Decibel

Z Wikipedie, otevřené encyklopedie

Decibel je jednotka nejznámější použitím k měření hladiny intenzity zvuku. Ve skutečnosti se jedná o obecné měřítko podílu dvou hodnot, které se užívá v mnoha oborech. Je fyzikálně bezrozměrnou míru, obdobně jako třeba procento, ovšem na rozdíl od něj je decibel logaritmická jednotka, jejíž definice souvisí s objevením Fechner-Weberova zákona, že totiž lidské tělo vnímá podněty logaritmicky jejich intenzitě (i velké změny velkých podnětů způsobují jen malé změny počitků). Míra vytvořená v roce 1923 inženýry Bellových laboratoří původně sloužila k udávání útlumu telefonního vedení. Například pokles (útlum) o 3 dB u výkonu značí poloviční výkon, naopak zisk (zesílení) o 3 dB je dvojnásobný výkon (pozor, pro jiné veličiny jako např. napěťový přenos toto nemusí platit). Bel ani decibel nepatří do soustavy SI, ale je povoleno je užívat spolu s jednotkami SI.[1]

dB poměr výkonů poměr amplitud
100   10 000 000 000 100 000
90 1 000 000 000 31 623
80 100 000 000 10 000
70 10 000 000 3 162
60 1 000 000 1 000
50 100 000 316 ,2
40 10 000 100
30 1 000 31 ,62
20 100 10
10 10 3 ,162
6 3 ,981 1 ,995 (~2)
3 1 ,995 (~2) 1 ,413
1 1 ,259 1 ,122
0 1 1
−1 0 ,794 0 ,891
−3 0 ,501 (~1/2) 0 ,708
−6 0 ,251 0 ,501 (~1/2)
−10 0 ,1 0 ,316 2
−20 0 ,01 0 ,1
−30 0 ,001 0 ,031 62
−40 0 ,000 1 0 ,01
−50 0 ,000 01 0 ,003 162
−60 0 ,000 001 0 ,001
−70 0 ,000 000 1 0 ,000 316 2
−80 0 ,000 000 01 0 ,000 1
−90 0 ,000 000 001 0 ,000 031 62 
  −100 0 ,000 000 000 1 0 ,000 01
Ukázka poměrů výkonů x, respektive poměrů amplitud √x a jejich ekvivalent v dB (10 log10 x).

Akustika[editovat | editovat zdroj]

Toto vyjadřování reality se uplatnilo zejména v akustice: na pokusech s dobrovolníky a mrtvou komorou se zjistilo, že průměrný jedinec slyší nejvýrazněji frekvence kolem 1–3 kHz. K vytvoření etalonu se použil sinusový tón 1000 Hz. Ten se pouštěl velmi potichu v absolutně tichém, bezodrazovém prostředí lidem s odpočatým sluchem. Zjistilo se, že průměrný jedinec jej začne vnímat, je-li v komoře hladina akustického tlaku p0 = 2×10−5 Pa.

Logaritmováním poměru zvukového tlaku a tohoto stanoveného nejslabšího slyšitelného zvuku vznikne relativní (bezrozměrné) číslo, jehož jednotka je označena jako bel. Běžně se ovšem pracuje s desetkrát podrobnější jednotkou decibel (odvozená pomocí předpony soustavy SI deci). Jednotka je pojmenována po skotském vynálezci telefonu Alexandrovi Grahamu Bellovi.

Označíme-li hladinu akustického tlaku Lp, pak:

Jde o logaritmus o základu 10.

