Tato stránka je zamčena pro neregistrované a nové uživatele

Wikipedie:Žádost o práva správce

Z Wikipedie, otevřené encyklopedie
Skočit na: Navigace, Hledání
Wiki rules.png
Závazné pravidlo Wikipedie

Text na této stránce je závazným pravidlem české Wikipedie. Editace měnící jeho význam jsou přípustné, jen pokud se opírají o předchozí konsenzus komunity. Své připomínky můžete vyjádřit v diskusi, návrhy změn oznamte též Pod lípou.


Zkratka:
WP:ŽOPS
WP:RFA
Pravidlo vstoupilo v platnost 2. ledna 2007.
Vyprázdnit cache serveru
(Použijte v případě, že se vám tu ukazují zastaralé verze podstránek.)

Závazná část

Na této stránce můžete požádat o přidělení práv správce.

Požadavky na správce

Správci jsou rovni každému jinému uživateli co se týče práv i zodpovědnosti, jediným rozdílem je přístup k různým „údržbářským“ činnostem, jako je mazání a zamykání stránek. Protože jsou tyto operace potenciálně destruktivní, musí správci být zkušenými uživateli, kteří znají a respektují pravidla i zvyky Wikipedie (mezi jinými zákaz používání rozšířených pravomocí ve vlastních sporech). Správci jsou zdvořilí a při jednání s ostatními wikipedisty se jim snaží pomoci s problémy, na které při tvorbě Wikipedie mohou narazit. Více vizte na Wikipedie:Správci.

Žádost o práva správce

Postup nominace

O přidělení rozšířených práv na této stránce žádá každý wikipedista přímo sám za sebe.

Žádost se podává následujícím způsobem:

 • Na konec této stránky se přidá odkaz na vložení podstránky ve formátu {{/Žadatel}} (v případě opakované volby {{/Žadatel (#)}}, v případě potvrzení {{/Žadatel (potvrzení)}}) a stránka se uloží.
 • Na nově vzniklém červeném odkazu se založí podstránka s tímto formátem:
=== [[Wikipedista:Žadatel|Žadatel]] ===
{{Wikipedista|Žadatel}}
* ''žádost podána:'' {{subst:#timel:j. n. Y, H:i (T)}}
* '''hlasování končí:''' {{subst:#timel:j. n. Y, H:i (T)|+14days}}

====Zdůvodnění====

====Hlasování====
=====Pro=====
=====Proti=====
=====Zdržuji se hlasování=====

====Komentáře====

Správce či byrokrat při potvrzování použije navíc druhý parametr se svojí funkcí, tj. {{Wikipedista|Žadatel|správce}}, resp. {{Wikipedista|Žadatel|byrokrat}}.

Minimální požadavky

Nutným minimem pro žádost je alespoň 250 příspěvků a alespoň tříměsíční aktivita v projektu. Dále je třeba mít povolenou možnost zasílání mailů přes rozhraní Wikipedie nebo mít na své stránce uveden funkční kontakt na svou osobu (ICQ, IRC). Tyto kontakty je pak třeba udržovat funkční po celou dobu případného správcovství.

Žádosti nesplňující tato formální kritéria budou mazány bez diskuse. Anonymní uživatelé o práva správce žádat nemohou.

Postup schvalování

Žádost na stránce zůstává nejméně dva týdny od vložení. Tuto lhůtu může ve výjimečných případech byrokrat explicitně prodloužit (např. pokud se dodatečně objeví informace, které vedou k hromadným změnám hlasů, nebo není-li kvůli počtu hlasů hlasování dostatečně reprezentativní), maximálně však na 4 týdny. Prodloužení lhůty provede přidáním textu:

 ''hlasování prodlouženo do'' datum čas

Byrokrat ukončuje hlasování až po proběhnutí této lhůty. Jakmile tak učiní, jsou případné další hlasy neplatné.

K žádosti se ostatní wikipedisté vyjadřují. Jako hlasy se počítají odpovědi Pro, Proti (pro vlastní rozhodování), k tomu dále Zdržuji se hlasování (pro platnost hlasování, tzv. kvórum). Hlas lze dále vysvětlit či komentovat. I když je běžné se v komentářích vyjadřovat přímo k osobě kandidáta, je třeba stále pamatovat na vzájemnou zdvořilost. Podmínky, které musejí splnit hlasující, stanovují pravidla účasti v hlasování.

Cílem hlasování je ukázat, zda v dané otázce existuje konsenzus komunity. O tom, zda byl dosažen, rozhoduje byrokrat, který hlasování uzavírá. Ten také provádí bez zbytečného odkladu případné rozšíření práv a celou sekci přesune do archivu. Hlasování je platné, jen pokud se do něj zapojí minimálně 20 wikipedistů (tzv. kvórum, počítáno ze součtu hlasů Pro, Proti a Zdržuji se hlasování). Za automaticky úspěšnou se obvykle považuje žádost, která získala na konci výše popsané lhůty nejméně 3/4 hlasů Pro (počítáno ze součtu hlasů Pro a Proti). Získala-li žádost méně než 2/3 hlasů, je obvykle považována za neúspěšnou. Případný hlas samotného kandidáta se nepočítá.

Za spravedlivý průběh hlasování nesou odpovědnost byrokrati. V případě nutnosti mohou rozhodnout o nezapočítání hlasů podezřelých z manipulace hlasování (jako jsou loutky), v extrémních případech nechat celé hlasování opakovat.

Byrokrat musí dbát na etiku. Pokud je vůči kandidátovi ve sporu nebo jinak zaujatý, měl by jakékoliv rozhodování přenechat jinému byrokratovi. Svá rozhodnutí přiměřeně zdůvodňuje; vyskytnou-li se dotazy, poskytne podrobnější vysvětlení.

Žádost o práva byrokrata

Postup žádosti o práva byrokrata je shodný s postupem žádosti o práva správce, pouze s tím rozdílem, že nezbytnou kvalifikací kandidáta je nejméně 6 měsíců působení ve funkci správce. Všechna ostatní ustanovení tohoto pravidla vztahující se na správce se týkají i byrokratů.

Opakování žádosti

Neúspěšné žádosti je možné opakovat nejdříve za 3 měsíce.

Odebrání práv správce

Existuje několik cest, kterými mohou být správci odebrána jeho práva. Řadu z nich toto pravidlo přímo neupravuje. Patří mezi ně odebrání práv:

 • na základě rozhodnutí správní rady Nadace Wikimedia (v praxi se nevyužívá);
 • na základě rozhodnutí Arbitrážního výboru;
 • na základě konsenzu komunity, který uzná stevard;
 • v případě akutního zneužívání práv může stevard na požádání odebrat jeho práva okamžitě. Takové odebrání je však pouze dočasné a musí být potvrzeno např. rozhodnutím Arbitrážního výboru.

Toto pravidlo zavádí několik dalších postupů, které mohou vyústit v odebrání práv správce.

Potvrzení

Správce může požádat komunitu o opětné vyslovení důvěry prostřednictvím hlasování o svém potvrzení. Pro toto hlasování platí stejná pravidla jako pro běžné hlasování o zvolení. Hlasování může potvrzovaný správce stáhnout jen tehdy, pokud už fakticky v průběhu hlasování o práva přišel (odebrali mu je stevardi). Skončilo-li hlasování jako neúspěšné a nepožádal-li kandidát do 24 hodin od jeho ukončení stevardy o zbavení práv sám, požádá je o to byrokrat. Nepotvrzený správce nesmí po ukončení hlasování svá práva používat, i když je ještě má.

