Raná péče

Z Wikipedie, otevřené encyklopedie

Raná péče je podle zákona 108/2006 Sb., o sociálních službách, sociální terénní služba, příp. doplněná ambulantní formou služby, poskytovaná dítěti a rodičům dítěte ve věku do 7 let, které je zdravotně postižené nebo jehož vývoj je ohrožen v důsledku nepříznivého zdravotního stavu. Služba je zaměřena na podporu rodiny a podporu vývoje dítěte s ohledem na jeho specifické potřeby.[1]

Z hlediska formy poskytované sociální služby spadá raná péče mezi tzv. terénní služby, příp. může být doplněna ambulantní formou sociální služby[2] a rehabilitačním pobytem.

Služba je zaměřena na podporu rodiny a podporu vývoje dítěte s ohledem na jeho specifické potřeby. Služba napomáhá při realizaci práva na vzdělání a výchovu dětí se zdravotním postižením, podporuje integraci dětí a jejich rodin do širší společnosti a zlepšuje informovanost veřejnosti o problematice péče o děti se zdravotním postižením pořádáním seminářů, přednášek, školení, vydáváním odborných a účelových publikací, článků v periodikách atd.

Úkol rané péče spočívá ve vyhledávání potřebných dětí (depistáž), ve speciálněpedagogické diagnostice, poskytování poradenství rodině postiženého dítěte, poradenství při jeho výchově a ve výběru vhodného výchovně-vzdělávacího zařízení.[3]

Službu poskytují bezplatně pracoviště rané péče, což jsou střediska rané péče a také speciálněpedagogická centra.

Služba rané péče má předcházet případné budoucí závislosti člověka na institucionální pomoci.

Historie[editovat | editovat zdroj]

Pojem „raná péče“ se v České republice začal používat od roku 1993. (Zahraniční zdroje užívají spíše pojem včasná intervence – early intervention –, který se v českém prostředí užívá spíše v oblasti prevence delikvence a kriminality.) Služba se rozvinula koncem 60. let 20. stol. v USA. Přispěly k tomu nové bio-sociální poznatky v oblasti vývoje dítěte, zejména uvědomění si důležitosti prvních tří let věku života.[4]

Formy rané péče[editovat | editovat zdroj]

Služby rané péče (SRP) jsou poskytovány tzv. středisky rané péče, která jsou nejčastěji zřizována neziskovými organizacemi. Služby jsou poskytovány zdarma. Služba je poskytována buď formou návštěvy odborného pracovníka v rodině, nebo formou rehabilitačního pobytu v instituci rané péče. Příkladem jsou návštěvy poradců a konzultantů v rodinách (jednou za měsíc až tři měsíce), semináře pro rodiče, týdenní rehabilitační pobyty pro celé rodiny, ambulantní zraková stimulace, setkávání rodičů, půjčování hraček, pomůcek a literatury, konzultace s rehabilitační pracovnicí či psychologem, pomoc při výběru předškolního zařízení, instruktáž pracovníků vzdělávacích a rehabilitačních zařízení, do kterých docházejí děti v péči SRP, nebo základní sociálně-právní poradenství.

Návštěvy v rodině[editovat | editovat zdroj]

Odborný pracovník podává instruktáž pečujícím osobám v jejich přirozeném prostředí, ve kterém se i dítě cítí uvolněně. Sledují se vztahy v rodině, postavení dítěte ve skupině, využívá se předmětů denní potřeby.[4]

Ambulantní služby[editovat | editovat zdroj]

Taktéž v ambulantním středisku jde o práci s dítětem – provádí se speciálněpedagogická diagnostika a tvoří se individuální plán pro rozvíjení schopností dítěte. Dále se pracuje s rodinou, což zahrnuje konzultace a rady, volbu metod aj, přičemž se spolupracuje s odborníky, poskytuje se odborné poradenství sociálně-právní a integrační, půjčují se vhodné speciální pomůcky.[4]

Rehabilitační pobyty[editovat | editovat zdroj]

Cílem společných rehabilitačních akcí je umožnit dítěti a rodině začlenit se do širší společnosti, minimalizovat zdravotní a sociální nevýhody a spoléhání se v budoucnu na pomoc druhých. Rodiče si někdy lépe uvědomí schopnosti a možnosti dítěte (dosud je mohli např. podceňovat a klást na dítě menší nároky). Přínosné je sdílení rodin s podobnými starostmi o dítě a zkušenostmi; mohou si být vzájemným povzbuzením, posilou a motivací.[4]

Rozsah zajišťovaných úkonů[editovat | editovat zdroj]

