Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi

Z Wikipedie, otevřené encyklopedie
Služby pro rodiny s dětmi

Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi patří mezi sociální služby dle zákona o sociálních službách.[1]

Zajišťují podporu rodinám s jedním nebo více dětmi do 18 let, u kterých je jejich vývoj ohrožen kvůli dlouhodobě nepříznivé sociální situaci (špatné bytové podmínky, nezaměstnanost, dluhy apod.). Tento stav nejsou rodiče schopni sami bez pomoci překonat a jeho důsledky navíc ohrožují vývoj dětí.

Obecná charakteristika služby[editovat | editovat zdroj]

 • Posláním sociálně aktivizačních služeb pro rodiny s dětmi je bezplatné poskytování pomoci, podpory a poradenství rodinám s dětmi, které žijí ve vyloučených lokalitách, rodinách žijícím v sociálním vyloučení nebo které jím jsou ohroženy. A to především kvůli nepříznivé životní situaci, kterou rodiče nejsou schopni vlastními silami vyřešit a překonat a díky které je navíc ohrožen vývoj dětí a fungování rodiny.
 • Obsahem spolupráce je individuální sociální pomoc a poradenství při uplatňování práv a oprávněných zájmů rodičů a jejich dětí, získávání a prohlubování rodičovských schopností, dovedností a kompetencí, zlepšení hospodaření rodiny, prevence zadlužení a ztráty bydlení. Náplní služby také je zlepšení života dětí a jejich úspěšnosti ve vzdělání včetně prevence předčasného ukončování jejich vzdělání.
 • Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi se snaží předcházet a snižovat míru sociálního vyloučení rodin s dětmi prostřednictvím kvalitní a profesionální spolupráce pracovníka s rodinou. Jsou časově náročné, protože pracovník si nejdříve musí získat důvěru členů rodiny, než s nimi následně může začít pracovat na zlepšení jejich situace. Spolupráce trvá zpravidla 6 měsíců a jeden pracovník je schopen efektivně pracovat s 10 rodinami.
 • Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi navíc doplňují další sociální služby jako např. nízkoprahová zařízení pro děti a mládež a azylové domy. Pracovníci se také snaží efektivně spolupracovat s institucemi, které se mohou podílet na vyřešení situace klienta (OSPOD, sociální kurátoři pro mládež, školská zařízení, Policie ČR, probační a mediační služba, úřady práce apod.). Sociální služby musí být zaregistrovány dle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ať už je poskytuje sama obec nebo neziskové organizace.

Formy služby[editovat | editovat zdroj]

Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi mohou být poskytovány buď ambulantně, nebo především terénně v přirozeném prostředí rodiny. Tu se pracovníci snaží motivovat a aktivizovat ke změně v tíživém období. Snaží se rodiče podporovat v jejich kompetencích, zůstávají v roli průvodce a usilují, aby se rodiče na řešení problému spolupodíleli a zodpovědnost za řešení situace zůstala na jejich straně.

Cílová skupina[editovat | editovat zdroj]

Služby jsou určeny pro rodiny s dětmi, které jsou sociálně vyloučeny nebo jsou sociálním vyloučením ohroženy. Klienti z této cílové skupiny zpravidla „nedosáhnou“ na běžně dostupné služby. A to především proto, že o nich neví, nebo je nedokážou využít. Někteří navíc splňují i další kritéria sociálního vyloučení, mezi jehož hlavní znaky patří nezaměstnanost, nízký nebo žádný příjem, závislost na dávkách, malá sociální mobilita a obtíže při kontaktu s institucemi. Tato neschopnost ovlivňuje rodiče v jejich péči o děti a ohrožuje jejich vývoj. Rodina není schopna tyto situace sama překonat.

Služby nejsou určeny rodinám bez dětí nebo s dětmi staršími 18 let.

Základní činnosti služby[editovat | editovat zdroj]

Dle vyhlášky Ministerstva práce a sociálních věcí č. 505/2006 Sb. se základní činnosti sociálně aktivizačních služeb pro rodiny s dětmi dělí a zajišťují takto:

a) výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti:

 • pracovně výchovná činnost s dětmi
 • pracovně výchovná činnost s dospělými, například podpora a nácvik rodičovského chování včetně vedení hospodaření a udržování domácnosti, podpora a nácvik sociálních kompetencí v jednání na úřadech, školách, školských zařízeních; přitom alespoň 70 % těchto činností je zajišťováno formou terénní služby
 • nácvik a upevňování motorických, psychických a sociálních schopností a dovedností dítěte
 • zajištění podmínek a poskytnutí podpory pro přiměřené vzdělávání dětí
 • zajištění podmínek pro společensky přijatelné volnočasové aktivity

b) zprostředkování kontaktu se společenským prostředím:

 • doprovázení dětí do školy, školského zařízení, k lékaři, na zájmové aktivity a doprovázení zpět

c) sociálně terapeutické činnosti:

