Přeskočit na obsah

Seznam prezidentských vet Václava Havla

Z Wikipedie, otevřené encyklopedie

Prezidentské veto je v právním řádu České republiky jednou z absolutních pravomocí prezidenta, která vyplývá z článku 50 Ústavy ČR. Prezident má možnost s odůvodněním vrátit zákon schválený parlamentem zpět k novému projednání. Poslanecká sněmovna může setrvat na původním návrhu zákona a přehlasovat prezidentské veto nadpoloviční většinou všech poslanců.

Podpis Václava Havla
Podpis Václava Havla

Prvním prezidentem v historii samostatné České republiky byl Václav Havel. Toto je chronologicky řazený seznam zákonů vrácených prezidentem Václavem Havlem během jeho dvou funkčních období od února 1993 do února 2003. Do seznamu není zahrnuto období působení Václava Havla v roli československého prezidenta od prosince 1989 do července 1992.

Některé další zákony prezident podepsal s průvodním dopisem, ve kterém upozornil na svoje výhrady, a to pokud přínos zákona převážil nad dílčími, i když zásadními výhradami.[1] Takové zákony nejsou v seznamu zahrnuty. V některých z těchto případů řešil své výhrady formou podání k Ústavnímu soudu. Tuto možnost využil i u několika vrácených zákonů, pokud bylo jeho veto přehlasováno.

Prezident použil veto čtyřiadvacetkrát, přičemž ve dvou případech vrátil sněmovně najednou dvě související a společně projednávané novely zákonů. Celkem tedy vetoval šestadvacet zákonů a novel zákonů, v tom tři zákony, pět zákonů spojených s novelami jiných zákonů a osmnáct novel. Poslanecká sněmovna v jednadvaceti případech prezidentovo veto přehlasovala. Čtyřikrát se ve sněmovně nenašlo potřebných 101 hlasů k přehlasování veta. V jednom případě byla vrácená novela zákona sněmovnou přijata bez hlasování, prezident podal návrh Ústavnímu soudu na její zrušení a Ústavní soud mu vyhověl.

S ubíhajícími roky prezident používal veto častěji. V letech 1993–1996 uplatnil právo veta šestkrát, v následujícím dvouletém volebním období sněmovny čtyřikrát. Ve volebním období 1998–2002 vracel prezident zákony a novely sněmovně nejčastěji, čtrnáctkrát, ale s nejmenší úspěšností, když ve všech případech sněmovna jeho veto přehlasovala. Od voleb roku 2002 do konce prezidentského mandátu Václav Havel právo veta nepoužil.

Chronologický přehled[editovat | editovat zdroj]

Poslanecká sněmovna PČR, 1. volební období 1992–1996[editovat | editovat zdroj]

Poslanecká sněmovna Parlamentu České republiky zahájila činnost po rozdělení Československa na své první schůzi hned 1. ledna 1993.[2] Předtím působila jako Česká národní rada od červnových voleb 1992.[3] V té době však šlo ještě o Československo a také Václav Havel byl československým prezidentem, takže toto období není v seznamu zahrnuto. Václav Klaus ve vedení koaličního uskupení ODS a KDS sestavil většinovou pravicovou vládu společně s KDU-ČSL a ODA. Prezident využil celkem 7krát svého práva veta.

Pořadí [p 1] Datum vrácení a prezidentovo odůvodnění Zákon schválený parlamentem dne Vrácený zákon Sněmovní tisk č. [p 2] Hlasování sněmovny[p 3] Vyhlášení ve Sbírce zákonů
A N Z
První vláda Václava Klause (2. července 1992 – 4. července 1996)
1. červenec 1993[4]

Nesouhlas s vynětím zavazadel a osob poslanců z celní kontroly a prohlídky.[5]

19930707a7. července 1993 kterým se mění a doplňuje zákon č. 13/1993 Sb., celní zákon, ve znění zákona č. 35/1993 Sb. 383 a 400[6] nebyl přijat[7]
30 76 49
2. 19941221a21. prosince 1994

Zrušení osvobozeni charit a nadací od správních poplatků.[5]

19941207a7. prosince 1994 kterým se mění a doplňuje zákon ČNR č. 368/1992 Sb., o správních poplatcích ve znění zákona č. 72/1994 Sb. a zákona č. 85/1994 Sb. 1216 a 1339[8] 19941227a27. prosince 1994
byl přijat[9]
19941230a30. prosince 1994
273/1994 Sb.[10]
121 10 61
3. 19941221a21. prosince 1994

Zákon ponechal vedle sebe dva různé právní režimy opravňující k výkonu stejných činností.[5]

19941208a8. prosince 1994 kterým se mění zákon ČNR č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, ve znění zákona č. 164/1993 Sb. 1299 a 1346[11] 19941227a27. prosince 1994
byl přijat[12]
19941230a30. prosince 1994
275/1994 Sb.[13]

Prezident podal 19950120a20. ledna 1995 návrh Ústavnímu soudu na zrušení sporné pasáže, ten mu však 19950607a7. června 1995 nevyhověl.[14][15]

