Zpracování přirozeného jazyka

Z Wikipedie, otevřené encyklopedie

Počítačové zpracování přirozeného jazyka (anglicky Natural language processing, NLP) je soubor technik na pomezí (počítačové) lingvistiky, informatiky (umělé inteligence), popř. též akustiky a dalších. Věnuje se analýze či generování textů nebo mluveného slova, které vyžadují určitou (ne absolutní) míru porozumění přirozenému jazyku strojem.

Aplikace NLP jsou např. strojový překlad, odpovídání na otázky (en:Question answering), dolování z textu (i výtah z textu; en:Automatic summarization) a automatická korektura textu či chatboti.[1]

Mezi úkoly, které přispívají k řešení těchto problémů, patří mj. extrakce informací, strojový překlad, generování přirozeného jazyka (en:Natural language generation) a rozpoznávání a syntéza řeči (text-to-speech).

Zpracování přirozeného jazyka má tři historické fáze:

 1. symbolické NLP (50. až 90. léta 20. stol.)
 2. statistické NLP (90. léta 20. stol. až 00. léta 21. stol.)
 3. neuronové NLP (počátky 2003, rozvoj po roce 2010 díky Tomáši Mikolovi a programu Word2vec)

Tradiční (strukturalistický) přístup[editovat | editovat zdroj]

Související informace naleznete také v článku Lingvistická analýza.

Počítačové zpracování přirozeného jazyka je interdisciplinární obor. Tento obor mimo jiné zkoumá přirozený jazyk jako matematický systém. Přirozený jazyk jako hlavní nástroj lidské komunikace je za pomocí aktivní účasti uživatele transformován prostřednictvím speciálních technologií ve formální jazyk (interlingua; logická reprezentace významu), který je vhodný pro sémantickou prezentaci. Vyjadřuje význam jednotlivých prvků přirozeného jazyka, který je počítačově zpracován. Základem je algoritmus popis jednotlivých rovin přirozeného jazyka, který je zároveň nezávislý na konkrétním jazyku.[zdroj?] Základem interakce člověka s počítačem je dotazovací jazyk, u kterého je odstraněna víceznačnost jednotlivých prvků na všech úrovních. S ohledem na přesnost a jednoznačnost reprezentace samotného významu je nutná existence samostatné reprezentace pro každý významový prvek přirozeného jazyka. Struktury formálního jazyka jsou na konkrétních jazycích nezávislé.

Při zpracování jazyka bylo nutné vymezit pravidla tzv. jazykové roviny. Každá jazyková rovina je pak určena svým hlavním jazykovým prvkem nebo třídou prvků, které jsou pro konkrétní rovinu typické. Každá rovina má vstupní a výstupní reprezentaci.

 • Fonetická rovina: Výstupem fonetické roviny je zpracování posloupnosti fónů ve fonetické abecedě.
 • Fonologická rovina: Výstupem fonologické roviny je posloupnost symbolů abstraktní abecedy, použitelná na fonologické rovině.
 • Morfologie: Výstupem morfologie je zpracování větné struktury.[zdroj?]
 • Syntaktická rovina: Výstupem syntaktické roviny je větná struktura (strom s označením větných vztahů).
 • Sémantická rovina (tektogramatická nebo tektografická, hloubková): Výstupem sémantické roviny je větná struktura s určením větných vztahů.
 • Pragmatická rovina: Výstupem pragmatické roviny je logická forma textu, která může být vyhodnocena jako pravda nebo nepravda.

Automatické indexování textů[editovat | editovat zdroj]

Podrobnější informace naleznete v článku Automatická indexace.

Je to proces přiřazení selekčních obrazů dokumentům nebo dotazům. Selekčním obrazem se rozumí výraz nebo množina výrazů určitého selekčního jazyka, např. všechna podstatná jména, předem daná podstatná jména, výrazy ve tvaru „podstatné jméno – přídavné jméno“ apod.

