Sociální služby

Z Wikipedie, otevřené encyklopedie
Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání

Sociální službou se rozumí činnost nebo soubor činností zajišťujících pomoc a podporu osobám za účelem sociálního začlenění nebo prevence sociálního vyloučení.

Legislativní vymezení sociálních služeb v ČR[editovat | editovat zdroj]

Poskytování sociálních služeb v České republice je vymezeno zákonem č. 108/2006 Sb., o sociálních službách. Tento zákon upravuje podmínky poskytování pomoci a podpory fyzickým osobám v nepříznivé sociální situaci prostřednictvím sociálních služeb a příspěvku na péči, podmínky pro vydání oprávnění k poskytování sociálních služeb, výkon veřejné správy v oblasti sociálních služeb, inspekci poskytování sociálních služeb a předpoklady pro výkon činnosti v sociálních službách.

Cíle sociálních služeb[editovat | editovat zdroj]

 • Snížení sociálních a zdravotních rizik uživatelů sociální služby.
 • Rozvíjení schopností uživatelů sociální služby.
 • Zlepšení nebo alespoň zachování soběstačnosti uživatelů sociální služby.

Základní druhy sociálních služeb[editovat | editovat zdroj]

 • sociální poradenství
 • služby sociální péče
 • služby sociální prevence

Formy poskytování sociálních služeb[editovat | editovat zdroj]

 • Terénní: Sociální služba je uživateli poskytována v jeho přirozeném prostředí (bytě), na ulici apod. (pečovatelská služba, streetworking).
 • Ambulantní: Uživatel dochází do zařízení poskytujícího sociální služby (nízkoprahové centrum pro děti a mládež, poradna).
 • Pobytová: Uživatel v zařízení poskytujícím sociální služby bydlí (domov pro seniory, domov pro osoby se zdravotním postižením).

Typy zařízení sociálních služeb[editovat | editovat zdroj]

Základní činnosti při poskytování sociálních služeb[editovat | editovat zdroj]

 • Pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu.
 • Pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu.
 • Poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy.
 • Poskytnutí ubytování, popřípadě přenocování.
 • Pomoc při zajištění chodu domácnosti.
 • Výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti.
 • Sociální poradenství.
 • Zprostředkování kontaktu se společenským prostředím.
 • Sociálně terapeutické činnosti.
 • Pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí.
 • Telefonická krizová pomoc.
 • Nácvik dovedností pro zvládání péče o vlastní osobu, soběstačnosti a dalších činností.
 • Vedoucích k sociálnímu začlenění.
 • Podpora vytváření a zdokonalování základních pracovních návyků a dovedností.

Služby sociální péče[editovat | editovat zdroj]

Služby sociální péče napomáhají osobám zajistit jejich fyzickou a psychickou soběstačnost, s cílem umožnit jim v nejvyšší možné míře zapojení do běžného života společnosti, a v případech, kdy toto vylučuje jejich stav, zajistit jim důstojné prostředí a zacházení. Mezi tyto služby patří:

Služby sociální prevence[editovat | editovat zdroj]

Služby sociální prevence napomáhají zabránit sociálnímu vyloučení osob. Cílem je napomáhat osobám k překonání jejich nepříznivé sociální situace a chránit společnost před vznikem a šířením nežádoucích společenských jevů. Mezi tyto služby patří:

Předpoklady pro výkon povolání sociálního pracovníka[editovat | editovat zdroj]

Předpokladem k výkonu povolání sociálního pracovníka je způsobilost k právním úkonům, bezúhonnost, zdravotní způsobilost a odborná způsobilost dle zákona o sociálních službách.

V sociálních službách vykonávají odbornou činnost:

 • Sociální pracovníci
 • Pracovníci v sociálních službách
 • Zdravotničtí pracovníci
 • Pedagogičtí pracovníci
 • Manželští a rodinní poradci a další odborní pracovníci, kteří přímo poskytují sociální služby
 • Dobrovolníci za podmínek stanovených zvláštním právním předpisem

Registr poskytovatelů sociálních služeb[editovat | editovat zdroj]

Sociální služby lze poskytovat jen na základě oprávnění k poskytování sociálních služeb, které vzniká rozhodnutím příslušného krajského úřadu o registraci.

Vznik Registru poskytovatelů sociálních služeb[editovat | editovat zdroj]

S účinností od 1. 1. 2007 byl na základě zákona č.108/2006 Sb., o sociálních službách, zřízen Registr poskytovatelů sociálních služeb, který je veden příslušným krajským úřadem.

Zapisují se do něj poskytovatelé sociálních služeb, kterým bylo vydáno rozhodnutí o registraci, a právnické a fyzické osoby uvedené v § 84 zákona o sociálních službách. Místní příslušnost krajského úřadu se řídí zákonem.

Registrace[editovat | editovat zdroj]

V souladu s nabytím účinnosti novely zákona vznikla povinnost také speciálnímu lůžkovému zdravotnickému zařízení hospicového typu a dětskému domovu se na žádost zapsat do registru poskytovatelů sociálních služeb, jestliže poskytovaly pomoc osobám závislým na pomoci jiné osoby a tuto pomoc poskytují i po 1. 1. 2012.

Stejná povinnost platí pro poskytovatele sociálních služeb ve zdravotnickém zařízení ústavní péče.

Zápis do registru poskytovatelů provádí místně příslušný krajský úřad.

