Kněžské bratrstvo svatého Pia X.

Z Wikipedie, otevřené encyklopedie
Jump to navigation Jump to search
Znakem FSSPX je heraldický symbol francouzské Vendée

Kněžské bratrstvo svatého Pia X. (latinsky Fraternitas Sacerdotalis Sancti Pii X., zkratka FSSPX, hanlivě lefebvristé) je společnost tradicionalistických římskokatolických kněží. Založena byla dakarským arcibiskupem Mons. Lefebvrem na svátek Všech Svatých roku 1970 zakládacím dekretem Mons. François Charriera, biskupa diecéze Lausanne, Ženeva a Fribourg, a v roce 1971 obdrželo kanonicky požadovaný pochvalný dekret Posvátné kongregace pro klérus od jejího prefekta Jana Josefa kardinála Wrighta.

Smyslem Bratrstva je podle Statut "kněžství a vše co k tomu přísluší a nic než co se toho týká".

Zakladatel FSSPX Mons. Marcel Lefebvre v roce 1982 odstoupil z funkce generálního představeného bratrstva, nicméně dále světil kněze, jelikož byl jediným členem FSSPX s biskupským svěcením. Současným generálním představeným je P. Davide Pagliarani.

V České republice je společenství registrováno jako samostatná církev a náboženská společnost podle zákona č. 3/2002 Sb.

Struktura[editovat | editovat zdroj]

Podle stanov je nejvyšším představeným bratrstva generální superior, který je volen generální kapitulou. Ta také volí dva asistenty generálního superiora. Jemu také jsou podřízeni superiorové distriktů, představení (na distriktu) nezávislých domů a rektorové seminářů. Hlavní územně-správní jednotkou je distrikt, který se skládá z priorátů, v jejichž čele stojí prior. Prior se zodpovídá superiorovi příslušného distriktu.

Generální kapitula je svolávána každých 12 let k projednávání zásadních otázek a volbě nového vedení. Kapitula se skládá z dosavadního generálního a jeho asistentů,sekretáře a hlavního kvestora (ekonoma), předchozích generálních, rektorů seminářů, biskupů (, kteří jsou členy Bratrstva), superiorů distriktů a nezávislých domů. Zhruba třetinu pak tvoří nejstarší kněží, kteří nejsou už členové kapituly ze svého úřadu. Generální představený sídlí na generalátu, který je v současnosti v Menzingenu.

Apoštolát[editovat | editovat zdroj]

Přestože hlavním úkolem Bratrstva je výchova a podpora kněží, probíhá mnoho forem apoštolátu. Bratrstvo pravidelně pořádá velké množství exercicií ve svých exercičních domech. Proběhlo také několik růžencových křížových tažení a obecně mariánská úcta je jedním ze základních kamenů Bratrstva. Dále jsou pořádány adorace a průvody s Nejsvětější Svátostí a Eucharistické křížové tažení. Především ve Francii ale i v Švýcarsku, Gabonu, Indii a dalších zemích fungují školy Bratrstva. V roce 1980 byl založen také třetí řád Bratrstva sv. Pia X.

Spiritualita[editovat | editovat zdroj]

"Bratrstvo je především vloženo pod ochranu Ježíše, Velekněze. Bytí Našeho Pána bylo a zůstává spojené s kněžstvím, a Oběť Kříže byla důvodem Jeho Vtělení. Je to také pod záštitou Panny Marie, co tvoří svého Syna, Matky Kněze par excelance, skrze Něj (je) Matkou všech kněží." (Statuty FSSPX) Jedním ze základních hesel Bratrstva je papežské motto sv. Pia X: "Omnia instaurare in Christo" - vše obnovit v Kristu.

Bratrstvo dnes[editovat | editovat zdroj]

K 1.1. 2018 Bratrstvo se skládá z 637 kněží, kteří slouží na 772 mešních cetrech po celém světě, 123 řeholních bratrů a 195 sester, 79 oblátek, 204 seminaristů v šesti seminářích, více než 100 škol a 2 universit, 7 ošetřovatelských domů, 4 karmelů, 19 Misionářských sester z Keni.