Klíčovým problémem automatického indexování bývá určení, která slova textu nejlépe charakterizují jeho celkový obsah.

Lingvistické problémy automatického indexování:

 • Významnost jednotlivých slov (slovní spojení) pro vystižení charakteru obsahu celého textu.
 • Tvarosloví (morfologie) přirozeného jazyka.
 • Synonymie a jí podobné sémantické vztahy mezi slovy a slovními spojeními.
 • Homonymie (nejednoznačnost) výrazů přirozeného jazyka.

Mozaika[editovat | editovat zdroj]

Tato metoda automatického indexování je vhodná především pro ty jazyky, které mají rozvinutou flexi (ohýbání slov – skloňování, časování, stupňování atd.) a mají gramatickou shodu. Těchto pozitivních výsledků bylo dosaženo mimo jiné u češtiny, slovenštiny a ruštiny. Tato metoda nedokáže zcela dobře řešit problémy synonymie, homonymie a skrytých vztahů textu. Cílem metody je přiřadit vstupnímu textu selekční obraz.

Tato metoda má dvě hlavní fáze, a to morfologicko-lexikální analýzu a syntaktickou analýzu. V těchto dvou fázích jsou z textu extrahovány terminologické jednotky.

 • Morfologicko-lexikální analýza
  • Vyloučení nevýznamových termínů pomocí negativního slovníku.
  • Identifikace specifických slov (předložky, spojky) důležité pro syntaktickou analýzu.
  • Určení vhodných indexačních termínů za pomocí slovníku koncových segmentů. Od slova, které nebylo úspěšně zpracováno je odtržen 4znakový koncový segment, který je hledán ve slovníku koncových segmentů.
  • Vybranému slovu jako potenciální terminologické jednotce je přiřazena jeho elementární váha (základní hodnota).
 • Syntaktická analýza
  • Jednotlivé indexační termíny jsou složeny do sousloví.
  • Na základě předložek či spojek jsou vyhledávána spojení jmenných frází.
  • Úprava vah termínů – sečtení vah jednotlivých výskytů výrazů do vaz výrazů jako takových.
 • Tato metoda dosáhla nejlepších výsledků zejména v disciplínách s ustálenou terminologií.

Též je možné automaticky indexovat tezaurus.

Automatické referování[editovat | editovat zdroj]

 • Referát (abstrakt) je uváděn jako jeden z možných výstupů intelektuálního procesu nazývaného informační analýza dokumentů.
 • Referát je zkrácený výklad obsahu dokumentu (nebo jeho části) s hlavními věcnými údaji a závěry, který zdůrazňuje nové poznatky a umožňuje rozhodnout se o účelnosti studia původního dokumentu. Výklad obsahu musí být stručný a přesný.
 • Automatické referování extrahuje vhodný počet vět, které nejlépe vystihují, co text přináší nového.

Automatická korektura textů[editovat | editovat zdroj]

Chyby lze rozdělit takto:

 • Mechanické chyby – jsou snadno odhalitelné formální chyby způsobené nedbalostí:
  • dvakrát za sebou napsaný stejný slovní tvar nebo stejné interpunkční znaménko,
  • nevhodná kombinace interpunkčních znamének,
  • nesprávné závorky,
  • malé písmenko na začátku věty
 • Gramatické chyby:
  • Morfologické – chybně utvořený slovní tvar, opravuje pravopisný korektor.
  • Syntaktické – chyby v použití slov – vynechání slova, přidání nadbytečného slova, nesprávná kombinace tvarů slov, záměna slovního tvaru jiným slovním tvarem a chyby v interpunkci.
 • Stylistické chyby: oprava spočívá v automatické detekci často používaných víceslovných obratů, které jsou vágní (nepřispívají k jádru sdělení), zbytečně rozvláčné (je možné je nahradit jedním slovem) a redundantní (dvakrát říkají totéž).

