Manažerské účetnictví

Z Wikipedie, otevřené encyklopedie
Náklady v manažerském účetnictví

Znak dolaru
 • Související

Manažerské účetnictví je soubor účetních technik a postupů určených pro shromažďování dat finančního i nefinančního charakteru a podávání zpráv (reportů) podporujících rozhodování pro zajištění potřeb různých uživatelů. Systém, který zobrazuje a zkoumá ekonomickou realitu – eviduje, třídí, seskupuje, analyzuje a uspořádává informace o podnikatelské činnosti do přehledů a výkazů a jiných podkladů ustících do návrhů či opatření, která mají napomoci řídícím pracovníkům při jejich rozhodování a řízení.[1]
Manažerské účetnictví používá externí i interní, ekonomické i technické informace, v naturální i peněžní formě, a to jak z vnitropodnikového účetnictví, tak i z finančního účetnictví, a také využívá údaje z jiných zdrojů mimo účetní jednotku.[2]
Jednou z jednoduchých definic manažerského účetnictví je poskytování finančních a nefinančních rozhodovacích informací manažerům. Proto se používá i obecnější pojem ekonomické a finanční řízení firmy[3] nebo reporting[4].
Souhrnným termínem manažerského účetnictví bývá označován celkový soubor informací. Je určeno především pro interní potřebu hospodářské jednotky. Má důvěrný, interní charakter, proto jeho hlavní záměr je maximální pravdivost. Není (až na výjimky) regulováno státem. O jeho struktuře a využití si podnikový management rozhoduje sám ve vlastní pravomoci.
„Manažerské účetnictví je nástrojem do nepohody.“ Bohumil Král
„Potřeba informací úměrně vzrůstá především s finančními problémy firmy.“ Eva Stará
„Manažerské účetnictví je otevřený systém.“ Rudolf Schroll[5]

Manažerské účetnictví v nejširším pojetí zahrnuje vnitropodnikové účetnictví, kalkulace, rozpočty, plánování, statistiku a controlling.

Hlavní úkoly manažerského účetnictví[editovat | editovat zdroj]

Úkoly manažerského účetnictví můžeme rozdělit do tří základních skupin:[6]
1. zjišťování skutečných jevů a informací;
2. kontrola těchto jevů, jejich rozbor a zpracování výstupních informací;
3. příprava informací pro samotné rozhodování a následně stanovení úkolů vyplývajících z rozhodovacích procesů.

Základní rozdíly mezi účetnictvím finančním a manažerským[editovat | editovat zdroj]

Účetnictví Manažerské Finanční
Určení Interní Externí
Zájem Maximalizace zisku Minimalizace daní
Obsah Analytické účty Syntetické účty
Pravdivost Maximální Princip opatrnosti
Úprava Neregulované Regulované státem
Ceny Kalkulované Reálné
Jednotky Hodnotové i naturální Finanční

Povinný rozsah manažerského účetnictví (není dáno zákonem, musí být min. takové, aby dalo podklady pro finanční účetnictví – musí obsahovat kalkulace, …).

Zákon o účetnictví se vztahuje pouze na finanční účetnictví. Manažerské účetnictví si může vybudovat management podle svých potřeb tak, aby zobrazovalo hospodářské děje strukturovaně pro potřeby řízení. Musí však zajistit pro finanční účetnictví vždy minimálně tyto průkazné podklady o stavu a změně zásob vytvořených vlastní činností:

 • pro vyjádření aktivace vlastní výroby;
 • pro ocenění zásob a ostatních výkonů vytvořených vlastní činností.

Oblasti manažerského účetnictví[editovat | editovat zdroj]

Manažerské účetnictví lze rozdělit podle obsahu, účelu a používaných metodik na několik samostatných oblastí. Toto členění se liší dle jednotlivých autorů.[7]

Odpovědnostní řízení[editovat | editovat zdroj]

Subsystém odpovědnostního řízení působí v jednotě čtyř základních funkcí:[8]

 • organizační
 • plánovací
 • kontrolní
 • informační.

Základem je rozdělení evidence podniku na jednotlivé útvary, které se nejčastěji nazývají hospodářská střediska. Každý samostatně hospodařící vnitropodnikový útvar sleduje své náklady a výnosy a zjišťuje výsledek hospodaření. Tyto informace jsou podkladem pro hodnocení hospodárnosti a efektivnosti jednotlivých výrobků, prací a služeb, dělají se cenová rozhodnutí, odměňování jednotlivých pracovníků apod.

