Sociální služby v Česku

Z Wikipedie, otevřené encyklopedie

Sociální službou se rozumí činnost nebo soubor činností zajišťujících pomoc a podporu osobám za účelem sociálního začlenění nebo prevence sociálního vyloučení.

Legislativní vymezení sociálních služeb v ČR[editovat | editovat zdroj]

Poskytování sociálních služeb v České republice je vymezeno zákonem č. 108/2006 Sb., o sociálních službách. Tento zákon upravuje podmínky poskytování pomoci a podpory fyzickým osobám v nepříznivé sociální situaci prostřednictvím sociálních služeb a příspěvku na péči, podmínky pro vydání oprávnění k poskytování sociálních služeb, výkon veřejné správy v oblasti sociálních služeb, inspekci poskytování sociálních služeb a předpoklady pro výkon činnosti v sociálních službách.

Cíle sociálních služeb[editovat | editovat zdroj]

 • Snížení sociálních a zdravotních rizik uživatelů sociální služby.
 • Rozvíjení schopností uživatelů sociální služby.
 • Zlepšení nebo alespoň zachování soběstačnosti uživatelů sociální služby.

Základní druhy sociálních služeb[editovat | editovat zdroj]

Formy poskytování sociálních služeb[editovat | editovat zdroj]

 • Terénní: Sociální služba je uživateli poskytována v jeho přirozeném prostředí (bytě), na ulici apod. (pečovatelská služba, streetworking).
 • Ambulantní: Uživatel dochází do zařízení poskytujícího sociální služby (nízkoprahové centrum pro děti a mládež, poradna).
 • Pobytová: Uživatel v zařízení poskytujícím sociální služby bydlí (domov pro seniory, domov pro osoby se zdravotním postižením).

Typy zařízení sociálních služeb[editovat | editovat zdroj]

Základní činnosti při poskytování sociálních služeb[editovat | editovat zdroj]

 • Pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu.
 • Pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu.
 • Poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy.
 • Poskytnutí ubytování, popřípadě přenocování.
 • Pomoc při zajištění chodu domácnosti.
 • Výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti.
 • Sociální poradenství.
 • Zprostředkování kontaktu se společenským prostředím.
 • Sociálně terapeutické činnosti.
 • Pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí.
 • Telefonická krizová pomoc.
 • Nácvik dovedností pro zvládání péče o vlastní osobu, soběstačnosti a dalších činností.
 • Vedoucích k sociálnímu začlenění.
 • Podpora vytváření a zdokonalování základních pracovních návyků a dovedností.

Služby sociální péče[editovat | editovat zdroj]

Služby sociální péče napomáhají osobám zajistit jejich fyzickou a psychickou soběstačnost, s cílem umožnit jim v nejvyšší možné míře zapojení do běžného života společnosti, a v případech, kdy toto vylučuje jejich stav, zajistit jim důstojné prostředí a zacházení. Mezi tyto služby patří:

Služby sociální prevence[editovat | editovat zdroj]

Služby sociální prevence napomáhají zabránit sociálnímu vyloučení osob. Cílem je napomáhat osobám k překonání jejich nepříznivé sociální situace a chránit společnost před vznikem a šířením nežádoucích společenských jevů. Mezi tyto služby patří:

Předpoklady pro výkon povolání sociálního pracovníka[editovat | editovat zdroj]

Předpokladem k výkonu povolání sociálního pracovníka je způsobilost k právním úkonům, bezúhonnost, zdravotní způsobilost a odborná způsobilost dle zákona o sociálních službách.

V sociálních službách vykonávají odbornou činnost:

Registr poskytovatelů sociálních služeb[editovat | editovat zdroj]

Registr poskytovatelů sociálních služeb je informační systém veřejné správy vytvořený a vedený dle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách od 1. 1. 2007.[1] Krajský úřad je správcem listinné podoby registru. Registr v elektronické podobě obsahuje údaje uvedené v § 79 zákona. Část Registru je veřejně přístupná.

Poskytovatel sociálních služeb je povinen do 15 dnů písemně oznámit registrujícímu orgánu všechny změny týkající se registrovaných údajů.[2]

O zrušení registrace rozhoduje registrující orgán, tj. krajský úřad.[3]

Inspekce poskytování sociálních služeb[editovat | editovat zdroj]

Inspekci poskytování sociálních služeb provádí u poskytovatelů sociálních služeb, kterým bylo vydáno rozhodnutí o registraci, a u poskytovatelů sociálních služeb příslušný krajský úřad a Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR.

Předmětem inspekce u poskytovatelů sociálních služeb je:

Odkazy[editovat | editovat zdroj]

Reference[editovat | editovat zdroj]

 1. Zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, § 85
 2. Aktuality k registracím poskytovatelů sociálních služeb (Portál pro sociální oblast města Prahy). socialni.praha.eu [online]. [cit. 2019-01-22]. Dostupné online. 
 3. INFO@AION.CZ, AION CS-. 108/2006 Sb. Zákon o sociálních službách. Zákony pro lidi [online]. [cit. 2019-01-22]. Dostupné online. 

Externí odkazy[editovat | editovat zdroj]

Legislativa[editovat | editovat zdroj]

 • Zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, dostupný např. na Zákony pro lidi.cz
 • Vyhláška Ministerstva práce a sociálních věcí ČR č. 505/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o sociálních službách, dostupná např. na Zákony pro lidi.cz

Literatura[editovat | editovat zdroj]

 • MATOUŠEK, O. A KOL: Sociální služby. Praha: Portál, 2007.