Seznam chráněných území v okrese Náchod

Z Wikipedie, otevřené encyklopedie
Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání

Toto je seznam chráněných území v okrese Náchod.

Kód Obrázek Typ Název Rozloha (ha) Galerie
Commons
Popis území Souřadnice
2401 Adršpašskoteplické skály NPR Adršpašsko-teplické skály &0000000000001712.0000001 712
Kategorie „Adršpašskoteplické skály“ na Wikimedia Commons
Rozlehlé skalní město budované turonskými pískovci 50°35′56″ s. š., 16°6′50″ v. d.
2404 Pramen Haničky, Babiččino údolí NPP Babiččino údolí &0000000000000334.230000334,23
Kategorie „Babiččino údolí“ na Wikimedia Commons
Ochrana přírody a krajinného rázu místa kulturně významného 50°26′12″ s. š., 16°2′35″ v. d.
2422 Borek celkový pohled PP Borek &0000000000000004.6700004,67
Kategorie „Borek (natural monument)“ na Wikimedia Commons
Geomorfologicky zajímavé území kvádrových pískovců Lysého vrchu s příkrou skalní stěnou, vysokým balvanitým osypem a na ně vázaných fragmentů specifických společenstev - reliktních borů a vegetace silikátových skal a drolin 50°35′48″ s. š., 16°9′9″ v. d.
2430 Broumovské stěny NPR Broumovské stěny &0000000000000557.390000557,39
Kategorie „Broumovské stěny“ na Wikimedia Commons
Rozsáhlé pískovcové skalní město, místy zachované smíšené porosty 50°31′58″ s. š., 16°18′31″ v. d.
62 Broumovsko CHKO Broumovsko &0000000000041000.00000041 000 Ochrana a postupná obnova hodnot krajiny, jejího vzhledu a jejích typických znaků a vytvoření a rozvíjení ekologicky optimálního systému všestranného využívání krajiny a jejích přírodních zdrojů v oblasti. K typickým znakům oblasti náleží zejména její povrchové utváření, včetně vodních ploch a toků, její rostlinstvo a volně žijící živočišstvo 50°32′50″ s. š., 16°17′28″ v. d.
5736 Pohled na lokalitu PP Březinka &0000000000000155.730000155,73
Kategorie „Březinka (natural monument)“ na Wikimedia Commons
Ochrana evropsky významných typů stanovišť: extenzivních sečených luk nížin až podhůří, bučin asociace Luzulo-Fagetum, bučin asociace Asperulo-Fagetum a smíšených jasanovo-olšových lužních lesů temperátní a boreální Evropy 50°24′54″ s. š., 16°11′21″ v. d.
2489 Dubno PR Dubno – Česká Skalice &0000000000000086.19000086,19
Kategorie „Dubno (nature reserve)“ na Wikimedia Commons
Starý dubový porost, slatinné louky a rybník 50°24′11″ s. š., 16°4′16″ v. d.
3413 Farná stráň z ptačí perspektivy PR Farní stráň &0000000000000013.69000013,69 Jedlové a klenové bučiny s typickou zvířenou a květenou, balvaniště a skalní výchozy se specifickými rostlinnými a živočišnými společenstvy 50°29′14″ s. š., 16°16′38″ v. d.
5819 Letecký pohled na les Halín a okolí PP Halín &0000000000000160.830000160,83
Kategorie „Halín“ na Wikimedia Commons
Zachování cenných biotopů, které jsou předmětem ochrany - přirozené eutrofní vodní nádrže s vegetací typu Magnopotamion nebo Hydrocharition a dubohabřiny asociace Galio-Carpinetum a vytvoření vhodných podmínek pro existenci stabilních populací kuňky ohnivé a střevíčníku pantoflíčku a dalších zvláště chráněných druhů obojživelníků, např. čolka velkého, čolka horského 50°19′19″ s. š., 16°8′13″ v. d.
176 Sluj Českých bratří PP Kočičí skály &0000000000000008.2600008,26
Kategorie „Kočičí skály“ na Wikimedia Commons
Reliéf s geomorfologicky významnými útvary, vyvinutý na kvádrových pískovcích svrchní křídy, a přírodě blízký ekosystém borů se specifickými rostlinnými i živočišnými lesními a skalními společenstvy. 50°33′53″ s. š., 16°12′41″ v. d.
199 Skalní útvar PR Křížová cesta &0000000000000013.72000013,72
Kategorie „Křížová cesta (nature reserve)“ na Wikimedia Commons
Reliéf vyvinutý na kvádrových pískovcích svrchní křídy s geomorfologicky významnými útvary, především skalní věže, soutěsky a jeskyně, a přírodě blízký ekosystém borů se specifickými rostlinnými i živočišnými lesními a skalními společenstvy 50°37′9″ s. š., 16°7′43″ v. d.
