Žalm 23

Z Wikipedie, otevřené encyklopedie
Kniha žalmů 23: Jehova je můj Pastýř (kostel Jonstorp)

Žalm 23 ("Hospodin je můj pastýř, nebudu mít nedostatek", žalm 22 podle řeckého číslování) je jednou z básní z biblické Knihy žalmů. Popisuje dobrotivost Boha jako ochránce a pastýře. Patří k nejznámějším biblickým pasážím a nejoblíbenějším žalmům. Podle židovské tradice je jeho autorem král David, který byl v mládí sám pastýřem. Tento žalm je židy tradičně zpíván při třetím šabatovém jídlu v sobotu odpoledne a při některých dalších bohoslužbách včetně pohřebních. V křesťanské tradici je obraz Boha jako pastýře dále rozvinut a často používán - Kristus je pastýř a věřící jsou jeho ovce. Tomu odpovídá i křesťanské vnímání třiadvacátého žalmu. V pravoslaví je často součástí modliteb před eucharistií a také při zádušních obřadech. Mnoho křesťanů zná tento žalm zpaměti, je velmi často zhudebňován a je na něj mnoho odkazů v umění.

České překlady[editovat | editovat zdroj]

Nejstarší český překlad je citován podle meziřádkového českého textu v latinském tzv. Wittenberském žaltáři, který byl sepsán v 50. letech 14. století. Jednalo se o opis staršího překladu, který vznikl snad kolem roku 1300. S drobnými úpravami byl text převzat do tzv. první redakce českého biblického překladu, reprezentovaný Drážďanskou biblí (v té se vyskytuje posadil místo postavil, pokrmnú místo pokirmu, ve místo u pól, prut místo metla, připravil místo upravil atd.).[1]

Nejstarší překlad (snad kolem 1300, jistě před 1350)[editovat | editovat zdroj]

1 Hospodin opravuje mě
a ničehož mi sě nedostane.
2 Na miestě pastevném tu mě postavil,
nad vodú pokirmu vzchoval mě.
3 Duši mú obrátil,
vedl mě na stezky pravedlné pro jmě své.
4 Ač i budu choditi u pól tmě smirtedlnéj,
nezboju sě zlého, nebo ty se mnú jsi;
metla tvá i kyj tvój, ty mě utěšily jsú.
5 Upravil si přěde mnú stól proti jim, již mútie mě,
ztučnil jsi v oleji hlavu mú a čieše má zapojúcie kako přěsvětlá jest.
6 A milosirdie tvé následuje mě všecky dni života mého,
abych bydlil v domu Hospodinovu v dlúhosti dní.

Bible kralická (1582–1613)[editovat | editovat zdroj]

1 Hospodin jest můj pastýř,
nebudu míti nedostatku.
2 Na pastvách zelených pase mne,
k vodám tichým mne přivodí.
3 Duši mou občerstvuje,
vodí mne po stezkách spravedlnosti pro jméno své.
4 Byť se mi dostalo jíti přes údolí stínu smrti,
nebuduť se báti zlého, neboť ty se mnou jsi;
prut tvůj a hůl tvá, toť mne potěšuje.
5 Strojíš stůl před obličejem mým naproti mým nepřátelům,
pomazuješ olejem hlavy mé, kalich můj [naléváš], až oplývá.
6 Nadto i dobrota a milosrdenství následovati mne budou po všecky dny života mého,
a přebývati budu v domě Hospodinově za dlouhé časy.

Bible svatováclavská (1715)[editovat | editovat zdroj]

1 Pán zpravuje mne,
a ničehéhož mi se nedostávati nebude.
2 Na místě pastvy, tamť jest mne postavil.
Nad vodou občerstvení vychoval mne.
3 Duši mou obrátil.
Provedl mne po cestách spravedlnosti pro jméno své.
4 Neb i byť bych chodil u prostřed stínu smrti,
nebudu se báti zlých věcí, nebo ty se mnou jsi,
metla tvá i hůl tvá, tať sou mne potěšila.
5 Připravil si před obličejem mým stůl, proti těm, kteříž ssužují mne.
Omastil si v oleji hlavu mou, a kalich můj opojující jak znamenitý jest.
6 A milosrdenství tvé následovati mne bude po všecky dni života mého.
A abych přebýval v domě Páně na dlouhost dnův.

Kancionál[editovat | editovat zdroj]

Hospodin je můj pastýř, nic nepostrádám,

dává mi prodlévat na svěžích pastvinách,

vodí mě k vodám, kde si mohu odpočinout.

Občerstvuje mou duši,

vede mě po správných cestách

pro svoje jméno.

I kdybych šel temnotou rokle,

nezaleknu se zla, vždyť ty jsi se mnou.

Tvůj kyj a tvá hůl,

ty jsou má útěcha.

Prostíráš pro mě stůl

před zraky mých nepřátel,

hlavu mi mažeš olejem,

má číše přetéká.

Štěstí a přízeň mě provázejí

po všechny dny mého života,

přebývat smím v Hospodinově domě

na dlouhé, předlouhé časy.[2]

Žalm 23 v umění[editovat | editovat zdroj]

První čtyři verše 23. žalmu zhudebnil Antonín Dvořák v rámci písňového cyklu Biblické písně.

Odkazy[editovat | editovat zdroj]

Reference[editovat | editovat zdroj]

  1. VINTR, Josef. Die älteste tschechische Psalterübersetzung: Kritische Edition. Wien: Österreichische Akademie der Wissenschaften, 1986. S. 15, 50, 80. (německy) 
  2. 052 – Důvěra v Boha – žalm 23 (22) | Kancionál. kancional.cz [online]. [cit. 2019-04-21]. Dostupné online. 

Externí odkazy[editovat | editovat zdroj]