150 14 21
4. 1995

Zákon měl závažné vady a byl nespravedlivý.[5]

19950420a20. dubna 1995 o ocenění některých účastníků národního boje za osvobození v souvislosti s 50. výročím ukončení 2. světové války 1475 a 1637[16] nebyl přijat[17]
78 49 32
5. 1995

Nesouhlas s okamžitou účinností povinnosti výrobců opatřit tabákové výrobky zdravotním poučením.[5]

19950419a19. dubna 1995 kterým se mění a doplňuje zákon č. 37/1989 Sb., o ochraně před alkoholismem a jinými toxikomaniemi, ve znění zákona č. 425/1990 Sb. 1449 a 1631[18] nebyl přijat[19]
72 48 31
6. 19951006a6. října 1995

Nesouhlas s prodlužováním platnosti lustračních zákonů namísto vzniku zákona nového a trvale platného.[5]

19950927a27. září 1995 Lustrační zákony“:
kterým se mění zákon ČNR č.279/1992 Sb., o některých dalších předpokladech pro výkon některých funkcí obsazovaných ustanovením nebo jmenováním příslušníků Policie ČR a příslušníků Sboru nápravné výchovy ČR
1865 a 1918[20] 19951018a18. října 1995
byl přijat[21]
19951113a13. listopadu 1995
256/1995 Sb.[22]
127 45 7
19950927a27. září 1995 kterým se mění zákon č. 451/1991 Sb., kterým se stanoví některé další předpoklady pro výkon některých funkcí ve státních orgánech a organizacích ČSFR, České republiky a Slovenské republiky, ve znění nálezu Ústavního soudu ze dne 26.11. 1992, vyhlášeného dne 15.12.1992 v částce 116/1992 Sb. 1864 a 1917[23] 19951018a18. října 1995
byl přijat[24]
19951113a13. listopadu 1995
254/1995 Sb.[25]
128 45 9

Poslanecká sněmovna PČR, 2. volební období 1996–1998[editovat | editovat zdroj]

Poslanecká sněmovna zahájila činnost na své ustavující schůzi 25. června 1996.[26] Vítězná ODS pod vedením Václava Klause sestavila opět pravicovou vládu společně s KDU-ČSL a ODA, která však oproti předchozímu volebnímu období nezískala ve sněmovně většinu. Po téměř jedenapůlročním vládnutí a tzv. sarajevském atentátu podala demisi. Byla ustavena „poloúřednická“ vláda vedená tehdejším guvernérem České národní banky Josefem Tošovským, která vládla do předčasných voleb v červnu 1998. Krátce po jejím nástupu do úřadu proběhla volba prezidenta oběma komorami parlamentu, v níž byl na další funkční období potvrzen Václav Havel.[27][28] Za vlády Václava Klause prezident vetoval dva zákony a stejný počet také za vlády Josefa Tošovského. Z procesního hlediska představovala zvláštní případ novela zákona na ochranu zvířat proti týrání: Poslanecká sněmovna nepřehlasovala prezidentské veto, nýbrž jen přijala usnesení o tom, že zákon nabývá platnosti z důvodu nedodržení zákonného termínu pro vrácení zákona. Věcí se pak zabýval Ústavní soud.

Pořadí [p 1] Datum vrácení a prezidentovo odůvodnění Zákon schválený parlamentem dne Vrácený zákon Sněmovní tisk č. [p 2] Hlasování sněmovny[p 3] Vyhlášení ve Sbírce zákonů
A N Z
Druhá vláda Václava Klause (4. července 1996 – 2. ledna 1998)
7. 19970317a17. března 1997

Nepřípustná zpětná účinnost zákona.[5]

19970122a22. ledna 1997 kterým se mění a doplňuje zákon č.138/1973 Sb., o vodách (vodní zákon), ve znění zákona ČNR č. 425/1990 Sb., a zákona č. 114/1995 Sb. 34[29] 19970402a2. dubna 1997
nebyl přijat[30]
34 83 28
8. 19970630a30. června 1997

Nesouhlas s používáním živých zvířat při výcviku zvířat.[5]

19970612a12. června 1997 kterým se mění zákon ČNR č.246/1992 Sb., na ochranu zvířat proti týrání, ve znění pozdějších předpisů. 99[31] 19970905a5. září 1997
byl usnesením sněmovny přijat bez hlasování[32][33][p 4]
19970930a30. září 1997
243/1997 Sb.[35]

Prezident podal téhož dne návrh Ústavnímu soudu na zrušení a ten mu 19981217a17. prosince 1998 vyhověl svým nálezem č. 30/1998 Sb.[36][37]

97 [p 5] 77 9
Vláda Josefa Tošovského (2. ledna 1998 – 22. července 1998)
9. 19980406a6. dubna 1998

Obava z dopadu tvrdosti zákona na drobné konzumenty drog.[5]

19980318a18. března 1998 kterým se mění a doplňuje zákon č. 140/1961 Sb., trestní zákon, ve znění pozdějších předpisů, a zákon České národní rady č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů

Novela zpřísňovala jmenované zákony v oblasti drogové problematiky.

