Seznam hudebních symbolů

Z Wikipedie, otevřené encyklopedie
Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání

Hudební symboly jsou značky a symboly určující, jak bude jistá melodie zahrána.

Notová osnova[editovat | editovat zdroj]

Music-staff.svg Notová osnova
Music-ledger.svg Pomocné linky

Pomocné linky se používají pro zapsání not mimo základní notovou osnovu. Na rozdíl od obrázku jich může být prakticky neomezený počet

Music-bar.svg Jednoduchá taktová čára

Taktové čáry oddělují jednotlivé takty skladby.

Music-doublebar.svg Dvojitá taktová čára

Dvojitou taktovou čarou se označují významnější změny v hudbě, například nové předznamenání, nové taktové předznamenání, či začátek jiného hudebního motivu.

Music-endbar.svg Koncová čára

Označuje konec věty či celé skladby.

Music-dottedbar.svg Tečkovaná taktová čára

Může rozdělovat dlouhé takty na kratší části pro jejich snazší přečtení

Staff-bracket.jpg Svorka

Spojuje dvě či více notových osnov. Touto svorkou se nespojují osnovy patřící k jednomu nástroji, například ke klavíru (pro pravou a levou ruku).

Accolade.svg Akoláda / Klavírní svorka

Obvykle se používá pro spojování několika osnov jednoho nástroje, tedy například klavíru, harfy a některých bicích nástrojů. Na rozdíl od předchozí svorky spojuje vždy pouze více osnov totožného nástroje.

Klíče[editovat | editovat zdroj]

Podrobnější informace naleznete v článku Klíč (hudba).
Music-GClef.svg G klíč (Houslový klíč)

Nota G1 se nachází na druhé lince odspodu, tedy na místě, odkud klíč jakoby „začíná“.

Music-Cclef.svg C klíč

Nota C je přímo ve středu klíče, na obrázku tedy na třetí lince. C klíč se může ale také nacházet níže, či výše: dle toho se také jinde nachází nota C.

Music-Fclef.svg F klíč (basový klíč)

F malé se je na druhé lince odshora.

Music-unpitchedclef.svg

Music-neutralclef.svg

Neutrální klíč

Používá se pro nástroje s pouhou jednou výškou tónu, tj. například pro triangl, činely apod. - tehdy je zapsána v notové osnově jen jedna linka, na kterou se nota umístí (Obrázek nahoře). Také se používá například pro bicí soupravy, použití linek je dle nástroje rozdílné.

Octaveclef.svg Oktávový klíč

V notaci nástrojů, které hrají velmi vysoko nebo velmi hluboko, se občas používají klíče doplněné o číslici 8 nebo 15 (je umístěna nad nebo pod klíčem). S tímto postupem se můžeme někdy setkat i tam, kde je záměr setrvat v jednom klíči, ačkoli faktický rozsah nástroje by už spadal do rozsahu pokrytého klíčem jiným. Noty jsou tímto označením transponovány o jednu (8) nebo dvě (15) oktávy níže či výše. Tím se výhodně redukuje počet pomocných linek, jinak nezbytných pro zápis v "extrémní" poloze. (Podobnou funkci mají značky 8va, 8vb, 15ma, 15mb, viz článek oktáva).

Tablature.svg Tablatura

U kytary a dalších drnkacích hudebních nástrojů je možné místo tradičních klíčů použít tzv. tabulaturu. Nemusí se pak používat pět notových linek, ale každá linka představuje jednu strunu (u kytary má tedy tabulatura 6 linek). Místo not se používají čísla a zápis tedy znázorňuje, na kolikátém pražci a na které struně se má daný tón zahrát. Tabulatura se také občas používá u varhan nebo dechových nástrojů s otvory.

Noty a pomlka[editovat | editovat zdroj]

Nota Název Pomlka
Music-octwholenote.svg Maxima

Nota o délce osmi celých not

Music-octwholerest.svg
Music-quadwholenote.svg Longa / nota čtyřcelá

Notá o délce čtyř celých not

Music-quadwholerest.svg
Music-doublewholenote.svg Brevis / nota dvoucelá

Nota o délce dvou celých not

Music-doublewholerest.svg
Music-wholenote.svg Celá nota Music-wholerest.svg
Music-halfnote.svg Půlová nota Music-halfrest.svg
Music-quarternote.svg Čtvrťová nota Crochet2.svg
Music-eighthnote.svg Osminová nota Music-eighthrest.svg
Music-sixteenthnote.svg Šestnáctinová nota Music-sixteenthrest.svg
Music-thirtysecondnote.svg 32tinová nota Music-thirtysecondrest.svg
Sixtyfourth-note.svg 64tinová nota Music-sixtyfourthrest.svg
Music-hundredtwentyeighthnote.svg 128nová nota Music-hundredtwentyeighthrest.svg
Semigarrapatea.svg 258nová nota Silencio de semigarrapatea.svg
Music-beam.svg Trámec