Proč druhé mocniny? Ukazuje se výhodné zavést jednotku tak, aby pracovala primárně raději s výkonem a výkon vzrůstá se čtvercem tlaku (mikrofony při měřeních ovšem reagují na tlak). Definujeme hladinu intenzity LI:

Jak bylo uvedeno, člověk nevnímá stejně hlasitě stejně intenzivní podněty při různých frekvencích. Pokusy ukázaly, že vnímání se navíc mění při různých hlasitostech. Výsledkem těchto měření jsou ISO křivky (dříve Fletcherovy-Munsonovy křivky) stejné hlasitosti. Aby změřené hodnoty více reflektovaly lidské vnímání, vznikly analyticky jednoduše vyjádřitelné korekční křivky A, B, C. Křivka C je v intervalu 125 Hz až 1 kHz konstantně rovna nule (nezavádí žádnou korekci), nad tímto intervalem a pod ním zavádí zápornou korekci.[2] Křivka B připodobňuje měření subjektivnímu vjemu hlasitých zvuků, křivka A vjemu slabších zvuků. Pokud udáváme veličinu upravenou pomocí korekční křivky, neudáváme už hladinu tlaku/intenzity, ale hladinu zvuku a za značku decibelu se do závorky doplní symbol použité korekční křivky. Např.:

Zvukoměr je přístroj, který měří přesným mikrofonem akustický tlak, převádí jej na střídavé napětí, podle potřeb měření umožňuje zařazení některého z filtrů realizujícího křivky A, B, C. Změřené napětí pak zobrazí na voltmetru ocejchovaném v decibelech.

Přímá souvislost hladiny akustického tlaku s elektrickým napětím potřebným k vybuzení rádiového vysílače nebo elektroakustického měniče vedla k tomu, že zvukový mistr pracující se středoevropským zvukovým režijním zařízením má indikátor vybuzení (voltmetr splňující přesná kritéria chování) ocejchovaný rovněž v decibelech (bez korekčních křivek). Písmeno L značí obecnou úroveň – level.

Půjde-li o studiové zařízení firmy z éry socialismu, pak

Moderní studiová zařízení a všechna telekomunikační zařízení pracují s jinou referenční hodnotou:

Komerční zařízení pracují s ještě jinou referenční hodnotou:

Pro výpočet průměru v čase je vhodnější použít aritmetický průměr argumentu logaritmu.[3] Aritmetický průměr decibelů (geometrický průměr akustického tlaku) dává zkreslené výsledky.

Fyziologické porovnávání hladiny akustického tlaku[editovat | editovat zdroj]

Pro srovnání úrovně akustického hluku lze využít tuto tabulku:

Zvuk Hodnota
práh slyšitelnosti 0 dB
tichý pokoj 33 dB
tikot hodin 35 dB
šum ve studiu 40 dB
šepot z 10 cm 50 dB
šelest listí 60 dB
kytara z 40 cm 70 dB
silný provoz 80 dB
saxofon z 40 cm 92 dB
klavír ze 40 cm 93 dB
hlasitý výkřik 96 dB
práh nepříjemnosti 102 dB
vzlet tryskového letadla 116 dB
výstřel z děla 120 dB
výbuch dělostřeleckého granátu 132 dB

Limity[editovat | editovat zdroj]

V ČR stanoví limity hluku nařízení vlády 272/2011, o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací.[4] Základní hladinou pro venkovní prostory je limit 50 dB. Pro dobu v noci se snižuje o 10 dB, ale pro hlukovou zátěž v blízkosti komunikací se zvyšuje až o 20 dB. Ekvivalentní hladina akustického tlaku se určuje měřením nebo výpočtem podle provozu na komunikaci.[5]

Elektřina a elektrotechnika[editovat | editovat zdroj]

Jak je už zřejmé, pomocí decibelu se charakterizují i výkonové jednotky, i v elektrickém světě (např. vysílače) (G - angl. gain - zisk, m - miliwatt). (Je dobré si opět povšimnout, že nyní násobíme desíti.)

Rozdíl v používání označení L, G nebo AP je zpravidla dán tím, že L se používá ve vztahu k tzv. referenčnímu výkonu, které je P0=1mW, zatímco G a AP se používají k vyjádření skutečného poměru dvou výkonů – například zesílení zesilovače apod.