179[38] 19980512a12. května 1998
byl přijat[39]
19980529a29. května 1998
112/1998 Sb.[40]
128 43 17
10. 19980525a25. května 1998

Věcné chyby, zejména diskriminace, které se zákon dopustil vyloučením právnických osob se zahraniční majetkovou účastí a fyzických osob z organizování spotřebitelských soutěží.[5]

19980512a12. května 1998 kterým se mění a doplňuje zákon České národní rady č. 202/1990 Sb., o loteriích a jiných podobných hrách, ve znění zákona č. 70/1994 Sb., a o změně a doplnění dalších zákonů 300[41] 19980618a18. června 1998
byl přijat[42]
19980708a8. července 1998
149/1998 Sb.[43]
133 33 25

Poslanecká sněmovna PČR, 3. volební období 1998–2002[editovat | editovat zdroj]

Poslanecká sněmovna zahájila činnost na své ustavující schůzi 15. července 1998.[44] Z mimořádných voleb vzešla vítězně ČSSD, levice však nezískala ve sněmovně většinu a ani strany pravice a středu se na společném vládnutí nedokázaly dohodnout. Vznikla tak „jednobarevná“ sociálně demokratická menšinová vláda Miloše Zemana, která vládla díky tzv. opoziční smlouvě s ODS. V průběhu jejího úřadování prezident Havel využil své právo veta nejčastěji, celkem 14krát.

Pořadí [p 1] Datum vrácení a prezidentovo odůvodnění Zákon schválený parlamentem dne Vrácený zákon Sněmovní tisk č. [p 2] Hlasování sněmovny[p 3] Vyhlášení ve Sbírce zákonů
A N Z
Vláda Miloše Zemana (22. července 1998 – 15. července 2002)
11. 19990602a2. června 1999

Nerovnost mezi různými skupinami oprávněných osob. Vydávání podílu v plné výši zákon nahradil vypořádáváním nároku.[5]

19990519a19. května 1999 kterým se mění zákon č. 42/1992 Sb., o úpravě majetkových vztahů a vypořádání majetkových nároků v družstvech, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 569/1991 Sb., o Pozemkovém fondu České republiky, ve znění pozdějších předpisů 62[45] 19990629a29. června 1999
byl přijat[46]
19990715a15. července 1999
144/1999 Sb.[47]
103 85 4
12. 19990816a16. srpna 1999

Existence odlišných pravidel pro členy vlády, parlamentu a zastupitele při pozastavení výkonu advokacie.[5]

19990729a29. července 1999 kterým se mění zákon č.85/1996 Sb., o advokacii a zákon č.140/1961 Sb., trestní zákon, ve znění pozdějších předpisů 134[48] 19990914a14. září 1999
byl přijat[49]
19990920a20. září 1999
210/1999 Sb.[50]
173 14 4
13. 20000203a3. února 2000

Řada nedostatků a chyb zákona, jako způsob určení maximální výše poplatku za odvoz odpadu, výběr osoby oprávněné nakládat s komunálním odpadem na území obce atp.[5]

20000118a18. ledna 2000 kterým se mění zákon č. 125/1997 Sb., o odpadech, ve znění zákona č. 167/1998 Sb. 229[51] 20000222a22. února 2000
byl přijat[52]
20000229a29. února 2000
37/2000 Sb.[53]
116 36 25
14. 20000626a26. června 2000

Odmítnutí změn volebních zákonů, totiž zvýšení počtu volebních krajů, nového způsobu přepočtu hlasů na mandáty, pravidla o příspěvcích za hlasy a další.[5]

20000707a7. července 2000 kterým se mění zákon č. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu České republiky a o změně a doplnění některých dalších zákonů, ve znění zákona č. 212/1996 Sb. a nálezu Ústavního soudu uveřejněného pod č. 243/1999 Sb., zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 2/1969 Sb., o zřízení ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy České republiky, ve znění pozdějších předpisů 585[54] 20000710a10. července 2000
byl přijat[55]
20000714a14. července 2000
204/2000 Sb.[56]

Prezident podal 20000715a15. července 2000 návrh Ústavnímu soudu na zrušení sporné pasáže a ten mu 20010124a24. ledna 2001 vyhověl svým nálezem č. 64/2001 Sb.[57][37]

124 4 1
15. 20000711a11. července 2000

Nevýhodnost změn dotací za hlas pro malé strany.[5]

20000707a7. července 2000 kterým se mění zákon č. 424/1991 Sb., o sdružování v politických stranách a v politických hnutích, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 357/1992 Sb., o dani dědické, dani darovací a dani z převodu nemovitostí, ve znění pozdějších předpisů 513[58] 20000914a14. září 2000
byl přijat[59]
20000927a27. září 2000
340/2000 Sb.[60]

Prezident podal 20001102a2. listopadu 2000 návrh Ústavnímu soudu na zrušení sporné pasáže a ten mu 20010227a27. února 2001 vyhověl svým nálezem č. 278/2001 Sb.[61]

