Taxonomická kategorie

Z Wikipedie, otevřené encyklopedie
Taxonomické kategorie
Taxonomické
kategorie

Kategorie, přesněji taxonomická kategorie (anglicky taxonomic rank), též klasifikační kategorie je abstraktní termín používaný v taxonomii (biologie). Obecně označuje postavení taxonu v taxonomické hierarchii, jinými slovy úroveň v hierarchické klasifikaci.

V Mezinárodním kódu botanické nomenklatury a Mezinárodních pravidlech zoologické nomenklatury se označuje termínem klasifikační úroveň (anglicky rank). Anglická pojem „ranking“ pak znamená zařazení určitého taxonu do klasifikační (kategoriální) úrovně.

Taxony zařazené do určité kategorie jsou konkrétní skupiny skutečných organismů na nějaké klasifikační úrovni.

Základní taxonomické kategorie

Základní taxonomické kategorie vícejazyčně (zoologie a botanika)
česky latinsky anglicky německy španělsky francouzsky japonsky
říše regnum kingdom Reich reino règne 界 (kai)
kmen1 phylum phylum Stamm filo phylum 門 (mon)
oddělení2 divisio division Abteilung división embranchement 門 (mon)
třída classis class Klasse clase classe 綱 (kó)
řád ordo order Ordnung orden ordre 目 (moku)
čeleď familia family Familie familia famille 科 (ka)
rod genus genus Gattung género genre 属 (zoku)
druh species species Art especie espèce 種 (šu)
Poznámky k tabulce
1 Používáno v zoologii, v botanice pravidly postaveno na roveň oddělení. 2 Preferováno v botanice před kategorií kmen, která je považována za identickou.

Příklad klasifikace člověka

Tvorba latinských jmen vyšších taxonů

Latinská (vědecká) jména taxonů vyšších než rod se odvozují od typizujícího taxonu nejbližší hlavní nižší úrovně (pro jméno podčeledi nebo čeledi ze jména rodu, pro jméno podřádu nebo řádu ze jména čeledi) oddělením původní koncovky a přidáním koncovky nové, uvedené v následující tabulce. Zatímco pravidla botanické a mykologické nomenklatury definují způsob tvorby těchto jmen až do úrovně oddělení, pravidla zoologická jdou jen do úrovně nadčeledi. V nomenklatuře bakterií jsou zatím tato pravidla stanovena jen do úrovně řádu.

Koncovky jmen vyšších taxonů
Taxonomická kategorie rostliny řasy houby živočichové bakterie
oddělení1 —phyta —phyta —mycota    
pododdělení —phytina —phytina —mycotina    
třída —opsida —phyceae —mycetes   —ia2
podtřída —idae —phycidae —mycetidae   —idae2
řád —ales —ales —ales —formes3 —ales
podřád —ineae —ineae —ineae   —ineae
nadčeleď —acea     —oidea  
čeleď —aceae —aceae —aceae —idae —aceae
podčeleď —oideae —oideae —oideae —inae —oideae
tribus —eae —eae —eae —ini —eae4
podtribus —inae —inae —inae —ina —inae
Poznámky k tabulce
1 V zoologii je na této taxonomické úrovni kmen; v botanice je kmen položen na stejnou úroveň jako oddělení, kterému je dávána přednost. 2 Nedefinováno v Pravidlech nomenklatury bakterií, pouze navrhováno. 3 Pouze pro ptáky a ryby. 4 Užívání této taxonomické úrovně pro bakterie se nedoporučuje.

Všechny taxonomické kategorie

V následující tabulce jsou uvedeny prakticky všechny používané taxonomické kategorie, včetně takových, které se dnes již nepoužívají, nebo jsou ztotožněny co do hierarchického postavení s jinými kategoriemi.