Povinné potvrzení

Jsou-li proti činnosti správce výhrady a je vyzván k potvrzení wikipedistou, který by měl právo hlasovat podle tohoto pravidla, ve výroční měsíc (tj. měsíc, v němž je výroční den) svého posledního zvolení nebo potvrzení, je dotyčný správce povinen vyvolat hlasování nejpozději do měsíce. Pokud tak neučiní, může hlasování o jeho potvrzení založit kterýkoliv wikipedista oprávněný v něm hlasovat.

Každý wikipedista však smí podle této sekce pravidla vyzvat k potvrzení nejvýše jednoho správce za rok.

Odebrání práv v případě dlouhodobé neaktivity

Správce, který se dlouhodobě neúčastní práce na projektu, nemůže být dobře obeznámen s aktuálními pravidly, doporučeními, postupy a zvyky. Nedostatek informací je překážkou kvalitnímu a odpovědnému rozhodování, jež je od správce očekáváno.

Neprovede-li správce po dobu delší než půl roku žádnou zaznamenanou akci, k níž jsou potřeba práva správce, může kdokoliv požádat stevardy, aby tomuto správci byla z důvodu neaktivity správcovská práva odebrána.

Doporučení

Wiki rules.png
Doporučení

Text této stránky je doporučení české Wikipedie. Vysvětluje standardy, s nimiž většina wikipedistů v principu souhlasí a které je vhodné dodržovat. Přesto není závazným pravidlem. Nebojte se stránku editovat, je-li potřeba, ale větší změny raději předem navrhněte v diskusi a oznamte je též Pod lípou.


Nominace

Uvedené požadavky jsou opravdu minimální – počet editací a doba aktivní činnosti jsou velmi hrubé míry.

Proto prosím zvažte, zda jsou vaše znalosti Wikipedie dostačující, máte představu o komunitě české verze, pravopisu českého jazyka, znáte přijatá pravidla Wikipedie i různé jejich návrhy a podobně.

Kromě práce na článcích je vhodné mít i nějaké vlastní zkušenosti s procesy „v pozadí“ Wikipedie, jako je řešení konfliktů, diskuse o smazání, boj s vandalismem.

Nominaci je možné doprovodit krátkým zdůvodněním, které obsahuje například kdo vás ke kandidatuře vyzval, jak pravomoci správce hodláte využívat. Vhodný může být také odkaz na některý spor, který jste vedli, a kde jste podle vlastního přesvědčení postupovali v nejlepším duchu Wikipedie.

Hlasování

Hlasy, zvláště hlasy Proti a Zdržuji se hlasování je vhodné doprovodit krátkým zdůvodněním, aby se mohl žadatel poučit do budoucna, co by před další kandidaturou měl zlepšit (nezdůvodněné hlasy proti a nesmyslná zdůvodnění nemusí být při vyhodnocení brána v potaz). Případné komentáře ke hlasům by se též měly omezit na velmi stručné poznámky. Dlouhé komentáře a diskuse je vhodné umísťovat do sekce Komentáře, pokud se v hlasovací sekci rozvine diskuse znepřehledňující čitelnost, je vhodné ji do diskusní sekce přesunout (kromě samotných hlasů), a u hlasu ponechat pouze odkaz na přesunutý text.

Pokud svůj hlas změníte, je vhodné původní hlas škrtnout, napsat nový a případně zdůvodnit změnu názoru.

Možnost prodloužit hlasování je zvláště vhodné použít, pokud se sejde hlasů málo.

Ukončená hlasování jsou v archivu, aktuální seznam správců na Speciální:Uživatelé/sysop.

Žádosti

Blahma

Blahma (diskusepříspěvkypočítadločlánkyshrnutízablokovánívšechny projekty)

 • žádost podána: 24. 4. 2016, 00:11 (CEST)
 • hlasování končí: 8. 5. 2016, 00:11 (CEST)

Zdůvodnění

Žádám tímto o práva správce, a to především z důvodu a za účelem častého provádění technických oprav a vylepšení Wikipedie, k nimž jsou tato práva potřebná. Současně upozorňuji, že v případě zvolení správcem nebude v mých silách aktivně reagovat na žádosti na Nástěnce správců; obdobně se neplánuji zapojovat třeba ani do časově náročného uzavírání diskuzí či rozhodování o blokování účtů. Správcovská práva bych naopak využíval k uzamykání nových často používaných šablon a úpravy těch uzamčených, k úpravě stránek ve jmenném prostoru MediaWiki, k podpoře vzdělávání nových wikipedistů, k opravám chyb ve fungování Wikipedie, nahodile též mazání nevhodných uživatelských stránek, sledování autorskoprávních náležitostí apod. – ilustrační odkazy vedou na výběr z mých žádostí správcům v poslední době, některé další byly neformální či nepřímé.

Ke kandidatuře jsem se po dlouhém uvažování nad ní a po stanovení si výše uvedeného zaměření rozhodl poté, co jsem narazil na nutnost provedení komplexnějších úprav v šabloně {{NK ČR}} a její podšabloně {{NK ČR/Odkaz}} (dle konsenzu získaného diskuzí), které ovšem nelze provést najednou a neustálá spolupráce na úpravách se správci by změny znesnadňovala, protahovala a měla i negativní vliv na podobu Wikipedie v době mezi jejich započetím a dokončením. Zmíněné úpravy provádím na doporučení a po konzultaci s knihovníky z Moravské zemské knihovny, se kterými jsem jménem wikipedistů v Brně navázal už loni spolupráci. I přes vysokou aktivitu a početnost členů brněnské komunity se ovšem na posledním brněnském wikisraze ukázalo, že mezi pravidelnými účastníky není jediný správce, se kterým by bylo možné související technikálie přímo konzultovat a usnadnit tak jejich uvedení do praxe alespoň osobním kontaktem. V tomto okamžiku jsem se definitivně rozhodně požádat o práva správce pro svůj účet. Již v minulosti jsem byl ke kandidatuře vyzván, z toho nejméně jednou i jiným správcem písemně v diskuzi, odkaz na to se mi ovšem už nepodařilo dohledat.

Pro úplnost dodávám, že jsem již čtyři roky správcem na esperantské Wikipedii, na Wikipedii patřím k služebně nejstarším (edituji od roku 2004), na české Wikipedii mám 10 000 editací (z toho jen 62 % v hlavním jmenném prostoru a celých 17 % v jmenném prostoru Wikipedie), jsem autorem několika populárních nástrojů (zejména Česko-slovenské Wikipedie a mapy nenafocených článků), iniciátorem různých vylepšení odkoukaných na jinojazyčných Wikipediích (např. přímý proklik přes obrázek na jeho stránku na Wikimedia Commons nebo „vyskakovací“ reference) a v této souvislosti též provozovatelem robota BlahmaBot. Příležitostně se účastním mezinárodních setkání wikipedistů, o Wikipedii přednáším a hovořím do médií (naposledy dnes na ČT24). Profesí jsem informatik, znalosti cizích jazyků mi umožňují aktivně sledovat dění v jinojazyčných projektech i mezinárodním hnutí Wikimedia, v posledních letech koordinuji srazy wikimediánů i wikipedistů ve svém bydlišti Brně, jakož i aktivity Masarykovy univerzity ohledně Wikipedie a aktivity Wikimedie ČR v Brně a okolí. Další podrobnosti o mé osobě včetně příslušných prohlášení o střetu zájmů naleznete na mé uživatelské stránce.

