Seznam slibů v českém právu

Z Wikipedie, otevřené encyklopedie

Toto je seznam slibů v českém právu, jejichž složení je požadováno pro výkon některých funkcí a profesí. Rozdělen je podle jednotlivých oblastí, ve kterých působí ti, kteří slib skládají.

Občané[editovat | editovat zdroj]

 • Státní občanství České republiky se nabývá dnem složení tohoto státoobčanského slibu: „Slibuji na svou čest věrnost České republice. Slibuji, že budu dodržovat její Ústavu a ostatní zákony České republiky.“[1]

Představitelé státu[editovat | editovat zdroj]

 • Poslanec i senátor na první schůzi komory parlamentu, které jsou členem a které se účastní, skládají tento slib: „Slibuji věrnost České republice. Slibuji, že budu zachovávat její Ústavu a zákony. Slibuji na svou čest, že svůj mandát budu vykonávat v zájmu všeho lidu a podle svého nejlepšího vědomí a svědomí.“[2]
 • Prezident republiky skládá při nástupu do funkce do rukou předsedy Senátu tento slib: „Slibuji věrnost České republice. Slibuji, že budu zachovávat její Ústavu a zákony. Slibuji na svou čest, že svůj úřad budu zastávat v zájmu všeho lidu a podle svého nejlepšího vědomí a svědomí.“[3]
 • Člen vlády skládá při nástupu do úřadu do rukou prezidenta republiky tento slib: „Slibuji věrnost České republice. Slibuji, že budu zachovávat její Ústavu a zákony a uvádět je v život. Slibuji na svou čest, že budu zastávat svůj úřad svědomitě a nezneužiji svého postavení.“[4]
 • Soudce Ústavního soudu se ujímá své funkce složením tohoto slibu do rukou prezidenta republiky: „Slibuji na svou čest a svědomí, že budu chránit neporušitelnost přirozených práv člověka a práv občana, řídit se ústavními zákony a rozhodovat podle svého nejlepšího přesvědčení nezávisle a nestranně.“[5]
 • Soudce (i přísedící) skládá do rukou prezidenta republiky (přísedící do rukou předsedy soudu) tento slib: „Slibuji na svou čest a svědomí, že se budu řídit právním řádem České republiky, že jej budu vykládat podle svého nejlepšího vědomí a svědomí a že v souladu s ním budu rozhodovat nezávisle, nestranně a spravedlivě.“[6]
 • Justiční čekatel skládá do rukou předsedy krajského soudu tento slib: „Slibuji na svou čest a svědomí, že se budu řídit právním řádem České republiky, že se budu svědomitě připravovat na výkon funkce soudce a že si osvojím zásady soudcovské etiky.“[7]
 • Přísedící kárného soudu skládá do rukou předsedy tohoto soudu tento slib: „Slibuji na svou čest a svědomí, že se budu řídit právním řádem České republiky, že jej budu vykládat podle svého nejlepšího vědomí a svědomí a že v souladu s ním budu rozhodovat nezávisle, nestranně a spravedlivě.“[8]
 • Státní zástupce skládá po svém jmenování do rukou ministra spravedlnosti tento slib: „Slibuji na svou čest a svědomí, že budu při ochraně veřejného zájmu postupovat vždy v souladu s Ústavou a zákony České republiky, jakož i mezinárodními smlouvami, jimiž je Česká republika vázána, budu respektovat lidská práva, základní svobody a lidskou důstojnost a zachovávat mlčenlivost o věcech, které se dozvím v souvislosti s výkonem funkce státního zástupce, a to i po skončení výkonu této funkce. Při výkonu funkce státního zástupce i v soukromém životě budu chránit důstojnost svého povolání.“[9]
 • Právní čekatel skládá při nástupu do práce do rukou krajského státního zástupce tento slib: „Slibuji, že se budu řídit právním řádem České republiky, svědomitě se připravovat na výkon funkce státního zástupce a že si osvojím zásady etiky výkonu funkce státního zástupce.“[10]
 • Veřejný ochránce práv se ujímá výkonu funkce složením do rukou předsedy Poslanecké sněmovny tohoto slibu: „Slibuji na svou čest a svědomí, že svou funkci budu vykonávat nezávisle a nestranně, v souladu s Ústavou a ostatními zákony a že budu chránit neporušitelnost práv.“[11]
 • Členové Nejvyššího kontrolního úřadu skládají do rukou prezidenta republiky (prezident a viceprezident) či do rukou předsedy Poslanecké sněmovny (ostatní) tento slib: „Slibuji věrnost České republice. Slibuji, že budu zachovávat její Ústavu a zákony. Slibuji na svou čest, že budu svoji funkci vykonávat nezávisle a nestranně a nezneužiji svého postavení.“[12]

