Podnikatelský záměr: Porovnání verzí

Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání
Odebráno 88 bajtů ,  před 3 lety
m
úroveň sekcí
(Propojení s relevantním článkem)
m (úroveň sekcí)
Termín '''podnikatelský záměr''' vychází z anglického názvu „business plan“, taktéž překládaný jako podnikatelský plán či podnikatelský projekt. Plánování je nedílnou součástí [[podnikání]], obsah podnikového plánování je možno vymezit jako proces rozvoje podniku jako celku, stejně jako jeho jednotlivých funkčních oblastí. <ref name=":0">{{Citace monografie|příjmení = Koráb|jméno = V|příjmení2 = Peterka|jméno2 = J|příjmení3 = Režňáková|jméno3 = M|titul = Podnikatelský plán|vydání = 1.|vydavatel = Computer Press|místo = Brno|rok = 2007|počet stran = 216|strany =|isbn = ISBN 978-80-251-1605-0}}</ref>
 
Může se vyskytovat v řadě forem: od základní myšlenkové u [[nezávislý profesionál|nezávislých profesionálů]] a [[živnostník]]ů až po rozsáhlou písemnou dokumentaci v případě větších [[firma|firem]]. V každém případě je ale podnikatelský záměr zacílen především na tzv. [[jádro podnikání]] neboli jeho hlavní, stěžejní činnost, případně jako hlavní argument k přesvědčení potenciálního [[investor]]a.
Zejména v případech, kdy je podnikatelský záměr spojen s velkými investicemi nebo žádostí o vnější zdroje [[úvěr]] je často vyžadována [[Studie proveditelnosti]].<ref>http://www.edotace.cz/3/0/50285/sekce/kvalita-podnikatelskeho-zameru/</ref>
 
=== Požadavky na podnikatelský záměr ===
Podnikatelský záměr by měl být napsán kvalitně v souladu s respektováním následujících náležitostí:
* stručnost a jednoduchost,
* kvalita formální stránky. <ref>{{Citace monografie|příjmení = Fotr|jméno = J|příjmení2 = Souček|jméno2 = I|titul = Podnikatelský záměr a investiční rozhodování|vydání = 1|vydavatel = Grada|místo = Praha|rok = 2005|počet stran =|strany =|isbn = 80-247-0939-2}}</ref>
 
=== Druhy podnikatelských plánů ===
V praxi existuje několik druhů podnikatelských plánů. Jednotlivé varianty se liší v hloubce vysvětlení podnikatelského záměru. K nejčastěji používaným patří Elevator pitch, Executive summary, zkrácený podnikatelský plán a plný podnikatelský plán.
'''[[Prezentace ve výtahu|Elevator pitch]]''', v překladu výtahový prodej nebo prezentace ve výtahu, se využívá v situacích, kdy podnikatel má nápad, ale chybí mu potřebný kapitál. Forma výtahové prezentace spočívá v ústním vyjádření s maximální délkou jedné minuty. Během této doby bychom měli stihnout stručně, věcně a výstižně vystihnout naše myšlenky a nápady. Používá se v situacích, kdy na nějakém místě neočekávaně zastihneme investora a chceme na něj v rychlosti udělat dojem. Další variantou zpracování je '''[[Executive Summary]]''', v překladu doslova výkonný plán či výkonný souhrn. Má písemnou formu o rozsahu maximálně dvou stran formátu A4. '''Zkrácený podnikatelský plán''' je komplexnější dokument než dva předchozí typy. Tento plán zahrnuje všechny body plného podnikatelského plánu v povrchnějším a stručnějším podání. Jednotlivým částem věnuje maximálně dva odstavce. Slouží například v situaci, kdy chceme chránit své obchodní tajemství a nemáme v úmyslu ihned vyložit všechny své karty na stůl. Poslední varianta, '''plný podnikatelský plán''', se věnuje jednotlivým bodům výrazně podrobněji. Rozsah se obvykle pohybuje mezi 15 až 20 stranami.<ref>{{Citace monografie|příjmení = Prokop|jméno = M|příjmení2 =|jméno2 =|titul = Jak napsat podnikatelský plán aneb kudy vede cesta k úspěchu|vydání = 1|vydavatel = Czech invest|místo = Praha|rok = 2005|počet stran = 98|strany =|isbn = 80-260-2064-2}}</ref>
 
=== Struktura podnikatelského plánu ===
Kvalitně vypracovaný business plán je základem budoucího úspěchu. Ani v literatuře, ani v praxi neexistuje jedna správná forma pro všechny podniky. Každý podnik si jej vytváří individuálně podle svých potřeb. Ovšem základní kostra bývá často podobná. Měla by zahrnovat následující podstatné atributy:
* titulní strana,
* přílohy (podpůrná dokumentace).
 
==== '''Titulní strana''' ====
Titulní strana identifikuje firmu. Zpravidla se zde uvádí název a sídlo společnosti, jméno podnikatele a telefonní čísla, popis společnosti a povaha podnikání, způsob financování a jeho struktura.
 
