Klimatizace

Z Wikipedie, otevřené encyklopedie
Jump to navigation Jump to search
Samostatná klimatizační jednotka

Klimatizace (označované zkratkou AC z anglického air conditioning) je zařízení pro úpravu vzduchu uvnitř budov a dopravních prostředků. Jeho hlavní funkcí je snížení teploty a vlhkosti vzduchu, na rozdíl od ventilace (vzduchotechniky), jejíž hlavní funkcí je výměna vzduchu za čerstvý nasávaný z exteriéru.

Hlavní částí klimatizace je tepelný výměník, ve kterém je ochlazován vzduch k dosažení požadované teploty a odváděna ochlazováním kondenzující vlhkost. Další částí je systém, který odvádí odebrané teplo vně klimatizovaného prostoru, například chladící kapalinou cirkulující v potrubí a ochlazované ve venkovní chladící jednotce. Klimatizace může být propojena s ventilací, například v malém prostoru automobilu, nebo na ní být nezávislá, například klimatizování velkého množství tepla produkovaného serverovnami.

V Evropě se klimatizace užívá především pro průmyslové účely, v chirurgických sálech, inkubátorech, v laboratořích, ve výpočetních střediscích (serverovnách) a nákupních centrech. V USA je klimatizace podstatně rozšířenější. V teplých tropických a subtropických oblastech světa (zejména kolem rovníku, resp. v okolí obou obratníků) jsou klimatizovány všechny typy budov i dopravních prostředků prakticky neustále. Toto platí pouze v bohatých zemích, neboť klimatizace je energeticky i materiálově nákladná.

Klimatizační zařízení se vyskytuje například již ve Vinohradské tržnici z počátku 20. století,[1] první rozsáhlejší moderní zařízení v Československu bylo instalováno v budově Elektrických podniků a budově pensijního ústavu v letech 1932–1934 v Praze.[2]

Princip[editovat | editovat zdroj]

Typická bytová klimatizační jednotka
Schéma chladícího okruhu klimatizace:
1. kondenzátor 2. kapilára (expanzní ventil) 3. výparník 4. kompresor

Klimatizační zařízení pro vytvoření tepelné pohody v místnosti využívá několika fyzikálních principů, konkrétně pak:

 1. komprese (stlačování plynů)
 2. kondenzace (zkapalnění plynů)
 3. vypařování

V 1. fázi jsou páry chladící látky přivedeny do kompresoru, kde jsou stlačovány (a důsledkem stlačování i zahřívány).

Ve 2. fázi je chladící médium o vysoké teplotě a tlaku přivedeno do výměníku — kondenzátoru, kde je ochlazováno okolním vzduchem (médium kondenzuje). Uvolněné teplo je odváděno do venkovního prostoru ventilátorem.

Ve 3. fázi je kapalina transportována přes kapiláru nebo expanzní ventil, za kterým se prudce sníží tlak, a tím i teplota. Médium pokračuje do dalšího výměníku — výparníku. Kapalina se začne odpařovat a dále ohřívat, čímž odebírá teplo z prostoru výparníku, zpravidla ochlazované místnosti. Pro distribuci studeného vzduchu do místnosti slouží ventilátor, který je umístěn u výparníku. Poté je chladivo v plynném skupenství přiváděno do kompresoru a cyklus se opakuje.

Vytápění[editovat | editovat zdroj]

Klimatizace umožňuje pracovat i v opačném režimu – vytápěcím. Z jednotky se stane tepelné čerpadlo, kdy se odpadní teplo přivádí zpět do místnosti. Z kondenzátoru se stává výparník a z výparníku kondenzátor. Vnější jednotka je tak ochlazována a vnitřní naopak topí. Tohoto způsobu ohřevu vzduchu v místnosti se v podmínkách ČR i Evropy využívá minimálně, ve větší míře pak v období jara, podzimu a velmi mírné zimy (při teplotách nad cca 4 °C).

Nízké rozšíření je dáno především konzervativním přístupem k vytápění a rovněž i všeobecným chybným předpokladem, že klimatizace je energeticky i ekonomicky neefektivní a že nedokáže topit v mrazech. Moderní klimatizace střední cenové kategorie běžně topí do -15 °C při zachování vysoké efektivity (tzn. vysokého COP).[3] Tyto mají COP srovnatelný s tepelnými čerpadly vzduch-voda, ovšem při násobně nižší pořizovací ceně.