Podoba registru[editovat | editovat zdroj]

[1]Registr je veden v listinné a elektronické podobě. Krajský úřad je správcem listinné podoby registru a zpracovatelem elektronické podoby registru.

Ministerstvo je správcem elektronické podoby registru.

Registr v elektronické podobě obsahuje údaje uvedené v § 79 odst. 5 písm. a) až d) (vypsány dole), kapacitu, materiální, technické a personální zabezpečení, poskytování základních a fakultativních činností, a financování jednotlivých sociálních služeb a zobecněné údaje o žadatelích, osobách, kterým je sociální služba poskytována, a to pro účely analytické a koncepční činnosti ministerstva.

Údaje, které jsou v něm obsaženy dle 108/2016 Sb. § 79 odst. 5:

a) je-li žadatelem právnická osoba, obchodní firmu nebo název, sídlo nebo umístění její organizační složky, identifikační číslo osoby (dále jen „identifikační číslo“) a statutární orgán,

b) je-li žadatelem fyzická osoba, jméno, popřípadě jména, příjmení, místo trvalého nebo hlášeného pobytu a datum a místo narození,

c) je-li žadatelem organizační složka státu nebo územní samosprávný celek, jehož jménem bude poskytovat sociální služby organizační složka územního samosprávného celku, její název, sídlo, identifikační číslo jejího zřizovatele, jméno, popřípadě jména, a příjmení vedoucího organizační složky,

d) údaje o poskytovaných sociálních službách, kterými jsou

1. název a místo zařízení anebo místo nebo místa poskytování sociálních služeb, popřípadě požadavek na nezveřejňování místa zařízení, jde-li o sociální služby poskytované v azylovém domě anebo pobytové sociální služby poskytované v intervenčním centru nebo v zařízení pro krizovou pomoc,

2. druhy poskytovaných sociálních služeb,

3. okruh osob, pro které je sociální služba určena, popřípadě jejich věková hranice nebo druh zdravotního postižení,

4. popis realizace poskytování sociálních služeb,

5. popis personálního zajištění poskytovaných sociálních služeb,

6. časový rozsah poskytování sociálních služeb,

7. kapacita poskytovaných sociálních služeb,

8. plán finančního zajištění sociálních služeb,

9. způsob zajištění zdravotní péče, jde-li o poskytování sociálních služeb podle § 34 odst. 1 písm. c) až f),

10. den započetí poskytování sociálních služeb.

Hlášení změn[editovat | editovat zdroj]

[2]Poskytovatel sociálních služeb je povinen do 15 dnů písemně oznámit registrujícímu orgánu všechny změny týkající se:

 • údajů obsažených v rozhodnutí o registraci
 • údajů obsažených v žádosti o registraci
 • dokladů (doklady o bezúhonnosti, doklady prokazující odbornou způsobilost pracovníků v přímé péči, úředně ověřené kopie zakladatelských dokumentů, apod.). a musí doložit tyto změny příslušnými doklady.
 • vždy musí být u služby uveden druh služby a identifikátor

Zrušení registrace[editovat | editovat zdroj]

[3]O zrušení registrace rozhoduje registrující orgán, tj. krajský úřad, v případech:

a) poskytovatel sociálních služeb přestane splňovat podmínky registrace

b) poskytovateli sociálních služeb byl uložen správní trest za přestupek v případě zvlášť závažného porušení povinnosti stanovené poskytovatelům sociálních služeb,

c) poskytovatel sociálních služeb ani po uložení správního trestu za přestupek nesplní opatření uložená k odstranění nedostatků v oblasti dodržování standardů kvality sociálních služeb zjištěných při inspekci poskytování sociálních služeb,

d) poskytovatel sociálních služeb požádá o zrušení registrace; tato žádost musí být podána nejméně 3 měsíce přede dnem ukončení činnosti.

Inspekce poskytování sociálních služeb[editovat | editovat zdroj]

Inspekci poskytování sociálních služeb provádí u poskytovatelů sociálních služeb, kterým bylo vydáno rozhodnutí o registraci, a u poskytovatelů sociálních služeb příslušný krajský úřad a Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR.

Předmětem inspekce u poskytovatelů sociálních služeb je:

Odkazy[editovat | editovat zdroj]

Reference[editovat | editovat zdroj]

 1. INFO@AION.CZ, AION CS-. 108/2006 Sb. Zákon o sociálních službách. Zákony pro lidi [online]. [cit. 2019-01-22]. Dostupné online. 
 2. Aktuality k registracím poskytovatelů sociálních služeb (Portál pro sociální oblast města Prahy). socialni.praha.eu [online]. [cit. 2019-01-22]. Dostupné online. 
 3. INFO@AION.CZ, AION CS-. 108/2006 Sb. Zákon o sociálních službách. Zákony pro lidi [online]. [cit. 2019-01-22]. Dostupné online. 

Externí odkazy[editovat | editovat zdroj]

Legislativa[editovat | editovat zdroj]

 • Zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, dostupný např. na Zákony pro lidi.cz
 • Vyhláška Ministerstva práce a sociálních věcí ČR č. 505/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o sociálních službách, dostupná např. na Zákony pro lidi.cz

Literatura[editovat | editovat zdroj]

 • MATOUŠEK, O. A KOL: Sociální služby. Praha: Portál, 2007.