JHVH

Z Wikipedie, otevřené encyklopedie
Skočit na: Navigace, Hledání
Tetragrammaton

JHVH (hebrejsky יהוה) jsou čtyři písmena (odtud pojmenování tetragrammaton, řecky τετραγράμματον), jimiž se v Tanachu (hebrejské bibli) označuje vlastní jméno boží. Jelikož původní hebrejský text dochoval pouze tyto čtyři konsonanty, zatímco vokály nikoli, nelze původní výslovnost těchto čtyř písmen spolehlivě rekonstruovat. Židé a většina křesťanských církví vlastní jméno Boží raději nepoužívá jako výraz úcty vůči jménu Božímu. Naproti tomu například svědkové Jehovovi užívají vlastního jména jako projev důvěrného vztahu k Bohu.

Tetragrammaton v hebrejštině a judaismu[editovat | editovat zdroj]

Původ tetragrammatu JHVH (יהוה) se tradičně vykládá z vyprávění obsaženého v biblické knize Exodus. Mojžíš se v něm ptá Boha na jeho jméno a Bůh se mu představuje jako Jsem, který jsem (hebrejsky אהיה אשר אהיה, ehje ašer ehje).[1][2]

Vedle čtyřpísmenné formy je v hebrejském textu zachována také kratší forma JH (יה, vokalizováno Jah) nebo JHV (יהו, vokalizováno Jahu). Tyto kratší formy se zachovaly zejména ve vlastních jménech osob (např. אליהו, Elijahu = Elijáš)[3] nebo v žalmech (např. הללו־יה, halelu-jah = Chvalte JHVH).[4] Ve křestních jménech se zachovala ještě zkratka JV (יו), vyslovená [jo], například ve jméně Jan čili Bůh je milostivý - Jo-chanan (יו-חנן) nebo ve jméně Jo-el (יו-אל) s významem 'JHVH je Bůh'. Dale se zachovala také zratka JE(יְ) ve jméně Je-hošua (Jozue) (י-הושע) které znamená "Hospodin"(JHVH) Zachraňuje", moderní forma tohoto slova která vypouští ho je Je-šua česky: Ježíš a znamená totéž.[zdroj?]

Z obavy magické manipulace s Božím jménem a jeho znesvěcení se v židovské náboženské praxi Bůh raději označoval opisnými tituly „Pán“ (אדני, Adonaj), „Bůh Všemohoucí“ (אל שדי, El šadaj), v 1. a 2. století také jako „Velebený“ (הברוך הוא, ha-baruch hu) nebo „Nebesa“ (שמים, Šamajim), až se nakonec od 3. století prosadil opisný tvar „Svatý, budiž požehnán“ (הקדוש ברוך הוא, ha-kadoš baruch hu). Podle Mišny se Boží jméno vyslovovalo pouze jednou v roce na svátek Jom kipur v chrámové velesvatyni ústy velekněze.[5] Po zániku chrámové bohoslužby byla původní výslovnost čtyř souhlásek JHVH zapomenuta, neboť i při četbě posvátných textů se místo Božího jména vyslovovaly opisné tvary. Při vokalizaci hebrejského textu Starého zákona masorety se u slova JHVH nepoužily originální vokály, nýbrž vokály z opisného pojmenování Boha Adonaj, v některých případech Elohim. Nesprávným čtením pak vznikl tvar Jehova či Jahve.[6]

Různé praxe překládání a užívání tetragrammatu[editovat | editovat zdroj]

Úcta Židů vůči Božímu jménu se projevila také v Septuagintě, překladu židovském Tanachu do řečtiny, který se rozšířil téměř výlučně v křesťanském prostředí. Raná křesťanská církev židovský zákaz vyslovování Božího jména dále dodržovala, takže v Novém zákoně se v citátech starozákonních textů JHVH nahrazuje slovem Kyrios (Pán). Septuaginta zpravidla překládá JHVH termínem κύριος (Kyrios, „Pán“) a obdobně se postupuje i v křesťanských překladech (nikoli však ve všech, srovnej Genesis 2,15 v různých překladech) až do první poloviny 20. století.

