Přeskočit na obsah

Společný evropský referenční rámec

Z Wikipedie, otevřené encyklopedie
(přesměrováno z SERR)

Plným názvem „Společný evropský referenční rámec: učení, vyučování, hodnocení“ (dále SERR; anglicky Common European Framework of Reference for Languages: Learning, Teaching, Assessment, CEFR, CEFRL) je dokument Rady Evropy umožňující vzájemné porovnání znalostí osob v oblasti vzdělání a znalosti cizích jazyků v rámci Evropy.

SERR pro jazyky[editovat | editovat zdroj]

V oblasti cizích jazyků definuje šest kategorií podle úrovně znalosti cizího jazyka. Jsou to kategorie A1, A2, B1, B2, C1, C2. Jednotlivé kategorie zohledňují úroveň komplexního zvládnutí jazyka studentem na všech úrovních (poslechu, čtení, schopnosti konverzace a kvality písemného projevu). Studenti cizích jazyků tak mohou cestovat do Evropy s jazykovým pasem či diplomem z jazykové školy, který obsahuje datum a úroveň žáka dle SERR. V současné době většina jazykových učebnic uvádí referenční úroveň, s níž by žák měl do kurzu vstoupit a na kterou by se po jejím zvládnutí měl posunout.

Úrovně dle SERR[editovat | editovat zdroj]

A1 – začátečníci[editovat | editovat zdroj]

Porozumění[editovat | editovat zdroj]

Rozumí zcela základním větám a známým slovům týkajícím se jejich osoby, rodiny a bezprostředního konkrétního okolí, pokud lidé hovoří pomalu a zřetelně. Rozumí známým jménům, slovům a velmi jednoduchým větám, například na vývěskách, plakátech nebo katalozích.

Mluvení[editovat | editovat zdroj]

Jsou schopni vést jen velmi jednoduchou a prostou konverzaci s mluvčím, který s nimi má trpělivost. Sami dokážou vyjádřit pouze základní myšlenky o své osobě slovními spojeními, která znají ze studia. Umí klást jednoduché otázky a na podobné otázky odpovídat, pokud se týkají důvěrně známých věcí nebo základních potřeb.

Psaní[editovat | editovat zdroj]

Student na této úrovni dokáže napsat stručný jednoduchý text na pohlednici, například pozdrav z dovolené. Umí vyplnit formuláře obsahující základní osobní údaje.

A2 – falešní začátečníci[editovat | editovat zdroj]

Porozumění[editovat | editovat zdroj]

Rozumí frázím a běžnější slovní zásobě vztahující se k oblastem, které se ho bezprostředně týkají (např. základní informace o jeho rodině a přátelích, o jeho volném čase, nakupování, místopisu, zaměstnání). Dokáže pochopit smysl krátkých jasných jednoduchých zpráv a hlášení. Umí číst krátké jednoduché texty a v nich vyhledat konkrétní předvídatelné informace. Orientuje se v jednoduchých každodenních materiálech, např. v inzerátech, prospektech, jídelních lístcích a jízdních řádech. Rozumí krátkým jednoduchým osobním dopisům.

Mluvení[editovat | editovat zdroj]

Dokáže komunikovat v jednoduchých, často se opakujících situacích s předvídatelnou výměnou informací o známých tématech a činnostech. Zvládne krátkou společenskou konverzaci, i když obvykle nerozumí natolik, aby dokázal konverzaci sám udržet. Umí použít řadu frází a vět, aby jednoduchým způsobem popsal vlastní rodinu a další lidi, životní podmínky, dosažené vzdělání a své současné nebo předchozí zaměstnání.

Psaní[editovat | editovat zdroj]

Umí napsat krátké jednoduché poznámky a zprávy týkající se jeho základních potřeb. Umí napsat velmi jednoduchý osobní dopis, například poděkování.

B1 – mírně pokročilí[editovat | editovat zdroj]

Porozumění[editovat | editovat zdroj]

Rozumí hlavním myšlenkám vysloveným spisovným jazykem o běžných tématech, se kterými se setkává v práci, ve škole, ve volném čase, atd. Rozumí smyslu mnoha rozhlasových a televizních programů týkajících se současných událostí nebo témat souvisejících s oblastmi jeho osobního či pracovního zájmu, pokud jsou vysloveny poměrně pomalu a zřetelně. Rozumí textům, které obsahují slovní zásobu často užívanou v každodenním životě nebo které se vztahují k mé práci. Rozumí popisům událostí, pocitů a přáním v osobních dopisech.