Při tvorbě hospodářských středisek by se měly uplatňovat především tyto zásady:

 • jediný odpovědný vedoucí
 • přesné měření vstupů a výstupů
 • určení vnitropodnikových cen za výkony poskytnuté jiným střediskům.

Zde plní nezastupiletnou roli vnitropodnikové účetnictví.

Každé HS by mělo mít svůj název a organizační číslo. Počet a rozsah středisek závisí na konkrétních podmínkách, ve kterých účetní jednotka hospodaří.

Ve výrobních podnicích se nejčastěji vyskytuje:

 • výrobní středisko
 • zásobovací středisko
 • správní středisko
 • odbytové středisko

Kalkulace[editovat | editovat zdroj]

Pojem kalkulace lze obecně chápat jako činnost vedoucí ke zjištění či stanovení nákladů na kalkulační jednice, které jsou přesně druhově, objemově, časově a jakostně vymezeny, a to:

 • předpokládaných nákladů
 • skutečně dosažených.

V poslední době nabývají na významu zákaznické kalkulace, které jsou základem pro ocenění výkonů (výrobků nebo služeb) pro konkrétního zákazníka.

Režijní náklady[editovat | editovat zdroj]

Výše režijních (nepřímo přiřaditelných) nákladů s novým charakterem výrob (robotizace, automatizace) narůstá. Proto je velmi důležitou úlohou manažerského účetnictví jejich co nejpřesnější řízení.
Některé druhy režií:

 • výrobní
 • zásobovací
 • odbytová
 • správní
 • skupinová.

Existuje značné množství metod rozpouštění (rozpočtování) režijních nákladů. Ve všech metodách je základní problematikou určení správné rozvrhové základny.

Rozhodování[editovat | editovat zdroj]

Sem spadají především tyto rozhodovací úlohy:

 • rozhodování o sortimentu výroby (optimalizace sortimentu)
 • rozhodování o objemu výroby
 • cenová rozhodování

V manažerském účetnictví se využívají mnohé metody obecné teorie rozhodování.

Analýza odchylek[editovat | editovat zdroj]

Cílem zjišťování odchylek je kontrola hospodárnosti a efektivnosti výroby nejen průběžně a konečným vyhodnocením, ale v prvé řadě zabráněním jejich vzniku. Zjišťují se dva typy příčin odchylek od plánovaných nákladů:

 • odchylky kvantitativní (množstevní)
 • odchylky kvalitativní (cenové)

Pro analýzu odchylek hrají důležitou roli správně stanovené normy a normativy.

Controlling[editovat | editovat zdroj]

Controlling je aplikovaná metoda řízení, jejímž smyslem je permanentní vyhodnocování skutečného průběhu podnikatelského procesu srovnáváním se žádoucím stavem. Analýza těchto odchylek podle příčin vzniku a odpovědnosti je těžištěm celého systému.[9]
Jedna z velmi důležitých částí controllingu je reporting představující relativně komplexní systém ukazatelů a informací, které by měly vyhodnocovat nejen vývoj podniku jako celku, ale v takových dílčích částech a pohledech, které jsou z hlediska řízení rozhodující.[10]
Podle svého obsahu se jedná o jednu oblast kompletního manažerského účetnictví, i když se někdy uvádí naprosto samostatně bez hlavičky manažerského účetnictví.

Environmentální účetnictví[editovat | editovat zdroj]

Stále více nabývá na významu tato oblast manažerského účetnictví představující hodnotové informace dopadů činnosti podniků na životní prostředí. Toto souvisí s nárůstem zájmu veřejnosti o problematiku tzv. společenské odpovědnosti podniků (CSR).[11]
Je to jedna ze součástí nefinančního reportingu, který mají podniky povinnost zveřejňovat.

Rozpočetnictví[editovat | editovat zdroj]

Jako součást manažerského účetnictví je zaměřeno na budoucnost. Plní tyto hlavní úlohy:

 • Stanoví v peněžním vyjádření úkoly do budoucna.
 • Poskytuje informace pro sestavení předběžných kalkulací.
 • Vytváří předpoklady pro běžnou kontrolu hospodaření středisek.

Složení celkového rozpočtu firmy se skládá z rozpočtu:

 • provozní činnosti
 • investic
 • finančního

Strategické řízení[editovat | editovat zdroj]

Vzhledem k tomu, že většina nákladů vzniká jako důsledek dřívějších rozhodnutí (ve výrobě odhad 80 až 90 %), proto nabývá na významu strategické manažerské řízení. Toto ovlivňuje ekonomiku podniku s odstupem několika let. Pouze malá část nákladů je krátkodobě ovlivnitelná.[12]

Terminologie manažerského účetnictví[editovat | editovat zdroj]

V češtině byly používány postupně tyto pojmy:[13]

 • provozní účetnictví (do roku 1953)
 • analytická evidence výroby (po roce 1953)
 • vnitropodnikové účetnictví (1966 dosud souběžně i po roce 1990)
 • nákladové a manažerské účetnictví pro zdůraznění užití v tržních podmínkách.