Děkuji vám za zvážení mé žádosti. --Blahma (diskuse) 24. 4. 2016, 00:11 (CEST)

Hlasování

Pro
 1. Jednoduše ano. --Vlout (diskuse) 24. 4. 2016, 00:16 (CEST)
 2. Jedudědek (diskuse) 24. 4. 2016, 00:19 (CEST)
 3. Bez váhání. Jen bych možná ještě doplnil připomínku možných rizik z koncentrace některých funkcí, konkrétně správce vs. wikipedista-rezident placený konkrétním subjektem. Po zkušenostech ale věřím, že Marek dokáže velmi soudně vyhodnotit případné konflikty zájmů a nebude využívat správcovská práva k zásahům ve věcech, které by se týkaly třeba sporů o obsah ohledně onoho subjektu apod. Proto nemám pochyb o správnosti svého hlasu. --Bazi (diskuse) 24. 4. 2016, 00:22 (CEST) Doplnění: --Bazi (diskuse) 25. 4. 2016, 12:47 (CEST)
 4. Jistě --Packa (diskuse) 24. 4. 2016, 00:24 (CEST)
 5. --Aktron (|) 24. 4. 2016, 00:27 (CEST)
 6. --Pcnavod (diskuze), 24. 4. 2016, 00:28 (CEST)
 7. Samozřejmě.--Ben Skála (diskuse) 24. 4. 2016, 00:36 (CEST)
 8. --Tomas62 (diskuse) 24. 4. 2016, 00:40 (CEST)
 9. --Mates (diskuse) 24. 4. 2016, 00:58 (CEST)
 10. Jasně. --Jan Polák (diskuse) 24. 4. 2016, 01:17 (CEST)
 11. Bez námitek. --Vachovec1 (diskuse) 24. 4. 2016, 01:23 (CEST)
 12. --Remaling (diskuse) 24. 4. 2016, 01:38 (CEST)
 13. Jasně.--Zákupák (diskuse) 24. 4. 2016, 02:32 (CEST)
 14. --Faigl.ladislav (diskuse) 24. 4. 2016, 02:39 (CEST)
 15. Nemám problém.--Zdenekk2 (diskuse) 24. 4. 2016, 04:08 (CEST)
 16. Mirek256 24. 4. 2016, 05:37 (CEST)
 17. Opatrně. Práva správce jsou především činnost sloužící k lepšímu hlídání RC, kolegu však vidím na patrole velmi zřídka. V případě, že chce provádět správcování čistě technické a tedy ne k vylepšení image, jsem pro a budu rád, pokud to dopadne stejně. OJJ, Diskuse 24. 4. 2016, 05:56 (CEST)
 18. --Hugo (diskuse) 24. 4. 2016, 06:48 (CEST)
 19. Proč ne. --Urbanecm (diskuse) 24. 4. 2016, 07:22 (CEST)
 20. --Gortyna (diskuse) 24. 4. 2016, 07:35 (CEST)
 21. --Wesalius d|p 24. 4. 2016, 08:47 (CEST)
 22. Rozhodně. --Vojtěch Veselý (diskuse) 24. 4. 2016, 09:26 (CEST)
 23. Jdi do toho! Matěj Suchánek (diskuse) 24. 4. 2016, 10:02 (CEST)
 24. --Silesianus (diskuse) 24. 4. 2016, 10:03 (CEST)
 25. Rozhodně ano. OISV (diskuse) 24. 4. 2016, 10:25 (CEST)
 26. --JirkaSv (diskuse) 24. 4. 2016, 10:30 (CEST)
 27. Pro koho jiného hlasovat než pro Marka, kterého znám osobně jako velmi schopného a nadšeného wikipedistu a který se řadí k těm, jež odvedli na/pro Wikipedii největší kus práce, mnohdy navíc v reálném světě za cenu velkého množství času a obětování vlastního pohodlí. Nechť jsou Ti práva k užitku. --Martin Kotačka (diskuse) 24. 4. 2016, 10:41 (CEST)
 28. Určitě, spousta věcí se pohne kupředu. --frettie.net (diskuse) 24. 4. 2016, 10:50 (CEST)
 29. Jednoznačné pro. --Borzywoy (diskuse) 24. 4. 2016, 10:53 (CEST)
 30. Bez výhrad! --Dominik Matus  diskusepříspěvky 24. 4. 2016, 11:08 (CEST)
 31. --Jan.Kamenicek (diskuse) 24. 4. 2016, 11:16 (CEST)
 32. --Shlomo (diskuse) 24. 4. 2016, 11:25 (CEST)
 33. Bez váhání. --Marek Koudelka (diskuse) 24. 4. 2016, 11:35 (CEST)
 34. Jasná páka. — Jagro (diskuse) 24. 4. 2016, 12:18 (CEST)
 35. --RPekař (diskuse) 24. 4. 2016, 12:40 (CEST)
 36. Vlastně tu velkou angažovanost beru až skoro jako zápornou věc, totiž že posouvá Wikipedii víc k profesionalismu a dál od vize dobrovolníků, kteří nemají čas na srazy v hospodách ani na jakékoliv pokusy nějak vývoj Wikipedie řídit. A s tím souvisí obavy, aby to nezkazilo Wikipedii jako to kazí třeba profesionální sporty. Ovšem jednak tyhle věci neřeší zvolení či nezvolení jednoho správce a jednak u Blahmy jsem zkrátka pro správcovstí na 100 %. Všude na wikiprojektech odvádí výbornou práci, nepochybně bude odvádět výbornou práci i v roli správce české Wikipedie.--Tchoř (diskuse) 24. 4. 2016, 13:39 (CEST)
 37. V případě Marka nemám pochyb. --Jan KovářBK (diskuse) 24. 4. 2016, 15:15 (CEST)
 38. Ano. --Ladin (diskuse) 24. 4. 2016, 17:41 (CEST)
 39. Škoda, že nemáme skupinu technických správců (editinterface). Tak snad využiješ alespoň někdy i ostatní práva. JAn (diskuse) 24. 4. 2016, 21:22 (CEST)
 40. Určitě, bez námitek. --Michal Bělka (diskuse) 24. 4. 2016, 21:47 (CEST)
 41. No jistě! Bez problémů + souhlas s JAn a vlastně všemi ostatními zdůvodněními--Horst (diskuse) 25. 4. 2016, 08:23 (CEST)
 42. --Ivannah (diskuse) 25. 4. 2016, 08:37 (CEST)
 43. --Gampe (diskuse) 25. 4. 2016, 12:40 (CEST)
 44. Podporuji. A věřím, že se využití práv nakonec neomezí převážně jen na ty technikálie, ale i na řešení širšího záběru věcí. Zkušenosti k tomu má Blahma značné.--Kacir 25. 4. 2016, 23:33 (CEST)
 45. Jednoznačně zcela bez diskuzí pro -- MiroslavRouta (diskuse) 26. 4. 2016, 17:54 (CEST)
 46. --Ioannes Pragensis (diskuse) 27. 4. 2016, 16:10 (CEST)
 47. Určitě podporuji. Ať se daří! — Draceane diskuse 28. 4. 2016, 10:24 (CEST)
 48. Hypotetická skupina technických správců by pro tebe byla vhodnější. Ale když ji nemáme, pro --YjM | dp 28. 4. 2016, 17:22 (CEST)
 49. Skvělý kandidát, má mou plnou podporu --Quar (diskuse) 28. 4. 2016, 23:08 (CEST)
 50. --Vojtěch Dostál (diskuse) 1. 5. 2016, 18:06 (CEST)
 51. Jednoznačně. Jen bych se chtěl zeptat: Kdyby náhodou (jakože to nepředpokládám, ale zvýšení pozice k tomu v budoucnu může svést) se komunitě/její části po čase začalo zdát, že svých nadstandartních práv začínáte používat proti přání řadových editorů, jak byste reagoval na náznaky či přímo žádosti o odstoupení z funkce? --Kusurija (diskuse) 2. 5. 2016, 08:23 (CEST)
  Odpovídám: 1.) Snažil bych se vysvětlit a urovnat (v případě nutnosti i za cenu stáhnutí se z něj) konkrétní případ, kvůli kterému ta stížnost vznikla. 2.) Mířily-li by stížnosti na mé využívání práv k blokování, uzavírání diskuzí apod., mohl bych se jich vzdát, zvláště pokud by se ukázalo, že již nemám důvěru komunity, a v takovém případě bych usiloval o vznik skupiny technických správců, abych mohl dál vykonávat to hlavní, kvůli čemu nyní kandiduji, pokud proti tomu by v komunitě žádné významné výhrady nebyly. 3.) Pokud by bylo nevyhnutelné, abych byl zbaven všech nadstandardních práv, omezilo by to přirozeně mou akceschopnost, ale mohl bych i po takovém zákroku nějak dál fungovat – to bychom se ovšem už dostali vlastně opět do stavu, který panuje nyní a který byl důvodem k podání mé žádosti, jak vysvětluji v jejím úvodě. --Blahma (diskuse) 2. 5. 2016, 10:56 (CEST)
  Díky, kéž by i ostatní byli takoví. --Kusurija (diskuse) 2. 5. 2016, 21:04 (CEST)
 52. Herigona (diskuse) 2. 5. 2016, 11:42 (CEST)
 53. Marka považuji za seriózního a jednoho z nejzkušenějších wikipedistů, takže jasně pro. --RomanZázvorka (diskuse) 2. 5. 2016, 23:13 (CEST)
 54. Pro. Gumideck (diskuse) 3. 5. 2016, 10:44 (CEST)
 55. --Žito (diskuse) 3. 5. 2016, 17:18 (CEST)
 56. Technický správce navíc orientovaný na pomoc nováčkům se hodí. Co na tom, že to bude jen pro určitý okruh editorů.--Juandev (diskuse) 3. 5. 2016, 22:29 (CEST)
 57. --I.Sáček, senior (diskuse) 4. 5. 2016, 08:31 (CEST)
 58. --Petr1888 (diskuse) 4. 5. 2016, 10:05 (CEST)
Proti
Zdržuji se hlasování