Trámcem se spojují noty osminové hodnoty a nižší. Počet trámců odpovídá počtu praporků u noty, tj. na obrázku jsou spojené dvě noty osminové, dvě šestnáctinové noty by měly dva trámce. Spojovat jdou také noty různých délek, tedy například osminová a šestnáctinová, kdy na straně osminové noty je jeden trámec, na straně noty šestnáctinové jsou dva.

Music-dotnote.svg Nota s tečkou

V západní hudební notaci tečka, která je za notou, prodlužuje její délku o polovinu. (Grafické znaménko tečkovaného rytmu (tečky) za notou je třeba rozlišovat od staccatových teček, které se píší nad či pod hlavičkou noty). Teček je možno zapsat více, nota se vždy náležitě prodlouží.

Music-measurerest.svg Vícetaktová pomlka

Číslo nad pomlkou označuje, po kolik taktů pomlka platí.

Music-triplet.svg Triola

Skupina tří not hraných v době jinak určené pro dvě noty.

Music-triad.svg Akord

Souzvuk tří a více tónů

Music-arpeggio.svg Rozložený akord

Tóny z nichž je akord složen jsou hrány nebo zpívány ve vzestupném nebo sestupném pořadí.

Music-tremolo.svgMusic Tremolo shortcut.jpg Tremolo

Efekt, při kterém se cyklicky mění amplituda (hlasitost) hraného tónu. Používá se zejména u smyčců a je možné jej simulovat např. za použití LFO napojeného na napětím řízený zesilovač (VCA). U smyčců se dosáhne tohoto efektu rychlým a krátkým smýkáním smyčce po struně tam a zpět. U klávesových nástrojů je tomu podobně: při stisklém nožním pedálu se tón (resp. klapka) hraje ve velmi krátkým intervalech Staccato po v notách označenou dobu.

Music-glissando.svg Glissando

Plynulé sklouznutí z jednoho tónu na druhý

Pauzy[editovat | editovat zdroj]

Music-breath.svg Dechová značka

Stanovuje, že interpret hudební pasáže má nabrat dech (u dechových nástrojů a zpěváků) nebo udělat krátkou pauzu (pro ostatní hudební nástroje). Tato pauza obvykle zkracuje trvání předchozího tónu a nemění tempo přednesu

Music-caesura.svg Cézura

Krátká pauza mezi dvěma frázemi (u zpěváků a hráčů na dechové nástroje jde o vhodnou chvíli pro nadechnutí); podobný význam má koruna, která je na rozdíl od cézury výrazným prodloužením dané noty anebo pomlky podle uvážení interpreta.

Posuvky a předznamenání[editovat | editovat zdroj]

Posuvky[editovat | editovat zdroj]

Podrobnější informace naleznete v článku Posuvka.

Změna, daná posuvkou, platí pro konkrétní tón jen do konce taktu. Tam její účinnost končí a noty se dále interpretují opět ve výšce dané tóninou.

Výjimkou jsou posuvky v předznamenání, které platí obvykle pro celou skladbu nebo alespoň její část a uvádějí se na začátku každé řádky notového záznamu. Posuvky z předznamenání navíc platí nejen pro daný tón, ale i pro stejnojmenný tón ve všech oktávách.

Music-flat.svg Béčko

Snižuje výšku tónu o půltón. K názvu noty přidává koncovku -es, tj. například F → Fes

Music-sharp.svg Křížek

Zvyšuje výšku tónu o půltón. K názvu noty přidává koncovku -is, tj. například F → Fis

Music-natural.svg Odrážka

Ruší předchozí zvýšení či snížení tónu, pokud by tedy například v předznamenání byl jeden křížek (tj. fis), tuto notu bychom zahráli jako F (kdyby byla osnova v houslovém klíči).

Music-doubleflat.svg Dvojité bé

Snižuje výšku noty o dva půltóny. K názvu noty přidává koncovku -eses, tj. například F → Feses

Double sharp sign.svg
Dvojkřížek

Zvyšuje výšku noty o dva půltóny. K názvu noty přidává koncovku -isis, tj. například F → Fisis

Předznamenání[editovat | editovat zdroj]

Podrobnější informace naleznete v článku Předznamenání.

