Mezinárodní stupnice jaderných událostí

Z Wikipedie, otevřené encyklopedie
Mezinárodní stupnice jaderných událostí

Mezinárodní stupnice jaderných událostí (The International Nuclear Event ScaleINES) je osmistupňová škála, zavedená v roce 1990 pro posuzování poruch a havárií jaderných zařízení. Zavedly ji Mezinárodní agentura pro atomovou energii (česká zkratka MAAE, anglická zkratka IAEA) a Agentura pro jadernou energii OECD (OECD/NEA).

Stupnice INES[editovat | editovat zdroj]

Nový doplňkový výstražný symbol ionizujícího záření schválený dne 15. února 2007 Mezinárodní agenturou pro atomovou energii (IAEA) a Mezinárodní organizací pro normalizaci (ISO). Klasický žluto-černý symbol radioaktivity nahrazuje jen v určitých případech, zejména pro označení oblastí zamořených radioaktivitou.

Stupně 7 až 4 se označují jako havárie, 3 až 1 jako nehody, 0 nemá bezpečnostní význam.

Havárie[editovat | editovat zdroj]

7. Velmi těžká havárie[editovat | editovat zdroj]

Major accident, největší možná havárie

 • Únik velkého množství radioaktivních materiálů z jaderného zařízení (například z aktivní zóny energetického reaktoru) do okolí, obsahující směs radioaktivních štěpných produktů s dlouhými i krátkými poločasy rozpadu (s aktivitou přesahující 10TBq  131I nebo jiných podobně biologicky významných radionuklidů)
 • Možnost akutních zdravotních účinků; zpožděné zdravotní účinky v rozsáhlé oblasti s možností zasažení více než jedné země
 • Dlouhodobé důsledky pro životní prostředí

Příklad:

6. Těžká havárie[editovat | editovat zdroj]

Serious accident

 • Únik radioaktivních materiálů do okolí (s řádovou aktivitou 103 až 10TBq  131I nebo jiných podobně biologicky významných radionuklidů)
 • Plné uplatnění opatření pro snížení pravděpodobnosti zdravotních následků na obyvatelstvo zahrnutých v místních havarijních plánech

Příklad:

5. Havárie s rizikem vlivu na okolí[editovat | editovat zdroj]

Accident with off-site risk

 • Únik radioaktivních materiálů do okolí (s aktivitou stovek až tisíců TBq 131I nebo jiných podobně biologicky významných radionuklidů )
 • Částečné uplatnění opatření pro snížení pravděpodobnosti zdravotních následků na obyvatelstvo zahrnutých v místních havarijních plánech (např. evakuace, ukrytí)
 • Těžké poškození jaderného zařízení. Může to zahrnovat těžké poškození velké části aktivní zóny energetického reaktoru, velká havárie s kritičností, nebo velký požár či exploze uvolňující značné množství radioaktivity uvnitř zařízení

Příklady:

4. Havárie bez vážnějšího vlivu na okolí[editovat | editovat zdroj]

Accident without off-site risk

 • Únik radioaktivních materiálů do okolí s následkem dávky pro nejvíc zasaženou skupinu obyvatel v řádu několika mSv (tj. na hranici limitů pro obyvatelstvo)
 • Potřeba havarijních opatření na ochranu obyvatelstva je nepravděpodobná, s výjimkou místní kontroly potravin
 • Významné poškození zařízení (např. částečné tavení aktivní zóny v energetickém jaderném reaktoru a srovnatelné události v zařízeních bez reaktoru)
 • Ozáření jednoho nebo více zaměstnanců (řádově až jednotky Sv), s vysokou pravděpodobností rychlého úmrtí

Příklady:

Nehody[editovat | editovat zdroj]

3. Vážná nehoda[editovat | editovat zdroj]

Serious incident

 • Únik radioaktivních materiálů do okolí nad povolené limity, s následkem dávky pro nejvíc zasaženou skupinu obyvatel v řádu desetin mSv (tj. zlomky limitů pro obyvatelstvo)
 • Nejsou nutná opatření na ochranu obyvatelstva
 • Událost s důsledkem těžkého rozšíření kontaminace (několika tisíc TBq aktivity) uvnitř zařízení, způsobená selháním zařízení nebo provozní poruchou
 • Takové ozáření zaměstnanců, které by mohlo způsobit akutní zdravotní následky
 • Všechny nehody, při nichž by další porucha bezpečnostních systémů mohla vést k havarijním podmínkám nebo situace, ve které by nebyly bezpečnostní systémy schopné „zabránit havárii, pokud by nastaly určité iniciační události“.

Příklad:

2. Nehoda[editovat | editovat zdroj]

Incident

 • Technická porucha nebo odchylka s významným selháním bezpečnostních opatření, ale se zbývající dostatečnou hloubkovou ochranou k vypořádání se s dodatečnými poruchami.

To zahrnuje události, které by byly jinak klasifikovány stupněm 1, ale odhalují významné dodatečné organizační nedostatky nebo nedostatky v kultuře bezpečnosti

 • Ozáření pracovníka překračující povolený roční limit nebo událost, která vede k přítomnosti významných množství radioaktivity uvnitř zařízení v prostorách, kde to projekt nepředpokládal, a které vyžadují opatření k nápravě.

Příklad:

1. Anomálie[editovat | editovat zdroj]

Anomaly

 • Technická porucha nebo odchylka od schváleného režimu, ale se zbývající významnou hloubkovou ochranou.

K tomu může dojít v důsledku poruchy zařízení, lidské chyby nebo nedostatků postupů a mohou nastat v jakékoliv oblasti, kterou stupnice pokrývá, například provoz jaderné elektrárny, transport radioaktivního materiálu, manipulace s jaderným palivem a skladování odpadů

0. Odchylka[editovat | editovat zdroj]

Deviation, no safety relevance

 • Odchylky, kde nejsou porušeny limity a podmínky (= LaP) provozu, a které jsou bezpečně zvládnuty v souladu s příslušnými postupy

Mezi příklady patří: jednoduchá náhodná porucha v redundantním (zdvojeném) systému, odhalená v průběhu periodických kontrol nebo zkoušek, plánované rychlé odstavení reaktoru, které probíhá normálně, neúmyslná aktivace bezpečnostních systémů, bez významných následků, úniky v rámci LaP, menší rozšíření kontaminace uvnitř kontrolovaného pásma bez širších důsledků pro kulturu bezpečnosti

Reference[editovat | editovat zdroj]

 1. a b c IAEA. IAEA Update on Japan Earthquake [online]. Vídeň: IAEA, 2011-03-11 9:30 CET, rev. 2011-04-12 06:45 CET [cit. 2011-04-12]. Dostupné online. (anglicky) 
 2. Centrum Holdings. V japonské elektrárně explodují přehřáté reaktory (animace) [online]. Praha: Economia, 2011-03-15 15:20 CET [cit. 2011-03-18]. Dostupné online. 

Externí odkazy[editovat | editovat zdroj]