Jabok

Z Wikipedie, otevřené encyklopedie
Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání
Jabok - vyšší odborná škola sociálně pedagogická a teologická
Budova Jaboku v Salmovské ulici
Budova Jaboku v Salmovské ulici
ZkratkaVOŠ Jabok
Právní formaškolská právnická osoba
ZřizovatelSalesiánská provincie Praha
Datum založení30. července 1996
IČO45769621
REDIZO600020169
ŘeditelDr. Ing. Alois Křišťan, Th.D.
ZástupceMgr. Ortová Marie
AdresaSalmovská 8, Praha 2
Zeměpisné souřadnice
Oficiální webhttp://www.jabok.cz
Některá data mohou pocházet z datové položky.

Jabok je vyšší odborná škola, která vzdělává a připravuje pro praxi sociální pracovníky, asistenty pedagogů, pedagogy volného času, vychovatele a pastorační pracovníky v duchu osobností Jana Boska a Jana Amose Komenského. Škola byla založena Salesiány Dona Boska a je členem Asociace vzdělavatelů v sociální práci. Absolventi školy mají možnost uplatnění v sociální i školské oblasti podle příslušných zákonů, dále jako pastorační asistenti ve farnostech, sborech a dalších církevních zařízeních. Škola vyznává křesťanské hodnoty, studovat zde ale mohou všichni bez ohledu na příslušnost k církevnímu společenství. Jabok je ekumenicky otevřenou, katolickou školou.

Historie školy[editovat | editovat zdroj]

 • 1993 – Zahájení výuky. Původní projekt vycházel ze vzdělávacího programu Malá teologie, který byl realizován tajně v době komunismu od roce 1979. Nový vzdělávací program, v němž na teologii navazovala výuka sociální práce a sociální pedagogiky, byl během dalších let postupně aktualizován a zkvalitňován. Dálkové studium původně pokračovalo v programu Malé teologie, později se však začalo také více orientovat na sociální oblast.
 • 1999 – Byla uzavřena smlouva o spolupráci s Evangelickou teologickou fakultou Univerzity Karlovy.
 • 2004/2005 – dálkové studium nahrazeno kombinovanou formou bakalářského studia na ETF UK.
 • 2006 – Na základě nového školského zákona byla změněna právní forma školy, místo církevní právnické osoby se stala školskou právnickou osobou.
 • 2007 – V rámci školy bylo založeno centrum dalšího vzdělávání, které poskytuuje kurzy dalšího vzdělávání pro pracovníky v sociálních službách a pro pedagogické pracovníky.
 • 2013 – Kromě bakalářského studia lze opět studovat v kombinované formě také obor Sociální pedagogika a teologie (Jabok).

Studijní obory[editovat | editovat zdroj]

Obor vzdělání (VOŠ): 75-32-N/02 Sociální práce a sociální pedagogika[editovat | editovat zdroj]

 • Tento obor je výrazně zaměřen na praxi a zahrnuje tři hlavní oblasti: sociálně pedagogickou, filosoficko-teologickou a praktickou. Absolvent získává titul diplomovaný specialista v oboru sociální práce a sociální pedagogika (DiS.). Toto studium je tříleté a je organizováno vysokoškolským způsobem.
 • na konci 1. ročníku si studenti volí ze dvou zaměření: sociální práce a speciální pedagogika

Katedry[editovat | editovat zdroj]

Katedra sociální práce[editovat | editovat zdroj]

Vedoucí katedry je Doc. PhDr. David Urban, Ph.D.

Katedra filosofie a teologie[editovat | editovat zdroj]

Katedra teologie a filosofie VOŠ JABOK zajišťuje výuku filosoficky zaměřených předmětů podle požadavků uvedených v minimálních standardech vzdělavatelů v sociální práci (ASVSP) pro kvalifikaci sociální pracovník. Jejím posláním je prohlubovat kompetence studentů sociální a pastorační práce, a to skrze výuku filosofie, religionistiky, a především skrze vybrané teologické obory, které jim umožní se důsledněji připravit na své povolání. Jde například o kritické myšlení, o porozumění názorové odlišnosti či jinakosti druhého a o porozumění vlastním postojovým východiskům, o sociální, etickou, kulturní a spirituální citlivost a schopnost zaujímat morálně hodnotné postoje.