Již by se neměl zaměňovat pojem vnitropodnikové účetnictví s pojmem manažerské účetnictví. Vnitropodnikové účetnictví je účetnictvím, které slouží k tomu, aby byly náklady správně účetně vykázány tam, kde byly spotřebovány nebo pro koho byly tyto náklady spotřebovány.[14]

Ve světě jsou používány různé názvy, které se ale hlavním obsahem shodují s naším manažerským účetnictvím.

 • V anglosaské oblasti se toto účetnictví označuje jako manažerské účetnictví (Management Accounting).
 • Ve francouzsky mluvících zemích se označuje jako účetnictví pro řízení (Compatibilité de Gestion) nebo nákladové účetnictví (Comptabilité analytique).
 • V novější německé literatuře se používá „účetnictví nákladů a výnosů orientované na rozhodování“ (Entscheidungsorientierte Kosten und Leistungsrechnung).
 • Ve španělské oblasti je to cenové účetnictví (Contabilidad de costos).
 • V ruské oblasti je to manažerské účetnictví (Управленческий учёт).

Historie manažerského účetnictví[editovat | editovat zdroj]

Pojem manažerské účetnictví vstoupil do povědomí odborných kruhů na evropském kontinentě po vydání zprávy účetních odborníků Angloamerické rady pro produktivitu, kteří v roce 1950 navštívili Spojené státy a popsali účel manažerského účentictví takto: " Manažerské účetnictví podává účetní informace takovým způsobem, aby pomohly manažerům při tvorbě podnikové politiky a v každodenních operacích při podnikání."[15]
Uvádí se těchto pět etap ve vývoji manažerského účetnictví[16]: 1. Etapa (konec 18. století až konec 19. století): Po tzv. průmyslové revoluci hlavní funkcí nákladového účetnictví je poskytnou podklady pro výslednou kalkulaci skutečných nákladů 2. Etapa (konec 19. století až zhruba 1910): Výroba se stává (?), rozvíjí se vědecké řízení výroby vedoucí k normování. Začínají vznikat problémy s rozpočítáváním režie. 3. Etapa (rok 19101940): Vzniká nutnost zavádět střediskové (útvarové) odpovědnostní účetnictví. 4. Etapa (rok 19401980): Stoupá význam tzv. strategických nákladů. Dochází ke zvyšování významu rozpočetnictví a předběžných kalkulací. Vznikají specifické problémy kontroly a řízení nákladů v kusové a malosériové výrobě. 5. Etapa (po roce 1970, 1980 doposud): Dochází k nárůstu fixních nákladů a k poklesu přímých mezd. Prokazují se negativní důsledky dosavadního způsobu přičítání režie.

Reference[editovat | editovat zdroj]