Komentáře

OJJ

Pár komentů:

 • já správce nejsem a tím někdy nemůžu zastavit vandala; mohl bych se na Tebe obrátit, pokud bys byl dostupný?
 • uzavíral bys DoSky? Nebo jaké diskuse jsi myslel?

Díky. OJJ, Diskuse 24. 4. 2016, 06:45 (CEST)

Díky za podporu a odkaz na žádost o správcovství Michala Bělky, která je té mé v něčem podobná a tak trochu precedentem. Jak hned zkraje oznamuji, nežádám o práva správce proto, abych mohl dělat něco, co teď už nedělám – tedy nemám mj. v plánu uzavírat diskuze o smazání ani se účastnit patroly. Vlastně chci dělat dál hlavně to, co už dělám, ale v čem mne dost často nedostatek práv brzdí, omezuje nebo od toho pro složitost mediace přes jiného správce i odrazuje. Samozřejmě to neznamená, že bych odmítal pomoci, pokud uvidíš, že zrovna edituji, a oslovíš mne s žádostí o krátkodobé zablokování právě aktivního vandala (jako v tom odkazovaném případě), ačkoliv jako efektivnější nástroj pro takovéto situace vidím Nástěnku správců – takže pokud bys například dal žádost tam a mne v ní jakožto právě editujícího označil (budu ji totiž jinak sledovat jen příležitostně a spíše pasivně), mohl bych v nepřítomnosti v tom kovanějších správců zasáhnout i já. Obecně se ale chci decizním úkonům ovlivňujícím bytí a nebytí konkrétních uživatelů a článků spíše vyhýbat. --Blahma (diskuse) 24. 4. 2016, 12:19 (CEST)
Blahma

Mohu-li na tomto místě a tímto způsobem sám komentovat některé myšlenky, které se vyskytují ve zdůvodnění podpůrných hlasů výše (díky za ně vám všem, tak velkou podporu jsem ani nečekal a je to pro mne velmi motivující a zavazující současně!), pak pro teď v reakci dodám:

 • Jistá profesionalizace a oddobrovolničování Wikipedie jsou trendy, o kterých jsem sám jen před několika málo lety sotva snil. Všechno to s Brnem, MU, WMČR apod. se rozjelo relativně rychle a současná finanční podpora od posledních dvou mi dává možnost udržovat nastolené tempo a tlačit věci dál dopředu. Sám přesně netuším, kam ta cesta vede, ale když už mi jako jednomu z vůbec prvních byla dána ta příležitost ji zkoumat, považoval bych za nezodpovědné ji nevyužít – ale dělat všelijaké technické vychytávky jsem coby informatik měl potřebu již dřív a ta potřeba prostě jen ve víru těch věcí narostla nad určitou mez. Rád budu poznávat společně s vámi, kam bude Wikipedie i pod vlivem intenzivní spolupráce s některými institucemi a pod vedením placených komunitních koordinátorů dále směřovat. Ve svých přednáškách i při jednáních s partnery ovšem nikdy nezapomenu upozornit, že jim i jako wikipedista rezident mohu pouze pomoci Wikipedii pochopit a hledat s nimi cesty ke spolupráci, ale konkrétní výsledek žádné z aktivit jim zaručit nedovedu – to proto, že v konečném důsledku o všem rozhoduje až komunita editorů, kterou nemá pod palcem žádný rezident a ostatně ani žádný správce.
 • Střetům zájmů se snažím od samého začátku svého částečně placeného působení zde vyhýbat a věřte mi, že stejně jako je někdy velmi obtížné rozlišit, kterou editaci si ještě mohu „vykázat“ a která už vznikla jen z mého vlastního zájmu „ve volném čase“, je obdobně náročná i ta neustálá bdělost nad tím, jestli by to, co se právě chystám udělat, nemohlo nějakým způsobem protežovat ty, kterým Wikipedii pomáhám rozvíjet, na úkor jiných. Snažím se v tomto postupovat raději preemptivně a proto když jsem třeba před časem narazil na to, že v článku o jedné „konkurenční“ brněnské univerzitě byly vloženy obrázky zjevně porušující autorská práva, raději jsem na to jen upozornil na Wikipedie:Třetí názor a trochu nepohodlně se doprošoval někoho jiného, aby je na smazání navrhl namísto mne. Ale to už je daň za tuto mou zvláštní pozici (do které se ale vlastně v menší míře dostali i všichni ostatní mnou „naverbovaní“ účastníci WikiProjektu MU 2015 a u nich budu muset přiznávání střetu zájmů do budoucna hlídat ještě o něco pečlivěji) a hodlám se v tomto směru vždy řídit pravidly, které několik posledních let vydává přímo Nadace Wikimedia (což je moc dobře pro obě strany, mají-li čisté svědomí, protože se tím vnáší do problematiky větší klid a pořádek). --Blahma (diskuse) 25. 4. 2016, 21:30 (CEST)