Některé obory vyučované na Katedře:

 • dějiny filosofického a teologického myšlení, filosofie výchovy se zaměřením na filosofii personalismu a J. A. Komenského a na její uplatnění v náboženské a etické výchově (Zuzana Svobodová)
 • biblistika a její uplatnění např. skrze inspirativní výklad biblických textů, umožňující komplexnější pohled na životní situace související s profesní praxí (Ladislav Heryán)
 • systematická teologie a teologie osvobození ve vztahu k sociální práci a jejímu lidsko-právnímu pojetí (Petr Jandejsek), hermeneutika a pravoslaví (Zdenko Širka)

Kromě výuky studentů VOŠ Jabok a bakalářského oboru Pastorační a sociální práce ETF UK se vyučující katedry angažují v kvalifikačních a speciálních vzdělávacích kurzech pořádaných Centrem dalšího vzdělávání Jaboku (CDV) pro pracovníky v  pomáhajících či sociálně pedagogických a pedagogických profesích, dále přednášejí v jiných kurzech bakalářského (TKT) a navazujícího magisterského studia (Diakonika) na ETF UK. Významnou charakteristikou pracoviště je hodnotově a pedagogicky citlivý přístup k přednášeným tématům ve snaze, aby byla srozumitelná a smysluplná všem studentům, mnohdy navzdory jejich nefilosofickému, neteologickému, či výrazně praktickému zaměření, a aby obohacovala jejich profesní i osobní praxi. Působení pracovníků katedry je spjato i s odbornou a publikační činností, pořádáním konferencí a seminářů a s účastí na projektech či grantech.

Katedra jazyků[editovat | editovat zdroj]

Na VOŠ Jabok je jazyková výuka povinná ve všech třech ročnících. Studenti mohou studovat angličtinu nebo němčinu. Hodinová dotace je 3 hodiny týdně  Posluchači jsou rozřazování do skupinek po 10-15 podle stupně pokročilosti. Jazykové učebny jsou vybaveny audiovizuální technikou potřebnou k výuce.

V 1. ročníku se výuka zaměřuje na obecný jazyk a rozvíjení všech jazykových dovedností (gramatika, poslech, četba, konverzace). Ve 2. a 3. ročníku jsou systematicky probírány specializované učebnice pro sociální pracovníky English for Social Workers a Deutsch für Sozialpädagogen und Sozialarbeiter. Zmíněné učebnice byly zpracovány odborníky z VOŠ Jabok, jsou v našem oboru jediným a jedinečným zdrojem a v běžné distribuci nejsou dostupné. Studenti se rovněž seznámí se základy odborného jazyka z teologické oblasti. Zkouška z cizího jazyka je vedle odborných předmětů součástí absolutoria.

Katedra cizích jazyků vypisuje každý semestr také několik volitelných seminářů – konverzační, práce s cizojazyčnými texty, zahraniční exkurze, mezinárodní studentské konference a workshopy.

Každý student má možnost během studia absolvovat odbornou praxi v zahraničí – nejčastěji v Německu a ve Velké Británii.

Katedra pedagogiky a psychologie[editovat | editovat zdroj]

Vedoucí katedry je Mgr. Bc. Michal Pařízek.

Katedra pedagogiky a psychologie zaštiťuje široké spektrum předmětů od čistě teoretických po předměty orientované na konkrétní praktické oblasti, umělecké či pohybově zaměřené. Tyto předměty tvoří celek s předměty z ostatních kateder. Interaktivnost si klade za cíl nejen vysokou akademickou úroveň, ale i posílení sociálních vazeb a měkkých dovednosti.

Katedra pedagogiky a psychologie se zaměřuje na sociální pedagogiku, sociální psychologii a speciální pedagogiku. Mezi její specifika patří semináře zážitkové pedagogiky, volnočasové pedagogiky či osobnostně rozvojových disciplin. To je doplněno pestrou nabídkou výběrových seminářů, které reagují na potřeby studentů i společnosti.

Katedra odborných praxí[editovat | editovat zdroj]

Vedoucí katedry je Mgr. Hana Čížková.

VOŠ JABOK, jako řádný člen ASVSP (Asociace vzdělavatelů v sociální práci), naplňuje předepsané podmínky pro vzdělávání studentů v rámci svého studijního programu Sociální pedagogika a teologie a také ve studijním programu Sociální a pastorační práce, realizovaném pro ETF UK. Odborná praxe je nedílnou součástí studia, navazuje na teoretickou výuku a podílí se významně na profilu absolventa. Tvoří 30 % celkového rozsahu výuky. 

Cíle praxe[editovat | editovat zdroj]

 • Získali informace a seznámili se s širokým spektrem sociálních a výchovných problémů, možností a metod jejich řešení, a zainteresovaných institucí a zařízení.
 • Konfrontovali teoretické poznatky s životní realitou.
 • Získali zkušenosti s prací s klienty i spolupracovníky. Ověřili si své schopnosti a dovednosti pro působení v různých oblastech sociálně pedagogických a sociálních služeb a zařízení.
 • Mohli se rozhodnout pro jistý stupeň specializace, individuální zaměření na problematiku, ve které by chtěli působit.
 • Zjistili, že v některé oblasti nechtějí nebo nemohou pracovat.

Formy praxe[editovat | editovat zdroj]

 • Odborná praxe informativní
 • Odborná praxe bloková specializační
 • Odborná praxe prázdninová
 • Odborná praxe průběžná
 • Odborná praxe bloková k absolutoriu/Diplomní praxi

Obsah a zaměření praxí v rámci kombinovaného studia oboru Sociální a pastorační práce odpovídá náplni praxí v denním studiu. Nároky na rozsah praxe zohledňují dosavadní zkušenosti i časové možnosti studentů.

