Přeskočit na obsah

Rejstřík informací o výsledcích

Z Wikipedie, otevřené encyklopedie

Rejstřík informací o výsledcích (RIV) je jednou ze čtyř vzájemně provázaných částí informačního systému výzkumu, vývoje a inovací (IS VaVaI) provozovaného v souladu se zákonem č. 130/2002 Sb., o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací z veřejných prostředků a o změně některých souvisejících zákonů.

Legislativa[editovat | editovat zdroj]

 • Zákon č. 130/2002 Sb., o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací z veřejných prostředků a o změně některých souvisejících zákonů (dálen jen zákon)
 • Nařízení vlády č. 397/2009, o informačním systému výzkumu, experimentálního vývoje a inovací ze dne 19. října 2009

Databáze RIV[editovat | editovat zdroj]

 • RIV obsahuje zejména údaje určující výsledek a projekt, jehož řešením výsledek vznikl nebo zdroj prostředků, ze kterých byl podporován, příjemce, autory výsledku, název výsledku a jeho popis, rok uplatnění výsledku a stupeň důvěrnosti údajů.
 • Obsah údajů RIV je stanoven prováděcím právním předpisem Nařízením vlády č. 397/2009, o informačním systému výzkumu, experimentálního vývoje a inovací ze dne 19. října 2009.
 • Databáze RIV slouží:
  • Pro účely hodnocení výsledků účelově a institucionálně podporovaného výzkumu, experimentálního vývoje a inovací a pro informování vědecké a ostatní veřejnosti o výsledcích výzkumu, experimentálního vývoje a inovací podporované z veřejných prostředků,
  • Poskytovatelům k získávání informací o tom, jak aktivní jsou řešitelé projektů, které poskytovatelé financují.
 • Údaje jsou aktualizovány minimálně jednou ročně.

Předávání údajů do RIV[editovat | editovat zdroj]

 • Podle ustanovení § 12 odst. 1 zákona je podpora výzkumu, vývoje a inovací z veřejných prostředků poskytována za podmínky zveřejňování pravdivých a včasných informací příjemcem i poskytovatelem o prováděném výzkumu a vývoji a jeho výsledcích prostřednictvím IS VaVaI.
 • Do RIV jsou předávány údaje o všech výsledcích výzkumu, experimentálního vývoje a inovací, jež vznikly řešením výzkumných aktivit s poskytnutou podporou nebo bez poskytnuté podpory podle zákona.
 • Výsledky dosažené řešením výzkumných aktivit, které nevznikly s poskytnutou účelovou nebo institucionální podporou mohou předávat pouze výzkumné organizace, a to prostřednictvím toho poskytovatele, který této organizaci poskytuje institucionální podporu podle § 4 odst. 2 písm. a) zákona. Výzkumnou organizací se rozumí právnická osoba, organizační složka státu nebo organizační jednotka ministerstva, zabývající se výzkumem a vývojem v souladu s § 2 odst. 2 písm. d) zákona.
 • Údaje o výsledcích projektů nebo dalších aktivit výzkumu, vývoje a inovací, které vznikly s poskytnutou účelovou nebo institucionální podporou podle zákona, předává příjemce prostřednictvím toho poskytovatele, který podporu na danou aktivitu výzkumu, vývoje a inovací poskytnul.
 • Poskytovatel předává údaje do RIV prostřednictvím provozovatele ve formě stanovené zákonem a nařízením vlády a podle aktuálních zásad, které provozovatel zveřejňuje na internetových stránkách Rady pro výzkum, vývoj a inovace (RVVI). Poskytovatel je zodpovědný za tyto předávané údaje do RIV.
 • Provozovatel zařadí předané údaje do RIV po provedení kontroly údajů v termínech stanovených v § 31 odst. 8 zákona a oznámí tuto skutečnost poskytovateli v zákonem stanovené lhůtě.
 • V případě, že jsou do RIV předány údaje, které neodpovídají definici datových prvků, provozovatel je ze systému odstraní a na tuto skutečnost upozorní RVVI. Pokud se jedná o údaje, které mohou ovlivnit výši podpory, RVVI v souladu s § 14 odst. 5 zákona sníží návrh výdajů na výzkum, vývoj a inovace na následující pětileté období pro příslušného poskytovatele. Dodatečně snížit objem podpory je provozovatel oprávněn také v případě zjištění porušení ustanovení § 12 zákona.