Remaling

Remaling (diskusepříspěvkypočítadločlánkyshrnutízablokovánívšechny projekty)

 • žádost podána: 2. 5. 2016, 22:43 (CEST)
 • hlasování končí: 16. 5. 2016, 22:43 (CEST)

Zdůvodnění

Vážené kolegyně, vážení kolegové,

rozhodl jsem se Vás požádat o práva správce. Na Wikipedii se věnuji především patrole a menším, někdy i větším úpravám článků. Využívám také svého práva Patroláře a prověřuji články kolegů, kteří nejsou automatickými strážci. Občas zachráním subpahýl nebo článek označený urgentní šablonou před smazáním (v této činnosti jsem poslední dobou polevil). Někdy také napíšu zajímavost pro hlavní stranu.

Článků jsem moc nenapsal, možná to bude tím, že se většinou pouštím do obtížnějších témat (uznávám – je to věc názoru) a také časově náročnějším způsobem práce. Většinou píšu podle zdrojů z knihovny a snažím se vše důkladně zdrojovat (otázka zda to nepřeháním, mě napadla a nemám v úmyslu klást stejné nároky na každého :-)).

Nebudu předstírat, že jsem vzorem dokonalého Wikipedisty. V minulosti jsem udělal nějaké chyby a někdy se choval zbytečně razantně. Snažím se ale ze svých chyb poučit, většinou mě zajímají názory ostatních a myslím, že v krajním případě nemám ani problém se za své chyby omluvit. Je pro mě důležitý konsensus komunity, mám samozřejmě i své vlastní názory, ale naučil jsem se je někdy potlačit ve prospěch celku.

V případě, že bych byl zvolen, chtěl bych hlavně rozšířit svou činnost v RC, to znamená blokovat vandalismus, skrývat vulgarity a zjevné pomluvy v článcích, případně shrnutích editace, mazat experimenty, skrývat možná nebo skutečná porušení autorských práv, které zatím jen tu a tam odhaluji. Nebudu ale zakrývat, že bych chtěl využívat všech svých práv, u kterých bych se domníval, že je jsem schopen využít. Určitou výjimkou jsou diskuze o smazání, ty bych uzavíral opravdu málokdy, pokud vůbec. Možná časem bych se angažoval více. Uvědomuji si, že na obtížná správcovská rozhodnutí ještě nemusím mít dostatek zkušeností, proto nemíním v případě svého zvolení hned všechna práva zběsile využívat. Ale to poněkud předbíhám, teď je to samozřejmě na Vás, zda mi dáte svůj hlas a já vůbec získám důvěru komunity :)

Na případné dotazy se pokusím odpovědět. --Remaling (diskuse) 2. 5. 2016, 22:43 (CEST)

Hlasování

Pro
 1. PRO – jednoznačně.--Lubor Ferenc (diskuse) 3. 5. 2016, 03:35 (CEST)
 2. Jasně :-), jako jeden z navrhovatelů pro. OJJ, Diskuse 3. 5. 2016, 05:28 (CEST)
 3. Za mě všemi deseti, stačí se podívat do RC--Horst (diskuse) 3. 5. 2016, 09:12 (CEST)
 4. Kolega Remaling je zkušený wikipedista a nevím o ničem, co by mělo bránit jeho "povýšení".--Ioannes Pragensis (diskuse) 3. 5. 2016, 09:43 (CEST)
 5. Jak jsem již avizoval, můj hlas bude pro. Patroláři jsou vzácní a často příliš dlouho nevydrží, proto je třeba je doplňovat. JAn (diskuse) 3. 5. 2016, 09:47 (CEST)
 6. --Tomas62 (diskuse) 3. 5. 2016, 10:07 (CEST)
 7. Patrola je potřeba --MiroslavRouta (diskuse) 3. 5. 2016, 10:37 (CEST)
 8. Pro. Gumideck (diskuse) 3. 5. 2016, 10:42 (CEST)
 9. Pro. --JirkaSv (diskuse) 3. 5. 2016, 15:04 (CEST)
 10. Pro. Bez odstraňování vandalismu by Wiki zahynula.--Svenkaj (diskuse) 3. 5. 2016, 15:34 (CEST)
 11. Pro. --Nadkachna (diskuse) 3. 5. 2016, 15:48 (CEST)
 12. Pro. --Hugo (diskuse) 3. 5. 2016, 16:36 (CEST)
 13. Ano.--Ladin (diskuse) 3. 5. 2016, 21:25 (CEST)
 14. Pro Rozumné shrnutí důvodů i plánů, jasný cíl. Příjde mi, že kandidát to má v hlavě srovnané a pro projekt bude pomocí. Počet editací je sice menší, ale proč ne, právě naopak může být ještě dostatečně čerstvý na to, aby mohl projektu věnovat co nejvíce energie --Quar (diskuse) 3. 5. 2016, 23:22 (CEST)
 15. Sporům se takto asi nevyhnete, zkuste být trochu nad věcí, nenechte se vyprovokovat. --I.Sáček, senior (diskuse) 4. 5. 2016, 08:37 (CEST)
 16. --Borzywoy (diskuse) 4. 5. 2016, 09:23 (CEST)
 17. --Petr1888 (diskuse) 4. 5. 2016, 10:07 (CEST)
 18. Odpovědi na (nejen) mé otázky (i když zatím ne všechny) mi stačí k tomu, abych mohl hlasovat takto. --Urbanecm (diskuse) 4. 5. 2016, 14:40 (CEST)
  Tak Ti děkuju za důvěru, ale možná si měl ještě počkat, ty nejtěžší a hádám že nejvíce kontroverzní otázky jsem si nechal až na konec :) Teď jsem ještě nějaké odpovědi přidal. --Remaling (diskuse) 4. 5. 2016, 16:22 (CEST) doplnil --Remaling (diskuse) 4. 5. 2016, 16:26 (CEST)
 19. Rozhodně pro. Tvé odpovědi níže mě v tom ještě více utvrdily. Ať se správcování daří. :-) --Mates (diskuse) 4. 5. 2016, 23:20 (CEST)
Proti
Zdržuji se hlasování
 1. Myslím, že jde o dobrého patroláře, takže jinak bych hlasoval pro udělení správcovských práv. Ovšem má „jen“ přes tři tisíce editací, což je (dle mého soukromého kritéria splnění požadavků pro udělení medaile zkušeného uživatele) i přes dvouleté působení na projektu poměrně málo. Proto se zdržuji. --Vlout (diskuse) 3. 5. 2016, 21:54 (CEST)

Komentáře

Jakým způsobem volit, když Vás vůbec neznám? Občas mi probleskáváte v posledních změnách a to je tak vše.