149 30 6
16. 20001030a30. října 2000

Zákon omezuje samostatnost České národní banky (ČNB), definuje hlavní cíl ČNB jinak než ústava, zavádí jmenování členů rady ČNB jinak než je v ústavě.[5]

20001027a27. října 2000 kterým se mění zákon č. 6/1993 Sb., o České národní bance, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 166/1993 Sb., o Nejvyšším kontrolním úřadu, ve znění pozdějších předpisů 537[62] 6. a 20001207a7. prosince 2000
byl přijat[63]
20001222a22. prosince 2000
442/2000 Sb.[64]

Prezident podal téhož dne návrh Ústavnímu soudu na zrušení sporné pasáže a ten mu 20010620a20. června 2001 z větší části vyhověl svým nálezem č. 278/2001 Sb.[65]

122 46 1
17. 20001116a16. listopadu 2000

Opětný nesouhlas se zákonem, který měl již být dávno nahrazen zákonem o státní službě.[5]

20001025a25. října 2000 Lustrační zákony“:
kterým se mění zákon č. 451/1991 Sb., kterým se stanoví některé další předpoklady pro výkon některých funkcí ve státních orgánech a organizacích České a Slovenské Federativní Republiky, České republiky a Slovenské republiky, ve znění pozdějších předpisů
596[66] 20001128a28. listopadu 2000
byl přijat[67]
20001213a13. prosince 2000
422/2000 Sb.[68]
115 71 9
20001025a25. října 2000 kterým se mění zákon č. 279/1992 Sb., o některých dalších předpokladech pro výkon některých funkcí obsazovaných ustanovením nebo jmenováním příslušníků Policie České republiky a příslušníků Sboru nápravné výchovy České republiky, ve znění pozdějších předpisů 597[69] 20001128a28. listopadu 2000
byl přijat[70]
20001213a13. prosince 2000
424/2000 Sb.[71]
109 73 12
18. 20010413a13. dubna 2001

Řešení příspěvků politickým stranám v nesouvisejícím zákoně o státním dluhopisovém programu…[5]

20010404a4. dubna 2001 o státním dluhopisovém programu na úhradu závazků plynoucích ze Smlouvy mezi vládou České republiky, vládou Slovenské republiky a vládou Spolkové republiky Německo o ukončení vzájemného zúčtovacího styku v převoditelných rublech a vypořádání vzájemných závazků a pohledávek, které vznikly jako saldo v převoditelných rublech ve prospěch Spolkové republiky Německo, o změně zákona č. 407/2000 Sb., o státním dluhopisovém programu na částečnou náhradu škody zemědělským subjektům postiženým suchem v roce 2000, a o změně zákona č. 424/1991 Sb., o sdružování v politických stranách a v politických hnutích, ve znění pozdějších předpisů 674[72] 20010515a15. května 2001
byl přijat[73]
20010522a22. května 2001
170/2001 Sb.[74]
160 3 19
19. 20010413a13. dubna 2001

Nevhodnost speciálního jednorázového zákona, navíc vstupujícího do existujících správních řízení.[5]

20010404a4. dubna 2001 o dálničním obchvatu Plzně 758[75] 20010515a15. května 2001
byl přijat[76]
20010522a22. května 2001
168/2001 Sb.[77]
145 13 20
20. 20010607a7. června 2001

Nesouhlas s různými body zákona, např. prodloužením licencí, způsobem přidělování licencí, poplatky za licence a jiným.[5]

20010517a17. května 2001 o provozování rozhlasového a televizního vysílání a o změně dalších zákonů 717[78] 20010626a26. června 2001
byl přijat[79]
20010704a4. července 2001
231/2001 Sb.[80]
135 36 5
21. 20011206a6. prosince 2001

Podle prezidenta zákon církvím znemožnil samostatně zřizovat zařízení sociálních služeb a zdravotnická.[5]

20011127a27. listopadu 2001 o svobodě náboženského vyznání a postavení církví a náboženských společností a o změně některých zákonů (zákon o církvích a náboženských společnostech) 919[81] 20011218a18. prosince 2001
byl přijat[82]
20020107a7. ledna 2002
3/2002 Sb.[83]
121 48 10
22. 20020221a21. února 2002

Obava z možného zneužití institutu „smluvní rodiny“.[5]

20020205a5. února 2002 o výkonu ústavní výchovy nebo ochranné výchovy ve školských zařízeních a o preventivně výchovné péči ve školských zařízeních (zákon o ústavní výchově) a o změně dalších zákonů 837[84] 20020312a12. března 2002
byl přijat[85]
20020329a29. března 2002
109/2002 Sb.[86]
112 54 15
23. 20020328a28. března 2002

Stát by neměl vyplácet z rozpočtu dávky za zaměstnavatele.[5]

20020314a14. března 2002 o přechodném financování některých sociálně zdravotních dávek horníků 946[87] 20020409a9. dubna 2002
byl přijat[88]
20020416a16. dubna 2002
154/2002 Sb.[89]
107 53 13
24. 20020423a23. dubna 2002