Předznamenání v hudbě udává pomocí určitého počtu posuvek tóninu skladby. Zapisuje se do notové osnovy hned za notovým klíčem na začátku skladby, dále pak na začátek každého dalšího řádku (u víceosnovových řádků, jako je např. zápis pro klavír nebo varhany, se píše zpravidla do všech osnov řádku).

C-flat-major a-flat-minor.svg Předznamenání s béčky
C-sharp-major a-sharp-minor.svg Předznamenání s křížky

Mikrotónové posuvky[editovat | editovat zdroj]

Podrobnější informace naleznete v článcích Posuvka a Mikrotonální hudba.
Music-demiflat.svg Půlbé

Snižuje výšku tónu o jeden čtvrttón

Music-sesquiflat.svg Tříčtvrtbé

Snižuje výšku tónu o tři čtvrttóny

Music-demisharp.svg Půlkřížek

Zvyšuje výšku tónu o jeden čtvrttón

Music-sesquisharp.svg Tříčtvrtkřížek

Zvyšuje výšku tónu o tři čtvrttóny. Občas se také zapisuje s dvěma svislými čarami a třemi vodorovnými

Taktová předznamenání[editovat | editovat zdroj]

Podrobnější informace naleznete v článku Taktové předznamenání.
Music-timesig.svg Taktové předznamenání

Zapisuje se jako matematický zlomek s čitatelem a jmenovatelem, zde ovšem bez lomítka. Jmenovatel udává, jaká časová hodnota noty odpovídá jedné době. Čitatel pak udává počet dob na takt.

Music-commontime.svg Značka pro 4/4 takt. Obvykle se používá v rocku, blues, country, funku, and popové hudbě.
Music-cuttime.svg Alla breve

Značka pro dvoupůlový (2/2) takt.

Music-metronome.svg Metronomová značka

Udává přesně rytmus skladby. Na příkladu je uvedeno, že se při nastavení metronomu na hodnotu 120 zahraje na jeden jeho úder jedna čtvrťová nota.

Obloučky[editovat | editovat zdroj]

Music-tie.svg Ligatura

Spojuje dvě a více not stejné výšky. Celková délka tónu je daná součtem délek všech not spojených ligaturou.

Music-legato.svg Legato – doslova vázaně

Spojuje obvykle více než tři noty různých výšek, které se mají zahrát vázaně.

Music-slur.svg Odtah

Spojuje dvě noty různé výšky, z nichž se předpokládá zahrát druhou kratčeji, obvykle o polovinu jejího trvání.

Dynamika[editovat | editovat zdroj]

Podrobnější informace naleznete v článku Dynamika (hudba).
Music dynamic pianississimo.svg Pianississimo, piano pianissimo

Co nejslaběji

Music dynamic pianissimo.svg Pianissimo

Velmi slabě

Music dynamic piano.svg Piano

Slabě

Music dynamic mezzo piano.svg Mezzo piano

Středně slabě; hlasitěji, než piano

Music dynamic mezzo forte.svg Mezzo forte

Středně silně; méně hlasitě, než forte

Music dynamic forte.svg Forte

Hlasitě

Music dynamic fortissimo.svg Fortissimo

Velmi hlasitě. Obvykle nejvyšší používaná hlasitost, jde ale použít i fortississimo, viz níže.

Music dynamic fortississimo.svg Fortississimo, piano pianissimo

Co nejsilněji.

Music expression sforzando sfz.svg Sforzando

Velmi silný důraz na jednom tónu, "výkřik"

Music-crescendo.svg Crescendo

Zesilování; může se libovolně protahovat pro určení rychlosti zesílení. Jde za něj uvést také novou značku hlasitosti, třeba forte – poté se bude zesilovat až na ni, jinak si novou hlasitost zvolí vhodně interpret.

Music-diminuendo.svg Diminuendo, decrescendo

Zeslabování

Music-forte-piano.png Fortepiano

Rychlý přechod z forte do piana

Music-diminuendo.svg Al niente

Zeslabování do „ztracena“. Výjimečně se uvádí na konci skladby

Artikulace[editovat | editovat zdroj]

Podrobnější informace naleznete v článku Artikulace (hudba).
Music-staccato.svg Staccato

Označuje, že se má daná nota zahrát krátce, přičemž zbytek trvání noty je nahrazen pauzou.