Všechny taxonomické kategorie vícejazyčně (zoologie a botanika)
česky latinsky anglicky německy francouzsky japonsky poznámka
    superdomain        
doména regio domain Domäne domaine ドメイン  
    subdomain        
    infradomain        
soustava imperium empire   empire    
nadříše superregnum superkingdom     上界  
    suprakingdom        
    midkingdom     中界 (čúkai)  
říše regnum kingdom Reich règne 界 (kai)  
podříše subregnum subkingdom Unterreich sous-règne 亜界 (akai)  
    interkingdom        
„skupina kmenů“   branch        
    infrakingdom     下界  
nadkmen superphylum superphylum Stammgruppe, Überstamm super-phylum 上門  
    supraphylum        
    midphylum     中門  
kmen phylum phylum Stamm phylum 門 (mon)  
podkmen subphylum subphylum Unterstamm sous-phylum 亜門 (amon)  
infrakmen infraphylum infraphylum     下門  
oddělení1 divisio division Abteilung embranchement, division 門 (mon)  
pododdělení1 subdivisio subdivision Unterabteilung sous-embranchement 亜門 (amon)  
kruh claudius claudius        
nadtřída superclassis superclass Überklasse super-classe 上綱  
    Grade Reihe      
třída classis class Klasse classe 綱 (kó)  
podtřída subclassis subclass Unterklasse sous-classe 亜綱 (akó)  
infratřída   infraclass   infra-classe 下綱  
parvtřída parvclassis parvclass     小綱  
nadoddělení2 superdivisio superdivision Überabteilung super-embranchment 上門  
oddělení2 divisio division Abteilung embranchement, division 門 (mon)  
pododdělení2 subdivisio subdivision Unterabteilung sous-embranchement 亜門 (amon)  
část, sekce2 sectio section      
 2   subsection     亜節  
    group        
    subgroup        
nadlegie   superlegion     上団  
legie (legion) legio legion      
podlegion   sublegion     亜団  
infralegion   infralegion     下団  
nadkohorta supercohos supercohort     上区  
kohorta, četa cohors cohort      
podkohorta subcohors subcohort     亜区  
??? velkořád   magnorder     巨目  
nadřád superordo superorder Überordnung superordre 上目  
    series        
    subseries        
??? velkořád   grandorder     大目  
    gigaorder        
    megaorder        
    mirorder     中目  
řád ordo order Ordnung ordre 目 (moku)  
hyperřád hyperordo hyperorder        
podřád subordo suborder Unterordnung sous-ordre 亜目 (amoku)  
infrařád infraordo infraorder Infraordnung infraordre 下目  
    parvorder     小目  
falanga, (série) falanx          
kohorta cohors cohort     区 (ku)  
nadčeleď superfamilia superfamily Überfamilie superfamille 上科  
    family group        
čeleď familia family Familie famille 科 (ka)  
    subfamily group        
podčeleď subfamilia subfamily Unterfamilie sous-famille 亜科 (aka)  
    infrafamily     下科  
  supertribus supertribe     上族/上連  
tribus, seskupení (rodů), shluk tribus tribe Tribus tribu 族 (zoku)(živ.)
連 (ren)(rostl.)
 
podtribus, subtribus, podseskupení subtribus subtribe Subtribus sous-tribu 亜族/亜連  
    infratribe     下族/下連  
nadrod supergenus supergenus     上属  
    genus group        
rod genus genus Gattung genre 属 (zoku)  
podrod subgenus subgenus Untergattung sous-genre 亜属  
    infragenus     下属  
nadsekce1 supersectio supersection     上節  
sekce, částka1 sectio section   section  
podsekce1 subsectio subsection     亜節  
infrasekce1   infrasection     下節  
nadřada1   superseries        
řada1 series series   série    
podřada1   subseries        
 1   infraseries        
naddruh superspecies superspecies     上種  
komplex druhů   complex        
skupina druhů   species group        
podskupina druhů   species subgroup        
seskupení (druhů), agregát   aggregate        
synklepton            
druh species species Art espèce 種 (šu)  
    microspecies        
klepton klepton klepton        
seskupení (poddruhů), skupina poddruhů, agregát   aggregate        
poddruh subspecies subspecies Unterart (Rasse) sous-espèce 亜種  
    infraspecies     下種  
skupina            
hybrid (kříženec, míšenec, bastard) hybrid hybrid     雑種 (zaššu)  
convarieta convarietas convariety        
nadodrůda supervarietas supervariety        
varieta, odrůda = odrůda varietas variety Varietät variété 変種  
pododrůda subvarietas subvariety        
    infravariety        
natio natio          
nadforma superforma superform        
forma, morfa, tvar forma, morpha form Zuchtform forme 品種 (hinšu)  
podforma subforma subform        
    infraform        
skupina kultivarů   cultivar group        
kultivar (klon)   cultivar     栽培品種 (saibaihinšu)
園芸品種 (engeihinšu)
 
skupina plemen   group of breeds        
sekce plemen   section of breeds        
plemeno, rasa   breed, race        
ráz   strain        
aberace, odchylka aberratio aberration        
séroskupina            
sérotyp       sérovar    
biotyp       biovar    
patotyp       pathovar    
populace            
lusus lusus lusus        
Poznámky k tabulce
1 Zařazení v botanickém systému taxonomických kategorií. 2 Zařazení v zoologickém systému taxonomických kategorií.

Související články

Externí odkazy