Sociálně-právní ochrana dětí

Z Wikipedie, otevřené encyklopedie

Sociálně-právní ochrana dětí je cílená činnost, která zahrnuje především zajištění práva dítěte[ujasnit] na jeho příznivý vývoj a řádnou výchovu, ochranu zájmů a práv dítěte, dále zahrnuje i působení směřující k obnovení narušených funkcí rodiny.

České země[editovat | editovat zdroj]

Historie[editovat | editovat zdroj]

Sociálně-právní ochrana dětí byla prvně institucionalizována v roce 1863, kdy byl vydán říšský zákon domovský č. 105 říšského zákoníku. Tato právní norma obsahovala vymezení péče o výživu a výchovu chudých dětí i péči o zanedbávané děti v zařízeních určených pro jejich nápravu. Výkon takto stanovené sociálně-právní ochrany zajišťovaly na své náklady obce. Po 1. světové válce se sociálně-právní ochrana dětí stala předmětem státního zájmu a některé povinnosti přešly na okresní a zemská ústředí péče o mládež. Rozvoj péče o děti byl přerušen rokem 1938, ale okresní péče o mládež a zemská ústředí působila, byť i s omezenými možnostmi a aparátem, po celou dobu protektorátu. Další vývoj ochrany dětí byl poznamenán změnou společenských podmínek. V 50. letech 20. století spočívala sociálně-právní ochrana dětí pouze ve výkonu tzv. hromadného poručenství a opatrovnictví. V případech, kdy bylo třeba dítě umístit do péče nahrazující péči rodičů, bylo přijato pravidlo umísťovat děti zásadně do kolektivní péče. Organizačně byla tato činnost svěřena Ministerstvu spravedlnosti. Zákonem č. 2/1969 Sb., došlo ke zřízení Ministerstva práce a sociálních věcí Československa a do působnosti MPSV ČR je dodnes sociálně-právní ochrana dětí začleněna. Velké změny přinesl zákon č. 359/1999 Sb., na základě kterého je v současnosti systém sociálně-právní ochrany dětí zajišťován. Po přijetí zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, vznik i Úřad pro mezinárodněprávní ochranu dětí.[1]

Systém sociálně-právní ochrany dětí v ČR[editovat | editovat zdroj]

Podrobnější informace naleznete v článku Orgán sociálně-právní ochrany dětí.

Sociálně-právní ochrana se vztahuje v ČR především na děti v následujících životních situacích:

 • rodiče dětí zemřeli; neplní povinnosti plynoucí z rodičovské zodpovědnosti; nebo nevykonávají nebo zneužívají svá rodičovská práva;
 • děti byly svěřeny do výchovy jiné fyzické osoby než rodičům, a tato osoba neplní povinnosti plynoucí ze svěření dítěte do její výchovy;
 • děti výrazně zanedbávají školní docházku, nepracují, i když nemají dostatečný zdroj obživy, požívají alkohol nebo návykové látky, živí se prostitucí, spáchaly trestný čin nebo opakovaně nebo soustavně páchají přestupky nebo jinak narušují občanské soužití;
 • děti opakovaně se dopouštějící se útěků od rodičů nebo od jiných osob odpovědných za výchovu dítěte;
 • děti, na kterých byl spáchán trestný čin ohrožující život, zdraví, svobodu, jejich lidskou důstojnost, mravní vývoj nebo jmění, nebo je podezření ze spáchání takového činu;
 • děti, které jsou na základě žádostí rodičů nebo jiných osob odpovědných za výchovu dítěte opakovaně umísťovány do zařízení zajišťujících nepřetržitou péči o děti
 • děti, které jsou ohrožovány násilím mezi rodiči nebo jinými osobami odpovědnými za výchovu dítěte;
 • děti, které jsou žadateli o azyl odloučenými od svých rodičů

Za výkon sociálně-právní ochrany dětí v České republice zodpovídají tyto úřady:

 1. obecní úřady;
 2. obecní úřady obcí s rozšířenou působností (městské úřady, ve statutárních městech magistráty a úřady městských obvodů, v Praze úřady pověřených městských částí)
 3. krajské úřady (v Praze Magistrát hl. města Prahy)
 4. Ministerstvo práce a sociálních věcí
 5. Úřad pro mezinárodněprávní ochranu dětí

Zákon upravuje výkon sociálně-právní ochrany dětí nejenom orgány sociálně-právní ochrany dětí (tzv. OSPOD), ale i jinými subjekty - jako například komise pro sociálně-právní ochranu dětí či krizová centra.

