Bezpečnostní klasifikace

Z Wikipedie, otevřené encyklopedie
Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání

Bezpečnostní klasifikace je zařazení nebezpečné chemické látky nebo přípravku obsahujícího chemickou látku podle toho, jaká rizika jsou s touto látkou spojena. Existuje celá řada skupin, do kterých lze látky zařazovat - jedna látka může být zařazena i ve více skupinách.

Bezpečnostní klasifikaci chemických látek a přípravků, stejně jako náležitosti označování jejich obalů (výstražné grafické symboly, písemná varování, hmatatelné značky pro nevidomé apod.), požadavky kladené na bezpečnost obalů, postupy hodnocení, výpočtové metody a další související pravidla, upravuje v České republice vyhláška č. 232/2004 Sb.[1] (v aktuálním znění - byla novelizována vyhláškou č. 369/2005 Sb.[2]) na základě zákona č. 356/2003 Sb., o chemických látkách a chemických přípravcích[3] Tyto právní normy jsou v souladu s právem Evropských společenství.

Pro nebezpečné chemické látky a přípravky obsahující tyto látky se používá především grafické označování bezpečnostní klasifikace. Smyslem je, aby byl uživatel včas a dostatečně informován o rizicích, která jsou s látkou spojena. Toto jsou některé z těchto varovných grafických symbolů:

Přehled výstražných symbolů nebezpečnosti[editovat | editovat zdroj]

Související informace naleznete také v článku Chemické symboly nebezpečí.
Označení Varovný grafický symbol Význam
E Výbušný výbušný
O Oxidující oxidující
F+ Extrémně hořlavý extrémně hořlavý
F Vysoce hořlavý vysoce hořlavý
T+ Vysoce toxický vysoce toxický
T Toxický toxický
Xn Zdraví škodlivý zdraví škodlivý
C Žíravý žíravý
Xi Dráždivý dráždivý
N
(R52, R53, R59)
Nebezpečný pro životní prostředí nebezpečný pro životní prostředí
Ostatní
R42, R43 senzibilizující
Karc. 1, 2, 3 karcinogenní
Mut. kat. 1, 2, 3 mutagenní
Repr. kat. 1, 2, 3 toxická pro reprodukci

Pokud je látka označena symbolem signalizující vysoké riziko, nemusí být již označena symboly nižšího rizika (např. při přiřazení symbolu "E" - výbušný se už nepoužívá "F" - vysoce hořlavý, přestože jde v konkrétním případě o i látku hořlavou). Podrobnosti stanovuje vyhláška.

Kromě těchto grafických varovných symbolů se používají také jejich hmatatelné ekvivalenty, umožňující identifikovat nebezpečnost látek i osobám nevidomým nebo se zhoršeným zrakem.

Podle bezpečnostní klasifikace a konkrétních rizik se pro jednotlivé látky a přípravky stanovují tzv. R-věty a S-věty. R-věty udávají specifickou rizikovost, S-věty pak pokyny pro bezpečné zacházení. Seznam obou druhů vět je přílohou vyhlášky. Zde je několik příkladů R-vět a S-vět:

 • R16 Výbušný při smíchání s oxidačními látkami
 • R31 Uvolňuje toxický plyn při styku s kyselinami
 • R45 Může vyvolat rakovinu
 • S26 Při zasažení očí okamžitě důkladně vypláchněte vodou a vyhledejte lékařskou pomoc
 • S33 Proveďte preventivní opatření proti výbojům statické elektřiny
 • S60 Tento materiál a jeho obal musí být zneškodněny jako nebezpečný odpad

K nebezpečným chemickým látkám a přípravkům obsahujícím tyto látky se vydávají tzv. bezpečnostní listy. Bezpečnostní list obsahuje podrobné informace o složení přípravku, nebezpečnosti látky nebo více látek a způsobu zacházení (běžné použití, likvidace, havarijní situace apod.). Podrobnosti určuje vyhláška č. 231/2004 Sb.[4]

Velký význam má Seznam závazně klasifikovaných nebezpečných chemických látek. Obsahuje běžně používané chemické látky, pro které byla stanovena příslušná rizika a provedeno zařazení do skupin bezpečnostní klasifikace. Seznam je přílohou vyhlášky 232/2004 Sb. Ministerstvo průmyslu a obchodu provozuje také databázi[1], v níž lze jednotlivé látky snadno vyhledat.

Ostatní informace[editovat | editovat zdroj]

 • Klasifikace rizikovosti nebezpečných látek vychází z přílohy č. 5 k Nařízení vlády č. 25/1999 Sb.
 • Pro informace v souvislosti s případy kontaktu s nebezpečnými látkami, otravami, intoxikaci, apod. je možno kontaktovat Toxikologické informační středisko – a to na telefonních linkách +420 224 91 92 93 nebo 224 91 54 02.

Reference[editovat | editovat zdroj]

 1. http://download.mpo.cz/get/26181/30238/324724/priloha002.pdf
 2. Archivovaná kopie. aplikace.mvcr.cz [online]. [cit. 2010-09-24]. Dostupné v archivu pořízeném dne 2011-09-08. 
 3. http://www.env.cz/AIS/web-pub.nsf/$pid/MZPJSF4KLR9L/$FILE/oer-zakon_356_2003-20040501.pdf
 4. http://download.mpo.cz/get/26181/30238/324723/priloha001.pdf

Související články[editovat | editovat zdroj]