1907 PP Louky v České Čermné &0000000000000003.3000003,30 Zbytek mokřadních společenstev 50°23′44″ s. š., 16°13′42″ v. d.
3415 PP Mořská transgrese PP Mořská transgrese &0000000000000000.8500000,85
Kategorie „Mořská transgrese“ na Wikimedia Commons
Geologické vrstvy, dokládající svrchnokřídovou záplavu – transgresi moře přes sedimenty triasu, odkryté ve stěně bývalého lomu a rostlinná i živočišná společenstva přírodě blízkého lesa na suťovém svahu 50°35′58″ s. š., 16°12′27″ v. d.
293 Ostaš PR Ostaš &0000000000000030.30000030,30
Kategorie „Ostaš“ na Wikimedia Commons
Geomorfologicky cenné území v kvádrových pískovcích svrchní křídy s přírodovědně významnými formami pískovcového reliéfu 50°33′32″ s. š., 16°12′22″ v. d.
1895 Peklo u Nového Města nad Metují PR Peklo u Nového Města nad Metují &0000000000000319.890000319,89
Kategorie „Peklo u Nového Města nad Metují (nature reserve)“ na Wikimedia Commons
Zachování přirozených a polopřirozených lesních, skalních a vodních společenstev, především společenstev květnatých bučin, bikových bučin, suťových lesů 50°22′43″ s. š., 16°12′16″ v. d.
3414 PP Pískovcové sloupky PP Pískovcové sloupky &0000000000000000.6300000,63
Kategorie „Pískovcové sloupky“ na Wikimedia Commons
Přírodními procesy vymodelované skalní sloupky tvaru přesýpacích hodin ve stěně umělého odkryvu, geomorfologicky pozoruhodný suťový svah se skalními výchozy, rostlinná i živočišná společenstva přírodě blízkého lesa a skal, populace lilie zlatohlavé 50°32′53″ s. š., 16°10′48″ v. d.
5968 PP Pod Rýzmburkem v lednu 2019 PP Pod Rýzmburkem &0000000000000000.8700000,87
Kategorie „Pod Rýzmburkem“ na Wikimedia Commons
Ochrana a stabilizace populace čolka velkého (Triturus cristatus) a dalších zvláště chráněných druhů obojživelníků (kuňka ohnivá, čolek obecný) 50°25′55″ s. š., 16°2′48″ v. d.
5325 Polické stěny, cesta k Suchému Dolu NPP Polické stěny &0000000000000685.710000685,71
Kategorie „Polické stěny“ na Wikimedia Commons
Geomorfologicky ojedinělý útvar Polických stěn tvořený formami pseudokrasového reliéfu v kvádrových pískovcích svrchní křídy 50°33′52″ s. š., 16°17′29″ v. d.
1716 Popis obrazku PP Rašelina &0000000000000003.6500003,65
Kategorie „Rašelina (natural monument)“ na Wikimedia Commons
Zbytek podhorské rašelinné louky s významnou květenou 50°22′38″ s. š., 16°16′13″ v. d.
5724 Řeka Metuje PP Stará Metuje &0000000000000021.84000021,84
Kategorie „Stará Metuje“ na Wikimedia Commons
populace klínatky rohaté včetně jejího biotopu 50°20′33″ s. š., 15°57′43″ v. d.
5318 Pohled na lokalitu PP Šafránová stráň &0000000000000000.2300000,23
Kategorie „Šafránová stráň“ na Wikimedia Commons
Populace silně ohroženého šafránu bělokvětého na druhově bohaté svahové louce 50°32′32″ s. š., 16°16′40″ v. d.
1715 Stromy na lokalitě v létě PR Šestajovická stráň &0000000000000013.53000013,53
Kategorie „Šestajovická stráň“ na Wikimedia Commons
Dubohabrový háj s bohatou květenou 50°20′4″ s. š., 16°1′37″ v. d.
1714 Meandry Dědiny PR Zbytka &0000000000000079.42000079,42
Kategorie „Přírodní rezervace Zbytka“ na Wikimedia Commons
Zachování ekosystému lužního lesa, slatin a luk na náplavech Zlatého potoka s výskytem zvláště chráněných druhů rostlin a živočichů 50°17′46″ s. š., 16°3′44″ v. d.
2931 Ražená chodba v dělostřelecké tvrzi Dobrošov EVL Pevnost Dobrošov &0000000000000002.0000002
Kategorie „Dobrošov (fortress)“ na Wikimedia Commons
Lokalita netopýra brvitého (Myotis emarginatus), netopýra velkého (Myotis myotis) a vrápence malého (Rhinolophus hipposideros) 50°24′9″ s. š., 16°12′9″ v. d.
2911 Pevnost Josefov EVL Josefov - pevnost &0000000000000041.40000041,4
Kategorie „Fortress Josefov“ na Wikimedia Commons
Lokalita vrápence malého (Rhinolophus hipposideros) 50°20′21″ s. š., 15°55′47″ v. d.

Reference[editovat | editovat zdroj]

  • Data v tabulce byla převzata z databáze AOPK ČR.