Svobodná povolání[editovat | editovat zdroj]

 • Advokát skládá do rukou předsedy České advokátní komory tento slib: „Slibuji na svou čest a svědomí, že budu ctít právo a etiku povolání advokáta a chránit lidská práva. Slibuji, že budu dodržovat povinnost mlčenlivosti a dbát důstojnosti advokátního stavu.“[13]
 • Notář skládá do rukou ministra spravedlnosti tento slib: „Slibuji na svou čest a svědomí, že v činnosti notáře budu zachovávat ústavní a jiné zákony a obecně závazné právní předpisy a budu zachovávat mlčenlivost. V notářské činnosti budu postupovat nestranně a nezávisle.“[14]
 • Soudní exekutor skládá do rukou ministra spravedlnosti před svým jmenováním tento slib: „Slibuji na svoje svědomí a občanskou čest, že budu zachovávat Ústavu České republiky, ústavní a jiné zákony a právní předpisy a budu je uplatňovat jako soudní exekutor podle svého nejlepšího vědomí a svědomí, při výkonu exekuční činnosti budu postupovat nezávisle a spravedlivě a budu zachovávat povinnost mlčenlivosti o všech skutečnostech, o kterých se dozvím v souvislosti s vykonáváním exekuční nebo další činnosti exekutora.“[15]
 • Patentový zástupce skládá do rukou předsedy Komory patentových zástupců České republiky tento slib: „Slibuji na své svědomí a občanskou čest, že budu zachovávat Ústavu České republiky a ostatní zákony, svědomitě plnit povinnosti patentového zástupce a zachovávat mlčenlivost o všech skutečnostech, o nichž se dozvím v souvislosti s výkonem této činnosti.“[16]
 • Auditor skládá do rukou prezidenta nebo viceprezidenta Komory auditorů České republiky tento slib: „Slibuji na svou čest a svědomí, že při provádění auditorské činnosti budu dodržovat právní řád, vnitřní předpisy Komory auditorů České republiky a auditorské standardy, ctít etiku auditorské profese a dodržovat povinnost mlčenlivosti.“[17]
 • Autorizovaný architekt skládá do rukou předsedy České komory architektů tento slib: „Slibuji na svou občanskou čest a své svědomí, že jako autorizovaný architekt budu při své práci usilovat o vytváření kvalitních architektonických děl, budu ctít zájmy klientů, jakož i zájmy veřejné, budu respektovat přírodní a kulturní hodnoty a budu se vždy řídit profesní etikou architekta.“[18]
 • Autorizovaný inženýr skládá do rukou předsedy České komory autorizovaných inženýrů a techniků tento slib: „Slibuji na svou občanskou čest a své svědomí, že jako autorizovaný inženýr budu při své práci usilovat o vytváření kvalitních stavebních děl, budu ctít zájmy klientů, jakož i zájmy veřejné, budu respektovat přírodní a kulturní hodnoty a budu se vždy řídit profesní etikou autorizovaného inženýra.“[19]
 • Autorizovaný technik skládá do rukou předsedy České komory autorizovaných inženýrů a techniků tento slib: „Slibuji na svou občanskou čest a své svědomí, že jako autorizovaný technik budu při své práci usilovat o vytváření kvalitních stavebních děl, budu ctít zájmy klientů, jakož i zájmy veřejné, budu respektovat přírodní a kulturní hodnoty a budu se vždy řídit profesní etikou autorizovaného technika.“[20]
 • Architekt, inženýr nebo technik, pocházející z evropských zemí a usazený v České republice, skládá do rukou předsedy České komory architektů nebo České komory autorizovaných inženýrů tento slib: „Slibuji na svou čest a své svědomí, že budu při výkonu své činnosti na území České republiky usilovat o vytváření kvalitních architektonických a stavebních děl, budu ctít zájmy klientů, jakož i zájmy veřejné, budu respektovat přírodní a kulturní hodnoty a budu se vždy řídit profesní etikou.“[21]

Veřejná správa[editovat | editovat zdroj]