Nesouhlas s neúčastí Senátu ve volbě rady ČT a ČRo, se schvalováním Kodexu ČT v poslanecké sněmovně[5]

20020409a9. dubna 2002 kterým se mění zákon č. 484/1991 Sb., o Českém rozhlasu, ve znění pozdějších předpisů, a o změně dalších zákonů 976[90] 20020509a9. května 2002
byl přijat[91]
20020522a22. května 2002
192/2002 Sb.[92]
132 35 18

Poslanecká sněmovna PČR, 4. volební období 2002–2006[editovat | editovat zdroj]

Poslanecká sněmovna zahájila činnost na své ustavující schůzi 9. července 2002.[93] Levicové strany ve volbách získaly pohodlnou většinu. Sociálně demokratický premiér Vladimír Špidla sestavil „středovou“ vládní koalici s KDU-ČSL a US-DEU, která měla ve sněmovně těsnou většinu. Dne 2. února 2003 vypršel Václavu Havlovi mandát a do úřadu byl poté zvolen Václav Klaus.[94] Prezident Havel do konce svého funkčního období již žádný zákon nevetoval.

Pořadí [p 1] Datum vrácení a prezidentovo odůvodnění Zákon schválený parlamentem dne Vrácený zákon Sněmovní tisk č. [p 2] Hlasování sněmovny[p 3] Vyhlášení ve Sbírce zákonů
A N Z
Vláda Vladimíra Špidly (15. července 2002 – 4. srpna 2004)
Prezident v tomto období nevetoval žádný zákon.

Odkazy[editovat | editovat zdroj]

Poznámky[editovat | editovat zdroj]

 1. a b c d Jde o pořadí/počet vet, což se nemusí shodovat s počtem vetovaných zákonů. V některých případech prezident vetoval současně dvojici zákonů, které byly předloženy a projednávány ve vzájemné souvislosti jako celek. Takové případy jsou započítány jako jedno veto.
 2. a b c d V prvním volebním období byl každý dokument označován vlastním číslem, i když náležel k témuž návrhu zákona. Od druhého volebního období (roku 1996) začaly být sněmovní tisky sdružovány podle návrhu zákona, k němuž přísluší, označovány jedním číslem a dále rozlišovány dodatečným číslem za lomítkem.
 3. a b c d Hlasování sněmovny: A – hlasující pro návrh, N – hlasující proti návrhu, Z – zdrželi se. Pro přehlasování suspenzivního veta prezidenta republiky je třeba minimálně 101 poslanců.
 4. V této věci vznikl spor mezi prezidentem a sněmovnou. Podle ústavy má prezident pro vetování zákona 15denní lhůtu. Patnáctý den tentokrát připadl na sobotu coby den pracovního klidu. Prezident zákon vrátil až v pondělí s tím, že podle obecně platných principů lhůta končí až prvním následujícím pracovním dnem. Sněmovna zákon uvedla v platnost bez hlasování o prezidentském vetu, jen s poukazem na lhůtu. Prezident se proto obrátil na Ústavní soud, který jeho pohled na lhůtu potvrdil a novelu zákona zrušil.[34]
 5. Protože sněmovna nehlasovala o samotném přijetí zákona vráceného prezidentem, nýbrž jen o lhůtě pro vrácení zákona, byla zapotřebí k přijetí usnesení pouze nadpoloviční většina přítomných poslanců (tj. 92), nikoli všech poslanců (101), jak je tomu u hlasování o vetovaných zákonech.

Reference[editovat | editovat zdroj]

