Světelné znečištění

Z Wikipedie, otevřené encyklopedie
Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání
Osvětlené nebe v nočním Ciudad de México
Osvětlené nebe v nočním Los Angeles

Světelné znečištění (alternativní označení rušivé světlo, vizte odstavec níže, popisující spor ohledně vhodného označení jevu) je v obecnějším smyslu jakékoli člověkem vytvořené světlo s nežádoucími vedlejšími účinky (oslnění, pronikání světla do příbytků, osvětlování toho, co není žádoucí atd.); specificky se toto označení používá pro rozptyl světla zejména v rozsáhlejších městských aglomeracích ze svítidel veřejného osvětlení, intenzivního nasvícení reklamních ploch, nešetrného architektonického osvětlení, velkých sportovišť, parkovišť, v menší míře i světlem unikajícím z budov a dalších zdrojů světla.

Částečně je lze omezit kvalifikovaným návrhem osvětlovacích soustav tak, aby světlo co nejméně unikalo do prostoru. Světlo se však odráží k obloze i od osvětlovaných objektů (terénu vozovek), čemuž v principu zabránit nejde.

Zejména v masmédiích se používá termín světelné znečištění (odpovídající anglickému light pollution). Někteří lidé považují toto označení za nepřesné a zavádějící [1], neboť ve svém obvyklém významu slovo znečištění popisuje stav, kdy na něčem (nebo v něčem) zůstává cizorodá látka i poté, co přestane působit zdroj znečištění, což není případ světla. Termín světelné znečištění je však rozšířený a objevuje se i v českém právu.

Světelný smog[editovat | editovat zdroj]

Složenina satelitních snímků, která ukazuje světlo z osvětlení měst unikající do okolí.

Jako světelný smog se populárně označuje rušivé osvětlení nočního nebe způsobené rozptylem světla v ovzduší (na molekulách plynů, či částicích přirozeného původu i těch pocházejících z lidských aktivit). Tento stav má vliv na volně žijící živočichy, zejména na hmyz, ptáky a noční lovce. Ovlivňuje ale i rostliny, které například reagují na příchod jara i o týden dříve.[2] Prosvětlená noční obloha také omezuje některá astronomická pozorování.

Světelné znečištění v právu evropských zemí[editovat | editovat zdroj]

V polovině roku 2008 bylo světelné znečištění regulováno zákonem v italské oblasti Lombardie a legislativním aktem ve Slovinsku, o legislativním omezení tohoto jevu se diskutuje v 9 evropských zemích.[3]

Světelné znečištění v českém právu[editovat | editovat zdroj]

Původní verze zákona o ochraně ovzduší (číslo 86/2002 Sb.[4]) účinná od 1. června 2002 v § 2 odst. 1 písm. r) definovala, že se pro účely zákona rozumí světelným znečištěním „…každá forma osvětlení umělým světlem, které je rozptýleno mimo oblasti, do kterých je určeno, zejména pak míří-li nad hladinu obzoru.“

Ve znění novelizujícího zákona č. 92/2004 Sb.[5] s účinností od 3. března 2004 (den vyhlášení zákona) se světelným znečištěním rozumí „viditelné záření umělých zdrojů světla, které může obtěžovat osoby nebo zvířata, způsobovat jim zdravotní újmu nebo narušovat některé činnosti a vychází z umístění těchto zdrojů ve vnějším ovzduší nebo ze zdrojů světla, jejichž záření je do vnějšího ovzduší účelově směrováno,“

Podle § 3 odst. 10 původního znění zákona od 1. června 2002 platilo: „Při činnostech v místech a prostorech stanovených prováděcím právním předpisem je každý povinen plnit nařízení orgánu obce a v souladu s ním provádět opatření k zamezení výskytu světelného znečištění ovzduší.“, podle odst. 12 „Prováděcí právní předpis stanoví místa a prostory, kde nesmí docházet k výskytu světelného znečištění, činnosti, na které se vztahuje povinnost podle odstavce 10, opatření ke snižování nebo předcházení výskytu světelného znečištění a limity stanovující horní mez světelného znečištění.“ Podle původního § 50 odst. 1 písm. k) platilo, že obec s rozšířenou působností „vydává nařízení, jímž může na svém území stanovit opatření podle § 3 odst. 10 ke snižování nebo předcházení výskytu světelného znečištění ovzduší.“ Všechna tato ustanovení byla zrušena novelizujícím zákonem č. 92/2004 Sb.[5] s účinností od 3. března 2004 (den vyhlášení zákona).

Od 3. března 2004 podle zákonem č. 92/2004 Sb. novelizovaného znění § 50 odst. 3 „Obec může obecně závaznou vyhláškou zakázat promítání světelných reklam a efektů na oblohu a zakázat používání laserové techniky při kulturních akcích.“ Regulace byla tedy výrazně zmenšena a přešla z přenesené působnosti do samostatné působností obcí. Ustanovení z § 3 byla vypuštěna.