==== '''Exekutivní souhrn''' ====
Přestože exekutivní souhrn bývá v pořadí hned za úvodní stranou, obyčejně se zpracovává až po sestavení celého podnikatelského plánu, a sice v rozsahu několika stran s úkolem zajmout potencionální investory. Ve zkratce podává přehled o celém podnikatelském plánu. Investoři se na jeho základě rozhodují, jestli má vůbec cenu pokračovat s podrobnějším nastudováním plánu. Souhrn musí být stručný, výstižní, srozumitelný a především musí umět zaujmout čtenáře.
 
==== '''Analýza odvětví''' ====
Začínající podnik je potřeba zařadit do příslušného kontextu. Důležité je provést analýzu konkurenčního prostředí, kde jsou zahrnuti významní konkurenti, jejich slabé a silné stránky i možnosti jejich negativního vlivu na tržní úspěšnost podniku. Následuje podrobná analýza vývojových trendů a historických výsledků. Vhodné je začlenit do této části i přírodní faktory, politickou situaci, legislativní podmínky atd. Dále se nesmí opomenout analýza zákazníků na základě segmentace trhu.
 
==== '''Popis podniku''' ====
V tomto oddílu se uvádí podrobný popis podniku s cílem zprostředkování podrobnější představy investora o velikosti podniku a jeho záběru. Měl by obsahovat doložitelná fakta týkající se založení, strategii podniku, cíle a prostředky k jejich dosažení. Ústředními prvky této části jsou výrobky (služby), umístění a velikost podniku, organizační schéma, kancelářské zařízení a jiné technické vybavení, průprava podnikatele (znalosti, praxe).
 
==== '''Výrobní plán''' ====
Jestliže je podnik výrobního charakteru, tak potřebuje plán zachycující celý výrobní proces. Pokud celou výrobu bude zajišťovat podnikatel, uvede popis používaných strojů, zařízení, materiálů a jejich dodavatelů. Nejedná-li se o výrobní podnik, tato část se nazývá obchodní plán a obsahuje informace o nákupu zboží a služeb, skladovacích prostorách. 
 
==== '''Marketingový plán''' ====
Marketingovému plánu věnují investoři zvýšenou pozornost, protože dobrá marketingová koncepce z velké části ovlivňuje budoucí úspěch podnikatelského záměru. Objasňuje způsob distribuce, oceňování a propagaci výrobků či služeb.
 
==== '''Organizační plán''' ====
Podstatu organizačního plánu tvoří organizační struktura podniku. Uvádí klíčové vedoucí pracovníky podniku, jejich vzdělání a praktické zkušenosti. Je určena nadřazenost a podřízenost vedoucích. Dále je v této části popsána forma vlastnictví podniku. Pokud se jedná o obchodní společnost, musí je detailněji rozvést informace o managementu a o obchodních podílech v souladu s příslušnou právní normou.
 
==== '''Hodnocení rizik''' ====
Každý podnikatel si musí být vědom existence rizik, které jsou s podnikáním spojeny. Je potřeba popsat a následně analyzovat největší rizika a připravit alternativní strategii pro jejich minimalizaci. Zařazením této kapitoly do plánu signalizujeme, že jsme si vědomi rizik a jsme připraveni na tato rizika reagovat.
 
==== '''Finanční plán''' ====
Finanční plán hraje velmi důležitou roli v rámci celého podnikatelského plánu. Díky němu můžeme zjistit, nakolik je ekonomicky reálný podnikatelský plán jako celek.<ref name=":0" />
 
Finanční plán doplňuje návrh na financování projektu. Zdroje financování podnikatelské činnosti mohou být dvojího typu:
* ''vlastní zdroje financování'' – vklady vlastníků, [[Zisk a ztráta|zisk]], [[Odpis|odpisy]];
* ''cizí zdroje financování'' – [[Úvěr|úvěry]], [[Dluhopis|dluhopisy]], [[leasing]], rizikový kapitál, atd.<ref>{{Citace monografie|příjmení = Veber|jméno = J|příjmení2 = Srpová|jméno2 = J|titul = Podnikání malé a střední firmy|vydání = 3.|vydavatel = Grada|místo = Praha|rok = 2012|počet stran = 332|strany =|isbn = 978-80-247-4520-6}}</ref>
 
==== '''Přílohy (podpůrná dokumentace)''' ====
Rozsah příloh je u jednotlivých podniků individuální a může činit i přes padesát stran. Přílohy obsahují informativní materiály, které nelze začlenit do textu podnikatelského plánu, nýbrž by na ně měly být v textu odkazy. Do příloh zařazujeme například životopisy klíčových osobností, výpis z obchodního rejstříku, analýzu trhu či důležité smlouvy.<ref name=":0" />
 
== Reference ==
<references />
 
[[Kategorie:Management]]

Navigační menu