Algoritmus opravy pravopisných chyb[editovat | editovat zdroj]

Každé slovo z textu je třeba zkoušet lematizovat tak dlouho, dokud se:

 • nezíská slovo ze slovníku, u kterého je ve slovníků indikován jako přípustný i ten tvar, ve kterém bylo nalezeno v textu,
 • nevyčerpají všechna lematizační pravidla na toto slovo použitelná (v textu je toto slovo pak označeno jako pravděpodobně chybné.

Obecné trendy a (možné) budoucí směry[editovat | editovat zdroj]

Poznávání znamená "duševní činnost nebo proces získávání znalostí a porozumění prostřednictvím myšlení, zkušeností a smyslů".[2] Kognitivní věda je interdisciplinární vědecké studium mysli a jejích procesů.[3] Kognitivní lingvistika je interdisciplinární obor lingvistiky, který spojuje poznatky a výzkum psychologie a lingvistiky.[4] Zejména v éře symbolické NLP si obor počítačové lingvistiky udržuje silné vazby s kognitivním výzkumem.

George Lakoff například navrhuje metodiku pro konstrukci algoritmů pro zpracování přirozeného jazyka (NLP) z pohledu kognitivní vědy spolu s výsledky kognitivní lingvistiky,[5] která má dva určující aspekty.

Souvislosti s kognitivní lingvistikou jsou součástí historického dědictví NLP, ale od statistického přelomu 90 let 20. století se jim věnuje méně pozornosti. Nicméně přístupy k vývoji kognitivních modelů za účelem vytvoření technicky operacionalizovatelných rámců byly aplikovány v kontextu různých rámců, jako je kognitivní gramatika,[6] funkční gramatika, konstrukční gramatika, počítačová psycholingvistika a kognitivní neurověda (např ACT-R). Podobně jsou myšlenky z kognitivní NLP vlastní neuronovým modelům multimodální NLP (i když jsou zřídkakdy explicitně vyjádřeny) a vývoji umělé inteligence, zejména nástrojům a technologiím, které využívají přístupy velkých jazykových modelů[7][8] a vývoji umělé inteligence, zejména nástrojům a technologiím, které využívají přístupy velkých jazykových modelů. Nové směry v oblasti umělé obecné inteligence vycházejí z principu volné energie[9] britského neurovědce a teoretika z University College London Carla J Hughese, který je profesorem neurovědy na Londýnské univerzitě Friston.

Odkazy[editovat | editovat zdroj]

Reference[editovat | editovat zdroj]

 1. Demokratizace písemné komunikace za účelem rozvoje vlastních schopností NLG. 21.06.2022
 2. Cognition. www.dictionary.com [online]. [cit. 2024-05-16]. Dostupné online. 
 3. Allocating Student Study Time: "Massed" versus "Distributed" Practice. www.aft.org [online]. [cit. 2024-05-16]. Dostupné online. 
 4. Handbook of Cognitive Linguistics and Second Language Acquisition. books.google.com [online]. [cit. 2024-05-16]. Dostupné online. 
 5. Philosophy In The Flesh. books.google.com [online]. [cit. 2024-05-16]. Dostupné online. 
 6. US patent 9269353. worldwide.espacenet.com [online]. [cit. 2024-05-16]. Dostupné online. 
 7. Grounded Compositional Semantics for Finding and Describing Images with Sentences. direct.mit.edu [online]. [cit. 2024-05-16]. Dostupné online. 
 8. Understanding the Anatomies of LLM Prompts: How To Structure Your Prompts To Get Better LLM Responses. www.codesmith.io [online]. [cit. 2024-05-16]. Dostupné online. 
 9. Active Inference: The Free Energy Principle in Mind, Brain, and Behavior. books.google.com [online]. [cit. 2024-05-16]. Dostupné online. 

Literatura[editovat | editovat zdroj]

Související články[editovat | editovat zdroj]

Externí odkazy[editovat | editovat zdroj]