 • Člen zastupitelstva hlavního města Prahy skládá do rukou předsedajícího ustavujícího zasedání zastupitelstva slib tohoto znění: „Slibuji věrnost České republice. Slibuji na svou čest a svědomí, že svoji funkci budu vykonávat svědomitě, v zájmu hlavního města Prahy a jeho občanů, řídit se Ústavou a zákony České republiky.“[22]
 • Člen zastupitelstva kraje skládá na prvním zasedání zastupitelstva slib tohoto znění: „Slibuji věrnost České republice. Slibuji na svou čest a svědomí, že svoji funkci budu vykonávat svědomitě, v zájmu kraje a jeho občanů a řídit se Ústavou a zákony České republiky.“[23]
 • Člen zastupitelstva obce skládá na prvním zasedání zastupitelstva slib tohoto znění: „Slibuji věrnost České republice. Slibuji na svou čest a svědomí, že svoji funkci budu vykonávat svědomitě, v zájmu obce (města, městyse) a jejích (jeho) občanů a řídit se Ústavou a zákony České republiky.“[24]
 • Člen okrskové volební komise při volbách do Evropského parlamentu podepisuje tento slib: „Slibuji na svou čest, že budu svědomitě a nestranně vykonávat svoji funkci člena okrskové volební komise a budu se při tom řídit Ústavou, zákony a jinými právními předpisy České republiky.“[28]
 • Člen komise pro hlasování v krajském referendu i komise pro hlasování v místním referendu podepisuje tento slib: „Slibuji na svou čest, že budu svědomitě a nestranně vykonávat svou funkci a budu se přitom řídit Ústavou, zákony a jinými právními předpisy České republiky.“[29][30]
 • Státní zaměstnanec, konající státní službu, skládá v den nástupu do služby tento slib: „Slibuji na svou čest a svědomí, že při výkonu státní služby se budu řídit právními a služebními předpisy a v souladu s nimi příkazy představených. Své povinnosti budu vykonávat řádně, nestranně, svědomitě, odborně a v zájmu České republiky, nebudu zneužívat postavení státního zaměstnance a budu se chovat a jednat tak, aby nebyla ohrožena důvěra ve státní službu.“[31]
 • Kapitán lodi i první palubní důstojník skládají u Ministerstva dopravy tento kapitánský slib: „Slibuji na svoji čest a svědomí, že při výkonu funkce velitele lodě zajistím všemi dostupnými prostředky bezpečnost posádky lodě, cestujících, nákladu a lodě, budu dodržovat a uplatňovat právní předpisy spojené s výkonem této funkce a budu dbát o čest státní vlajky lodě.“[33]
 • Zaměstnanci státu vykonávající státní statistickou službu skládají do ruku příslušného ministra nebo vedoucího příslušného úřadu tento slib mlčenlivosti: „Slibuji na svou čest a svědomí, že nezveřejním, nikomu nesdělím ani neumožním seznámit se s důvěrnými statistickými údaji získanými pro statistické účely, se kterými se seznámím v souladu s ustanoveními zákona č. 89/1995 Sb., o státní statistické službě, ve znění pozdějších předpisů, a že tyto údaje využiji jen pro účel, pro který byly určeny.“[34]
 • Znalec i tlumočník skládají do rukou předsedy krajského soudu či ministra spravedlnosti tento slib: „Slibuji, že při své znalecké (tlumočnické) činnosti budu přesně dodržovat právní předpisy, že znaleckou (tlumočnickou) činnost budu konat nestranně podle svého nejlepšího vědomí, že budu plně využívat všech svých znalostí a že zachovám mlčenlivost o skutečnostech, o nichž jsem se při výkonu znalecké (tlumočnické) činnosti dozvěděl.“[35]
 • Stráž přírody skládá u krajského úřadu slib tohoto znění: „Slibuji, že jako stráž přírody budu s největší pečlivostí a svědomitostí plnit povinnosti při kontrole dodržování předpisů o ochraně přírody a krajiny, že budu při výkonu této činnosti dodržovat právní předpisy a nepřekročím oprávnění příslušející stráži přírody.“[36]
 • Lesní stráž skládá u orgánu státní správy lesů slib tohoto znění: „Slibuji, že jako lesní stráž budu s největší pečlivostí a svědomitostí plnit povinnosti při výkonu ochranné služby v lesích, že budu při výkonu této činnosti dodržovat právní předpisy a nepřekročím oprávnění příslušející lesní stráži.“[37]
 • Myslivecká stráž skládá u obecního úřadu obce s rozšířenou působností slib tohoto znění: „Slibuji, že jako myslivecká stráž budu s největší pečlivostí a svědomitostí plnit povinnosti při výkonu ochrany myslivosti, že budu při výkonu této činnosti dodržovat právní předpisy a nepřekročím oprávnění příslušející myslivecké stráži.“[38]
 • Rybářská stráž skládá u obecního úřadu obce s rozšířenou působností slib tohoto znění: „Slibuji, že jako rybářská stráž budu s největší pečlivostí a svědomitostí plnit povinnosti při kontrole dodržování rybářského zákona a prováděcích právních předpisů k rybářskému zákonu, že budu při výkonu této činnosti dodržovat právní předpisy a nepřekročím oprávnění příslušející rybářské stráži.“[39]
 • Členové Národní rozpočtové rady skládají do rukou předsedy Poslanecké sněmovny tento slib: „Slibuji na svou čest a svědomí, že funkci člena Národní rozpočtové rady budu vykonávat nezávisle a nestranně, v souladu s právním řádem České republiky.“[40]
 • Členové Orgánu nezávislé kontroly zpravodajských služeb České republiky skládají do rukou předsedy Poslanecké sněmovny tento slib: „Slibuji na svou čest a svědomí, že svou funkci budu vykonávat nezávisle a nestranně, v souladu s ústavním pořádkem a s ostatními zákony a že budu chránit zákonnost a neporušitelnost práv osob.[41]