 1. KRÁL, Bohumil. Manažerské účetnictví. 4. rozšířené a aktualizované vydání. Praha: Management Press, 2018. ISBN 978-80-7261-568-1.
 2. HANUŠOVÁ, Helena: Vnitropodnikové účetnictví.VUT Brno, Brno 2007. str.3
 3. PETŘÍK, Tomáš. Ekonomické a finanční řízení firmy: manažerské účetnictví v praxi. 2., výrazně rozš. a aktualiz. vyd. Praha: Grada, 2009.
 4. FIBÍROVÁ, Jana. Reporting: moderní metoda hodnocení výkonnosti uvnitř firmy. 2. aktualiz. vyd. Praha: Grada, 2003.
 5. SCHROLL, Rudolf. Manažerské účetnictví. Praha: Vysoká škola ekonomická, 1992. Učební texty vysokých škol.
 6. ČECHOVÁ, Alena. Manažerské účetnictví. 2., aktualiz. a rozš. vyd. Brno: Computer Press, 2011. ISBN 978-80-251-2831-2.
 7. KRÁL, Bohumil. Manažerské účetnictví. 4. rozšířené a aktualizované vydání. Praha: Management Press, 2018.
 8. SCHROLL, Rudolf. Manažerské účetnictví. Praha: Vysoká škola ekonomická, 1992. Učební texty vysokých škol. str.408
 9. LAZAR, Jaromír. Manažerské účetnictví a controlling. Praha: Grada, 2012. Účetnictví a daně. str.175
 10. FIBÍROVÁ, Jana. Reporting: moderní metoda hodnocení výkonnosti uvnitř firmy. 2. aktualiz. vyd. Praha: Grada, 2003. str. 11.
 11. HRADECKÝ, Mojmír, LANČA, Jiří a ŠIŠKA, Ladislav. Manažerské účetnictví. 1. vyd. Praha: Grada, 2008. str.47
 12. SCHROL,R., KRÁL,B., JANOUT,J., FIBÍROVÁ,J.:Manažerské účetnictví. Edice „Vzdělávání účetních v ČR“. BILANCE Praha 1977. str.254
 13. Kolektiv: Manažerské účetnictví. Učebnice č. 9, edice “Vzdělávání účetních v ČR“.BILANCE Praha, 1997.str.29
 14. DUŠEK, Jiří. Vnitropodnikové účetnictví: praktický návod s podklady na jeho zavedení. Praha: Grada Publishing, 2019.ISBN 978-80-271-2544-9, str.46
 15. HRADECKÝ, Mojmír, LANČA, Jiří a ŠIŠKA, Ladislav. Manažerské účetnictví. 1. vyd. Praha: Grada, 2008. 259 s. Účetnictví a daně. ISBN 978-80-247-2471-3. str. 75
 16. Kolektiv: Manažerské účetnictví. Učebnice č. 9, edice “Vzdělávání účetních v ČR“.BILANCE Praha, 1997.str.32

Literatura[editovat | editovat zdroj]