Music-staccatissimo.svg Staccatissimo, Spiccato

Nota se hraje ještě kratčeji než při jejím označení staccatem.

Music-tenuto.svg Tenuto

Nota se hraje v její plné hodnotě, či dokonce nepatrně déle. Při kombinaci se staccatem se jedná o takzvané portamento.

Music-fermata.svg Koruna

Nota či akord označené korunou se hrají déle, než jaká je jejich hodnota. Obvykle nabývají hodnoty dvojnásobné.

Music-marcato.svg Akcent

Důraz na notu

Music-strong-marcato.svg Marcato

Výraznější důraz na notu, než při označení obyčejným akcentem

Melodické ozdoby[editovat | editovat zdroj]

Music-trill.svgMusic-pizzicato.svg Trylek

Rychlé střídání mezi uvedenou notou a notou vyšší (určenou předznamenáním). Hraje se po celou dobu trvání noty označené trylkem.

Music-mordent.svg Nátryl


Zahraje se rychle uvedená nota, poté nota vyšší (dle předznamenání) a po zbytek hodnoty noty se hraje opět nota uvedená.

Music-inverted-mordent.svg Mordent

Opak nátrylu: rychle se zahrají uvedená nota a nota nižší, po zbytek trvání opět nota hlavní.

Music-turn-2.svgMusic-turn (inverted).pngMusic-inverted turn.png Obal

Pokud se symbol umístí přímo nad notu, obal se zahraje jako nota vyšší, nota základní, nota nižší a opět nota základní. Pokud by se umístil napravo noty, nejdříve se zahraje základní nota a až potom výše uvedený postup. Přeškrtnutí symbolu nebo jeho otočení značí obrácení pořadí hraných not.

Music-appoggiatura.svg Opora

Nota ubírající hlavnímu tónu polovinu trvání. Délka malé noty je vždy poloviční oproti notě hlavní, tj. například pokud by hlavní nota byla hodnoty celé, opora bude půlová.

Music-acciaccatura.svg Příraz

Zahraje se pouze velmi krátce. Na rozdíl od opory se přeškrtává.

Oktávové transpozice[editovat | editovat zdroj]

Podrobnější informace naleznete v článku Oktáva (hudba)#Oktávová transpozice.
Music-ottavaalta.svg Ottava alta, zkratka 8va

Pro tóny, které zní o oktávu výše než v notovém zápise. Pro posunutí tónů naopak o oktávu dolů se používá zkratka 8vb (z ital. ottava bassa) zapisovaná pod notovou osnovou.

Music-quindicesimaalta.svg Quindicessima alta, zkratka 15ma

Pro tóny, které zní o dvě oktávy výše než v notovém zápise; opět jde zapsat pod notovou osnovu zkratku pro snížení o dvě oktávy, a to 15mb (z ital. quindicessima bassa).

Repetice a kody[editovat | editovat zdroj]

Music-repeat.svg Repetice

Opakování části skladby, sevřené pravou a obvykle i levou repeticí. Pokud levá repetice není zapsána, opakuje se od začátku skladby či od nejbližší dvojité čáry.

Music-simile.svg Simile

Označuje opakování části taktu (jedna šikmá linka), či celého taktu (dvě linky).

Music-volte.svg Prima volta, sekunda volta

Krátká část před znaménkem opakování se označí jedničkou (prima volta). Takto označená část bude po opakování vynechána a nahrazena pasáží označenou jako seconda volta (podruhé). Těchto pasáží může být i více.

Music-dacapo.svg Da capo

Označuje, že máme od značky hrát skladbu opět od začátku. Obvykle je následována slovy al fine (od začátku do slova fine a tam skončit), nebo al coda (od začátku do značky coda a potom přejít na „kodovou“ část)

Music-dalsegno.svg Dal segno

Udává, že má hráč opakovat skladbu od nejbližšího znaménka segno. Značka je vždy následnvána buď al fine, nebo al coda.

SegnoTeken.svg Segno
Coda sign.svg Coda

Označuje, že se od tohoto znaménka přechází rovnou ke koncové části, která je rovněž označená kodou. Požití je možné pouze zkrz zkratky D. S. al coda nebo D. C. al coda.