Vyhláška Ministerstva práce a sociálních věcí[5] přesně stanovuje služby, které raná péče poskytuje. Rozděluje je na následující oblasti:

 • výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti – zajištění potřeb rodiny a dítěte na základě zhodnocení zdravotního stavu dítěte i schopností rodičů, zprostředkování poradenství rodině a podpora rodičovských kompetencí, nácvik dovedností pečujících osob, které napomáhají přiměřenému vývoji dítěte, vzdělávání rodičů v dané oblasti, nabídka programů a technik podporujících vývoj dítěte, instrukce při nácviku a upevňování dovedností zaměřených na schopnosti v oblasti kognitivní, senzorické, motorické a sociální;
 • zprostředkování kontaktu se společenským prostředím – pomoc při obnovení či upevnění kontaktu s rodinou a okolím, který má podpořit sociální začlenění, podpora a pomoc při využívání dostupných služeb a informačních zdrojů;
 • sociálně terapeutické činnosti – psychosociální podpora; pořádání setkání a pobytových kurzů, při kterých lze sdílet zkušenosti;
 • pomoc při uplatňování práv a obstarávání osobních záležitostí – pomoc při komunikaci, podpora svépomocných aktivit, doprovázení rodičů na úřady, soudy a jednání týkající se vývoje dítěte.

Odkazy[editovat | editovat zdroj]

Reference[editovat | editovat zdroj]

 1. Zákon č. 108 ze dne 14. března 2006, o sociálních službách. Sbírka zákonů ČR. 2006, částka 37, s. 1257–1289. ISSN 1211-1244. Dostupné také z: https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2006-108
 2. § 54 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách. Dostupné z: Zákony pro lidi.cz
 3. KUDELOVÁ, Ivana; KVĚTOŇOVÁ, Lea. Malé dítě s těžkým poškozením zraku: raná péče o dítě se zrakovým a kombinovaným postižením. Brno: Paido, 1996. ISBN 80-85931-24-9. S. 39. 
 4. a b c d HRADILKOVÁ, Terezie. Raná péče – teorie a praxe. Raná péče pro rodiny s dětmi se zrakovým a kombinovaným postižením: vybrané příspěvky z kurzu „Poradce rané péče“. Praha: Středisko rané péče, 1998. ISBN 80--238-3267-0. S. 6. 
 5. § 19 vyhlášky č. 505/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o sociálních službách. Dostupné z: Zákony pro lidi.cz.

Literatura[editovat | editovat zdroj]

 • ČESKO. Vyhláška č. 505 ze dne 15. listopadu 2006, kterou se provádějí některá ustanovení zákona o sociálních službách. Sbírka zákonů ČR. 2006, částka 164, s. 7021–7048. ISSN 1211-1244. Dostupné také z: https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2006-505
 • ČESKO. Zákon č. 108 ze dne 14. března 2006, o sociálních službách. Sbírka zákonů ČR. 2006, částka 37, s. 1257–1289. ISSN 1211-1244. Dostupné také z: https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2006-108
 • HRADILKOVÁ, Terezie a kol. Praxe a metody rané péče v ČR: průvodce sociálním modelem. Praha: Portál, 2018. 148 s. ISBN 978-80-262-1386-4. 
 • KUDELOVÁ, Ivana a KVĚTOŇOVÁ, Lea. Malé dítě s těžkým poškozením zraku: raná péče o dítě se zrakovým a kombinovaným poškozením. Brno: Paido, 1996. 40 s. Pedagogická literatura. ISBN 80-85931-24-9.
 • Raná péče pro rodiny s dětmi se zrakovým a kombinovaným postižením: vybrané příspěvky z kurzu „Poradce rané péče“. Praha: Středisko rané péče, 1998. 113 s. ISBN 80--238-3267-0. 
 • ŠÁNDOROVÁ, Zdenka, ed. et al. Current topics in Czech and Armenian special pedagogical theory and practice. First ed. Pardubice: University of Pardubice, 2019. 176 s. ISBN 978-80-7560-181-0.
 • Kol. autorů. Sborník metod poradce rané péče pro práci s rodinami a dětmi se zdravotním postižením. Zlín: Středisko rané péče EDUCO Zlín z. s., 2022, ISBN 978-80-11-01752-1

Periodika[editovat | editovat zdroj]

 • Raná péče. Praha: Raná péče EDA, [2011]–2015. [Vychází dvakrát ročně ve spolupráci se Střediskem pro ranou péči Plzeň a Střediskem pro ranou péči Liberec.]

Související články[editovat | editovat zdroj]

Externí odkazy[editovat | editovat zdroj]