Jinak koukal jsem na ty články, co je hodit do recenze a zkusit z nich udělat dobré?--Juandev (diskuse) 3. 5. 2016, 22:35 (CEST)

@Juandev: S těmi Dobrými články mě to napadlo minulý rok, když jsem psal Lékařství ve starověkém Egyptě a Italská tažení francouzských revolučních válek, ale myslím že to ani s jedním nepůjde. U obou je problém se zdroji a některé podstatné informace tam chybí. Např. egyptské lékařství je napsané ze dvou příliš obecných zdrojů a další zdroj – Medicína v době faraonů od Halioua myslím moc kvalitní zdroj není, spíše takový podpůrný. Co se týče Lékařství starých Egypťanů od českých historiků, který jsem dále použil, tak vyšel, pokud vím, pouze první díl z plánovaných tří. Zachránit by to mohly pouze cizojazyčné zdroje, kterými nedisponuji. (ostatně ani ty cizí jazyky nejsou mou silnou stránkou) Nedávno dopsané Obléhání La Rochelle (1627–1628) se zase opírá převážně o jednu knihu a to je podle mě dost málo, ale tady ještě po dalších zdrojích zapátrám. Ale mám v plánu dotáhnou mezi Dobré Thermidorský převrat, jež pomalu rozšiřuju, tam by se zdroji být problém neměl. Jinak já se vlastně snažím každý článek psát automaticky na úrovni DČ, s jedinou (a uznávám že dost podstatnou) výjimkou a tou je právě ten rozsah, kde jsem limitován zdroji v češtině. Poslední dobou jsem začal využívat google books v angličtině, ale tam jsou samozřejmě málokdy celé knihy, pokud vůbec, spíše útržky. --Remaling (diskuse) 4. 5. 2016, 01:31 (CEST)
Kolego Juane, Vy Remalinga nevidíte? Tak to se asi nedíváte do odpoledního RC, kde rollbackuje jako zkušený správce teď. A co má DČ společného se správcováním? Ve WP:ŽOPS nic takového nevidím. OJJ, Diskuse 4. 5. 2016, 05:47 (CEST)
Kolego OJJi vůbec jste moje sdělení nepochopil.--Juandev (diskuse) 4. 5. 2016, 08:13 (CEST)
@Juandev:BTW Juane, jen dotaz, hlasoval si někdy za posledních pár let v ŽOPS pro? Práva uživatel potřebuje pro patrolu, ty se jí nevěnuješ. Můj pohled je, že právě proto bys mu hlas dát mohl a měl, jako všichni, kteří nechtějí mít vandalismus v článcích dlouhé hodiny jako se občas stává na sk. Já myslím, že dobře víš, že práva jsou jen pomocí tomu, kdo se dobrovolně věnuje patrole, o zneužití tu už léta nejde /a u tohoto uživatele se ani neobávám --Horst (diskuse) 4. 5. 2016, 08:30 (CEST)
@Horst: U Blahmy dal pro.OJJ, Diskuse 4. 5. 2016, 08:37 (CEST)
Někdy mi přijdou požadavky některých kolegů na správce přísné, ale na druhou stranu chápu požadavek na opravdu zkušeného správce, který svou prací dokazuje, že to s Wikipedií myslí vážně a je tak menší pravděpodobnost, že svých práv zneužije. V tomto kontextu chápu i dotaz kolegy Juanadev na Dobré články, proto jsem se snažil i na toto odpovědět. Jinak sice je pravda, že se věnuji hlavně RC, ale občas se i zapojím do nějaké diskuze a řeknu svůj názor. V případě zájmu můžu zkusit vyhledat odkazy. Pravda, není to nějak často, ale vcelku mě dění v komunitě zajímá. --Remaling (diskuse) 4. 5. 2016, 16:22 (CEST)
Urbanecm

Ahoj, díky za žádost. Měl bych ale na Tebe několik otázek, po odpovědi budu hlasovat.