 1. Legislativní činnost: Zákony podepsané s výhradami na stránkách Václava Havla
 2. Parlament České republiky, Poslanecká sněmovna 1993-1996: Pořad 1. schůze [online]. Poslanecká sněmovna PČR [cit. 2012-11-22]. Dostupné online. 
 3. Česká národní rada 1992-1992: Pořad 1. schůze [online]. Poslanecká sněmovna PČR [cit. 2012-11-22]. Dostupné online. 
 4. Prezident vetoval celní novelu. MFD. 23. 7. 1993. 
 5. a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x Kancelář prezidenta republiky. Zakony vracene prezidentem republiky k novemu hlasovani v Parlamentu [online]. Praha: Kancelář prezidenta republiky [cit. 2013-03-30]. Archív webu Kanceláře prezidenta republiky na archive.org, archivováno 6. 3. 2003. Dostupné v archivu pořízeném z originálu. 
 6. Usnesení PS č. 153 a Sněmovní tisk č. 383 v archivu 1. volebního období Poslanecké sněmovny PČR
 7. Stenoprotokol z 12. schůze Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky dne 14. září 1993, 8. bod programu, hlasování o novele celního zákona.
 8. Usnesení Poslanecké sněmovny č. 516 a Sněmovní tisk č. 1216 v archivu 1. volebního období Poslanecké sněmovny PČR
 9. Záznam o 3. hlasování 27. schůze Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky dne 19941227a27. prosince 1994, o návrhu novely zákona o správních poplatcích.
 10. Zákon č. 273/1994 Sb. a Usnesení Poslanecké sněmovny č. 274/1994 Sb. na ZákonyProLidi.cz, výpis částek Sbírky zákonů roku 1994 na MVČR.cz.
 11. Usnesení Poslanecké sněmovny č. 524 a Sněmovní tisk č. 1299 v archivu 1. volebního období Poslanecké sněmovny PČR
 12. Záznam o 2. hlasování 27. schůze Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky dne 19941227a27. prosince 1994, o novele zákona o výkonu povolání autorizovaných architektů.
 13. Zákon č. 275/1994 Sb. a Usnesení Poslanecké sněmovny č. 276/1994 Sb. na ZákonyProLidi.cz, výpis částek Sbírky zákonů roku 1994 na MVČR.cz.
 14. Nález Ústavního soudu ve věci návrhu prezidenta republiky na zrušení § 34 zákona ČNR č. 360/1992 Sb. na ZákonyProLidi.cz, výpis částek Sbírky zákonů roku 1995 na MVČR.cz.
 15. Podání prezidenta republiky Ústavnímu soudu: 1995 na stránkách Václava Havla
 16. Usnesení Poslanecké sněmovny č. 647 a Sněmovní tisk č. 1475 v archivu 1. volebního období Poslanecké sněmovny PČR
 17. Záznam o 34. hlasování 31. schůze Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky dne 19950524a24. května 1995, o zákoně o ocenění národního boje za osvobození.
 18. Usnesení Poslanecké sněmovny č. 638 a Sněmovní tisk č. 1449 v archivu 1. volebního období Poslanecké sněmovny PČR
 19. Záznam o 66. hlasování 31. schůze Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky dne 19950524a24. května 1995, o novele zákona o ochraně před alkoholismem.
 20. Usnesení Poslanecké sněmovny č. 756 a Sněmovní tisk č. 1865 v archivu 1. volebního období Poslanecké sněmovny PČR
 21. Záznam o 10. hlasování 35. schůze Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky dne 19951018a18. října 1995, o novele zákona o Policii ČR.
 22. Zákon č. 256/1995 Sb. a Usnesení Poslanecké sněmovny č. 257/1995 Sb. na ZákonyProLidi.cz, výpis částek Sbírky zákonů roku 1995 na MVČR.cz.
 23. Usnesení Poslanecké sněmovny č. 755 a Sněmovní tisk č. 1864 v archivu 1. volebního období Poslanecké sněmovny PČR
 24. Záznam o 11. hlasování 35. schůze Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky dne 19951018a18. října 1995, o novele zákona o státních organizacích.
 25. Zákon č. 254/1995 Sb. a Usnesení Poslanecké sněmovny č. 255/1995 Sb. na ZákonyProLidi.cz, výpis částek Sbírky zákonů roku 1995 na MVČR.cz.
 26. PČR, PS 1996–1998: Stenoprotokoly: Pořad 1. schůze [online]. Poslanecká sněmovna PČR [cit. 2012-11-22]. Dostupné online. 
 27. Společné schůze Poslanecké sněmovny a Senátu 1996-1998: Pořad 1. schůze [online]. Poslanecká sněmovna PČR [cit. 2012-11-22]. Dostupné online. 
 28. Společné schůze Poslanecké sněmovny a Senátu 1996-1998: Pořad 2. schůze [online]. Poslanecká sněmovna PČR [cit. 2012-11-22]. Dostupné online. 
 29. Sněmovní tisk č. 34 v archivu 2. volebního období Poslanecké sněmovny PČR
 30. Záznam o 134. hlasování 10. schůze Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky dne 19970402a2. dubna 1997, o novele vodního zákona.
 31. Sněmovní tisk č. 99 v archivu 2. volebního období Poslanecké sněmovny PČR
 32. Usnesení Poslanecké sněmovny č. 244/1997 Sb. na ZákonyProLidi.cz, výpis částek Sbírky zákonů roku 1997 na MVČR.cz.
