Asistent pedagoga

Z Wikipedie, otevřené encyklopedie
Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání

Asistent pedagoga je pomocník pedagoga, který se může významnou měrou podílet na vzdělávacím procesu nejen ve škole, ale i v oblasti mimoškolní výchovy.

Asistent pedagoga se podílí na podpůrném vzdělávání a integraci žáka se sociálním nebo s  kulturním znevýhodněním, žáka se speciálními vzdělávacími potřebami a také žáka mimořádně nadaného.[1] Pracuje tedy dle pokynů pedagoga jak s žákem se speciálními vzdělávacími potřebami, tak s ostatními žáky ve třídě. Cílem využití asistenta pedagoga je vytvořit také prostor pro pedagogickou individuální práci učitele s žákem se speciálními vzdělávacími potřebami.

Důležité je si neplést asistenta pedagoga s osobním asistentem žáka. Osobní asistent není pedagogickým pracovníkem, není zaměstnancem školy a není ani financován z prostředků na vzdělávání.[2]

Možné rozdělení[editovat | editovat zdroj]

 • Pedagogický asistent pro celou třídu 
 • Pedagogický asistent pro jednotlivého žáka 
 • Asistent pro skupinovou práci ve třídě 
 • Asistent u žáka s postižením autistického spektra a LMP 
 • Asistent u žáka s tělesným postižením 
 • Asistent u nadaného a mimořádně nadaného žáka[3]

Kvalifikační předpoklady[editovat | editovat zdroj]

Kvalifikační nároky na asistenta pedagoga se liší dle obsahu činnosti. Jsou rozlišovány dvě úrovně odbornosti asistentů pedagoga (podle nich je odlišeno i požadované vzdělání):[4][5]

Pro vyšší úroveň činnosti [editovat | editovat zdroj]

Asistent pedagoga vykonává přímou pedagogickou činnost ve třídě, ve které jsou vzděláváni žáci se speciálními vzdělávacími potřebami, nebo ve škole s integrovanými žáky.

Požadované vzdělání[editovat | editovat zdroj]

Je požadováno střední vzdělání s maturitou a odpovídající pedagogické vzdělání.

Jedná se tedy o tyto školy:

 • střední škola (SŠ) - gymnázia, střední pedagogické školy, střední odborné školy
 • vyšší odborná škola (VOŠ)
 • vysoká škola (VŠ - Bc., Mgr., Ing. studium) - musí být zaměřena na pedagogiku nebo musí AP alespoň splnit kvalifikační kurz pro asistent pedagoga.

Pro nižší úroveň činnosti [editovat | editovat zdroj]

Asistent pedagoga vykonává pouze pomocné výchovné práce ve škole nebo školském zařízení.

Požadované vzdělání[editovat | editovat zdroj]

Asistentovi stačí pouze střední vzdělání s výučním listem nebo může dokonce mít jen základní vzdělání (podmínkou je však absolvovat kvalifikační kurz pro asistenty pedagoga).

Právní východiska zařazení asistenta pedagoga do běžné školy[editovat | editovat zdroj]

Pozice asistenta pedagoga je ukotvena v právních dokumentech, týkajících se školství, ale i dokumentech obecnějšího charakteru jako např. je zákoník práce.[6]

Základní právní předpisy, které upravují pozici asistenta pedagoga, jsou zejména:

 • Školský zákon 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání ve znění k 1.9.2016, zejména §16 odstavec  2 g),
 • Vyhláška č. 27/2016 Sb., o vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků nadaných, s účinnosti 1. 9. 2016,  
 • Vyhláška č. 197/2016 Sb., kterou se mění vyhláška č. 72/2005 Sb., o poskytování poradenských služeb ve školách a školských poradenských,
 • Vyhláška č. 317/2005 Sb. o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků, akreditační komisi a kariérním systému pedagogických pracovníků,
 • Vyhláška č. 202/2016 Sb., kterou se mění vyhláška č. 364/2005 Sb., o vedení dokumentace škol a školských zařízení a školní matriky a o předávání údajů z dokumentace škol a školských zařízení a ze školní matriky (vyhláška o dokumentaci škol a školských zařízení), ve znění pozdějších předpisů (účinnost od 1. 9. 2016).   