Notace specifická pro nástroj[editovat | editovat zdroj]

Smyčcové nástroje[editovat | editovat zdroj]

Music-pizzicato.svg Pizzicato levou rukou

Na smyčcovém nástroji se hraje pizzicato levou rukou; na lesní roh se nota hraje tlumená rukou zastrčenou do roztrubu; na bicí nástroje je způsob hry velmi různorodý, obvykle se hraje zavřením hi-hatu pomocí pedálu, nebo ztlumením nástroje rukou.

Music-snappizzicato.svg Bartókovo pizzicato

Nota zahraná vychýlením struny do strany a jejím následným puštěním.

Music-harmonic.svg Flažolet

Zvláštní technika hry, kdy jemným dotekem prstu na určitém místě struny je vytvářen nějaký alikvótní tón často flétnového zabarvení. Flažoletové tóny tak umožňují ozvláštňovat hru na strunné nástroje a samozřejmě zvyšují přirozenou barevnost zvuku příslušného hudebního nástroje.

Music-upbow.svg Sull'arco

Hra smyčcem nahoru.

Music-downbow.svg Giù arco

Hra smyčcem dolů.

Kytara[editovat | editovat zdroj]

Symboly prstů na kytaře, odvozené z názvů prstů ve španělštině či latině. Zapisují se kamkoli kolem noty.

Symbol Španělština Italština Latina Angličtina Francouzština Čeština
p pulgar pollice pollex thumb pouce palec
i índice indice index index index ukazováček
m medio medio media middle majeur ou médius prostředníček
a anular anulare anularis ring annulaire prsteníček
c, x, e, q meñique mignolo minimus little auriculaire malíček

Klavír[editovat | editovat zdroj]

Pedálové značky[editovat | editovat zdroj]

Podrobnější informace naleznete v článku Klavír#Pedály.
Pedal Mark 1.svg Stisknout pedál

Udává hráči, že má stisknout pravý pedál.

Music-pedalup.svg Pustit pedál

Udává hráči, že má pedál pustit.

Music-pedal.svg Určuje přesněji, kdy pravý pedál stisknout. Rovná linka značí držení pedálu stisknutého, symbol udává, že má hudebník pedál pustit a poté opět stisknout.
Mute on1.JPG Con sordino (nebo con sordini), una corda

Udává hráči, že má stisknout levý ztišovací pedál; u ostatních nástrojů nakazuje použití dusítka.

Mute off1.JPG Senza sordino (nebo senza sordini), tre corde, nebo tutte le corde

Udává hráči, že má stisknout levý ztišovací pedál; u ostatních nástrojů nařizuje vyjmutí dusítka.

Názvy rukou[editovat | editovat zdroj]

Levá ruka Pravá ruka
English l.h. r.h.
left hand right hand
German l.H. r.H.
linke Hand rechte Hand
French m.g. m.d.
main gauche main droite
Italian m.s. m.d.
mano sinistra mano destra
Spanish m.i. m.d.
mano izquierda mano derecha

Číslování prstů[editovat | editovat zdroj]

Klavír[editovat | editovat zdroj]

1, 2, 3, 4, 5 1 = palec

2 = ukazováček

3 = prostředníček

4 = prsteníček

5 = malíček

Starší názvosloví prstů (před rokem 1940) mohou uvádět následující: + jako značku pro palec, následně již čísly (1 pro ukazováček, 2 pro prostředníček, 3 pro prsteníček a 4 pro malíček)

Ostatní strunné nástroje[editovat | editovat zdroj]

(s výjimkou harfy)

0, 1, 2, 3, 4 0 = žádný prst

1 = ukazováček

2 = prostředníček

3 = prsteníček

4 = malíček

Palec se používá na cellu a kontrabase se značkou T, nebo +

Wolfgang Lackerschmid hrající na vibrafon čtyřmi paličkami

Bicí nástroje se čtyřmi paličkami[editovat | editovat zdroj]

1, 2, 3, 4 1 = levá vnější palička

2 = levá vnitřní palička

3 = pravá vnitřní palička

4 = pravá vnější palička

Někdy jsou čísla prohozená (tj. 4 pro levou vnější, 3 pro levou vnitřní atd.).

Bicí nástroje se šesti paličkami[editovat | editovat zdroj]

1, 2, 3, 4, 5, 6 Mallet identifications:

1 = levá vnější

2 = levá střední

3 = levá vnitřní

4 = pravá vnitření

5 = pravá střední

6 = pravá vnější

Také tato čísla mohou být prohozena.

Externí odkazy[editovat | editovat zdroj]

V tomto článku byl použit překlad textu z článku List of musical symbols na anglické Wikipedii.

Související články[editovat | editovat zdroj]