 • socioterapeutické činnosti, jejichž poskytování vede k rozvoji nebo udržení osobních a sociálních schopností a dovedností podporujících sociální začleňování osob

d) pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí:

 • pomoc při vyřizování běžných záležitostí
 • pomoc při obnovení nebo upevnění kontaktu s rodinou a pomoc a podpora při dalších aktivitách podporujících sociální začleňování osob

Cíle služby[editovat | editovat zdroj]

Prvotním plánem sociálně aktivizačních služeb pro rodiny s dětmi je zabránit zhoršování nepříznivé životní situace. Hlavním záměrem pak je dosáhnout zlepšení životní úrovně rodiny a to také díky zvýšení sociálních dovedností jejich jednotlivých členů. Cílem je dosáhnout toho, aby rodina byla samostatně schopná zvládat problémy každodenního života a zajistit tak svým dětem v rámci svých možností odpovídající prostředí k jejich všestrannému vývoji.

Služba se také efektivně osvědčila jako prevence „odebírání dětí“ a šetří tak náklady spojené s ústavní výchovou.[2]

Zásady služby[editovat | editovat zdroj]

 • Poskytování sociálně aktivizačních služeb pro rodiny s dětmi se řídí standardy[3] a je v souladu s právními normami České republiky a Evropské unie a také Etickým kodexem sociálních pracovníků České republiky.[4]
 • Nedochází k diskriminaci klientů z důvodu jejich věku, barvy pleti, mateřského jazyka, pohlaví, sexuální orientace, rodinného stavu, ekonomické situace a nebo jejich etnické, národnostní, sociální, náboženské či jiné příslušnosti.
 • Služby respektují jedinečnost, důstojnost a nezávislost klienta, jeho soukromí a právo vlastní volby. Spolupráce je vykonávána na základě svobodné vůle, klient spolupracuje dobrovolně.
 • Bez souhlasu klienta nejsou poskytovány žádné informace třetím osobám. Výjimkou je poskytnutí informací ze zákona (OSPOD) či vyžádání informací orgány činnými v trestním řízení a soudy. Klient je s poskytnutím těchto informací vždy seznámen.
 • Služba je poskytována s důrazem na zplnomocňování klienta. Je navíc poskytována takovým způsobem, aby uživatel nebyl na službě závislý. Je motivován k řešení dané situace.
 • Charakter a forma poskytování služby podporuje sociální integraci jejich uživatelů do společnosti, je poskytována přímo v přirozeném prostředí klienta se snahou v maximální možné míře využít přirozené sociální zdroje klienta (rodina, příbuzní, apod.).
 • Blaho dítěte je nadřazeno nad všemi ostatními zájmy, včetně zájmu rodičů, a je předním hlediskem i při poskytování sociální služby. Primární zodpovědnost za blaho dítěte náleží rodičům nikoli poskytovateli služby.
 • Služby jsou poskytovány zdarma.

Zdroje financování[editovat | editovat zdroj]

 • Dotace Ministerstva práce a sociálních věcí ČR na poskytování sociálních služeb
 • Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost, výzva č. 55 k předkládání individuálních projektů zaměřených na integraci příslušníků romských lokalit
 • Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost, výzva č. 19 pro předkládání grantových projektů v rámci oblasti podpory 3.2 – Podpora sociální integrace příslušníků romských lokalit: číslo globálního projektu: CZ.1.04/3.2.01
 • Výzva Integrovaného operačního programu 3.1b) investiční podpora při zajištění dostupnosti takových služeb, které umožní návrat příslušníků nejvíce ohrožených sociálně vyloučených romských lokalit zpět na trh práce a do společnosti
 • Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost, 3.2 Podpora sociální integrace příslušníků romských lokalit[5]

Poskytovatelé služeb[editovat | editovat zdroj]

Někteří poskytovatelé sociálně aktivizačních služeb v České republice:

Odkazy[editovat | editovat zdroj]

Reference[editovat | editovat zdroj]

 1. Zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, § 65.
 2. Agentura pro sociální začleňování, Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi.
 3. Standardy kvality sociálních služeb, které tvoří přílohu č. 2 vyhlášky Ministerstva práce a sociálních věcí ČR č. 505/2006 Sb.
 4. Etický kodex Společnosti sociálních pracovníků ČR.
 5. Agentura pro sociální začleňování, Zdroje financování Sociálně aktivizačních služeb pro rodiny s dětmi.
 6. Oficiální webové stránky Centra dětí a mládeže Teen Challenge Praha.
 7. Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi Archivováno 18. 5. 2014 na Wayback Machine. na webových stránkách STŘEP, o. s. – České centrum pro sanaci rodiny.
 8. Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi Archivováno 22. 5. 2014 na Wayback Machine. na webových stránkách obecně prospěšné společnosti Maltézská pomoc.

Legislativa[editovat | editovat zdroj]

Související články[editovat | editovat zdroj]

Externí odkazy[editovat | editovat zdroj]