Wikipedie:Pojmenování kategorií

Z Wikipedie, otevřené encyklopedie

pravidla:

     závazná
     doporučení
     v hlasování
     navrhovaná
     neschválená
Doporučení

Text této stránky je doporučení české Wikipedie. Vysvětluje standardy, s nimiž většina wikipedistů v principu souhlasí a které je vhodné dodržovat. Přesto není závazným pravidlem. Nebojte se stránku editovat, je-li potřeba, ale větší změny raději předem navrhněte v diskusi a oznamte je též Pod lípou.


Doporučení o kategoriích popisuje zásady, jaká pojmenování kategorií jsou na české Wikipedii upřednostňována. Přídavkem k doporučení jsou i obecné zásady, jaké odkazy má obsahovat text kategorie (hlavní článek, interwiki, commons).

Ucelené a podrobné vysvětlení je v nápovědě Kategorizace.

Při zakládání kategorií a jejich pojmenování se řídíme převážně logikou a citem, ale pro některé sporné případy jsou v zájmu sjednocení stylu uvedena následující doporučení, která mají pomoci wikipedistu přivést na preferovaný systém, aby jeho práce nemusela být opravována. Správným a jednotným pojmenováním kategorií ve spojení se správným a vhodným umístěním článků a podkategorií do konkrétních kategorií se vytvářejí stromy a sítě kategorií, ve kterých je snadné se orientovat a které je možné kategorie instinktivně využívat při vyhledávání, prohlížení i zařazování.

Základní zásady[editovat | editovat zdroj]

 • Aplikujte standardní způsob pojmenovávání (viz Wikipedie:Název článku), zvláště
  • nepoužívejte velká písmena u běžných podstatných jmen;
  • nepoužívejte zbytečně zkratky. Příklad: „Druhá světová válka“, ne „WW2“;
  • v případě stejných názvů se doporučuje používat rozlišovač (upřesnění v závorce) podobně jako u článků.
 • Je-li téma vymezeno názvem oboru nebo tématu, použijte přednostně jednotné číslo (Kategorie:Film, Kategorie:Právo, Kategorie:Sport, Kategorie:Opera). Je-li vymezeno věcně, použijte množné číslo (Kategorie:Lokomotivy, Kategorie:Spisovatelé, Kategorie:Řeky). Všimněte si, že v některých případech existují dvě kategorie s názvem jak v jednotném čísle (kam se řadí témata vztahující se k danému obecnému pojmu označujícím obor), tak v množném čísle (seznam různých konkrétních zástupců). Například: Kategorie:Opera a Kategorie:Opery nebo Kategorie:Sport a Kategorie:Sporty. Při kategorizaci článků dejte pozor, abyste nepoužili nesprávnou variantu.
 • Nezabudovávejte strukturu kategorií do jmen. Příklad: „Monarchové“, ne „Lidé - Monarchové“. Název kategorie by však měl být volen tak, aby nebyl zaměnitelný s odlišnou kategorií v jiném tématu.
 • Jména jako Kategorie:Seznamy foobarů by se měla používat pouze pro stránky se seznamy, jako např. „Seznam foobarů, které jsou baz“, „Seznam foobarů začínajících na Fň“ apod.

Vymezení tématu[editovat | editovat zdroj]

Je třeba myslet na to, že kategorie není jen seznamem, ale název kategorie vymezuje téma. V kategorii Řeky tak nebudou zařazeny jen články o jednotlivých řekách, ale i třeba teoretické hydrologické články o řekách nebo článek o říčních přívozech. V kategorii Ústecký kraj nebudou jen okresy Ústeckého kraje, ale i třeba kategorie Hejtmani Ústeckého kraje, článek o dopravě v Ústeckém kraji a článek o národním parku České Švýcarsko. V kategorii Komunikační bariéry nebudou jen články o jednotlivých handicapech, ale také články o pomůckách nebo metodách jejich překonávání, například o Braillově písmu. Kategorie Veřejná správa může obsahovat nejen názvy úřadů, ale i zajímavé příznačné kauzy z různých oblastí rozhodování veřejné správy. Kategorie:Bible plní i funkci kategorie Biblistika, protože obsahuje články o Bibli, a proto patří jak do kategorie Literární díla, tak do kategorie Teologie. Jindy zase kategorie nazvaná podle oboru plní i funkci označení předmětu tohoto oboru.