Předávání fyzických dokumentů[editovat | editovat zdroj]

 • Dle Metodiky, strana 12, kapitola VI., platí: „Hodnotit se budou pouze publikace, které jsou k dispozici v Národní knihovně (NK). V případě zahraničních vydavatelství je předkladatel do NK dodá na vlastní náklady."
 • „Rivovské“ hodnocení článků v časopisech naopak nezakládá jejich odevzdávání do NK; je podmíněno pravidly RIV, týkajícími se uvádění časopisů ve vybraných databázích jako Web of Science, SCOPUS, ERIH resp. v Seznamu recenzovaných neimpaktovaných časopisů (periodik) vydávaných v České republice.

Základní pojmy vymezené pro účely popisu údajů RIV[editovat | editovat zdroj]

CEA: Centrální evidence aktivit výzkumu, experimentálního vývoje a inovací

Výzkumná aktivita:

 • Činnost, na kterou byla poskytnuta podpora podle zákona, případně činnost ve výzkumu, experimentálním vývoji a inovacích, při které bylo dosaženo výsledku a na kterou nebyla poskytnuta podpora podle zákona.

Poskytovatel:

 • Organizační složka státu nebo územní samosprávný celek, který rozhoduje o poskytnutí podpory a který tuto podporu poskytuje. Poskytovatel je rovněž dodavatelem dodávky dat obsahujících výsledky vzniklé řešením výzkumných aktivit do RIV.

Příjemce:

 • Uchazeč, v jehož prospěch bylo o poskytnutí podpory poskytovatelem rozhodnuto, organizační složka státu nebo organizační jednotka Ministerstva obrany České republiky nebo Ministerstva vnitra České republiky (dále jen „organizační jednotka ministerstva“) zabývající se výzkumem a experimentálním vývojem, dále právnická nebo fyzická osoba, v jejíž prospěch bylo o poskytnutí podpory poskytovatelem rozhodnuto.

Další účastník:

 • Organizační složka státu nebo organizační jednotka ministerstva, zabývající se výzkumem a vývojem, dále právnická osoba nebo fyzická osoba, jejíž účast na projektu je vymezena v návrhu projektu a s níž příjemce uzavřel smlouvu o účasti na řešení projektu.

Předkladatel:

 • Příjemce nebo další účastník předkládající výsledky v dodávce dat. Předkladatelem je i výzkumná organizace, která předává do RIV výsledky dosažené řešením výzkumných aktivit bez poskytnuté podpory podle zákona. Údaje o výsledku předkládá skutečný vlastník práv k výsledkům z činnosti ve výzkumu, vývoji a inovacích.

Výzkumná organizace:

 • Právnická osoba, organizační složka státu nebo organizační jednotka ministerstva, která je definována podle § 2 odst. 2 písm. d) zákona.

Výsledek:

 • Uplatněný výsledek výzkumu, experimentálního vývoje a inovací podle § 2 odst. 2 písm. k) zákona. Uplatněním výsledku se rozumí jeho zveřejnění, nebo ochrana podle zvláštních právních předpisů nebo jeho realizace (např. publikování, udělení patentového spisu, uvedení do poloprovozu atd.).

Domácí tvůrce:

 • Je tvůrce, který výsledku dosáhl v rámci pracovněprávního vztahu (pracovní poměr-závislá činnost, dohoda o pracovní činnosti, dohoda o provedení práce) k předkladateli, tj. k subjektu, který předkládá výsledek, případně k organizační jednotce subjektu, která předkládá výsledek. Pracovně právní vztah se musí vztahovat k aktivitě výzkumu na základě které výsledek vznikl. Pro zařazení tvůrce výsledku mezi domácí tvůrce je rozhodující, zda tento pracovně právní nebo studijní vztah trval v době vytvoření výsledku, nikoli rok uplatnění. Domácím tvůrcem je i student v doktorském nebo magisterském studijním programu akreditovaném u příslušného předkladatele.