Spřátelené řády[editovat | editovat zdroj]

S FSSPX spolupracují dlouhodobě komunity, které se odkazují na staré církevní řády, např. benediktiny, františkány a dominikány. Ve všech těchto klášterech se slouží pouze Tradiční Mše svatá. Řeholníci přijímají od biskupů z Bratrstva nižší i vyšší kněžská svěcení. Dále Bratrstvo značně podporuje tyto kláštery i finančně, např. koupě kláštera Reichenstein. Oficiální mnišské a řeholní řády, na které se tyto komunity odkazují však s nimi nikterak nespolupracují a nejsou s nimi nikterak propojeny. Například komunita "benediktinského typu" v Reichensteinu není žádným způsobem začleněna do benediktinského řádu, resp. do Benediktinské konfederace.[1]

Historie[editovat | editovat zdroj]

Od počátku si bratrstvo vytklo za cíl bojovat proti liberalizmu, světskému duchu v Církvi, novému ekumenismu a především po vzoru sv. Pia X. proti herezi modernismu. Tyto snahy se ovšem lišily od směřování koncilních a především pokoncilních papežů. Postupem času se trhlina zvětšovala. Bratrstvo stále sloužilo stejnou Mši Svatou, udílelo stejně svátosti, učilo ze stejných katechismů zatímco ve zbytku Církve byla plošně zavedena Nová Mše (Novus Ordo Missae), měnilo se udílení svátostí, měnily se katechismy, přestavovaly kostely, měnil řádový život, liturgické oděvy, liturgické písně.

Roku 1974 vydal Msgr. Lefebvre tzv. Prohlášení roku 1974, které reagovalo na apoštolskou vizitaci z Říma 10 dnů předtím. Při ní dva vizitátoři před seminaristy prohlásili, že brzy bude normální svěcení žen na kněze či vyjadřovali pochybnosti o pravdivosti Zmrtvýchvstání Ježíše Krista.[2] Prohlášení začíná takto: "Držíme se celým srdcem a celou duší Katolického Říma, Strážce Katolické víry a tradic nezbytných k uchování této víry; Věčného Říma, Paní moudrosti a pravdy. Naopak odmítáme a vždy jsme odmítali Řím se sklony k neomodernismu a neoprostestantismu, které se jasně ukázaly při 2. Vatikánském Koncilu i po koncilu v jím vydaných dokumentech."

Mons. Lefebvre byl stále starší a už nadále neměl dostatek sil na těžkou službu. Žádal ve Vatikánu o povolení vysvětit nástupce, avšak přislíbená svěcení byla neustále odkládána, takže se zdálo, že se čeká, kdy Mons. Lefebvre zemře. Proto v roce 1988 bez povolení, avšak platně, vysvětil společně s biskupem Castro Mayerem čtyři biskupy, na což Jan Pavel II. reagoval vydáním motu proprio Ecclesia Dei,[3] jímž potvrdil předchozí vyhlášení Kongregace pro biskupy, podle kterého měli světitel i svěcení svým činem upadnout do „exkomunikace latae sententiae“ (tj. nastupující samým činem, bez rozhodnutí ordináře), ačkoliv samotná platnost svěcení tím nemohla být dotčena.[zdroj?]

Bohoslužba FSSPX, Ecône

Příznivci bratrstva zastávají názor, že exkomunikace nebyla platná, protože se světitel nacházel ve „stavu nouze“ vyvolaném krizí církve, ve kterém je možno světit bez papežského povolení. Např. Kánon 1323 nového kanonického práva říká, že "žádnému trestu nepodléhá ten, kdo v době, kdy porušil zákon nebo příkaz: (...) jednal pod vlivem velikého strachu, třebas relativně velkého, nebo z nutnosti nebo z vážné obtíže".

Obecně platí, že na kněze, které exkomunikovaní biskupové vysvětí, se vztahuje suspenze čili zákaz vykonávat kněžské funkce.[zdroj?] Jelikož ale FSSPX nadále funguje, je jasné, že tito kněží svou údajnou suspendaci neuznávají. Odvolávají se přitom na zásadu "Salus animarum suprema lex"(Spása duší je nejvyšším zákonem), která odkazuje na hlavní smysl kanonického práva - spásu nesmrtelných duší.[4]

Roku 1994 byl generálním představeným bratrstva zvolen generální kapitulou biskup Fellay. a znovuzvolen na další období byl v červnu 2006.

V lednu 2009 papež Benedikt XVI. zrušil údajné exkomunikace uvalené na jeho čtyři biskupy a sňal je. Bratrstvo v žádosti potvrdilo, že uznává papežský primát. Jednalo se o generálního představeného, Msgr. Bernarda Fellay, Msgr. Bernarda Tissier de Mallerais, Msgr. Alfonso de Galarreta a Msgr. Richarda Williamsona. Posledně jmenovaný Brit, Richard Williamson byl o tři roky později pro neposlušnost a nerespektování představených vyloučen z FSSPX.