Mluvení[editovat | editovat zdroj]

Umí si poradit s většinou situací, které mohou nastat při cestování. Dokáže se bez přípravy zapojit do hovoru o tématech, která jsou mu známá, o něž se zajímá nebo která se týkají každodenního života. Dokáže vyprávět příběh nebo v hrubých rysech přiblížit obsah knihy či filmu a vylíčit své reakce, popsat zážitky a události, sny, naděje a touhy a stručně zdůvodnit a vysvětlit své názory a plány.[1]

Psaní[editovat | editovat zdroj]

Umí vytvořit jednoduchý souvislý, logicky strukturovaný text o tématech, která dobře zná nebo která ho osobně zajímají, a funkčně využívat prostředky textové návaznosti. Umí psát osobní dopisy popisující zážitky a dojmy.

B2 – středně pokročilí[editovat | editovat zdroj]

Porozumění[editovat | editovat zdroj]

Rozumí delším promluvám a přednáškám a dokáže sledovat i složitou výměnu názorů, pokud téma dostatečně zná. Rozumí většině televizních zpráv a programů týkajících se aktuálních témat. Rozumí většině filmů a seriálů ve spisovném jazyce. Rozumí článkům a zprávám zabývajícím se současnými problémy, v nichž autoři zaujímají konkrétní postoje či stanoviska.

Mluvení[editovat | editovat zdroj]

Dokáže se dorozumět plynule a spontánně s rodilými mluvčími, a to bez většího úsilí na obou stranách. Dokáže se aktivně zapojit do diskuse o známých tématech, vysvětlovat a obhajovat své názory. Dokáže se srozumitelně a podrobně vyjadřovat k široké škále témat, která se vztahují k oblasti jeho zájmu. Umí vysvětlit své stanovisko k aktuálním otázkám a uvést výhody a nevýhody různých řešení

Psaní[editovat | editovat zdroj]

Umí sestavit podrobnější, srozumitelný text o poměrně širokém okruhu témat, vysvětlit a obhájit stanovisko k aktuálním problémům, zdůvodnit výhody a nevýhody různých možností. V dopise dovede zdůraznit, čím jsou pro něj události a zážitky osobně důležité.[1]

C1 – pokročilí[editovat | editovat zdroj]

Porozumění[editovat | editovat zdroj]

Rozumí delším promluvám, i když nemají jasnou stavbu a vztahy jsou vyjádřeny pouze v náznacích. Bez větší námahy rozumí televizním programům a filmům. Dokáže rozpoznat implicitní významy v textu ("číst mezi řádky") a ocenit styl daného autora. Rozumí odborným článkům a delším technickým instrukcím, a to i tehdy, když se nevztahují k jeho oboru.

Mluvení[editovat | editovat zdroj]

Umí se vyjadřovat plynule a pohotově bez příliš zjevného hledání výrazů. Umí používat jazyk pružně a efektivně pro společenské a pracovní účely. Umí přesně formulovat své myšlenky a názory a vhodně navazovat na příspěvky ostatních mluvčích. Umí jasně a podrobně popsat složitá témata, rozšiřovat je o témata vedlejší, rozvíjet konkrétní body a zakončit svou řeč vhodným závěrem.

Psaní[editovat | editovat zdroj]

Umí se jasně vyjádřit, dobře uspořádat text a podrobně vysvětlit svá stanoviska. Umí psát podrobné dopisy, pojednání nebo zprávy o složitých tématech a zdůraznit to, co považuje za nejdůležitější. Umí zvolit styl textu podle toho, jakému typu čtenáře je určen.[1]

C2 – expert[editovat | editovat zdroj]

Porozumění[editovat | editovat zdroj]

Bez potíží rozumí jakémukoli druhu mluveného projevu, živého či vysílaného. Pokud má trochu času zvyknout si na specifické rysy výslovnosti rodilého mluvčího, nemá potíže porozumět mu ani tehdy, mluví-li rychle. Snadno čte všechny formy písemného projevu, včetně abstraktních textů náročných svou stavbou i jazykem, jako jsou např. příručky, odborné články a krásná literatura.

Mluvení[editovat | editovat zdroj]

Dokáže se zapojit do jakékoli konverzace nebo diskuse. Zná dobře idiomatické a hovorové výrazy. Umí se vyjadřovat zcela spontánně, velice plynule a přesně, přičemž rozlišuje jemnější významové odstíny i ve složitějších situacích. Narazí-li při vyjadřování na nějaký problém, dokáže svou výpověď přeformulovat tak hladce, že to ostatní ani nepostřehnou. Umí podat jasný plynulý popis nebo zdůvodnění stylem vhodným pro daný kontext a opírajícím se o efektivní logickou strukturu, která pomáhá posluchači všimnout si důležitých bodů a zapamatovat si je.