Garant výsledku:

 • Jeden z tvůrců výsledku určený autorským kolektivem, který odpovídá za daný datový výstup týkající se předávaných údajů o výsledku. U publikačního výsledku se jedná o autora, který komunikuje s redakcí časopisu nebo nakladatelstvím. U výsledků projektů a výzkumných záměrů se obvykle jedná o řešitele odpovědného příjemci za řešení příslušného projektu nebo výzkumného záměru. Garant je odpovědný za předání shodných údajů o výsledcích všemi předkladateli. U výsledku, na jehož tvorbě se podílel příjemce i další účastník, nemusí být garant domácím tvůrcem.

Zveřejnitelný údaj:

 • Údaj, který není osobním údajem a je údajem, který nepodléhá ochraně podle zvláštních právních předpisů, není obchodním tajemstvím a lze jej v souladu se zvláštními právními předpisy poskytnout do veřejně přístupných informačních systémů vč. mezinárodních.

Tvůrce:

 • Autor, původce nebo jiná fyzická osoba podílející se na dosažení výsledku a mající obdobná práva k výsledku.

Provozovatel:

Dodávka dat:

 • Předávaný soubor údajů.

Popis veřejně přístupných údajů v datové oblasti RIV[editovat | editovat zdroj]

Na internetových stránkách www.vyzkum.cz jsou zobrazovány pouze ty údaje IS VaVaI, které jsou dodavateli údajů (poskytovateli) označeny jako "veřejné", podle Nařízení vlády č. 397/2009 Sb., o informačním systému výzkumu, experimentálního vývoje a inovací.

Hlavní údaje o výsledku:

 • identifikační kód výsledku a jeho název v jazyce, v němž byl výsledek zveřejněn a v anglickém jazyce
 • druh výsledku
 • obor výsledku
 • údaje o roku uplatnění výsledku
 • rok předání výsledku do RIV
 • stupeň důvěrnosti údajů

Tvůrci výsledku:

 • celkový počet autorů (tvůrců) podílejících se na dosažení výsledku
 • počet domácích tvůrců, kteří byli v pracovněprávním nebo obdobném vztahu k příjemci
 • jména, příjmení a rodná čísla tvůrců

Údaje blíže určující výsledek:

 • popis výsledku v původním jazyce výsledku a v anglickém jazyce
 • klíčová slova
 • identifikační kód projektu, jehož řešením výsledek vznikl nebo informaci, že se jedná o výsledek dosažený převážně v rámci:
  • podpory specifického vysokoškolského výzkumu,
  • institucionální podpory výzkumných organizací,
  • podpory na mezinárodní spolupráci České republiky,
  • v rámci činností výzkumu, vývoje a inovací bez poskytnuté podpory
 • další údaje vztahující se k výsledku

Základní údaje o příjemci:

 • obchodní firma nebo název, popřípadě jméno a příjmení fyzické osoby, nebo označení organizační složky státu nebo územního samosprávného celku
 • identifikační číslo
 • kód a název organizační jednotky (fakulta, ústav, apod.)
 • právní forma
 • sídlo, popřípadě místo pobytu a místo podnikání
 • adresa ve veřejné informační síti a adresa elektronické pošty
 • údaje stanovené správcem jednoznačně identifikující předávaný soubor údajů

Externí odkazy[editovat | editovat zdroj]

 1. Vyhledávání ve veřejně přístupných údajích IS VaVaI
 2. www.vyzkum.cz
 3. Zákon č. 130/2002 Sb., o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací z veřejných prostředků a o změně některých souvisejících zákonů
 4. Nařízení vlády č. 397/2009, o informačním systému výzkumu, experimentálního vývoje a inovací ze dne 19. října 2009
 5. Zařazování zahraničních dokumentů pro hodnocení výsledků výzkumných organizací do fondů Národní knihovny