Členové Bratrstva stále v Církvi neměli žádnou řádnou jurisdikci a byla pouze zrušena exkomunikace jejich údajně neprávoplatně vysvěcených biskupů, údajná suspenze (zákaz výkonu kněžského i biskupského povolání) kněží Bratrstva dlouho trvala.[5] Při příležitosti vyhlášení svatého roku milosrdenství (v listopadu 2015) dovolil papež František po dobu trvání tohoto roku kněžím FSSPX oficiálně zpovídat (udělil jim řádnou zpovědní jurisdikci). V apoštolském listě Misericordia et misera z 21. listopadu 2016 pak toto svolení prodloužil na neurčito.[6] Ostatní svátosti mohou být členy FSSPX udělovány nadále pouze na základě mimořádné jurisdikce, která musí být podložena mimořádným stavem Církve.

4. dubna 2017 papež František umožnil místním biskupům udělování licencí ke slavení svátosti manželství pro věřící, kteří se účastní pastoračních aktivit bratrstva. Česká biskupská konference se rozhodla, že nebude dovolení k slavení manželství udělovat.

Jelikož český priorát FSSPX jako právnická osoba v ČR stále neexistoval, požádal přípravný výbor 2. listopadu 2016 o registraci nové církve a náboženské společnosti u Ministerstva kultury České republiky. [7][8][9] V prosinci 2017 ministerstvo žádosti vyhovělo a Kněžské bratrstvo se tak stalo 39. registrovanou církví a náboženskou společností v České republice.[10]

Generální představení[editovat | editovat zdroj]

Reference[editovat | editovat zdroj]

  1. Klášter Reichenstein není uveden v celkovém seznamu klášterů benediktinů a benediktinek, nemá s oficiálním Řádem sv. Benedikta žádnou souvislost (viz OSB-Atlas)
  2. 1974 Declaration of Archbishop Lefebvre - General House. fsspx.org [online]. [cit. 2018-06-18]. Dostupné online. (anglicky) 
  3. http://www.vatican.va/roman_curia/pontifical_commissions/ecclsdei/index.htm [English, French, German, Italian, Portuguese, Spanish]
  4. BRETZKE, James. Consecrated Phrases: A Latin Theological Dictionary. 3. vyd. Minnesota: Order of Saint Benedict, 2013. 
  5. „Zrušení exkomunikace bylo krokem na poli církevní disciplíny. Osoby byly zbaveny zátěže svědomí, kterou uvaluje nejtěžší církevní trest. Je zapotřebí rozlišit tuto úroveň od oblasti věroučné. Skutečnost, že Bratrstvo sv. Pia X. nemá v církvi žádné kanonické postavení, se v posledku nezakládá na disciplinárních, ale na věroučných důvodech. Dokud Bratrstvo neobdrží kanonickou pozici v církvi, tak ani jeho služebníci nebudou svou službu konat v církvi legitimně. Je třeba proto rozlišovat mezi disciplinární rovinou, která se týká osob jako takových, a rovinou věroučnou, která se týká služby a instituce. Pro upřesnění tedy znovu: dokud nebudou vyjasněny otázky, týkající se věrouky, nemá Bratrstvo žádný kanonický statut v církvi, a jeho služebníci, třebaže z nich byl sňat církevní trest, žádnou službu v církvi nevykonávají dovoleně.“; viz Benedikt XVI. v listu Pozitivní význam a meze zrušení exkomunikace čtyř biskupů FSSPX (přeložil Milan Glaser), dostupné: http://www.radiovaticana.cz/clanek.php4?id=10960 (navštíveno 26. 3. 2009)
  6. http://www.radiovaticana.cz/clanek.php4?id=24759
  7. Informace o registraci FSSPX jako náboženské společnosti http://fsspx.cz/prohlaseni/prohlaseni_2017_02_07_informace_o_registraci_fsspx_jako_nabozenske_spolecnosti.pdf
  8. Dopis generálního představeného http://fsspx.cz/prohlaseni/2017_05_25_informace_k_registraci_fsspx_pred_statem/dopis_generalniho_predstaveneho_msgr_bernarda_fellaye.pdf
  9. Návrh na registraci náboženské společnosti [online]. Ministerstvo kultury ČR [cit. 2017-06-01]. Dostupné online. 
  10. Kněžské bratrstvo sv. Pia X. je registrovanou náboženskou společností. Náboženský infoservis. 2017-12-23. Dostupné online [cit. 2018-01-01]. (česky) 

Odkazy[editovat | editovat zdroj]

Související články[editovat | editovat zdroj]

Externí odkazy[editovat | editovat zdroj]