]. Příprava vydání Mgr. Lenka Houšková, MPA. Prachatice: Město Prachatice, 2014-04-20, rev. 2014-04-20 [cit. 2019-03-13]. Dostupné online. 
 89. Soutěž o Cenu programu regenerace [online]. Prachatice: Město Prachatice, 2014-01-02, rev. 2017-01-02 [cit. 2019-03-13]. Dostupné online. 
 90. Naučné stezky [online]. Příprava vydání Městský úřad v Prachaticích. Odbor stavebně správní a regionálního rozvoje. Prachatice: Město Prachatice, 2017-08-22, rev. 2017-08-22 [cit. 2019-03-14]. Dostupné online. 
 91. Památky a pamětihodnosti města Prachatice. Ulice historického centra [online]. České Budějovice, Český Krumlov: VISIT BOHEMIA - zájmové sdružení právnických osob [cit. 2019-02-15]. Dostupné online. 
 92. RONY. Prachatice – městská památková rezervace [online]. https://www.slapoty.cz/, 2010-01-19 [cit. 2019-03-15]. [ttps://www.slapoty.cz/clanky/prachatice-mestska-pamatkova-rezervace-103/ Dostupné online]. 

Literatura[editovat | editovat zdroj]

 • Foud, Karel. Tvorba a ochrana prostředí historických jader měst a obcí. Plzeň: Plzeňský kraj, 2004. 99 s.
 • Dvořáček, Petr. Městské památkové rezervace do kapsy. Praha: Levné knihy KMa, ©2003. 125 s. ISBN 80-7309-991-8.
 • Hrádek, Mojmír et al. Městské památkové rezervace. 1. vyd. Praha: Olympia, 2000. 177 s. Navštivte…. ISBN 80-7033-657-9.
 • Státní ústav památkové péče. Městské památkové rezervace: katalog: půdorysy měst. Praha: Jalna, 1997. 87 s. ISBN 80-902305-2-0.
 • FUČÍKOVÁ, Eliška; GAŽI, Martin; LAVIČKA, Roman, a kol. Rožmberkové : rod českých velmožů a jeho cesta dějinami. České Budějovice: Národní památkový ústav, územní odborné pracoviště v Českých Budějovicích, 2011. 752 s. ISBN 978-80-85033-31-1. 
 • FENCL, Pavel; KOUTNÁ, Jana; KUBŮ, František; MAGER, Jan Antonín. Prachatice. 1. vyd. Praha: Paseka, 2007. 64 stran 131 černobílých fotografií s. ISBN 978-80-7185-843-0. S. 43. 
 • FENCL, Pavel; MAGER, Jan Antonín. Prachatice: Vývoj uliční sítě a jejího pojmenování. 1. vyd. Prachatice: Okresní muzeum Prachatice, 1990. 49 s. 
 • FENCL, Pavel; MAGER, Jan Antonín; JURČO, Antonín. Prachatice.Obrazy z paměti města. 1. vyd. Prachatice: Město Prachatice, 2012. 410 s.: il. (převážně barev.), mapy, portréty, faksim.; 26 cm [3000 výt.] s. ISBN 978-80-260-2975-5. Kapitola Vznik ulic a náměstí a vývoj jejich názvů, s. 76. 
 • MATOUŠKOVÁ, Kamila. 20 let Programu regenerace Městských památkových rezervací a Městských památkových zón [online]. 1. vyd. Praha: Sdružení historických měst Čech, Moravy a Slezska, 2012 [cit. 2019-07-29]. S. 90. Dostupné online. ISBN 978-80-905344-0-7. 
 • MAREŠ, František; SEDLÁČEK, Jan. Soupis památek historických a uměleckých v království Českém od pravěku do polovice XIX. století. XXXVIII, Politický okres Prachatický. Praha. Praha: Archaeologická kommisse při České akademii císaře Františka Josefa pro vědy, slovesnost a umění, 1913. 384 [2] l. barev. obr. příl. s. Kapitola Prachatice, s. 197–305. 
 • LAVIČKA, Roman; ŠIMÚNEK, Robert. Páni z Rožmberka 1250–1520 : jižní Čechy ve středověku : kulturněhistorický obraz šlechtického dominia ve středověkých Čechách. České Budějovice: Veduta, 2011. 356 s. ISBN 978-80-86829-70-8. 
 • MAREŠ, František; SEDLÁČEK, Josef. Prachatice 38. Politický okres prachatický (1913). 1. vyd. Praha: Archaeologická komisse při České akademii císaře Františka Josefa pro vědy, slovesnost a umění, 1913. 388 s. (Soupis památek uměleckých a historických od pravěku do polovice XIX. století; sv. Soupis památek, 38. Politický okres prachatický (1913)). (2019) Dostupné online. Kapitola Prachatice, s. 197–304. 
 • STAŇKOVÁ, Barbora. Prachatice od války do „Sametové“ revoluce. Stavební vývoj města [online]. České Budějovice: Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, Filozofická fakulta, Ústav věd o umění a kultuře, 2017 [cit. 2019-03-09]. Dostupné online
 • PELIKÁNOVÁ, Petra. Uliční názvosloví města Prachatice. České Budějovice, 2016 [cit. 2019-02-14]. 85, 7 stran barevných fotografií s. Bakalářská práce. Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích. Pedagogická fakulta. Katedra českého jazyka a literatury. Vedoucí práce PhDr. Milena Nosková, Ph.D.. s. 31. Dostupné online.
 • SKOŘEPA, Tomáš; MERTA, Hynek. Restaurování nástěnných maleb na fasádě domu č. p. 148 v Prachaticích (nepublikovaná restaurátorská zpráva uložená na MÚ v Prachaticích). Praha: [s.n.], 1995. 
 • ŽABKOVÁ, Gabriela. Renesanční nástěnná malba a sgrafito na fasádách domů v Prachaticích. Renaissance mural paintings and sgraffiti on the facades in town Prachatice.. Praha, 2011 (9. 6.) [cit. 2019-02-07]. 283 s. Diplomová práce. Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, Ústav dějin umění. Vedoucí práce doc. PhDr. Martin Zlatohlávek, Ph.D.. Dostupné online.

Související články[editovat | editovat zdroj]

Externí odkazy[editovat | editovat zdroj]