Psaní[editovat | editovat zdroj]

Umí napsat jasný plynulý text vhodným stylem. Dokáže napsat složité dopisy, zprávy nebo články a vystavět text logicky tak, aby pomáhal čtenáři všimnout si důležitých bodů a zapamatovat si je. Umí psát resumé a recenze odborných nebo literárních prací. Dokáže vytvořit složité, precizně slohově i myšlenkově strukturované texty, souvisle je prezentovat a vést o nich polemiku.[1]

Certifikáty dle SERR[editovat | editovat zdroj]

Jazyky Certifikát A1 A2 B1 B2 C1 C2
všechny UNIcert UNIcert I UNIcert II UNIcert III UNIcert IV
všechny TELC A1 A2 B1 B2 C1 -
cy WJEC Defnyddio'r Gymraeg[2] Mynediad (Entry) Sylfaen (Foundation) Canolradd (Intermediate) - Uwch (Advanced) Hyfedredd (Proficiency)
ca Catalan Language Certificates Bàsic-A2 Elemental-B1 Intermedi-B2 Suficiència-C1 Superior-C2
cs Certifikovaná zkouška z češtiny pro cizince (CCE)[3] CCE-A1 CCE-A2 CCE-B1 CCE-B2 CCE-C1 -
de Österreichisches Sprachdiplom DEUTSCH (ÖSD)[4] ÖSD A1 Grundstufe Deutsch 1 ÖSD A2 Grundstufe Deutsch 2 ÖSD B1 Zertifikat Deutsch ÖSD B2 Mittelstufe Deutsch ÖSD C1 Oberstufe Deutsch ÖSD C2 Wirtschaftssprache Deutsch
de Goethe Institute[5] Start Deutsch 1 Start Deutsch 2 Zertifikat Deutsch Goethe-Zertifikat B2, ZDfB Goethe-Zertifikat C1 - Zentrale Mittelstufenprüfung (neu) Zentrale Oberstufenprüfung, Kleines Deutsches Sprachdiplom
en TrackTest[6] A1 (Úplný začátečník) A2 (Začátečník) B1 (Mírně pokročilý) B2 (Středně pokročilý) C1 (Výše pokročilý) C2 (Pokročilý)
en City and Guilds[7] Preliminary Access Achiever Communicator Expert Mastery
en NQF (pouze britsky)[8] Entry Level Level 1 Level 2 Level 3 Levels 4-6 Level 7-8
en Cambridge exam[9][10] KET (45 až 59)[11] PET (45 až 59)[12] / KET Pass with Merit, Pass FCE (45 až 59)[13] / PET Pass with Merit, Pass / KET Pass with Distinction[14] CAE (45 až 59) / FCE grade B or C / PET Pass with Distinction[15] CPE (45 až 59)[16] / CAE grade B or C / FCE grade A[17] CPE grade A, B or C[18] / CAE grade A[19]
en IELTS[20] 4.0 až 4.5-5.0 5.5 až 6.0-6.5 6.5-7.0 až 8.0 8.5 až 9.0
en PTE Academic 30 43 59 76 85
en PTE General (též LTE) Level A1 Level 1 Level 2 Level 3 Level 4 Level 5
en TOEIC[21] 60 - 105 (listening) 60 - 110 (reading) 110 - 270 (listening) 115 - 270 (reading) 275 - 395 (listening) 275 - 380 (reading) 400 - 485 (listening) 385 - 495 (reading) 490 - 495 (listening)
en Versant 26-35 36-46 47-57 58-68 69-78 79-80
en TOEFL (IBT)[21] 57 až 86 87 až 109 100+[22]/110 až 120
en British General Qualifications[23] Foundation Tier GCSE Higher Tier GCSE GCE A-Level / AS-Level
eo Idegennyelvi Továbbképző Központ ORIGÓ[24][25][26] - - B1 (baza nivelo) B2 (meza nivelo) C1 (supera nivelo) -
fi YKI 1.taso 2.taso 3.taso 4.taso 5.taso 6.taso
fr CIEP / Alliance française diplomas TCF A1 / DELF A1 TCF A2 / DELF A2 / CEFP 1 TCF B1 / DELF B1 / CEFP 2 TCF B2 / DELF B2 / Diplôme de Langue TCF C1 / DALF C1 / DSLCF TCF C2 / DALF C2 / DHEF
it CILS Uno Due Tre Quattro
ru ТРКИ Элементарный / A1 Базовый / A2 Первый / B1 Второй / B2 Третий / C1 Четвертый / C2
sp DELE[27] A1 A2 B1 (dříve "Inicial") B2 (dříve "Intermedio") C1 C2 (dříve "Superior")
sv TISUS - - - - TISUS -
sv Swedex - A2 B1 B2 - -
všechny AMCAD EFL A1 A2 B1 B2 C1 C2
všechny ALTE level Breakthrough level Level 1 Level 2 Level 3 Level 4 Level 5

