Výkaz zisku a ztráty

Z Wikipedie, otevřené encyklopedie
Skočit na: Navigace, Hledání

Výkaz zisku a ztráty (někdy zkráceně výsledovka) ukazuje, jakého hospodářského výsledku společnost dosáhla za sledované a minulé období. Výkaz zisku a ztrát je podle zákona o účetnictví povinnou součástí účetní závěrky.

Forma výkazu zisku a ztráty je v ČR upravena, používá se buď ve zkrácené nebo plné verzi. Zájemce z ní získá základní přehled o hospodaření společnosti, velikosti tržeb, nákladů v základním členění (materiálové, mzdové, odpisy…) a výši zisku.

Pro získání detailnějšího přehledu o hospodaření společnosti je vhodné si prostudovat i výroční zprávu a přílohu k účetní závěrce, kde bývají uvedeny další doplňující informace.

Jestliže rozvaha je statická a zachycuje aktiva a pasiva v daném okamžiku sestavování rozvahy, tak výkaz zisků a ztrát se vztahuje vždy k určitému časovému intervalu. Struktura výkazu zisků a ztrát se dá popsat následovně:

+ tržby za prodej zboží
− náklady na prodané zboží
= obchodní marže
+ výnosy z finančních činností
− náklady na finanční činnost
= finanční výsledek hospodaření
+ tržby z prodeje vlastních výrobků a služeb
− náklady související s provozní činností
= provozní výsledek hospodaření
− daň z příjmu za běžnou činnost
= výsledek hospodaření za běžnou činnost
+ mimořádné výnosy
− mimořádné náklady
− daň z příjmů z mimořádné činnosti
= mimořádný výsledek hospodaření

Zisk měří rozsah, v jakém výnosy překročily v účetním období náklady vynaložené na tvorbu příjmu. Základní funkcí výsledovky je zjistit hospodářský výsledek běžného účetního období ve struktuře výnosů a nákladů, ale je také podkladem pro hodnocení ziskovosti vložených prostředků. Výsledovka se obvykle dělí na dva segmenty, a to na provozní a neprovozní. Provozní segment odráží výsledky hlavních, dlouhotrvajících činností společnosti. Neprovozní část sumarizuje účetní výsledky všech ostatních aktivit.