 • BERANOVÁ, Michaela. Manažerské rozhodování v riziku a nejistotě. Zlín: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, 2007. ISBN 978-80-7318-513-8.
 • BOHÁČOVÁ, Ivana: Operativní controlling ve firemní praxi. Materiál ze školení Pragoeduca, Praha, 18. října 2007
 • ČECHOVÁ, Alena. Manažerské účetnictví. 2., aktualiz. a rozš. vyd. Brno: Computer Press, 2011. ISBN 978-80-251-2831-2.
 • DRÁBKOVÁ, Zita: Kreativní účetnictví a účetní podvody: řízení rizika účetních chyb a podvodů. Praha: Wolters Kluwer, 2017. ISBN 978-80-7552-791-2.
 • DUŠEK, Jiří. Vnitropodnikové účetnictví: praktický návod s podklady na jeho zavedení. Praha: Grada Publishing, 2019. ISBN 978-80-271-2544-9.
 • FIBÍROVÁ, Jana. Reporting: moderní metoda hodnocení výkonnosti uvnitř firmy. 2. aktualiz. vyd. Praha: Grada, 2003. Účetnictví a daně. ISBN 80-247-0482-X.
 • FIBÍROVÁ, Jana, Libuše ŠOLJAKOVÁ a Jaroslav WAGNER. Nákladové a manažerské účetnictví. Praha: ASPI, 2007. ISBN 978-80-7357-299-0.
 • FIBÍROVÁ, Jana, Libuše ŠOLJAKOVÁ a Jaroslav WAGNER. Manažerské účetnictví: nástroje a metody. Praha: Wolters Kluwer Česká republika, 2011.ISBN 978-80-7357-712-4.
 • FIBÍROVÁ, Jana. Manažerské účetnictví: nástroje a metody. 2., aktualiz. a přeprac. vyd. Praha: Wolters Kluwer, 2015. ISBN 978-80-7478-743-0.
 • HANUŠOVÁ, Helena: Vnitropodnikové účetnictví.VUT Brno, Brno 2007.
 • HORÁK, Roman. Manažerské účetnictví. Brno: Vysoká škola Karla Engliše, 2010. ISBN 978-80-86710-15-0.
 • HRADECKÝ, Mojmír, LANČA, Jiří a ŠIŠKA, Ladislav. Manažerské účetnictví. 1. vyd. Praha: Grada, 2008. 259 s. Účetnictví a daně. ISBN 978-80-247-2471-3.
 • HUDÁKOVÁ STAŠOVÁ, Lenka. Manažérske účtovníctvo. V Košiciach: Technická univerzita, Ekonomická fakulta, 2008. ISBN 978-80-553-0072-6.
 • JANHUBA, Miloslav: Ke kalkulacím v podnikání. Časopis Účetnictví č. 4/1992, Praha 1992.
 • Kolektiv: Manažerské účetnictví. Učebnice č. 9, edice “Vzdělávání účetních v ČR“.BILANCE Praha, 1997.
 • KOVANICOVÁ, Dana: Abeceda účetních znalostí pro každého. Praha:BOVA POLYGON, 2012. ISBN 978-80-7273-169-5
 • KRÁL, Bohumil. Manažerské účetnictví. 4. rozšířené a aktualizované vydání. Praha: Management Press, 2018. ISBN 978-80-7261-568-1.
 • LANČA, Jiří, Jaromír LAZAR a Jaroslav SEDLÁČEK. Sbírka příkladů z manažerského účetnictví. Brno: Masarykova univerzita, 2000. ISBN 80-210-2430-5.
 • LANČA, Jiří a Jaroslav SEDLÁČEK. Manažerské účetnictví: distanční studijní opora. Brno: Masarykova univerzita v Brně, Ekonomicko-správní fakulta, 2005.ISBN 80-210-3643-5.
 • LANDA, Martin. Finanční a manažerské účetnictví podnikatelů. Vyd. 1. Ostrava: Key Publishing, 2008. 324 s. Ekonomie.ISBN 978-80-87071-85-4.
 • LANG, Helmut. Manažerské účetnictví: teorie a praxe. Praha: C.H. Beck, 2005. C.H. Beck pro praxi. ISBN 80-7179-419-8.
 • LAZAR, Jaromír. Manažerské účetnictví a controlling. Praha: Grada, 2012. Účetnictví a daně. ISBN 978-80-247-4133-8.
 • LOUŠA, František. Vnitropodnikové směrnice v účetnictví. 7., aktualiz. vyd. Praha: Grada, 2018. Účetnictví a daně. ISBN 978-80-271-0797-1
 • Manažerské účetnictví - oficiální terminologie / Management accounting - official terminology. ASPI Publishing, Praha 2003. ISBN 80-86395-43-X
 • OGER, Brigitte a Jana FIBÍROVÁ. Řízení nákladů. Praha: HZ, 1998. ISBN 80-86009-24-6.
 • PETŘÍK, Tomáš. Ekonomické a finanční řízení firmy: manažerské účetnictví v praxi. 2., výrazně rozš. a aktualiz. vyd. Praha: Grada, 2009. 735 s. ISBN 978-80-247-3024-0.
 • PETŘÍK, Tomáš: Procesní a hodnotové řízení firem a organizací - nákladová technika a komplexní manažerská metoda: ABC/ABM (Activity-based costing/Activity-based management). Praha: Linde, 2007. 911 s. ISBN 978-80-7201-648-8.
 • POLÁČKOVÁ, Jana a kol. Metodika kalkulací nákladů a výnosů v zemědělství. Praha: Ústav zemědělské ekonomiky a informací, 2010. Metodika. ISBN 978-80-86671-75-8.
 • POLÁČKOVÁ, Jana. Metodika kalkulací nákladů a výnosů bioplynových stanic v zemědělských podnicích. Praha: Ústav zemědělské ekonomiky a informací, 2013. Metodika. ISBN 978-80-7271-203-8.
 • SEDLÁČEK, Jaroslav. Úvod do manažerského účetnictví. Brno: Masarykova univerzita, 2000. ISBN 80-210-2454-2.
 • SCHROLL, Rudolf. Manažerské účetnictví. Praha: Vysoká škola ekonomická, 1992. Učební texty vysokých škol.
 • SCHROL,R., KRÁL,B., JANOUT,J., FIBÍROVÁ,J.:Manažerské účetnictví. Edice „Vzdělávání účetních v ČR“. BILANCE Praha 1977.
 • STANĚK, Vladimír: Zvyšování výkonnosti procesním řízením nákladů. 1. vyd. Praha: Grada, 2003. 236 s. Manažer. ISBN 80-247-0456-0.
 • ŠATANOVÁ, Anna a Marek POTKÁNY. Manažérske účtovníctvo. Vo Zvolene: Technická univerzita, 2007. ISBN 978-80-228-1712-7.
 • VYSUŠIL, Jiří. Optimální cena - odraz správné kalkulace. Praha: Profess, 1994. Tajemství prosperity. ISBN 80-85235-17-X.
 • WAGNER, Jaroslav: Zavádění nástrojů manažerského účetnictví v nově vznikajících podnicích - diskuse. Český finanční a účetní časopis, 2007, roč. 2, č. 3, s. 92-95.
 • ZNEBEJÁNKOVÁ, Jitka. Manažerské účetnictví. 3., aktualiz. vyd. Ostrava: Obchodní akademie a Vyšší odborná škola sociální, 2011. ISBN 978-80-87540-56-5.