Rozvaha

Z Wikipedie, otevřené encyklopedie
Skočit na: Navigace, Hledání
Rozvaha banky z roku 1906 (anglicky)
Tento článek pojednává o základním výkazu účetní uzávěrky. O rozvaze jako lidské vlastnosti pojednává článek rozvážnost.

Rozvaha (zastarale bilance) je jeden ze základních výkazů účetní závěrky. Tento finanční výkaz podává přehled o majetku podniku (aktivech) a zdrojích jeho krytí (pasivech) v peněžním vyjádření k určitému datu (rozvahovému dni) a umožňuje tak posoudit finanční postavení podniku. Rozvaha se proto také někdy nazývá výkazem o finanční pozici.

Na rozdíl od jiných účetních výkazů (například výkazu zisku a ztráty), které zobrazují hodnoty platné za určité období (tokové veličiny), zobrazuje rozvaha hodnoty platné k určitému okamžiku (stavové veličiny).

Formálně správně sestavená rozvaha musí splňovat základní bilanční rovnici – tzn. součet aktiv se musí rovnat součtu pasiv.

Obsah, rozsah a formu rozvahy určují účetní standardy, podle kterých se výkaz sestavuje (a podle kterých se většinou vede i celé účetnictví).

Struktura rozvahy[editovat | editovat zdroj]

Aktiva a pasiva se v rozvaze uvádějí buď vodorovně ve dvou sloupcích (tzv. T-forma), kdy jsou aktiva uvedena na levé straně a pasiva na pravé, nebo svisle, kdy jsou položky uvedeny jednoduše pod sebou.

Struktura a názvy položek rozvahy závisí na druhu společnosti a zemi, ve které působí. Například pro státní a veřejně prospěšné podniky jsou aplikována jiná pravidla než pro ostatní soukromé společnosti.

Níže jsou uvedeny základní položky, které rozvaha podnikatelských subjektů obsahuje[1][2]:

Aktiva[editovat | editovat zdroj]

Dlouhodobý majetek

 1. Dlouhodobý hmotný majetek
 2. Dlouhodobý nehmotný majetek
 3. Dlouhodobý finanční majetek

Oběžná aktiva

 1. Zásoby
 2. Pohledávky
 3. Dohadné účty aktivní a časové rozlišení aktivní
 4. Peněžní prostředky

Pasiva[editovat | editovat zdroj]

Vlastní kapitál

 1. Základní kapitál
 2. Fondy ze zisku
 3. Výsledek hospodaření minulých let
 4. Výsledek hospodaření běžného účetního období

Cizí zdroje

 1. Rezervy
 2. Dlouhodobé závazky
 3. Krátkodobé závazky
 4. Dohadné účty pasivní a časové rozlišení pasivní

Druhy rozvahy[editovat | editovat zdroj]

 • řádná
 • mimořádná
 • mezitimní
 • počáteční
 • konečná
 • zahajovací (sestavuje se při vzniku podniku)
 • srovnávací (používá se při finanční analýze)

Reference[editovat | editovat zdroj]

 1. „Struktura rozvahy podle mezinárodního účetního standardu IAS 1“. Rada pro mezinárodní účetní standardy (IASB). Dostupný 16.září 2011.
 2. „Struktura rozvahy podle Přílohy č.1 Vyhlášky č. 500/2002 Sb.“ Ministerstvo financí ČR. Dostupný 16.září 2011.