 33. Záznam o 266. hlasování 13. schůze Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky dne 19970905a5. září 1997, o usnesení k počítání lhůty prezidenta republiky.
 34. Pecina (2011), str. 4.
 35. Zákon č. 243/1997 Sb. na ZákonyProLidi.cz, výpis částek Sbírky zákonů roku 1997 na MVČR.cz.
 36. Nález Ústavního soudu ve věci návrhu prezidenta republiky na zrušení zákona č. 243/1997 Sb. na ZákonyProLidi.cz, výpis částek Sbírky zákonů roku 1998 na MVČR.cz.
 37. a b Podání prezidenta republiky Ústavnímu soudu: 1997 na stránkách Václava Havla
 38. Sněmovní tisk č. 179 v archivu 2. volebního období Poslanecké sněmovny PČR
 39. Záznam o 26. hlasování 25. schůze Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky dne 19980512a12. května 1998, o novele trestního zákona.
 40. Zákon č. 112/1998 Sb. a Usnesení Poslanecké sněmovny č. 113/1998 Sb. na ZákonyProLidi.cz, výpis částek Sbírky zákonů roku 1998 na MVČR.cz.
 41. Sněmovní tisk č. 300 v archivu 2. volebního období Poslanecké sněmovny PČR
 42. Záznam o 10. hlasování 26. schůze Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky dne 19980618a18. června 1998, o novele zákona o loteriích.
 43. Zákon č. 149/1998 Sb. a Usnesení Poslanecké sněmovny č. 150/1998 Sb. na ZákonyProLidi.cz, výpis částek Sbírky zákonů roku 1998 na MVČR.cz.
 44. PČR, PS 1998–2002: Stenoprotokoly: Pořad 1. schůze [online]. Poslanecká sněmovna PČR [cit. 2012-11-22]. Dostupné online. 
 45. Sněmovní tisk č. 62 v archivu 3. volebního období Poslanecké sněmovny PČR
 46. Záznam o 32. hlasování 15. schůze Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky dne 19990629a29. června 1999, o novele zákona o úpravě majetkových vztahů.
 47. Zákon č. 144/1999 Sb. a Usnesení Poslanecké sněmovny č. 145/1999 Sb. na ZákonyProLidi.cz, výpis částek Sbírky zákonů roku 1999 na MVČR.cz.
 48. Sněmovní tisk č. 134 v archivu 3. volebního období Poslanecké sněmovny PČR
 49. Záznam o 3. hlasování 16. schůze Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky dne 19990914a14. září 1999, o novele zákona o advokacii.
 50. Zákon č. 210/1999 Sb. a Usnesení Poslanecké sněmovny č. 211/1999 Sb. na ZákonyProLidi.cz, výpis částek Sbírky zákonů roku 1999 na MVČR.cz.
 51. Sněmovní tisk č. 229 v archivu 3. volebního období Poslanecké sněmovny PČR
 52. Záznam o 34. hlasování 22. schůze Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky dne 20000222a22. února 2000, o novele zákona o odpadech.
 53. Zákon č. 37/2000 Sb. a Usnesení Poslanecké sněmovny č. 38/2000 Sb. na ZákonyProLidi.cz, výpis částek Sbírky zákonů roku 2000 na MVČR.cz.
 54. Sněmovní tisk č. 585 v archivu 3. volebního období Poslanecké sněmovny PČR
 55. Záznam o 294. hlasování 26. schůze Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky dne 20000710a10. července 2000, o vládním návrhu zákona o volbách do Parlamentu ČR.
 56. Zákon č. 204/2000 Sb. a Usnesení Poslanecké sněmovny č. 205/2000 Sb. na ZákonyProLidi.cz, výpis částek Sbírky zákonů roku 2000 na MVČR.cz.
 57. Nález Ústavního soudu ve věci návrhu na zrušení § 27 věty první, § 31 odst. 4, § 48 odst. 4, § 49 odst. 1 písm. b), c) a d) a odst. 3 písm. b), c) a d), § 50 odst. 1, 2 a 3, § 85 věty třetí a příloh č. 1 a 2 zákona č. 247/1995 Sb. na ZákonyProLidi.cz, výpis částek Sbírky zákonů roku 2001 na MVČR.cz.
 58. Sněmovní tisk č. 513 v archivu 3. volebního období Poslanecké sněmovny PČR
 59. Záznam o 43. hlasování 27. schůze Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky dne 20000914a14. září 2000, o novele zákona o sdružování v politických stranách.
 60. Zákon č. 340/2000 Sb. a Usnesení Poslanecké sněmovny č. 341/2000 Sb. na ZákonyProLidi.cz, výpis částek Sbírky zákonů roku 2000 na MVČR.cz.
 61. Nález Ústavního soudu ve věci návrhu na zrušení § 20 odst. 4 věty druhé a části § 20 odst. 7 zákona č. 424/1991 Sb. na ZákonyProLidi.cz, výpis částek Sbírky zákonů roku 2001 na MVČR.cz.
 62. Sněmovní tisk č. 537 v archivu 3. volebního období Poslanecké sněmovny PČR
 63. Záznam o 486. hlasování 29. schůze Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky dne 20001207a7. prosince 2000, o novele zákona o České národní bance.
 64. Zákon č. 442/2000 Sb. a Usnesení Poslanecké sněmovny č. 443/2000 Sb. na ZákonyProLidi.cz, výpis částek Sbírky zákonů roku 2000 na MVČR.cz.
 65. Nález Ústavního soudu ve věci návrhu na zrušení části zákona č. 6/1993 Sb. na ZákonyProLidi.cz, výpis částek Sbírky zákonů roku 2001 na MVČR.cz.
 66. Sněmovní tisk č. 596 v archivu 3. volebního období Poslanecké sněmovny PČR