Financování asistenta pedagoga[editovat | editovat zdroj]

Financování asistentů pedagoga není jednotné. Existuje několik možností, jak asistenty pedagoga financovat:[7][8]

 • Financování formou podpory úřadu práce
 • Financování asistentů pedagoga z rozvojových programů MŠMT
 • Financování na základě příplatku pro integrované žáky - o přidělení financí rozhodují krajské úřady na základě směrnice č.j. 28 768/2005-45, kterou se stanoví závazné zásady - podle kterých provádějí krajské úřady rozpis finančních prostředků státního rozpočtu. Výše prostředků na podporu asistentů pedagoga se mezi kraji výrazně liší. Dle nové legislativy je výše prostředků na asistenty pedagoga garantovaná státem.
 • Financování na základě doporučeného podpůrného opatření
 • Financování z jiných zdrojů - z podpory zřizovatele, finančních darů od sponzorů, nadací, rozpočet školy

Seznam vybraných zkratek, které by měl asistent pedagoga znát[editovat | editovat zdroj]

Poruchy[9]

 • ADD – vývojová porucha pozornosti bez hyperaktivity
 • ADHD – vývojová porucha pozornosti s hyperaktivitou
 • MO – mozková obrna (dříve DMO)
 • DYS – souhrnné označení pro specifické poruchy učení (dyslexie, dysgrafie, dysortografie, dyskalkulie ...)
 • EPI – epilepsie
 • LMD – lehká mozková dysfunkce
 • LMP – lehké mentální postižení
 • MP – mentální postižení
 • NKS – narušená komunikační schopnost
 • PAS – poruchy autistického spektra
 • PLO – pravolevá orientace
 • PMV – psychomotorický vývoj
 • SAS – sluchová analýza a syntéza
 • SP – speciální pedagogika
 • SPCH – specifické poruchy chování
 • SPU – specifické poruchy učení

Dokumenty[10]

 • IVP – individuální vzdělávací program
 • PLPP - plán pedagogické podpory
 • RVP – rámcový vzdělávací program
 • ŠVP – školní vzdělávací program

Organizace a zařízení[11]

 • DD – dětský domov
 • DDÚ – dětský diagnostický ústav
 • DÚM - diagnostický ústav pro mládež
 • DDŠ - dětský domov se školou
 • DPA – dětská psychiatrická ambulance
 • MŠ – mateřská škola
 • OSPOD – orgán sociálně-právní ochrany mládeže
 • OU – odborné učiliště
 • PPP – pedagogicko-psychologická poradna
 • SOŠ – střední odborná škola
 • SOU – střední odborné učiliště
 • SPC – speciálně pedagogické centrum
 • SŠ – střední škola
 • ŠPP – školní poradenské pracoviště
 • ŠPZ – školské poradenské zařízení
 • SVP - středisko výchovné péče
 • ÚSP – Ústav sociální péče
 • VŠ - vysoká škola
 • VOŠ – vyšší odborná škola
 • VÚ - výchovný ústav
 • ZŠ – základní škola
 • ZŠP – základní škola praktická
 • ZŠS – základní škola speciální

Pedagogičtí pracovníci[12]

 • AP – asistent pedagoga
 • SP – speciální pedagog
 • ŠMP – školní metodik prevence
 • VP – výchovný poradce

Reference zdrojů[editovat | editovat zdroj]

 1. Kvalifikační předpoklady | Portál pro školní asistenty a asistenty pedagogů. www.asistentpedagoga.cz [online]. [cit. 2017-03-27]. Dostupné online. 
 2. MONIKA., Morávková Vejrochová,. Standard práce asistenta pedagoga. [s.l.]: [s.n.] ISBN 9788024447223. OCLC 928741419 
 3. HORÁČKOVÁ, Ilona. Metodika práce asistenta pedagoga. 1. vydání. vyd. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, 2015. ISBN 978-80-244-4656-1. 
 4. MONIKA., Morávková Vejrochová,. Standard práce asistenta pedagoga. [s.l.]: [s.n.] ISBN 9788024447223. OCLC 928741419 
 5. MONIKA., Morávková Vejrochová,. Standard práce asistenta pedagoga. [s.l.]: [s.n.] ISBN 9788024447223. OCLC 928741419 
 6. Asistent pedagoga : jak efektivně zavést pozici asistenta pedagoga ve školách. [s.l.]: [s.n.] ISBN 9788087963333. OCLC 975043364 
 7. JITKA., Kendíková,. Vademecum asistenta pedagoga. [s.l.]: [s.n.] ISBN 9788088163121. OCLC 953517196 
 8. Metodika práce asistenta pedagoga při aplikaci podpůrných opatření u žáků s poruchou autistického spektra nebo vybraným psychickým onemocněním. [s.l.]: [s.n.] ISBN 9788024444536. OCLC 923585308 
 9. HTTP://WWW.QCM.CZ, QCM, s.r.o web@qcm.cz. Základní pojmy a zkratky databáze, MŠMT ČR. www.msmt.cz [online]. [cit. 2017-03-27]. Dostupné v archivu pořízeném dne 2017-03-09. (česky) 
 10. ŠKOLAŘOVÁ, Lucie. Asistent pedagoga v edukaci ve speciální třídě základní školy. 1. vydání. vyd. [s.l.]: [s.n.], 2006. 
 11. SYSTÉMOVÁ PODPORA INKLUZIVNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ V ČR. www.inkluze.upol.cz [online]. [cit. 2017-03-27]. Dostupné online. (česky) 
 12. Asistent pedagoga v inkluzivní škole. [s.l.]: Univerzita Karlova v Praze, Pedagogická fakulta ISBN 9788072907120. OCLC 879565809