Od 1. října 2005 (den vyhlášení zákona č. 385/2005 Sb.[6]) podle novelizovaného znění § 50 odst. 3 písm. c) může obec obecně závaznou vyhláškou „v oblasti opatření proti světelnému znečištění regulovat promítání světelných reklam a efektů na oblohu.“ Možnost regulace tedy byla ještě dále omezena.

Úplné znění zákona č. 86/2002 Sb. bylo vyhlášeno pod číslem číslo 472/2005 Sb.[7].

Současná verze zákona č. 201/2012 Sb. s účinností od 1. září 2012 již o světelném znečištění nehovoří, po deseti letech bylo ze zákona zcela vypuštěno.

Namísto české legislativy je pojem "světelné znečištění" od roku 2009 zakotven v právu Evropské unie, konkrétně pak v Nařízení Komise (ES) č. 245/2009, které má vyšší právní sílu jak české zákony[8], a je přímo účinné ve všech státech Evropské Unie[9]. Světelným znečištěním se "rozumí souhrn všech nepříznivých dopadů umělého světla na životní prostředí, včetně vlivu rušivého světla".[10] Předmětné Nařízení pak v Tabulce 25 stanovuje "orientační hodnoty maximálního podílu světelného toku, který je vyzařován nad vodorovnou rovinu (ULOR), u jednotlivých silničních tříd svítidel určených pro veřejné osvětlení" s tím, že "v oblastech, kde hrozí světelné znečištění, není maximální podíl světla dosahujícího nad horizont u všech silničních tříd a světelných výkonů vyšší než 1 %".[11]

Na území Česka je nejtmavší obloha nad odlehlými částmi národního parku Šumava a jižní částí Novohradských hor.[12] Existují také několik oblastí s nejpříznivějšími podmínkami pro pozorování hvězd a s ochranou světelného znečištění – Jizerka v Jizerských horách, Manětínská oblast tmavé oblohy[13] a Beskydská oblast.[14]

Před světelným znečištěním se dá bránit prostřednictvím Stavebního úřadu nebo Veřejného ochránce práv.[15]

Světelné znečištění na obloze[editovat | editovat zdroj]

Termín světelné znečištění oblohy se začíná používat i v souvislosti s družicemi – resp. se světlem odraženým od vzrůstajícího počtu družic obíhající Zemi. Po vypuštění 60 družic SpaceX v lednu 2020 v rámci projektu Starlink hodlá Elon Musk jejich počet zvýšit nejdříve na 1584, následně na 12 tisíc do roku 2022 a poté 42 tisíc.[16] Britská společnost OneWeb chce na orbit dostat 650 družic s výhledem zvýšit jejich počet na 2 tisíce. Amazon Jeffa Bezose, v konstelaci nazvané Kuiper, chce nejdříve 3200 malých družic následované dalšími 50 tisíci.[17] Zejména nějaký čas před východem a po západu slunce, stejně jako v menší míře během dne, tyto družice při průletu nad horizontem odrážejí sluneční záření na zem a jsou viditelné pouhým okem. Zatímco nárůst dopadajícího světla nebude značný v porovnání se světelným znečištěním z měst, problém to již nyní způsobuje astronomům, kdy průlet jakékoli z těchto družic před úsekem oblohy, již pozorují, znamená ztrátu dat v a kolem trajektorie družice.[18]

Snížení světelného znečištění[editovat | editovat zdroj]

Snížení světelného znečištění se dá provést několika způsoby, jako například snížení jasu světel, snížení oslnění od světla a jeho intenzity či zrušení zbytečného osvětlení. Příkladem řešení je vhodné nastavení systému veřejného osvětlení. Například v obci Jesenice u Prahy funguje inteligentní osvětlení, které v nočních hodinách svítí pouze na 20 % a naplno se rozsvítí, když po ulici někdo jde.[19] Lampy také filtrují modré světlo, aby svítily žlutě. Modré světlo totiž mate živočichy k probuzení, jelikož jim dává signál, že je zrovna den.[20]

Světelné znečištění v programech politických stran a v komunální politice[editovat | editovat zdroj]

 • Strana zelených – zmínka o potřebě regulovat světelné znečištění ve volebním programu pro volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR v roce 2009[21] a 2010[22] i v programu pro pražské komunální volby ve stejném roce.[23]
 • Hnutí ANO – světelné znečištění si jako jednu z hlavních ekologických tezí volebního programu do komunálních voleb 2014 vybrala oblastní organizace ANO v Opavě.[24]
 • Jako první v Česku deklarovalo omezování světelného znečištění statutární město Opava, které jej zahrnulo do programového prohlášení Rady města v březnu 2015.[1]
 • Česká pirátská strana – má hospodárné a efektivní svícení zakotveno ve svém komunálním programu.[25]

