Bezpečnostní list

Z Wikipedie, otevřené encyklopedie
Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání

Bezpečnostní list (BL) nebo i Material Safety Data Sheet (MSDS, SDS) je soubor informací (bezpečnostních, ekologických, toxikologických, právních...) pro nakládání s nebezpečnými látkami/směsmi. V Evropě a mnoha dalších zemích musí být takové listy poskytovány osobou uvádějící látku/směs do oběhu, dovozcem a výrobcem pro látky nebo přípravky, které obsahují nebezpečné složky v míře, která překračuje legislativně stanovený limit.

Zpravidla bývají ale BL zhotoveny pro všechny chemické a biologické produkty, aby byl odběratel těchto produktů informován i o tom, že produkt není klasifikován jako nebezpečný.

Z právního hlediska[editovat | editovat zdroj]

Forma bezpečnostního listu je určena směrnicemi Evropské unie. V současnosti platné jsou předpisy: Nařízení EU č. 1907/2006 (REACH).

Bezpečnostní list se dodává v úředním jazyce nebo jednom z úředních jazyků každého členského státu, v němž je látka nebo směs uvedena na trh.

Pořadí a názvy jednotlivých kapitol bezpečnostních listů dle REACH[editovat | editovat zdroj]

 1. identifikace látky a společnosti/podniku;
 2. identifikace nebezpečnosti;
 3. složení/informace o složkách;
 4. pokyny pro první pomoc;
 5. opatření pro hašení požáru;
 6. opatření v případě náhodného úniku;
 7. zacházení a skladování;
 8. omezování expozice/osobní ochranné prostředky;
 9. fyzikální a chemické vlastnosti;
 10. stálost a reaktivita;
 11. toxikologické informace;
 12. ekologické informace;
 13. pokyny pro odstraňování;
 14. informace pro přepravu;
 15. informace o předpisech;
 16. další informace.

Externí odkazy[editovat | editovat zdroj]