Přehled o peněžních tocích

Z Wikipedie, otevřené encyklopedie
Skočit na: Navigace, Hledání

Přehled o peněžních tocích (anglicky Cash flow statement) je ve finančním účetnictví finanční výkaz, který zobrazuje změny (toky) peněžních prostředků podniku. Výkaz ukazuje jak změny v rozvaze a hodnoty ve výkazu zisku a ztráty ovlivňují peněžní prostředky, přičemž dělí toky peněžních prostředků na toky peněžních prostředků z provozní, investiční a finanční činnosti podniku.

Obsah, rozsah a formu přehledu o peněžních tocích určují účetní standardy, podle kterých se výkaz sestavuje. V Mezinárodních standardech účetního výkaznictví se výkazem zabývá standard číslo 7 (IAS 7) . V českých účetních standardech pak standard číslo 023 a paragrafy 40 až 43 vyhlášky č. 500/2002 Sb.

Tok hotovosti peněz sleduje příjmy a výdaje tak, jak z podniku odcházejí a přicházejí. Příjmy jsou myšleny volné prostředky k dispozici. Na stranu příjmů není možné zaznamenávat příjem v den fakturace, ale v den, kdy finance dorazily na účet. K výdajům se připisují veškeré náklady, které jsou zaplaceny, ale rozhodující je ten okamžik, kdy peníze opouští podnikový účet nebo pokladnu.

Základní pojmy[editovat | editovat zdroj]

Peníze (v jakékoliv měně)[editovat | editovat zdroj]

 • peníze v hotovosti
 • ceniny (dle IAS 7 ne)
 • peníze na bankovních účtech
 • kontrokorentní bankovní účty
 • peníze na cestě

Peněžní ekvivalenty (v jakékoliv měně)[editovat | editovat zdroj]

 • krátkodobý finanční majetek – je definován pro účely přehledu o peněžních tocích takto:
  • snadno a pohotově směnitelné za předem známou částku peněžních prostředků
  • nepředpokládají se významné změny hodnoty v čase
  • krátkodobost znamená 3 měsíce

Oblasti přehledu o peněžních tocích[editovat | editovat zdroj]

Výkaz cash flow je sestavován ve třech souvislých strukturách.

 • Provozní činnosti - všechny peněžní toky, které vyplývají z hlavní podnikové činnosti.
 • Investičních činností - jsou druhou úrovní výkazu cash flow, počítá se pořízení a prodej hmotného a nehmotného majetku, dále poskytování dlouhodobých půjček a přijímání jejich splátek.
 • Finanční činnosti - zahrnují finanční toky ovlivňující velikost jmění jednotky, přijaté půjčky nebo úvěry zabezpečující navýšení vlastního kapitálu.

Když se sečtou všechny tři oblasti (provozní, investiční a finanční činnosti), tak je vypočítán celkový čistý finanční tok. Správný výsledek se musí rovnat stavu hotovosti v pokladnách a na bankovních účtech.

Literatura[editovat | editovat zdroj]

 • FREIBERG, František. Cash-flow: řízení likvidity podniku. 3. rozš. vyd. Praha: Management Press, 1997. ISBN 80-85943-37-9.
 • JANHUBA, Miloslav, Marie MÍKOVÁ, Jaroslava ROUBÍČKOVÁ a Vladimír ZELENKA. Finanční účetnictví: obecné otázky. V Praze: C.H. Beck, 2016. ISBN 978-80-7400-614-2.
 • LOUŠA, František. Cash flow snadno a rychle: software pro zpracování v EXCELU 5.0 : [návod na sestavení, vzory]. Praha: Bilance, 1998.
 • MLÁDEK, Robert. Světové účetnictví: US GAAP : české účetnictví : slovníky. Praha: Linde, 1998. Praktické příručky. Daně, účetnictví, ekonomie. ISBN 80-7201-109-X.
 • Naděžda Klainová: Nový cash flow (Přehled o peněžních tocích), Reklamní agentura TWIN, Olomouc 1996, ISBN 80-238-0545-2
 • Naděžda Klainová: Programové zpracování přehledu o peněžních tocích – 1. část, Účetnictví 8/1998, str. 247-251
 • Naděžda Klainová: Programové zpracování přehledu o peněžních tocích – 2. část, Účetnictví 9/1998, str. 278-281
 • Naděžda Klainová: Programové zpracování přehledu o peněžních tocích – 3. část, Účetnictví 10/1998, str. 320-322
 • KOVANICOVÁ, Dana. Jak porozumět světovým, evropským, českým účetním výkazům. Praha: Polygon, 2004. ISBN 80-7273-095-9.
 • LANDA, Martin. Finanční plánování a likvidita. Brno: Computer Press, c2007. ISBN 978-80-251-1492-6.
 • MÍKOVÁ, Marie a Blanka JINDROVÁ. Příklady z finančního účetnictví. Praha: Trizonia, 1994. Příručky praktických podnikatelů. ISBN 80-85573-26-1.
 • PASEKOVÁ, Marie. Účetní výkazy v praxi. Praha: Kernberg, 2007. Praxe. ISBN 978-80-903962-6-5.
 • RYNEŠ, Petr. Cash flow v účetní závěrce: [komentář, příklady]. 3., aktualiz. vyd. Olomouc: ANAG, c2009. Účetnictví. ISBN 978-80-7263-490-3.
 • SEDLÁČEK, Jaroslav. Cash Flow. Brno: Computer Press, 2003. Praxe manažera. ISBN 80-7226-875-9.
 • SCHOLLEOVÁ, Hana. Ekonomické a finanční řízení pro neekonomy. 2., aktualiz. a rozš. vyd. Praha: Grada, 2012. Expert. ISBN 978-80-247-4004-1.
 • ŠKAMPA, Jiří. Účetní závěrka '99: aktuální účetní a daňové problémy, praktické rady, cash-flow, podvojné účetnictví. Ostrava: Sagit, 1999. Daně a účetnictví. ISBN 80-7208-143-8.
 • VORBOVÁ, Helena. Výkaz cash flow a finanční analýza. 2., dopl. vyd. Praha: Linde, 1999. Daňová a hospodářská kartotéka. ISBN 80-86131-09-2.
 • VORBOVÁ, Helena. Účetní závěrka 2000: uzávěrka, výpočet a zaúčtování daně z příjmů, cash flow, příloha k účetní závěrce. Ostrava: Sagit, 2001. Daně a účetnictví. ISBN 80-7208-211-6.