Vlastní kapitál

Z Wikipedie, otevřené encyklopedie
Skočit na: Navigace, Hledání

Rozvaha, jako jeden ze základních výkazů účetní závěrky, je uspořádáním položek aktiv a pasiv. Uvedené pojmy – rozvaha, aktiva a pasiva – řadíme pod základní pojmy související s účetnictvím. Pasiva nám představují zdroje krytí majetku neboli kapitál. Pasiva na rozdíl od aktiv, které členíme podle doby, po kterou zůstávají v podniku (aktiva dlouhodobá, krátkodobá a ostatní), pasiva členíme na vlastní a cizí kapitál. Dále do pasiv patří tzv. ostatní pasiva.[1]

Vlastní kapitál neboli vlastní jmění je tvořeno složkami, které do podniku vložili jeho zakladatelé (majitelé, společníci) anebo složkami, které při činnosti podniku vznikly. Jedná se tedy o kapitál, který patří majiteli (případně majitelům). Je hlavním nositelem podnikatelského rizika. Jeho podíl na celkovém jmění je ukazatelem finanční jistoty podniku. Nejedná se o stálou veličinu, avšak o veličinu měnící se v závislosti na hospodářském výsledku. Pokud společnost dosahuje zisku, vlastní kapitál roste, avšak pokud je situace opačná a společnost dosahuje ztráty, vlastní kapitál klesá.[2]

[1] http://www.testyzucetnictvi.cz/slovnicek-ucetnich-pojmu.php?pojem=pasiva

KOCH, Jiří. Účetní závěrka podnikatelů za rok 2014. Český Těšín: PORADCE, s.r.o., 2014. ISBN 978-80-7365-354-5.

[2] http://www.testyzucetnictvi.cz/slovnicek-ucetnich-pojmu.php?pojem=pasiva,

https://managementmania.com/cs/vlastni-kapital-jmeni

Členění vlastního kapitálu•••••••[editovat | editovat zdroj]

Členění vlastního kapitálu podle vyhlášky č. 500/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro účetní jednotky, které jsou podnikateli účtujícími v soustavě podvojného účetnictví:[1]

1.      Základní kapitál

Dřívější úprava základního kapitálu vycházela ze zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, který však byl platný do 31.12.2013. § 58 říkal v prvním odstavci, že základní kapitál společnosti je peněžní vyjádření souhrnu peněžitých i nepeněžitých vkladů všech společníků do základního kapitálu společnosti. Musí být vyjádřen v jednotkách české měny. Společník se účastní na základním kapitálu vkladem. Základní kapitál je součástí vlastního kapitálu. Druhý odstavec říká, že základní kapitál se vytváří povinně v komanditní společnosti, ve společnosti s ručením omezeným a v akciové společnosti. Jeho výše se zapisuje do obchodního rejstříku, pokud tak stanoví zákon.[2]

Nynější právní úprava základního kapitálu je obsažena v zákoně č. 90/2012, o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích) § 30, který říká, že základní kapitál je souhrn všech vkladů.

Lze změnit výši základního kapitálu - zvýšit či snížit. Změny výše základního kapitálu jsou též součástí zákona o obchodních korporacích.

Zvýšit lze: a) převzetím vkladové povinnosti ke zvýšení dosavadních vkladů nebo k novému vkladu, b) z vlastních zdrojů, nebo c) kombinací způsobů zvýšení základního kapitálu uvedených v písmenech a) a b).[3]

Usnesení valné hromady o snížení základního kapitálu obsahuje: a) částku, o niž se základní kapitál snižuje, b) údaj, jak se mění výše vkladů společníků, případně jejich počet, c) údaj o tom, zda částka odpovídající snížení základního kapitálu bude celá nebo zčásti vyplacena společníkům nebo zda bude prominuta povinnost splnit vkladovou povinnost anebo jakým jiným způsobem bude s touto částkou naloženo, d) lhůtu pro odevzdání kmenového listu.[4]

2.      Kapitálové fondy

Jedná se o kapitál, který má společnost z vnějšku. Kapitálové fondy můžeme účetně rozlišit: ážio, ostatní kapitálové fondy, oceňovací rozdíly z přecenění majetku a závazků a oceňovací rozdíly z přecenění při přeměnách. Kapitálové fondy se zvyšují také dary a dotacemi na kapitálové dovybavení. Kapitálové fondy představují vklady společníků a to jak peněžní, tak i nepeněžní. Díky kapitálových fondů se zvyšuje vlastní kapitál společnosti, avšak nezvyšuje se základní kapitál.[5]

3.      Výsledek hospodaření minulých let

Jedná se o položku v rozvaze, která je součástí vlastního kapitálu. Tato položka rozvahy se dále rozděluje na - nerozdělený zisk minulých let, neuhrazená ztráta minulých let a jiný výsledek hospodaření minulých let.

4.      Výsledek hospodaření běžného účetního období

Výsledek hospodaření běžného účetního období uvedené v rozvaze se musí rovnat položce výsledku hospodaření za účetní období, která je uvedena ve výkazu zisku a ztrát. Výkaz zisku a ztrát (neboli v praxi označováno jako „výsledovka“) je uspořádáním položek výnosů, nákladů a výsledku hospodaření účetní jednotky.

5.      Fondy ze zisku

fondy členíme podle toho, zda jsou tvořeny:

povinně, tzv. zákonné fondy, mezi které řadíme rezervní fond, nedělitelný fond

dobrovolně, tzv. ostatní fondy. [6]


[1] Zákony I/2014, sborník úplných znění zákonů daňových, účetních a souvisejících předpisů k 1.1.2014. Český Těšín: PORADCE, s.r.o., 2014. ISSN 1802-8268.

Zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví. Dostupné z WWW: < http://www.zakonyprolidi.cz/cs/1991-563>.

Vyhláška č. 500/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro účetní jednotky, které jsou podnikateli účtujícími v soustavě podvojného účetnictví. Dostupné z WWW: < http://www.zakonyprolidi.cz/cs/2002-500>.

[2] Zákon č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník. Dostupné z WWW: < http://www.zakonyprolidi.cz/cs/1991-513>.

[3] Zákon č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích). Dostupné z WWW: < http://www.zakonyprolidi.cz/cs/2012-90>.

[4] Zákon č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích). Dostupné z WWW: < http://www.zakonyprolidi.cz/cs/2012-90>.

[5] http://apl.czso.cz/iSMS/ukazdet.jsp?&fid=2013

[6] http://www.uctovani.net/clanek.php?t=Fondy-tvorene-ze-zisku&idc=135

Externí odkazy[editovat | editovat zdroj]