 67. Záznam o 25. hlasování 29. schůze Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky dne 20001128a28. listopadu 2000, o novele zákona o předpokladech pro výkon funkcí ve státních orgánech.
 68. Zákon č. 422/2000 Sb. a Usnesení Poslanecké sněmovny č. 423/2000 Sb. na ZákonyProLidi.cz, výpis částek Sbírky zákonů roku 2000 na MVČR.cz.
 69. Sněmovní tisk č. 597 v archivu 3. volebního období Poslanecké sněmovny PČR
 70. Záznam o 26. hlasování 29. schůze Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky dne 20001128a28. listopadu 2000, o novele zákona o předpokladech pro výkon příslušníků Policie.
 71. Zákon č. 424/2000 Sb. a Usnesení Poslanecké sněmovny č. 425/2000 Sb. na ZákonyProLidi.cz, výpis částek Sbírky zákonů roku 2000 na MVČR.cz.
 72. Sněmovní tisk č. 674 v archivu 3. volebního období Poslanecké sněmovny PČR
 73. Záznam o 36. hlasování 36. schůze Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky dne 20010515a15. května 2001, o návrhu zákona o státním dluhopisovém programu.
 74. Zákon č. 170/2001 Sb. a Usnesení Poslanecké sněmovny č. 171/2001 Sb. na ZákonyProLidi.cz, výpis částek Sbírky zákonů roku 2001 na MVČR.cz.
 75. Sněmovní tisk č. 758 v archivu 3. volebního období Poslanecké sněmovny PČR
 76. Záznam o 38. hlasování 36. schůze Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky dne 20010515a15. května 2001, o návrhu zákona o dálničním obchvatu Plzně.
 77. Zákon č. 168/2001 Sb. a Usnesení Poslanecké sněmovny č. 169/2001 Sb. na ZákonyProLidi.cz, výpis částek Sbírky zákonů roku 2001 na MVČR.cz.
 78. Sněmovní tisk č. 717 v archivu 3. volebního období Poslanecké sněmovny PČR
 79. Záznam o 29. hlasování 37. schůze Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky dne 20010626a26. června 2001, o návrhu zákona o provozování rozhlasového a televizního vysílání.
 80. Zákon č. 231/2001 Sb. a Usnesení Poslanecké sněmovny č. 232/2001 Sb. na ZákonyProLidi.cz, výpis částek Sbírky zákonů roku 2001 na MVČR.cz.
 81. Sněmovní tisk č. 919 v archivu 3. volebního období Poslanecké sněmovny PČR
 82. Záznam o 542. hlasování 43. schůze Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky dne 20011218a18. prosince 2001, o návrhu zákona o svobodě náboženského vyznání a o církvích.
 83. Zákon č. 3/2002 Sb. a Usnesení Poslanecké sněmovny č. 4/2002 Sb. na ZákonyProLidi.cz, výpis částek Sbírky zákonů roku 2002 na MVČR.cz.
 84. Sněmovní tisk č. 837 v archivu 3. volebního období Poslanecké sněmovny PČR
 85. Záznam o 31. hlasování 47. schůze Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky dne 20020312a12. března 2002, o vládním návrhu zákona o výkonu ústavní výchovy.
 86. Zákon č. 109/2002 Sb. a Usnesení Poslanecké sněmovny č. 110/2002 Sb. na ZákonyProLidi.cz, výpis částek Sbírky zákonů roku 2002 na MVČR.cz.
 87. Sněmovní tisk č. 946 v archivu 3. volebního období Poslanecké sněmovny PČR
 88. Záznam o 868. hlasování 47. schůze Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky dne 20020409a9. dubna 2002, o zákonu o financování sociálně zdravotních dávek horníků.
 89. Zákon č. 154/2002 Sb. a Usnesení Poslanecké sněmovny č. 155/2002 Sb. na ZákonyProLidi.cz, výpis částek Sbírky zákonů roku 2002 na MVČR.cz.
 90. Sněmovní tisk č. 976 v archivu 3. volebního období Poslanecké sněmovny PČR
 91. Záznam o 323. hlasování 49. schůze Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky dne 20020509a9. května 2002, o novele zákona o Českém rozhlasu.
 92. Zákon č. 192/2002 Sb. a Usnesení Poslanecké sněmovny č. 193/2002 Sb. na ZákonyProLidi.cz, výpis částek Sbírky zákonů roku 2002 na MVČR.cz.
 93. PČR, PS 2002-2006: Stenoprotokoly: Pořad 1. schůze [online]. Poslanecká sněmovna PČR [cit. 2012-11-22]. Dostupné online. 
 94. Parlament České republiky: Společné schůze Poslanecké sněmovny a Senátu 2003 [online]. Poslanecká sněmovna PČR [cit. 2012-11-22]. Dostupné online. 

Literatura[editovat | editovat zdroj]

 • CHRASTILOVÁ, Brigita; MIKEŠ, Petr. Prezident republiky Václav Havel a jeho vliv na československý a český právní řád. Praha: ASPI, 2003. 565 s. ISBN 80-86395-63-4. Kapitola IV.-VI. a VIII. Příloha dokumentů: Veta prezidenta republiky, s. 121–220 a 453–509. 
 • PECINA, Marek. Prezidentské veto v českém prostředí a jeho využití prezidentem Havlem. Brno, 2011 [cit. 2013-01-22]. bakalářská práce. FSS MU. Vedoucí práce Vlastimil Havlík. Dostupné online.

Související články[editovat | editovat zdroj]

Externí odkazy[editovat | editovat zdroj]