Centrum dalšího vzdělávání[editovat | editovat zdroj]

Vzdělávací kurzy[editovat | editovat zdroj]

Koordinátorkou kurzů je Petra Adámková (kontakt: cdv@jabok.cz).

Škola Jabok je akreditována u MŠMT ČR jako zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků (DVPP) a u MPSV ČR jako zařízení pro další vzdělávání sociálních pracovníků a kvalifikační vzdělávání pracovníků v sociálních službách.

Kurzy Jaboku se obrací na učitele, vychovatele, sociální pracovníky, pracovníky v sociálních službách, pastorační pracovníky a další zájemce.

Vzdělávání probíhá převážně v prostorách VOŠ Jabok na Praze 2, tzv. kurzy na klíč přímo v organizacích.

Kvalifikační kurzy[editovat | editovat zdroj]

 • Pedagog volného času, vychovatel, asistent pedagoga (120 hod.)
 • Pedagog – vedoucí zájmových kroužků (42 hod.)
 • Pracovník v sociálních službách (200 hod.)

Kurzy dalšího vzdělávání pro pedagogy a sociální pracovníky – výběr z nabídky[editovat | editovat zdroj]

 • Angličtina pro sociální pracovníky
 • Aplikace rodinného práva v praxi sociálního pracovníka
 • Biblické inspirace pro sociální práci
 • Dluhová problematika v praxi sociálního pracovníka
 • Doprovázení umírajících a jejich rodin a pozůstalých
 • Efektivní komunikace, obrana proti manipulaci a problémový klient
 • Etika a etická výchova pro výuku na základní škole
 • Etika pro sociální práci
 • Hodnocení situace dítěte a rodiny
 • Internet pro sociální pracovníky
 • Komunikace s nemotivovaným klientem
 • Kontakt dítěte v pěstounské péči s rodinou
 • Křesťanské kořeny v evropské kultuře
 • Metody psychohygieny pro seberozvoj a praxi
 • Možnosti komunikace ve skupině prostřednictvím hudby, pohybu a výtvarné činnosti
 • Multikulturní přístupy v sociální práci
 • Muzikoterapie pro celostní rozvoj
 • Němčina pro sociální pracovníky
 • Práce s vinou a smířením v pomáhajících profesích
 • Práce se vztahy dětí ve třídě, v dětské skupině
 • Prevence syndromu vyhoření prostřednictvím rozvoje osobních, profesních a sociálních kompetencí
 • Reminiscence - využití vzpomínek při práci se seniory
 • Rozvoj poznávacích funkcí pomocí programu FIE (Metoda instrumentálního obohacování podle R. Feuersteina)
 • Specifické přístupy k osobám s mentálním postižením
 • Specifika práce se seniorem s demencí
 • Spiritualita
 • Úvod do sociálního zemědělství
 • Vedení poradenských rozhovorů s dětmi a dospívajícími
 • Vztah mezi klientem a pomáhajícím
 • Vztah práva a etiky v každodenní praxi
 • Zahradní terapie
 • Základy křesťanské etiky a mravnosti
 • Základy mediace pro sociální pracovníky

Publikace školy[editovat | editovat zdroj]

 • Jabok - víc než škola! Almanach 1992/93 - 2012/13
 • Lidská práva osob s postižením, nevyléčitelně nemocných a umírajících na pozadí nacistických sterilizací a programu „Euthanasie“
 • Teologie a sociální práce. Dvacet let dialogu
 • Důstojně a radostně. Příspěvek k lidskoprávnímu, občanskému a etickému vzdělávání.
 • Teologická etika v kontextu sociální a pastorační práce
 • Vybrané postupy sociální práce se skupinou
 • Etika pro sociální práci
 • Hledání Ježíšovy tváře - christologická čítanka
 • Praktická teologie pro sociální pracovníky
 • Úvod do filosofie pro pomáhající profese
 • Deutsch für Sozialpädagogen und Sozialarbeiter
 • English for social workers
 • Křesťané v zemi indiánů

Knihovna Jabok[editovat | editovat zdroj]

Jabok provozuje knihovnu zaregistrovanou jako veřejná knihovna v seznamu Ministerstva kultury. Kromě studentů školy může knihovnu využívat veřejnost, např. pracovníci v pomáhajících profesích, pedagogové dalších škol.

V knihovně se nachází přibližně 25 tisíc knih, časopisů a dalších dokumentů zaměřených na sociální práci, speciální pedagogiku, psychologii, pedagogiku, etiku, teologii a další příbuzné obory. Informace o knihách jsou dostupné prostřednictvím veřejně přístupného katalogu. Knihovna nabízí také přístup k zahraničním databázím a elektronickým zdrojům, elektronické dokumenty upravené do formy přístupné čtenářům se zrakovým postižením. V prostorách knihovny jsou k dispozici počítače s internetem a WIFI připojení.

Externí odkazy[editovat | editovat zdroj]