Je-li název kategorie míněn v užším významu, mělo by to být v úvodu stránky zřetelně uvedeno.

Netradiční vymezení témat je sice v anglické Wikipedii vítané a obvyklé, ale v české Wikipedii častěji naráží na nesouhlas. V zájmu předcházení konfliktům se proto doporučuje umírněnost a ochota k diskusi při tvorbě kategorií.

Název geograficky nebo národně vymezené kategorie[editovat | editovat zdroj]

U geografických názvů článků i kategorií se upřednostňuje používat tvary typu Doprava v Německu, Mosty v Berlíně, Letiště ve Středočeském kraji, Průmysl na Slovensku před názvy typu Německá doprava, Berlínské mosty, Středočeská letiště, Slovenský průmysl i před názvy typu Letiště středních Čech, Průmysl Slovenska.

Výjimkou jsou články, které se vážou k jazyku či národnosti (Čeští zpěváci), nikoliv k území, a jiné odůvodněné případy, například pro označení země původu, pro subjekty působící mimo území, podle něhož se jmenují nebo k němuž jinak přísluší (České námořní lodě, nikoliv Námořní lodě v Česku, Válečné spory Německa a nikoliv Válečné spory v Německu. Název Kulturní památky Německa zahrnuje i mobilní památky) nebo je-li předložkové označení z jazykových či věcných důvodů nevhodné. Viz diskusi.

Obsahuje-li název kategorie dvě přídavná jména, uvádí se na prvním místě geografické (národní) vymezení (Kategorie:České rockové skupiny, Kategorie:Američtí hudební skladatelé atd.).

V geograficky vymezených názvech článků a kategorií se upřednostňuje použití geografického názvu státního území před názvem konkrétní státní instituce (konkrétního státu). Tedy v Německu a nikoliv ve Spolkové republice Německo, v Belgii a nikoliv v Belgickém království, v Česku a nikoliv v České republice, v Libyi a nikoliv ve Velké libyjské arabské lidové socialistické džamáhíríji. Výjimkou jsou články a kategorie, jejichž předmětem je přímo jen politický státní útvar nebo se k němu úzce a výhradně vztahují (například článek Česká a Slovenská Federativní Republika).

Viz též diskuse Spor o užití slova Česko a Česko nebo Česká republika?.

Na základě proběhlých diskusí se doporučuje uplatňovat ve speciálních případech jednotně tyto výjimky:

 • označení v USA, nikoliv ve Spojených státech amerických. Viz diskusi a hlasování.
 • Američtí vědci pro označení vědců z USA. Pro označení kontinentu užívat Severoameričtí a Jihoameričtí.
 • označení kategorií vymezených územím Spojeného království Velké Británie a Severního Irska je zatím předmětem diskuse. Viz diskusi a hlasování. Podobný postup je vhodné použít i u jiných separovaných území nesouvisejících s hlavním územím státu (např. Aljaška, různé ostrovy atd.) nebo se jinak zásadně vymykajících z jeho běžného označení. Konkrétní případy je vhodné prodiskutovat a závěr diskuze zapsat sem mezi výjimky.
 • označení v Čínské lidové republice, nikoliv v Číně (k odlišení od Tchaj-wanu, jehož oficiální název je Čínská republika)

Obecné zásady[editovat | editovat zdroj]