 1. Co si myslíš o indef bloku? Je správné ho udělit? Pokud ano, tak komu? Stačí vymyšlené případy. --Urbanecm (diskuse) 3. 5. 2016, 09:09 (CEST)
  1. Doplňující otázka k tomuto, je správné udělit indef blok uživateli s edit. historií (dejme tomu splňující formální požadavky pro ŽOPS)? Kdy?
  Jsou případy, kdy to podle mě bez trvalého blokování nejde a týká se to i těch Wikipedistů, co podle Tvého příkladu splňují formální požadavky na správce. Dokážu si to představit u Wikipedisty, který např. dlouhodobě porušuje závazná pravidla nebo svými příspěvky vážně narušuje chod Wikipedie. Vidím to tak, že by se mělo jednat o naprosto krajní možnost, která by nastala poté, co byl dotyčný/dotyčná několikrát varován a také už předtím několikrát na kratší dobu zablokován. Příslušné rozhodnutí by určitě neměl udělat jediný správce. Matně si vzpomínám, že pravděpodobně v nějakém starším archivu diskuze Pod Lípou jsem četl o uživateli, o jehož trvalém zablokování rozhodovala hlasováním celá komunita, to by bylo ideální. Tento případ je i zde jako pravidlo, jež se snažím respektovat, je tam zmíněn i Arbitrážní výbor, který o tom také může rozhodnout. --Remaling (diskuse) 4. 5. 2016, 22:19 (CEST)
 2. Pokud bys sis měl vybrat pouze jediné správcovské oprávnění, které? (Mazání/blokování/editační filtry/MediaWiki stránky/atd.) Proč? --Urbanecm (diskuse) 3. 5. 2016, 09:09 (CEST)
  Vzhledem k tomu, že se hodně věnuju patrole, tak bych si vybral blokování zjevného vandalismu a těch experimentátorů, kteří nedbají varování. V budoucnu se samozřejmě můžou mé priority změnit. --Remaling (diskuse) 3. 5. 2016, 20:13 (CEST)
 3. Měla by být funkce správce časově omezená? Myslíš si, že je správné se po nějaké době funkce vzdát a nechat spravovat Wikipedii služebně mladší? --Urbanecm (diskuse) 3. 5. 2016, 09:09 (CEST)
  Myslím, že správci mohou svou funkci vykonávat tak dlouho, dokud je jejich práce přínosem pro Wikipedii a dokud na ni stačí. Teoreticky tedy až do smrti. Co jsem koukal, tak hádám, že se to tak nějak redukuje samo. Kolegyně a kolegové zřejmě přestanou studovat, začnou pracovat, rozšíří se rodina a pak už na Wikipedii a výkon práv není tolik času. A nebo změní životní priority a přestane je to bavit. Jiná věc je, pokud se správce Wikipedii dlouhodobě nevěnuje a nebo se jí nevěnuje tak dlouho, že už nemá přehled o zdejším dění. Pak podle mě nemá smysl, aby byl zapsán na seznamu správců. Ale to, pokud vím, pravidla řeší. Je také podle mě dobré dát si v některých případech od Wikipedie pauzu a získat tak od dění určitý odstup. --Remaling (diskuse) 3. 5. 2016, 20:13 (CEST)
 4. Měl by správce vždy uplatňovat rozhodnutí AV v jeho plném rozsahu? Nebo může některou část přejít a neprovést žádné opatření? Může žádost přímo zamítnout symbolem, nebo ji může jen ignorovat? --Urbanecm (diskuse) 3. 5. 2016, 09:09 (CEST)
  V podstatě ano, správci by měli rozhodnutí arbitrážního výboru respektovat. Alespoň v mých očích mají jeho rozhodnutí velkou váhu – jeho členové jsou voleni a rozhodují kolektivně, což by podle mě měla být záruka kvalifikovaného rozhodnutí. V praxi jsou správci dobrovolníci a v podstatě si sami vybírají práci, pokud se všichni rozhodnou provedení nějakého rozhodnutí ignorovat, předpokládám, že je k tomu nikdo nedonutí. Ale tato situace asi nikdy nenastane. Nicméně pokládám za nepravděpodobnou, ale ne zcela vyloučenou situaci, že arbitrážní výbor třeba nějaké své rozhodnutí nedomyslí. Pak bych se jako zasahující správce jeho rozhodnutím řídil třeba jen částečně nebo ho neprovedl. Asi bych se ale snažil co nejrychleji situaci s AV řešit a zjistit jeho názor. Přiznám se ale, že tady mi určitá část zkušeností a možná i informací zřejmě chybí a takováto rozhodnutí bych pravděpodobně konzultoval s kolegy. --Remaling (diskuse) 4. 5. 2016, 22:19 (CEST)
 5. Jakým způsobem je dle Tebe správné revidovat rozhodnutí jiného správce? Stačí jeden správce, nebo by jich mělo být více? --Urbanecm (diskuse) 3. 5. 2016, 09:09 (CEST)
  Řekl bych, že čím více, tím lépe, ale stačí i jeden. Osobně bych se snažil nebýt malicherný a revidoval bych rozhodnutí případných kolegů jenom v důležitých záležitostech a zároveň v případě opravdu rozdíleného pohledu na věc. Snažil bych se také domluvit na např. kompromisním postupu nebo si vyslechl názor dalšího kolegy a případně to právě nějakého třetího správce nechal vyřešit. --Remaling (diskuse) 4. 5. 2016, 01:31 (CEST)
 6. Může správce zamknout stránku tam, kde chce, nebo může zamykat pouze na aktuální verzi? Proč? --Urbanecm (diskuse) 3. 5. 2016, 09:09 (CEST)
  Těžká otázka, alespoň pro mě. Správce by při zamykání neměl zneužívat svých práv, ale zároveň podle mě může do sporu vstoupit a nezamykat automaticky na poslední verzi. Kdybych měl třeba spor o obsah s uživatelem X, tak by mě samozřejmě nenapadlo ten spor vyřešit tak, že bych si stránku na týden zamknul na své verzi. Ale pokud bych do aktuálního sporu o obsah nebyl zapojen, snažil bych se v rámci časových možností a znalosti tématu zjistit která verze by mohla být lepší, to jest hlavně lépe podložená zdroji a právě tu zamknout. Chápu, že někdy je těžké to určit a než přihlížet revertačním válkám a vršení dalších verzí článku, tak je lepší článek rychle zamknout na poslední verzi. --Remaling (diskuse) 4. 5. 2016, 16:22 (CEST)
 7. Pokud by tě někdo vyzval k potvrzení mimo výroční měsíc, jak bys ses zachoval? --Urbanecm (diskuse) 3. 5. 2016, 09:09 (CEST)
  To by záleželo na okolnostech, konkrétně na tom kdo by to udělal, případně kolik kolegů. Určitě si dokážu si představit, že bych v této situaci sám požádal komunitu o potvrzení. Samozřejmě čím více Wikipedistů by bylo nespokojeno s mou prací, tím pravděpodobněji bych to udělal. A mohli by to být i moji dlouhodobí názoroví oponenti. Bez podpory komunity bych správce nedělal. --Remaling (diskuse) 3. 5. 2016, 20:13 (CEST)
 8. Měly by se školní IP blokovat jinak, než obyčejné IP/uživatelé? Měla by se lišit počáteční/maximální délka bloku? --Urbanecm (diskuse) 3. 5. 2016, 09:09 (CEST)
  Přiznám se, že tady bych přihlížel k názoru technicky zdatnějších kolegů. V rychlosti jsem také omrknul diskuze, které se ohledně toho vedly (a nebudu tedy předstírat, že jsem si svůj názor udělal úplně sám od sebe). Osobně mám zkušenost z RC, že se školními IP jsou docela velké problémy a žáci a studenti je využívají hlavně k vandalismu (i když člověk asi spíš vnímá ty problémové editace). Prodloužil bych tedy současnou maximální délku bloku, která se z pochopitelných důvodů stejně nedodržuje a to dejme tomu do konce pololetí. --Remaling (diskuse) 4. 5. 2016, 02:45 (CEST)
 9. Měly by se skrývat všechny vulgarity, nebo jen ty největší? Proč? --Urbanecm (diskuse) 3. 5. 2016, 09:09 (CEST)
  Nemám na to v danou chvíli nějak vyhraněný názor. Je samozřejmě třeba najít určitou rovnováhu mezi cenzurou a tím co je pro většinu čtenářů a uživatelů už nepřijatelné a nemělo by být ani v historii článků. Asi bych byl spíše přísnější a skrýval více, ale kdybych s tím nějak hodně narazil, tak bych se přizpůsobil názoru většiny. --Remaling (diskuse) 4. 5. 2016, 16:22 (CEST)
 10. Je správné jinak se chovat k nováčkům a zavedeným uživatelům z hlediska správce (zde mám na mysli zejména blokování? Pokud ano, v čem by se chování mělo lišit a proč? --Urbanecm (diskuse) 3. 5. 2016, 09:09 (CEST)
  Myslím, že ke zkušeným uživatelům je třeba být o něco přísnější, přeci jenom už znají pravidla a doporučení a celkově jsou narozdíl od nováčků seznámeni s chodem Wikipedie. To ale samozřejmě neznamená, že nováčkům je vše dovoleno, snad každý z nich i bez znalosti pravidel ví, že třeba vymazat bezdůvodně půlku článku se nesmí. Obecně se snažím být k nováčkům vlídný a trpělivý a říkám si, že nikdy nevím, kdo z těch, kteří zatím svým experimentováním můžou škodit, bude jednou velice ceněným kolegou. Ale mám také v hlavě minimálně dva případy, kdy jsem k nováčkům zrovna nejlépe nechoval. Na druhou stranu, jak jsem psal ve zdůvodnění, ze svých chyb se snažím poučit. --Remaling (diskuse) 4. 5. 2016, 02:45 (CEST)

Za Tvé odpovědi předem děkuji. --Urbanecm (diskuse) 3. 5. 2016, 09:09 (CEST)