Rozšíření tohoto způsobu vytápění napomáhají zejména budovy s nízkou potřebou energie na vytápění buď v podobě nástěnné jednotky (u domů s otevřenou dispozicí), nebo jednotky zabudované do systému řízeného větrání. Nevýhodou tohoto způsobu vytápění je produkce hluku ve vnitřním a vnějším prostoru (např. uvnitř 32 dB[4]) a dále potřeba topit téměř nepřetržitě na stejnou teplotu po celý den pro dosažení dobrých provozně-ekonomických výsledků (např. při snižování teploty vzduchu během nepřítomnosti obyvatel domu se snižuje COP a roste hluk, protože jednotka pracuje krátkodobě na vysoký výkon, při kterém produkuje více hluku a je méně efektivní).

Chladící médium[editovat | editovat zdroj]

Chladící médium je tekutina, která proudí skrz zařízení, aby ho ochránila před přehřátím a přenášela teplo produkované tímto zařízením do jiného zařízení, kde se využije nebo rozptýlí. Ideální médium má velkou tepelnou kapacitu, nízkou viskozitu, je levné, chemicky inertní, nehořlavé a nezpůsobuje ani nepodporuje korozi chladicího systému. Některé aplikace navíc vyžadují, aby bylo chladicí médium elektrickým izolantem.

Typ chladícího média se liší od použití pro konkrétní aplikaci. Běžnými chladivy jsou amoniak, CO2, fluorovodíky a fluoruhlovodíky (HFC). Použití chladiv na bázi freonů (CFC) je na základě Vídeňské úmluvy na ochranu ozonové vrstvy a Montrealského protokolu[5] regulováno a postupně vylučováno.

Historie[editovat | editovat zdroj]

Prvky principu klimatizace se objevily již ve starověkých civilizacích. Např. bohatí Římané měli své domy jednou zdí spojené s akvaduktem, který je ochlazoval.[6] Za otce principu klimatizace v moderním pojetí je považován britský vědec Michael Faraday, který v roce 1820 zjistil, že stlačené amonium (NH3) v kapalném stavu dokáže chladit, pokud je postupně vypouštěno. Za skutečného vynálezce klimatizace je považován americký inženýr Willis Carrier, který instaloval 17. července 1902 první klimatizační systém. Tato klimatizace byla instalována v americkém New Yorku v tiskárně Sackett-Wilhelm, která si jej objednala, jelikož měla velké problémy s usycháním barev a mačkáním papíru kvůli vysoké teplotě a vlhkosti vzduchu. Carrierova klimatizace pracovala na principu vzduchu hnaného kolem trubek se studenou vodou. Tím docházelo ke srážení vodních par na těchto trubkách, čímž se ochlazoval okolní prostor.

Zdravotní rizika[editovat | editovat zdroj]

Možnost onemocnění angíny, nachlazení krku a podobně vlivem cirkulujícího vzduchu nastaveného mnohdy na extrémně nízké teploty oproti vnějšímu prostředí. Dále špatnou údržbou klimatizačních zařízení může dojít k přemnožení a rozšíření choroboplodných mikroorganismů, zejména pak Legionelly (Legionářské nemoci).

Ovšem pokud je prováděn pravidelný servis jednotky, lze se rizikům šíření mikroorganizmů zcela vyhnout. Naopak klimatizační jednotky, včetně filtrace, zvlhčovače, apod. bývají s výhodou používány v místech se zvýšenými nároky na čisté a hypoalergenní prostředí jako jsou operační sály, nemocniční prostředí atd.

Druhy klimatizačních zařízení[editovat | editovat zdroj]

Zdravotně hygienická (komfortní)[editovat | editovat zdroj]

Vytvářejí optimální stav mikroklimatu pro pobyt lidí (jedná se o příjemné subjektivní pocity ale hlavně o optimální hygienické podmínky).