Reference[editovat | editovat zdroj]

 1. Zákon č. 186/2013 Sb., o státním občanství České republiky a o změně některých zákonů. In: Sbírka zákonů. 2013. Dostupné online. § 27, odst. 2. Ve znění pozdějších předpisů. Dostupné online.
 2. Čl. 23 odst. 3 Ústavy České republiky
 3. Čl. 59 odst. 2 Ústavy České republiky
 4. Čl. 69 odst. 2 Ústavy České republiky
 5. Čl. 85 odst. 2 Ústavy České republiky
 6. § 62 odst. 1 zákona č. 6/2002 Sb., o soudech a soudcích
 7. § 112 odst. 2 zákona č. 6/2002 Sb., o soudech a soudcích
 8. § 5 odst. 5 zákona č. 7/2002 Sb., o řízení ve věcech soudců, státních zástupců a soudních exekutorů
 9. § 18 odst. 3 zákona č. 283/1993 Sb., o státním zastupitelství
 10. § 33 odst. 6 zákona č. 283/1993 Sb., o státním zastupitelství
 11. § 4 odst. 2 zákona č. 349/1999 Sb., o Veřejném ochránci práv
 12. § 10 odst. 4 zákona č. 166/1993 Sb., o Nejvyšším kontrolním úřadu
 13. § 5 odst. 1 písm. j) zákona č. 85/1996 Sb., o advokacii
 14. § 9 odst. 2 zákona č. 358/1992 Sb., notářský řád
 15. § 12 odst. 1 zákona č. 121/2001 Sb., exekuční řád
 16. § 8 odst. 1 písm. h) zákona č. 417/2004 Sb., o patentových zástupcích
 17. § 4 odst. 4 zákona č. 93/2009 Sb., o auditorech
 18. § 8 odst. 9 písm. a) zákona č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě
 19. § 8 odst. 9 písm. b) zákona č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě
 20. § 8 odst. 9 písm. c) zákona č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě
 21. § 30h odst. 2 zákona č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě
 22. § 50 odst. 3 zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze
 23. § 33 odst. 2 zákona č. 129/2000 Sb., krajské zřízení
 24. § 69 odst. 2 zákona č. 128/2000 Sb., obecní zřízení
 25. § 14e odst. 5 zákona č. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu České republiky
 26. § 17 odst. 4 zákona č. 130/2000 Sb., o volbách do zastupitelstev krajů
 27. § 17 odst. 4 zákona č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí
 28. § 18 odst. 5 zákona č. 62/2003 Sb., o volbách do Evropského parlamentu
 29. § 22 odst. 1 zákona č. 118/2010 Sb., o krajském referendu
 30. § 22 odst. 1 zákona č. 22/2004 Sb., o místním referendu
 31. § 32 zákona č. 234/2014 Sb., o státní službě
 32. § 17 odst. 3 zákona č. 361/2003 Sb., o služebním poměru příslušníků bezpečnostních sborů
 33. § 2 vyhlášky Ministerstva dopravy a spojů č. 450/2000 Sb., o kapitánském slibu, a § 32 odst. 4 zákona č. 61/2000 Sb., o námořní plavbě
 34. § 16 odst. 2 zákona č. 89/1995 Sb., o státní statistické službě
 35. § 6 odst. 2 zákona č. 36/1967 Sb., o znalcích a tlumočnících
 36. § 81 odst. 3 písm. g) zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny
 37. § 38 odst. 3 zákona č. 289/1995 Sb., lesní zákon
 38. § 12 odst. 3 písm. g) zákona č. 449/2001 Sb., o myslivosti
 39. § 14 odst. 2 písm. f) zákona č. 99/2004 Sb., o rybářství
 40. § 29 zákona č. 23/2017 Sb.,o pravidlech rozpočtové odpovědnosti
 41. § 12f odst. 2 zákona č. 153/1994 Sb., o zpravodajských službách České republiky

Související články[editovat | editovat zdroj]