Bezpečnostní list

Z Wikipedie, otevřené encyklopedie

Bezpečnostní list (BL) je soubor informací (bezpečnostních, ekologických, toxikologických, právních...) pro nakládání s nebezpečnými látkami a nebo směsmi. V Evropě a mnoha dalších zemích musí být takové listy poskytovány osobou uvádějící látku/směs do oběhu, dovozcem a výrobcem pro látky nebo přípravky, které obsahují nebezpečné složky v míře, která překračuje legislativně stanovený limit. Zpravidla bývají ale bezpečnostní listy zhotoveny pro všechny chemické a biologické produkty, aby byl odběratel těchto produktů informován i o tom, že produkt není klasifikován jako nebezpečný.

Účelem bezpečnostního listu je poskytnout profesionálnímu uživateli nezbytné údaje a doporučení pro nakládání s látkami a směsmi, aby bylo možné přijmout opatření nezbytná pro ochranu zdraví, bezpečnost na pracovišti a ochranu životního prostředí.

Právní hledisko[editovat | editovat zdroj]

Forma bezpečnostního listu je určena směrnicemi Evropské unie, především nařízením Evropské unie č. 1907/2006 o registraci, hodnocení, povolování a omezování chemických látek, tzv. REACH.

Bezpečnostní list se dodává v úředním jazyce nebo jednom z úředních jazyků každého členského státu, v němž je látka nebo směs uvedena na trh.

Pořadí a názvy jednotlivých kapitol bezpečnostních listů dle REACH, chemické politiky Evropské unie[editovat | editovat zdroj]

ODDÍL 1. Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku

1.1. Identifikátor výrobku

1.2. Příslušná určená použití látky nebo směsi a nedoporučená použití

1.3. Podrobné údaje o dodavateli bezpečnostního listu

1.4. Telefonní číslo pro naléhavé situace

ODDÍL 2. Identifikace nebezpečnosti

2.1. Klasifikace látky nebo směsi

2.2. Prvky označení

2.3. Další nebezpečnost

ODDÍL  3. Složení/informace o složkách

3.1. Látky

3.2. Směsi

ODDÍL  4. Pokyny pro první pomoc

4.1. Popis první pomoci

4.2. Nejdůležitější akutní a opožděné symptomy a účinky

4.3. Pokyn týkající se okamžité lékařské pomoci a zvláštního ošetření

ODDÍL 5. Opatření pro hašení požáru

5.1. Hasiva

5.2. Zvláštní nebezpečnost vyplývající z látky nebo směsi

5.3. Pokyny pro hasiče

ODDÍL 6. Opatření v případě náhodného úniku

6.1. Opatření na ochranu osob, ochranné prostředky a nouzové postupy

6.2. Opatření na ochranu životního prostředí

6.3. Metody a materiál pro omezení úniku a pro čištění

6.4. Odkaz na jiné oddíly

ODDÍL 7. Zacházení a skladování

7.1. Opatření pro bezpečné zacházení

7.2. Podmínky pro bezpečné skladování látek a směsí včetně neslučitelných látek a směsí

7.3. Specifické konečné/specifická konečná použití

ODDÍL 8. Omezování expozice/osobní ochranné prostředky

8.1. Kontrolní parametry

8.2. Omezování expozice

ODDÍL 9. Fyzikální a chemické vlastnosti

9.1. Informace o základních fyzikálních a chemických vlastnostech

9.2. Další informace

ODDÍL 10. Stálost a reaktivita

10.1. Reaktivita

10.2. Chemická stabilita

10.3. Možnost nebezpečných reakcí

10.4. Podmínky, kterým je třeba zabránit

10.5. Neslučitelné materiály

10.6. Nebezpečné produkty rozkladu

ODDÍL 11. Toxikologické informace

11.1. Informace o toxikologických účincích

ODDÍL 12. Ekologické informace

12.1. Toxicita

12.2. Perzistence a rozložitelnost

12.3. Bioakumulační potenciál

12.4. Mobilita v půdě

12.5. Výsledky posouzení perzistentních, bioakumulativních a toxických látek a vysoce bioakumulativních látek

12.6. Jiné nepříznivé účinky

ODDÍL 13. Pokyny pro odstraňování

13.1. Metody nakládání s odpady

ODDÍL 14. Informace pro přepravu

14.1. UN číslo

14.2. Oficiální (OSN) pojmenování pro přepravu

14.3. Třída/třídy nebezpečnosti pro přepravu

14.4. Obalová skupina

14.5. Nebezpečnost pro životní prostředí

14.6. Zvláštní bezpečnostní opatření pro uživatele

14.7. Hromadná přeprava podle přílohy II úmluvy MARPOL a předpisu IBC

ODDÍL 15. Informace o předpisech

15.1. Předpisy týkající se bezpečnosti, zdraví a životního prostředí/specifické právní předpisy týkající se látky nebo směsi

15.2. Posouzení chemické bezpečnosti

ODDÍL 16. Další informace

Související články[editovat | editovat zdroj]

Externí odkazy[editovat | editovat zdroj]