Přeskočit na obsah

Kalkulace

Z Wikipedie, otevřené encyklopedie

Kalkulace se v manažerském účetnictví využívají k vypočítání cen a nákladů.

Funkce kalkulací[editovat | editovat zdroj]

Každý výstup podniku má své přímé náklady. Kdyby podnik počítal marže jen na základě nich, tak by se marže zdály příliš vysoké, neboť podnik musí pokrývat i nepřímé náklady. Díky kalkulacím může podnik vypočítat reálné náklady na výstupy a podnikový management lépe rozhodovat o:

  • cenové politice prodeje,
  • kvantitě a kvalitě vyráběného sortimentu,
  • plánování a kontrole v operativním řízení.

Pojem kalkulace[editovat | editovat zdroj]

Pojem kalkulace lze chápat třemi způsoby:

  • činnost (kalkulování), při které dochází ke stanovení (předběžná kalkulace) a k zjišťování (výsledná kalkulace) nákladů na výkon. Musí zde být určeno množství, kategorie a kvalita výkonů,
  • výsledek činnosti kalkulování, neboli rozpočítané přímé a nepřímé náklady na jednotku výkonu.
  • část informačního systému podniku, díky které se řídí a určují rozpočty pro jednotlivá střediska.

Předmět kalkulace[editovat | editovat zdroj]

Nejedná se pouze o výrobky, ale i poskytované služby, jsou to všechny výkony podniku, poskytované buď vnitropodnikově, nebo k prodeji. Může se jednak o kalkulační jednici, nebo o kalkulované množství.

Kalkulační jednice[editovat | editovat zdroj]

„Kalkulační jednicí jsou odbytové a vnitropodnikové výkony vymezené množstvím, časem, nebo užitnými vlastnostmi“ Například u drobných výrobků, se může jednat o tuny nebo kilogramy, nebo pronájem budovy na metry čtvereční, opravárenské a údržbářské služby na hodiny, a další.

Kalkulované množství[editovat | editovat zdroj]

U sériové a hromadné výroby lze použít i kalkulační množství, kdy lze místo jednotek počítat náklady celé série. Vydělením počtem kalkulovaných jednic získáme náklady na kalkulační jednici.

Kalkulační systém[editovat | editovat zdroj]

Management podniku využívá k řízení nákladů různé druhy kalkulací, spolu úzce souvisejících, souhrnně tvořící kalkulační systém. Díky kalkulačnímu systému je manažer schopen zadat plán výroby v jednicových nákladech, ten poté upravovat v případě potřeb a na závěr vyhodnotit jeho plnění. Jednotlivé kalkulace se liší úplností nákladů, metodami kalkulací, doby sestavení a jejich využitelností v časovém horizontu.

Odkazy[editovat | editovat zdroj]

Literatura[editovat | editovat zdroj]

  • KRÁL, Bohumil. Manažerské účetnictví. 3., dopl. a aktualiz. vyd. Praha: Management Press, 2010, 660 s. ISBN 978-80-7261-217-8.
  • SCHIFFER, Vladimír. Vnitřní kontrolní systém: významný nástroj ochrany majetku a hospodaření účetních jednotek. Vyd. 1. Praha: ASPI, 2009, 223 s. Téma. ISBN 978-807-3574-369.
  • MACÍK, Karel, Jiří LANČA a Ladislav ŠIŠKA. Kalkulace a rozpočetnictví: nástroje a metody. Vyd. 3. přeprac. V Praze: České vysoké učení technické, 2008, 213 s. Účetnictví a daně (Grada). ISBN 978-800-1039-267.

Externí odkazy[editovat | editovat zdroj]