 • řecká Septuaginta: καὶ ἔλαβεν κύριος ὁ θεὸς τὸν ἄνθρωπον ὃν ἔπλασεν καὶ ἔθετο αὐτὸν ἐν τῷ παραδείσῳ ἐργάζεσθαι αὐτὸν καὶ φυλάσσειν. [1]
 • latinská Vulgata: Tulit ergo Dominus [„Pán“] Deus hominem et posuit eum in paradiso voluptatis ut operaretur et custodiret illum. [2]
 • anglická Bible krále Jakuba: And the LORD [„Pán“] God took the man, and put him into the garden of Eden to dress it and to keep it. [3]

Některé (zejména moderní) překlady (včetně českých) však začaly užívat vokalizované tvary tetragrammatonu (Jahve apod.).

 • americká American Standard Version: And Jehovah God took the man, and put him into the garden of Eden to dress it and to keep it. [4]
 • anglický Překlad krále Jakuba (King James Version – KJV) používá přepis JHVH jménem Jehovah na čtyřech místech:
  • Exodus 6,3: And I appeared unto Abraham, unto Isaac, and unto Jacob, by God Almighty, but by my name JEHOVAH was I not known to them. [5]
  • Žalmy 83,18: That may know that thou, whose name alone JEHOVAH, the most high over all the earth. [6]
  • Izajáš 12,2: Behold, God my salvation; I will trust, and not be afraid: for the LORD JEHOVAH my strength and song; he also is become my salvation. [7]
  • Izajáš 26,4: Trust ye in the LORD for ever: for in the LORD JEHOVAH everlasting strength [8]

V reakci na to roku 2008 prefekt Kongregace pro bohoslužbu a svátosti Francis Arinze zakázal užívat toto hebrejské Boží jméno v liturgii a nařídil pokračovat v tradici jeho nahrazování slovem Pán.[7] V české překladové tradici se jméno boží zpravidla překládá jako Hospodin, tak např. Bible kralická nebo Český ekumenický překlad. Jeruzalémská bible však má Bůh Jahve, například „Bůh Jahve vzal člověka a usadil ho v zahradě Edenu, aby ji obdělával a střežil.“[8]

Svědkové Jehovovi[editovat | editovat zdroj]

Zcela jiný přístup mají svědkové Jehovovi, kteří používají formu Jehova navzdory pochybnostem o původní výslovnosti,[9][10][11][12] neboť to považují za projev důvěrného vztahu a úcty k Bohu.[13] Opírají se přitom zejména o novozákonní úryvky J 17, 6 (Kral, ČEP), Mt 6, 9 (Kral, ČEP) a Sk 15, 14 (Kral, ČEP). Užívání opisných titulů pro Boha svědkové Jehovovi dokonce považují za „vážnou chybu“, kvůli které pak „mnoha lidem Bůh připadá vzdálený a neosobní“.[13] Toto jméno používají i v Novém Zákoně (Křesťanských řeckých písmech), navzdory tomu, že tento je psán v originále v řečtině a tetragramaton se tam nevyskytuje.

Odkazy[editovat | editovat zdroj]

Reference[editovat | editovat zdroj]

 1. Ex 3, 14 (Kral, ČEP)
 2. SCHUBERT, Kurt. Židovské náboženství v proměnách věků. Praha : Vyšehrad, 1999. ISBN 80-7021-303-5. S. 25.  
 3. 1Kr 17, 1 (Kral, ČEP)
 4. Ž 104, 35 (Kral, ČEP)
 5. Schubert (1999), s. 24–26.
 6. MEYER, Rudolf. Hebräische Grammatik. Berlin, New York : Walter de Gruyter, 1992. ISBN 3-11-013694-5. S. 81. (německy)  
 7. ARINZE, Francis. Letter to the Bishops Conferences on The Name of God [online]. 2008-06-29, [cit. 2010-09-08]. Dostupné online. (anglicky) 
 8. WWW.OBOHU.CZ, Libor Diviš - Musculus Design - www.musculus.cz -. The Jerusalem Bible (working version) (CZ)Genesis - 2. chapter - Genesis - chapter 2. www.obohu.cz [online].  [cit. 2017-08-30]. Dostupné online.  (cz) 
 9. Proč používat Boží jméno, když neznáme jeho přesnou výslovnost?
 10. Hlubší pochopení Písma — heslo Jehova
 11. Boží jméno v Hebrejských písmech
 12. Boží jméno v Křesťanských řeckých písmech
 13. a b Boží jméno — Jak jej používat a jaký má význam

Související články[editovat | editovat zdroj]

Externí odkazy[editovat | editovat zdroj]