Zkusím se s otázkami poprat, ale nebude to zřejmě hned. Možná budu odpovídat postupně. --Remaling (diskuse) 3. 5. 2016, 15:31 (CEST)
@Urbanecm: Díky za ty dotazy, donutily mě se nad spoustou věcí zamyslet a ještě si projet některá pravidla. --Remaling (diskuse) 4. 5. 2016, 22:19 (CEST)
OJJ

Já hlas měnit nebudu, ale dám sem taky pár dotazů:

 1. V ŽoPSu jsi nikde nepsal, zdali hodláš řešit/skrývat CP a články po OS, jak je to?
  Pokud myslíme to samé, tak o skrývání možných či skutečných copyvií jsem psal na začátku čtvrtého odstavce svého zdůvodnění. Protože se už teď věnuju jejich odhalování, navázal bych na to a také je skrýval. Co se týče Odloženého smazání, tak i těmto článkům bych se věnoval, ale pravděpodobně méně intenzivně. Články, které jsem sám označil urgentní šablonou bych nechal k případnému smazání ostatním správcům. A zdaleka bych se nehrnul úplně do všech článků, pokud by to nebylo jednoznačné, vyhýbal bych se mně hodně vzdáleným tématům jako je fyzika apod. --Remaling (diskuse) 3. 5. 2016, 20:13 (CEST)
 2. Koukám, že často píšeš na NS, budeš na ní vyřizovat i žádosti jiných?
  1. A jaké vůbec? Spíš bloky vandalů/smazy, nebo přesuny?
  Určitě to mám v úmyslu, o bloky vandalů by se jednalo také, i když to bych se snažil řešit sám občasným sledováním RC. Co se týče přesunů, tak rovněž, pokud je budu schopen posoudit. Obecně vzato ale nechci slibovat v tomto ohledu nějakou velkou aktivitu. Ona patrola, kterou hlavně dělám, svým způsobem zas tak časově náročná není. Ale dost časově náročné je podle mě třeba řešit složitější spory mezi Wikipedisty, tam je nutné nastudovat kontext. No uviděl bych, snažil bych se, limitován ovšem svými zkušenostmi, schopnostmi a časovými možnostmi. --Remaling (diskuse) 4. 5. 2016, 01:31 (CEST)
 3. Jak bys reagoval, kdyby se k Tvému správcovství vynořily připomínky?
  Pokud bych měl pocit, že to má jen trochu smysl, snažil bych se ony připomínky řešit a nějak se s kolegou či kolegy domluvit. Podobnou otázku jsem dostal výše od kolegy Urbanecm, v určitých situacích bych sám požádal o potvrzení funkce správce. Kdyby nastala situace, že by se mé názory výrazně rozcházely s názorem komunity, nezbylo by mně nic jiného než rezignovat. --Remaling (diskuse) 3. 5. 2016, 20:13 (CEST)
 4. Co myslíš, že je v současné Wikipedii a v komunitě největší problém?
  Wikipedie je taková jaká je a je vymyšlená dobře, i když někdy jí mám plné zuby a v době dopoledních nájezdů školních vandalů už mě párkrát napadlo, že by bylo dobré přejít na Citizendium :-) Wiki je samozřejmě definována svou podstatou – jedná se o otevřenou encyklopedii postavenou na práci téměř výhradně dobrovolníků. Někdy si říkám, že by to chtělo zlepšit to či ono, a samozřejmě je možné o různých záležitostech rozvinout diskuzi a snažit se věci řešit a někdy se někam posunou. Ale nejlepší samozřejmě je, když člověk jde a zkusí to sám udělat nebo se snaží jít příkladem. A taky se musí smířit s tím, že jeho názor je jen takovou kapkou v rybníce spousty jiných názorů, které je třeba respektovat. Proto mi vadí sebestřednost a omezenost některých uživatelů, kteří razantně prosazují své názory proti vůli většiny nebo málo naslouchají a málo se snaží se pochopit názory ostatních (či toho vzhledem ke svému osobnostnímu nastavení ani nejsou schopni).
  Myslím, že Wikipedie by se měla o něco více soustředit na kvalitu, spousta základních hesel není v dobrém stavu nebo tu i chybí, ale jak jsem psal, příkazy můžu dávat jen sám sobě :) A kdybych se snažil vyhlásit alespoň symbolicky den v roce, v rámci kterého by bylo možné se věnovat pouze údržbě nebo psát jen ta důležitá hesla z nějakého speciálného seznamu, tak bych byl asi virtuálně zlynčován :) --Remaling (diskuse) 4. 5. 2016, 22:19 (CEST)
 5. Jaký máš názor na haldu diskusí o ŽoKách, ŽoO a dalších, které někdy přerostou i v bitevní pole a soudní síň?
  Mám rád konstruktivní diskuze s lidmi, kteří se opravdu snaží názory a situaci druhého pochopit, nejsou malicherní a jsou případně schopni udělat kompromis. Některé zdejší diskuze čtu nerad a někdy je i ignoruji, ale záleží o co se jedná, pokud je to zásadnější diskuze, které se účastní více lidí, tak to moc nejde, protože se snažím mít přehled. Dokonalý ale ohledně diskutovaní nejsem, v minulosti jsem do některých diskuzí vkládal více emocí, než teď sám zpětně považuju za vhodné a svých emocí se samozřejmě nikdy nezbavím. Nebudu ani předstírat, že tu mám všechny kolegy strašně rád. Snažím se ale o jakýsi profesionální přístup, odstup, nadhled a snad se mi to už delší dobu daří. --Remaling (diskuse) 4. 5. 2016, 16:22 (CEST)

Díky. OJJ, Diskuse 3. 5. 2016, 10:01 (CEST)

Také poprosím o strpení, nebude to všechno najednou. --Remaling (diskuse) 3. 5. 2016, 20:13 (CEST)
@OJJ: I Tobě za ty dotazy, které mě donutily se nad některými věcmi zamyslet děkuji. --Remaling (diskuse) 4. 5. 2016, 22:19 (CEST)
Lunakuna

Hezký den,

jak se stavíte k vyhroceným sporům wikipedisty Baziho s některými jinými wikipedisty? Myslíte si, že odpovídajícím opatřením v této situaci by bylo krátkodobé zablokování kolegy Baziho (nebo případně někoho jiného)? Předem Vám děkuji za odpověď. Zdraví--Lunakuna (diskuse) 3. 5. 2016, 18:04 (CEST)

Vzhledem k tomu, že jste s výše uvedeným arbitrem ve sporu, viz Vaše žádost na NS aj., a ještě jste pro Remalinga nehlasoval, nelze považovat tuto otázku, v kontextu zdejšího hlasování, zrovna za nejšťastnější... --Protestant (diskuse) 3. 5. 2016, 18:13 (CEST)
@Lunakuna:Dobrý den, ty spory již trvají delší dobu a v rámci nich bylo napsáno opravdu velké množství textu. Je proto těžké se v nich zcela zorientovat a kvalifikovaně na ně reagovat. Kdybych si přesto teď měl dost předčasně zahrát na správce, tak bych v danou chvíli zřejmě postupoval podobně jako kolegové Mates a Vachovec1 na Nástěnce správců a diskuzní stránce kolegů Baziho a Chalupy, tedy varování ano, blok ne. --Remaling (diskuse) 4. 5. 2016, 01:31 (CEST)