Legislativa[editovat | editovat zdroj]

Sociálně-právní ochrana dětí je upravena zejména zákonem č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí. Částečně se sociálně-právní ochrany dětí týká i zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. Česká právní úprava však vychází mimo jiné i z mezinárodních úmluv, ke kterým se Česká republika v minulosti zavázala. Jedná se zejména o Úmluvu o právech dítěte, kterou Česká republika podepsala dne 30. září 1990 a ve Sbírce zákonů pod č. 104/1991 Sb. Závazné jsou i dokumenty přijaté Haagskou konferencí o mezinárodním právu soukromém obsahující rodinně-právní úpravy. Ve vztahu k ohroženým dětem lze za významné považovat i Úmluvu o občanskoprávních aspektech mezinárodních únosů dětí, Úmluvu o ochraně dětí a spolupráci při mezinárodním osvojení a též Úmluvu o uznávání a výkonu rozhodnutí o vyživovací povinnosti.

Reforma systému péče o ohrožené děti[editovat | editovat zdroj]

V roce 2011 spustilo Ministerstvo práce a sociálních věcí proces reformy sociálně-právní ochrany dětí, jejíž součástí je i novelizace zákona 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí a dalších právních norem. Cílem reformy je posílit prevenci, stanovit závazné postupy, další rozvoj náhradní rodinné péče a zavedení standardů kvality práce.[2] Novela zákona 359/1999 Sb. prošla již připomínkovacím řízením a bude předložena k jednání na legislativní radě vlády.[3] V souvislosti s reformou vznikla i Iniciativa za rozvoj náhradní rodinné péče, kterou založilo 5 neziskových subjektů.[4] Tyto neziskové organizace spustily kampaň pod názvem Odsouzeni.cz, která upozorňuje na nutnost změnit systém péče o ohrožené děti a posílit institut náhradní rodinné péče.[5]

V zahraničí[editovat | editovat zdroj]

V severských zemích mají úřady velké pravomoci a často stačí jedno udání k zahájení vyšetřování případu.[6] Podobně ve Velké Británii, kde v posledních letech počet odebraných dětí prudce narůstá.[7]

Norsko[editovat | editovat zdroj]

V Norsku zajišťuje sociálně-právní ochranu nezletilých dětí a mládeže Barnevernet.

Reference[editovat | editovat zdroj]

 1. Šárka Špeciánová: Sociálně-právní ochrana dětí. www.viod.cz [online]. [cit. 2011-04-18]. Dostupné v archivu pořízeném dne 2014-05-14. 
 2. http://www.mpsv.cz/files/clanky/10493/09032011.pdf MPSV podpoří profesionalizaci pěstounské péče v ČR
 3. http://vzd.cz/sites/default/files/Novela_359-99.pdf Připravovaná novela zákona o sociálně-právní ochraně dětí: plné znění
 4. http://www.odsouzeni.cz/o-co-jde/iniciativa-2/ Archivováno 18. 7. 2011 na Wayback Machine. Iniciativa za rozvoj náhradní rodinné péče
 5. Web kampaně Odsouzeni.cz. www.odsouzeni.cz [online]. [cit. 2011-04-18]. Dostupné v archivu pořízeném dne 2011-07-18. 
 6. http://www.novinky.cz/zahranicni/evropa/319505-ceska-v-norsku-bojuje-o-sve-deti-ktere-ji-odebraly-urady.html - Češka v Norsku bojuje o své děti, které jí odebraly úřady
 7. http://www.ceskatelevize.cz/ct24/exkluzivne-na-ct24/reporteri-ct/238819-v-britanii-staci-podezreni-a-rodice-mohou-nenavratne-prijit-o-deti/ - V Británii stačí podezření a rodiče mohou nenávratně přijít o děti

Externí odkazy[editovat | editovat zdroj]