Jednotka dBm (decibel nad miliwattem) se používá i k měření napětí. Aby však bylo možné přepočítat výkon na napětí, musí být udána i impedance:

Pokud není řečeno jinak, uvažuje se normovaná impedance o hodnotě . Pokud výkon na impedanci přepočítáme na napětí, dostaneme hodnotu

Zpracovávání zvuku[editovat | editovat zdroj]

S nástupem digitální techniky je pouze přirozená další metamorfóza decibelu: mějme analogově-digitální převodník, kterým zpracováváme zvuk. Pak

w0 je v takovém případě největší slovo, které je převodník schopen zpracovat. V případě údajů převodníků jde o fyzikálně bezrozměrné jednotky. Písmena FS značí Full Scale, tedy plný rozsah (rozuměj převodníku).

Radiotechnika[editovat | editovat zdroj]

V radiotechnice vyjadřuje dBi zisk antény v porovnání s izotropní anténou, dBd zisk v porovnání s půlvlnným dipólem. Místo dBd se častěji setkáme jenom s označením dB. Platí dBi = 2,16 + dBd

Příbuzné jednotky[editovat | editovat zdroj]

 • Bel je desetinásobek decibelu.
 • Neper (Np) je jiná logaritmická jednotka, která na rozdíl od decibelu využívá přirozený logaritmus namísto dekadického. Rovná se přirozenému logaritmu podílu dvou porovnávaných hodnot jedné veličiny. Byla pojmenována po objeviteli logaritmu Johnu Napierovi a bývala užívána k vyjádření poměru napětí a proudů. V současnosti je neper nahrazován decibelem.

Odkazy[editovat | editovat zdroj]

Reference[editovat | editovat zdroj]

 1. Bureau international des poids et mesures. Le Système international d’unités (SI) – The International System of Units (SI) [online]. 9. vyd. 2019. Kapitola 4, s. 33–34, 145–146. Dostupné online. ISBN 978-92-822-2272-0. (francouzsky, anglicky) 
 2. SMETANA, Ctirad, a kol. Hluk a vibrace: měření a hodnocení. 1. vyd. Praha: Sdělovací technika, 1998. ISBN 80-90-1936-2-5. S. 58. 
 3. Metodický návod pro měření a hodnocení hluku v mimopracovním prostředí. Věstník Ministerstva zdravotnictví ČR. 2017, částka 11, s. 7, 18. Přístup z: https://www.mzcr.cz/vestnik/vestnik-c-11-2017/
 4. ČESKO. Nařízení vlády č. 272 ze dne 24. srpna 2011, o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací. Sbírka zákonů ČR. 2011, částka 97, s. 3338–3351. ISSN 1211-1244. Dostupné také z: https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2011-272
 5. LÁDYŠ, Libor. Výpočet hluku z automobilové dopravy. Aktualizace metodiky: manuál 2018. Praha: Ministerstvo dopravy, 2018. 99 s. Přístup také z: https://mdcr.cz/Dokumenty/Strategie/Hluk/Manual-2018

Literatura[editovat | editovat zdroj]

 • BANÁŠ, Pavel; HOLUBOVÁ, Renata a KUBÍNEK, Roman. Fyzika II. 2. díl, Světelné jevy, zvukové jevy. Olomouc: Prodos, 2019. 64 s. ISBN 978-80-7230-240-6.
 • ČESKO. Nařízení vlády č. 272 ze dne 24. srpna 2011, o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací. Sbírka zákonů ČR. 2011, částka 97, s. 3338–3351. ISSN 1211-1244. Dostupné také z: https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2011-272
 • PROCHÁZKOVÁ, Sára. Počítání s decibely (nen í třináctá komnata matematiky). Internetový portál Elektrotechnika. Projekt spolufinancovaný Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky č. CZ.1.07/1.3.09/01.0021. D/0059/2009/ŘDP 1. [2009, zpříst. 2017], [cit. 31. 1. 2023]. Dostupné z: https://docplayer.cz/17914926-Pocitani-s-decibely-neni-trinacta-komnata-matematiky.html
 • SMETANA, Ctirad a kol. Hluk a vibrace: měření a hodnocení. 1. vyd. Praha: Sdělovací technika, 1998. 188 s. ISBN 80-901936-2-5.

Externí odkazy[editovat | editovat zdroj]