Bible krále Jakuba

Z Wikipedie, otevřené encyklopedie
Skočit na: Navigace, Hledání
První strana prvního vydání překladu krále Jakuba z roku 1611

Bible krále Jakuba nebo také překlad krále Jakuba (King James Version, zkratkou KJV, plným anglickým názvem Authorized King James Version – Schválená verze krále Jakuba) je klasický anglický překlad bible, pořízený v letech 1601 (doporučení krále Jakuba I. vytvořit nový překlad bible) – 1611, kdy byla bible v tomto překladu poprvé vytištěna u královského tiskaře Roberta Bakera.

Popis[editovat | editovat zdroj]

Překlad Nového zákona je pořízen z verze řeckého Textus Receptus z roku 1550, který vydal Robert Estienne, některá čtení pocházejí z byzantské verze či Vulgáty, u Starého zákona z masoretského textu pod vlivem Septuaginty.

Překlad byl schválen králem Jakubem I. Stuartem (který ho také podnítil a dal přesné instrukce ohledně způsobu vyhotovení překladu) a jako takový je přes existenci novějších překladů oficiálně užíván anglikánskou církví až do dnešních dnů (někteří konzervativci dokonce odmítají užívat jakékoli jiné překlady). Užívá ho také množství protestantských církví v anglicky mluvícím světě až doposud, přestože jeho velmi archaický jazyk je dnes již obtížněji srozumitelný. Historicky, jazykově a do jisté míry i nábožensky odpovídá překladu krále Jakuba v českém prostředí bible kralická.

Do překladu krále Jakuba jsou zařazeny i deuterokanonické knihy (anglikánská církev je uznává jako plnoprávnou součást bible). Překlad krále Jakuba byl mnohokrát znovu vydán, často s drobnými, mnohdy ale i s vážnějšími textovými úpravami (extrémem je Blayneyho vydání z roku 1769, které se od prvního vydání liší asi ve 100 000 místech). Text celého překladu krále Jakuba je ve všech anglicky mluvících zemích vzhledem k dlouhé době od vzniku překladu zařazen do public domain, což je jeden z důvodů, proč v anglicky mluvícím světě slouží jako standardní referenční zdroj biblických citací.

Překlad krále Jakuba často staví na starších překladech (tzv. Bishops' BibleBiskupská bible z roku 1572), vyhýbá se tvorbě neologismů a používání nezvyklých výrazů. Chybí v něm poznámkový aparát, pouze jsou v poznámkách na okraji stručně vysvětleny některé řecké a hebrejské termíny (oproti tomu bible kralická je doprovázena bohatým poznámkovým aparátem, obsahujícím i dobové reálie a exegeze). Překlad je pořízen metodou formální ekvivalence (snaží se o maximální přesnost, někdy je až doslovný), slova bez opory v originále jsou vyznačena závorkami či kurzívou (stejně jako v bibli kralické). Jazyk překladu krále Jakuba je velmi vznešený, básnický a slavnostní, užívá mnohá slova, která byla archaická už v době jeho napsání (podobně jako u bible kralické), za dlouhou dobu jeho existence jazyk ještě zarchaičtěl a dnes je dost obtížně srozumitelný. Jazyk překladu je také velmi latinizující (vzdělanci, tvořící překlad, raději užívali jako literární jazyk latinu, a proto byl latinou velmi ovlivněn jejich způsob vyjadřování).

Důkaz falza[editovat | editovat zdroj]

Tento "překlad" coby svévolné falzum dokazují nedávné nálezy na cambridgeské univerzitě. V jejím archivu byly nalezeny ručně psané přípravy na konečné vyznění "Jakubovy" Bible. Tento objev je definitivním důkazem faktu, že dotyčná Bible je fiktivní dílo, protože dokládá proces značné editace, zahrnující přepisování původního textu, vyřazování a následné vkládání textu, což odporuje církví šířenému tvrzení, že kniha je "vznešeným slovem božím".

http://www.neonnettle.com/news/2406-handwritten-draft-of-the-bible-discovered-proves-complete-work-of-fiction

Ukázka textu[editovat | editovat zdroj]

Genesis 1,1-3[editovat | editovat zdroj]

Gn 1, 1–3 (Kral, ČEP)

 • Text překladu krále Jakuba: „In the beginning God created the heaven and the earth. And the earth was without form, and void; and darkness was upon the face of the deep. And the Spirit of God moved upon the face of the waters. And God said, Let there be light: and there was light.“
 • Doslovný překlad z angličtiny: „Na počátku Bůh stvořil nebesa a zemi. A země byla bez tvaru a prázdná; a tma byla nad tváří hlubin. A Duch Boží se pohyboval nad tváří vod. A řekl Bůh: Ať tu je světlo, a světlo tam bylo.“
 • Bible kralická: „Na počátku stvořil Bůh nebe a zemi. Země pak byla nesličná a pustá, a tma byla nad propastí, a Duch Boží vznášel se nad vodami. I řekl Bůh: Buď světlo! I bylo světlo.“
 • Český ekumenický překlad: „Na počátku stvořil Bůh nebe a zemi. Země byla pustá a prázdná a nad propastnou tůní byla tma. Ale nad vodami vznášel se duch Boží. I řekl Bůh: "Buď světlo!" A bylo světlo.“
 • Bible 21: „ Na počátku Bůh stvořil nebe a zemi. Země pak byla pustá a prázdná, nad propastí byla tma a nad vodami se vznášel Boží Duch. Bůh řekl: „Ať je světlo!“ - a bylo světlo.“

Evangelium podle Jana 3,16[editovat | editovat zdroj]

 • J 3, 16 (Kral, ČEP)
 • Text překladu krále Jakuba: „For God so loved the world, that he gave his only begotten Son, that whosoever believeth in him should not perish, but have everlasting life.“
 • Doslovný překlad z angličtiny: „Jelikož Bůh tak miloval svět, že mu dal svého jediného zplozeného Syna, pročež kdožkoli věří v něj, nezhyne, ale bude mít věčně trvající život.“
 • Bible kralická: „Nebo tak Bůh miloval svět, že Syna svého jednorozeného dal, aby každý, kdož věří v něho, nezahynul, ale měl život věčný.“
 • Český ekumenický překlad: „Neboť Bůh tak miloval svět, že dal svého jediného Syna, aby žádný, kdo v něho věří, nezahynul, ale měl život věčný.“
 • Bible 21: „Neboť Bůh tak miloval svět, že dal svého jednorozeného Syna, aby žádný, kdo v něj věří, nezahynul, ale měl věčný život.“'

Reference[editovat | editovat zdroj]

V tomto článku byl použit překlad textu z článku Authorized King James Version na anglické Wikipedii.

Externí odkazy[editovat | editovat zdroj]