Reference[editovat | editovat zdroj]

 1. a b c d Archivovaná kopie. www.portaljazyku.cz [online]. [cit. 2016-02-27]. Dostupné v archivu pořízeném dne 2016-03-04. 
 2. http://www.wjec.co.uk/index.php?subject=116 [online]. [cit. 2012-07-31]. Dostupné v archivu pořízeném dne 2013-07-23. 
 3. http://ujop.cuni.cz/cce
 4. http://www.osd.at [online]. Dostupné online. 
 5. url=https://www.goethe.de/de/spr/kup/prf/prf/gc2.html
 6. TrackTest Jazykové úrovně [online]. TrackTest [cit. 2016-02-17]. Dostupné online. 
 7. Amega Web Technology. City & Guilds English - The Common European Framework [online]. Cityandguildsenglish.com [cit. 2011-08-14]. Dostupné v archivu pořízeném dne 2016-01-09. 
 8. Languages Ladder [online]. Cilt.org.uk [cit. 2011-08-14]. Dostupné v archivu pořízeném dne 2011-08-28. 
 9. Find an exam [online]. Cambridge ESOL [cit. 2011-08-14]. Dostupné v archivu pořízeném dne 2011-08-11. 
 10. Common European Framework of Reference (CEFR) [online]. Cambridge ESOL [cit. 2012-01-25]. Dostupné v archivu pořízeném dne 2012-01-21. 
 11. Understanding your Statement of Results – Cambridge English: Key [online]. Cambridge ESOL [cit. 2012-01-25]. Dostupné v archivu pořízeném dne 2012-01-06. 
 12. Understanding your Statement of Results – Cambridge English: Preliminary [online]. Cambridge ESOL [cit. 2012-01-25]. Dostupné v archivu pořízeném dne 2012-01-06. 
 13. Understanding your Statement of Results – Cambridge English: First [online]. Cambridge ESOL [cit. 2012-01-25]. Dostupné v archivu pořízeném dne 2012-01-06. 
 14. Cambridge English: Key (KET) - Results [online]. Cambridge ESOL [cit. 2012-01-25]. Dostupné v archivu pořízeném dne 2012-01-26. 
 15. Cambridge English: Preliminary (PET) - Results [online]. Cambridge ESOL [cit. 2012-01-25]. Dostupné v archivu pořízeném dne 2012-01-29. 
 16. Understanding your Statement of Results – Cambridge English: Proficiency [online]. Cambridge ESOL [cit. 2012-01-25]. Dostupné v archivu pořízeném dne 2012-03-02. 
 17. Cambridge English: First (FCE) – Results [online]. Cambridge ESOL [cit. 2012-01-25]. Dostupné v archivu pořízeném dne 2012-01-22. 
 18. Cambridge English: Proficiency (CPE) – Results [online]. Cambridge ESOL [cit. 2012-01-25]. Dostupné v archivu pořízeném dne 2012-01-20. 
 19. Cambridge English: Advanced (CAE) – Test results [online]. Cambridge ESOL [cit. 2012-01-25]. Dostupné v archivu pořízeném dne 2012-06-01. 
 20. IELTS - Common European Framework [online]. IELTS [cit. 2012-01-26]. Dostupné v archivu pořízeném dne 2013-01-16. 
 21. a b Mapping TOEFL iBT, TOEIC and TOEIC Bridge on the Common European Framework Reference [online]. ETS [cit. 2011-09-22]. Dostupné v archivu pořízeném dne 2013-07-23. 
 22. Archivovaná kopie. www.kcl.ac.uk [online]. [cit. 2012-07-31]. Dostupné v archivu pořízeném dne 2012-08-12. 
 23. Open University Language Modules [online]. The Open University (2011) [cit. 2011-11-23]. Dostupné online. 
 24. edukado.net/ekzamenoj/ker Komuna Eŭropa Referenckadro por lingvoj: UEA-KER
 25. Eszperantó egynyelvű vizsgákat. itk.hu [online]. [cit. 2016-08-31]. Dostupné v archivu pořízeném dne 2016-09-08. 
 26. Esperanto as a second language. itk.hu [online]. [cit. 2016-08-31]. Dostupné v archivu pořízeném dne 2016-03-16. 
 27. Descripción – Diplomas de Español Como Lengua Extranjera [online]. Instituto Cervantes [cit. 2011-08-19]. Dostupné online. 

Externí odkazy[editovat | editovat zdroj]