Použití:

 • prostory kulturní a společenské — shromažďování většího počtu lidí (divadla, kina, sály, hotely, banky)
 • prostory s velkou vnitřní tepelnou zátěží — rozhlasová a televizní studia, filmové ateliéry
 • prostory s velkou vnější tepelnou zátěží — lehké skleněné stavby, kabiny strojů (jeřáby, kombajny) a kabiny velínů
 • prostory s velkými požadavky na mikroklima — lázeňské prostory, operační sály, jednotky intenzivní péče
 • dopravní prostředky — letadla, vlaky, autobusy, automobily

Průmyslová (technologická)[editovat | editovat zdroj]

Většinou je součástí technologického zařízení. Má vliv na kvalitu výroby, snižování výrobních nákladů nebo přímo podmiňuje funkci strojního parku. Mohou plnit i funkci zdravotně hygienickou.

Použití:

 • provozy zpracující navlhavé materiály — textil, papír, tabák, filmy, léky, potraviny
 • provozy s potřebou vysoké kvality vzduchu — výroba polovodičů, umělých vláken, léků
 • provozy s výpočetní technikou — střediska, sály, učebny

Speciální[editovat | editovat zdroj]

Většinou tam, kde nepracují lidé.

 • inkubátory, boxy pro různé zkoušky, speciální výrobní stroje (léky)

Systémy klimatizačních zařízení[editovat | editovat zdroj]

Vzduchové[editovat | editovat zdroj]

Nositelem tepla je vzduch, jehož úprava se provádí mimo klimatizovaný prostor ve strojovně.

 • nízkotlaké
  • s centrální strojovnou
  • vícenásobné
  • vícezónové
 • vysokotlaké
  • jednokanálové
  • dvoukanálové
  • s kontaktním nebo proměnným množstvím protékajícího vzduchu

Vodní[editovat | editovat zdroj]

Nositelem tepla je voda. Využívají ventilátorové konvektory (parapetní jednotky).

Kombinované[editovat | editovat zdroj]

Systémy voda - vzduch.

 • vysokotlaké - část tepelného výkonu se do klimatizace dodává pomocí výměníku.

Klimatizační jednotky[editovat | editovat zdroj]

Jsou umístěny v jednotlivých místnostech v potřebném počtu tak, aby zajistily požadované hodnoty.

Peltierův článek[editovat | editovat zdroj]

Peltierův článek

HVAC[editovat | editovat zdroj]

V odborné literatuře se pro obor klimatizačních systémů, který je zpravidla komplexnější, než pouhé chlazení vzduchu, používá zkratka HVAC (z anglického Heating, ventilation and air conditioning), volně přeloženo "Topení, větrání a klimatizace".

Kritika[editovat | editovat zdroj]

Klimatizace na domě v Kuala Lumpuru

K roku 2018 má klimatizaci přibližně 8 % lidí z 2,8 miliard obyvatel nejteplejších oblastí planety. I přesto jsou tato zařízení velkou zátěží pro elektrické sítě měst a životní prostředí.[7] V teplých oblastech klimatizace představují v odběrových špičkách až 70 % celkové spotřeby elektřiny.[7] Klimatizace se v městech podílí na vytváření horkého vzduchu, ohřívá své blízké okolí.

Reference[editovat | editovat zdroj]

 1. Vinohradská tržnice na Archiweb.cz
 2. K vývoji klimatizace (I) prof. František Drkal, FS ČVUT
 3. www.fujitsu-general.com [online]. www.fujitsu-general.com [cit. 2016-04-12]. Dostupné online. 
 4. www.fujitsu-general.com [online]. www.fujitsu-general.com [cit. 2016-04-12]. Dostupné online. 
 5. [1], MŽP.cz, Vídeňská úmluva na ochranu ozonové vrstvy a Montrealský protokol o látkách, které poškozují ozonovou vrstvu
 6. http://www.blueteam.cz/klimatizace-a-chlazeni/historie-klimatizace.html
 7. a b Skrytá hrozba energetiky: Klimatizace spotřebují tolik elektřiny jako Afrika za dva a půl roku. Zprávy E15.cz. Dostupné online [cit. 2018-06-08]. 

Literatura[editovat | editovat zdroj]

 • Jakub Vrána a kolektiv: Technická zařízení budov v praxi, Grada, Praha 2007, ISBN 978-80-247-1588-9
 • Jaroslav Chyský, Karel Hemzal a kolektiv: Větrání a klimatizace, Bolit-B press, Praha 1993, ISBN 80-901574-0-8

Související články[editovat | editovat zdroj]

Externí odkazy[editovat | editovat zdroj]