Odkazy[editovat | editovat zdroj]

Související články[editovat | editovat zdroj]

Reference[editovat | editovat zdroj]

 1. Archivovaná kopie. www.darksky.cz [online]. [cit. 2006-01-29]. Dostupné v archivu pořízeném dne 2006-06-19. 
 2. http://phys.org/news/2016-06-night-time-pollution-early.html - Night-time light pollution causes spring to come early
 3. http://www.asu.cas.cz/svetelne-znecisteni
 4. Archivovaná kopie. aplikace.mvcr.cz [online]. [cit. 24-05-2010]. Dostupné v archivu pořízeném dne 24-05-2010. 
 5. a b http://aplikace.mvcr.cz/archiv2008/sbirka/2004/sb030-04.pdf[nedostupný zdroj]
 6. Archivovaná kopie. aplikace.mvcr.cz [online]. [cit. 06-03-2009]. Dostupné v archivu pořízeném dne 06-03-2009. 
 7. http://aplikace.mvcr.cz/archiv2008/sbirka/2005/sb165-05.pdf[nedostupný zdroj]
 8. Ústavní zákon č. 1/1993 Sb., Ústava České republiky, ve znění pozdějších předpisů. Kapitola čl. 10. Zákony pro lidi [online]. [cit. 2020-03-28]. Dostupné online. 
 9. Konsolidované znění Smlouvy o fungování Evropské unie [online]. [cit. 2020-03-28]. Kapitola Článek 288. Dostupné online. 
 10. Nařízení Komise (ES) č. 245/2009 ze dne 18. března 2009 , kterým se provádí směrnice Evropského parlamentu a Rady 2005/32/ES, pokud jde o požadavky na ekodesign zářivek bez integrovaného předřadníku, vysoce intenzivních výbojek a předřadníků a svítidel, jež mohou sloužit k provozu těchto zářivek a výbojek [online]. [cit. 2020-03-28]. Kapitola Příloha II, čl. 3, písm. e). Dostupné online. 
 11. Nařízení Komise (ES) č. 245/2009 ze dne 18. března 2009 , kterým se provádí směrnice Evropského parlamentu a Rady 2005/32/ES, pokud jde o požadavky na ekodesign zářivek bez integrovaného předřadníku, vysoce intenzivních výbojek a předřadníků a svítidel, jež mohou sloužit k provozu těchto zářivek a výbojek [online]. [cit. 2020-03-28]. Kapitola Příloha VII, čl. 3.1. Dostupné online. 
 12. http://svetelneznecisteni.cz/nova-mapa-umeleho-jasu-oblohy-nad-cr/
 13. https://plzen.idnes.cz/nocni-obloha-manetin-oblast-temne-oblohy-ffr-/plzen-zpravy.aspx?c=A140915_165910_plzen-zpravy_pp
 14. Jizerka - místo, kde je u nás největší "tma"
 15. Jak se bránit obtěžování světlem?
 16. SIEGEL, Ethan. Astronomers' Concerns Intensify With SpaceX's Latest Starlink Launch. Forbes [online]. [cit. 2020-04-03]. Dostupné online. (anglicky) 
 17. The Risky Rush for Mega Constellations [online]. Scientific American, 2019-10-31 [cit. 2020-04-03]. Dostupné online. 
 18. GRUSH, Loren. The true impact of SpaceX’s Starlink constellation on astronomy is coming into focus. The Verge [online]. 2020-03-24 [cit. 2020-04-03]. Dostupné online. (anglicky) 
 19. Světelné znečištění: Jak moc nás ovlivňuje a proč ho omezit?. Elektrina.cz [online]. [cit. 2019-07-29]. Dostupné online. 
 20. CHMELAŘOVÁ, Jitka. Jesenice má jako první v Evropě veřejné osvětlení šetrné k přírodě. Oficiální stránky města Jesenice [online]. 2018-05-15 [cit. 2019-07-29]. Dostupné v archivu pořízeném dne 2019-07-29. 
 21. Volební program SZ z roku 2009 - strana 40, pravý sloupec dole[nedostupný zdroj]
 22. Volební program SZ z roku 2010 - strana 48, levý sloupec dole. www.zeleni.cz [online]. [cit. 01-06-2010]. Dostupné v archivu pořízeném dne 01-06-2010. 
 23. Volební program SZ a SNK-ED pro Prahu. praha.zeleni.cz [online]. [cit. 2010-09-10]. Dostupné v archivu pořízeném dne 2010-09-18. 
 24. Archivovaná kopie. anoopava.cz [online]. [cit. 2014-06-09]. Dostupné v archivu pořízeném dne 2014-10-06. 
 25. Česká pirátská strana - volební program pro komunální volby

Externí odkazy[editovat | editovat zdroj]