 • Kategorie týkající se státního území nemají být pojmenovány podle názvu konkrétního státu, ale nadčasovějším geografickým názvem (Německo, Česko, Polsko, Libye). Výjimky jsou vhodné v případech, kdy státní území jiný název než název státu nemá (Spojené státy americké), a v případech, kdy tím lze předejít nejednoznačnosti názvu.
 • Kategorie týkající se konkrétních státních útvarů by měly být pojmenovány podle oficiálního názvu popisovaného státního celku (Kategorie:Čínská lidová republika, Kategorie:Česká socialistická republika, Kategorie:Česká republika, Kategorie:Spojené státy americké, Kategorie:Velká libyjská arabská lidová socialistická džamáhíríje). Tato kategorie by měla být zařazena do kategorie státního území, pokud s ní není totožná (například kategorie Česká socialistická republika i kategorie Česká republika by měly být zařazeny v kategorii Česko).
 • U geograficky vymezených názvů kategorií se upřednostňuje používat předložková spojení typu Doprava v Německu, Mosty v Berlíně, Letiště ve Středočeském kraji, Průmysl na Slovensku před názvy typu Německá doprava, Berlínské mosty, Středočeská letiště, Slovenský průmysl i před názvy typu Letiště středních Čech, Průmysl Slovenska. V případě stejných názvů se doporučuje používat rozlišovač podobně jako u článků, například Kategorie:Hrady ve Lhotě (okres Písek).
  • Pokud však kategorie označuje objekt nebo systém, který zasahuje i mimo území zmíněné v názvu, nebo pokud předložková vazba z jiných důvodů není vhodná, použije se přednostně přídavné jméno (například Liberecké tramvaje, Německé firmy, České kulturní památky) nebo druhý pád (Dějiny Německa, nikoliv Dějiny v Německu). Kategorie:Kulturní památky Německa – viz diskuse
  • Přídavné jméno nebo druhý pád se používá také tehdy, pokud jde o označení původu nebo národnostní vymezení (České pivo, Francouzské zvyky, Němečtí spisovatelé, Italské firmy)
 • V názvu kategorie, který obsahuje dvě přídavná jména, by mělo být jako první uvedeno geografické nebo národní vymezení a jako druhé tematické vymezení (například Kategorie:České rockové skupiny, Kategorie:Američtí hudební skladatelé)

Dohodnuté výjimky a sporné případy[editovat | editovat zdroj]

V dosavadních diskusích byly komunitou dohodnuty a přijaty některé výjimky a zvláštnosti v pojmenovávání a zařazování kategorií. Podrobnější informace o těchto dohodách, ze kterých doporučení čerpá, jsou uvedeny v diskusi nebo Vás k nim nasměruje odkaz u výjimky nebo příkladu.

 • Kategorie:XXX v Čínské lidové republice, nikoliv Kategorie:XXX v Číně (k odlišení kontinentální Číny od Tchaj-wanu, jehož oficiální název je Čínská republika)
 • Kategorie:XXX ve Spojeném království, nikoliv Kategorie:XXX ve Velké Británii ani Kategorie:XXX v Británii nebo Kategorie:XXX ve Spojeném království Velké Británie a Severního Irska
 • Kategorie:XXX v Severním Irsku má být zařazena také pod kategorii Kategorie:XXX ve Spojeném království (dokud nebude rozhodnuto jinak).
 • Kategorie:XXX v USA, použití zkratky namísto slovního označení – viz diskuse a hlasování
 • Kategorie:Američtí XXX – používané pro subjekty či objekty pocházející z USA, pro kontinenty rozlišovat Severoameričtí XXX a Jihoameričtí XXX
 • Kategorie:XXX v Česku – viz Spor o užití slova Česko, Česko vs Česká republika

Názvy kategorií mimo hlavní jmenný prostor[editovat | editovat zdroj]

Názvy kategorií mimo hlavní jmenný prostor využívají hierarchické pojmenování (např. Kategorie:Šablony:Údržbové či Kategorie:Wikipedie:Monitoring).

Stránka kategorie[editovat | editovat zdroj]

Podrobnější informace naleznete na stránce Nápověda:Stránka kategorie.

Doporučuje se, aby kategorie byly při vzniku

 • doplněny o hlavní článek pomocí šablony {{Hlavní článek|Název předmětu, o které kategorie pojednává}}. Hlavní článek je článek, který definuje téma kategorie nebo obsahuje jeho shrnutí.
 • provázány s položkou na Wikidatech.
 • doplněny o odkaz na Commons, pokud tam shodná kategorie existuje, pomocí šablony {{commonscat|Název odpovídající kategorie na Commons}}.

Související stránky[editovat | editovat zdroj]