Tato stránka je zamčena pro neregistrované a nové uživatele

Wikipedie:Žádost o práva správce

Z Wikipedie, otevřené encyklopedie
Skočit na: Navigace, Hledání
Wiki rules.png
Závazné pravidlo Wikipedie

Text na této stránce je závazným pravidlem české Wikipedie. Editace měnící jeho význam jsou přípustné, jen pokud se opírají o předchozí konsenzus komunity. Své připomínky můžete vyjádřit v diskusi, návrhy změn oznamte též Pod lípou.


Zkratka:
WP:ŽOPS
WP:RFA
Pravidlo vstoupilo v platnost 2. ledna 2007.
Vyprázdnit cache serveru
(Použijte v případě, že se vám tu ukazují zastaralé verze podstránek.)

Závazná část

Na této stránce můžete požádat o přidělení práv správce.

Požadavky na správce

Správci jsou rovni každému jinému uživateli co se týče práv i zodpovědnosti, jediným rozdílem je přístup k různým „údržbářským“ činnostem, jako je mazání a zamykání stránek. Protože jsou tyto operace potenciálně destruktivní, musí správci být zkušenými uživateli, kteří znají a respektují pravidla i zvyky Wikipedie (mezi jinými zákaz používání rozšířených pravomocí ve vlastních sporech). Správci jsou zdvořilí a při jednání s ostatními wikipedisty se jim snaží pomoci s problémy, na které při tvorbě Wikipedie mohou narazit. Více vizte na Wikipedie:Správci.

Žádost o práva správce

Postup nominace

O přidělení rozšířených práv na této stránce žádá každý wikipedista přímo sám za sebe.

Žádost se podává následujícím způsobem:

 • Na konec této stránky se přidá odkaz na vložení podstránky ve formátu {{/Žadatel}} (v případě opakované volby {{/Žadatel (#)}}, v případě potvrzení {{/Žadatel (potvrzení)}}) a stránka se uloží.
 • Na nově vzniklém červeném odkazu se založí podstránka s tímto formátem:
=== [[Wikipedista:Žadatel|Žadatel]] ===
{{Wikipedista|Žadatel}}
* ''žádost podána:'' {{subst:#timel:j. n. Y, H:i (T)}}
* '''hlasování končí:''' {{subst:#timel:j. n. Y, H:i (T)|+14days}}

====Zdůvodnění====

====Hlasování====
=====Pro=====
=====Proti=====
=====Zdržuji se hlasování=====

====Komentáře====

Správce či byrokrat při potvrzování použije navíc druhý parametr se svojí funkcí, tj. {{Wikipedista|Žadatel|správce}}, resp. {{Wikipedista|Žadatel|byrokrat}}.

Minimální požadavky

Nutným minimem pro žádost je alespoň 250 příspěvků a alespoň tříměsíční aktivita v projektu. Dále je třeba mít povolenou možnost zasílání mailů přes rozhraní Wikipedie nebo mít na své stránce uveden funkční kontakt na svou osobu (ICQ, IRC). Tyto kontakty je pak třeba udržovat funkční po celou dobu případného správcovství.

Žádosti nesplňující tato formální kritéria budou mazány bez diskuse. Anonymní uživatelé o práva správce žádat nemohou.

Postup schvalování

Žádost na stránce zůstává nejméně dva týdny od vložení. Tuto lhůtu může ve výjimečných případech byrokrat explicitně prodloužit (např. pokud se dodatečně objeví informace, které vedou k hromadným změnám hlasů, nebo není-li kvůli počtu hlasů hlasování dostatečně reprezentativní), maximálně však na 4 týdny. Prodloužení lhůty provede přidáním textu:

 ''hlasování prodlouženo do'' datum čas

Byrokrat ukončuje hlasování až po proběhnutí této lhůty. Jakmile tak učiní, jsou případné další hlasy neplatné.

K žádosti se ostatní wikipedisté vyjadřují. Jako hlasy se počítají odpovědi Pro, Proti (pro vlastní rozhodování), k tomu dále Zdržuji se hlasování (pro platnost hlasování, tzv. kvórum). Hlas lze dále vysvětlit či komentovat. I když je běžné se v komentářích vyjadřovat přímo k osobě kandidáta, je třeba stále pamatovat na vzájemnou zdvořilost. Podmínky, které musejí splnit hlasující, stanovují pravidla účasti v hlasování.

Cílem hlasování je ukázat, zda v dané otázce existuje konsenzus komunity. O tom, zda byl dosažen, rozhoduje byrokrat, který hlasování uzavírá. Ten také provádí bez zbytečného odkladu případné rozšíření práv a celou sekci přesune do archivu. Hlasování je platné, jen pokud se do něj zapojí minimálně 20 wikipedistů (tzv. kvórum, počítáno ze součtu hlasů Pro, Proti a Zdržuji se hlasování). Za automaticky úspěšnou se obvykle považuje žádost, která získala na konci výše popsané lhůty nejméně 3/4 hlasů Pro (počítáno ze součtu hlasů Pro a Proti). Získala-li žádost méně než 2/3 hlasů, je obvykle považována za neúspěšnou. Případný hlas samotného kandidáta se nepočítá.

Za spravedlivý průběh hlasování nesou odpovědnost byrokrati. V případě nutnosti mohou rozhodnout o nezapočítání hlasů podezřelých z manipulace hlasování (jako jsou loutky), v extrémních případech nechat celé hlasování opakovat.

Byrokrat musí dbát na etiku. Pokud je vůči kandidátovi ve sporu nebo jinak zaujatý, měl by jakékoliv rozhodování přenechat jinému byrokratovi. Svá rozhodnutí přiměřeně zdůvodňuje; vyskytnou-li se dotazy, poskytne podrobnější vysvětlení.

Žádost o práva byrokrata

Postup žádosti o práva byrokrata je shodný s postupem žádosti o práva správce, pouze s tím rozdílem, že nezbytnou kvalifikací kandidáta je nejméně 6 měsíců působení ve funkci správce. Všechna ostatní ustanovení tohoto pravidla vztahující se na správce se týkají i byrokratů.

Opakování žádosti

Neúspěšné žádosti je možné opakovat nejdříve za 3 měsíce.

Odebrání práv správce

Existuje několik cest, kterými mohou být správci odebrána jeho práva. Řadu z nich toto pravidlo přímo neupravuje. Patří mezi ně odebrání práv:

 • na základě rozhodnutí správní rady Nadace Wikimedia (v praxi se nevyužívá);
 • na základě rozhodnutí Arbitrážního výboru;
 • na základě konsenzu komunity, který uzná stevard;
 • v případě akutního zneužívání práv může stevard na požádání odebrat jeho práva okamžitě. Takové odebrání je však pouze dočasné a musí být potvrzeno např. rozhodnutím Arbitrážního výboru.

Toto pravidlo zavádí několik dalších postupů, které mohou vyústit v odebrání práv správce.

Potvrzení

Správce může požádat komunitu o opětné vyslovení důvěry prostřednictvím hlasování o svém potvrzení. Pro toto hlasování platí stejná pravidla jako pro běžné hlasování o zvolení. Hlasování může potvrzovaný správce stáhnout jen tehdy, pokud už fakticky v průběhu hlasování o práva přišel (odebrali mu je stevardi). Skončilo-li hlasování jako neúspěšné a nepožádal-li kandidát do 24 hodin od jeho ukončení stevardy o zbavení práv sám, požádá je o to byrokrat. Nepotvrzený správce nesmí po ukončení hlasování svá práva používat, i když je ještě má.

Povinné potvrzení

Jsou-li proti činnosti správce výhrady a je vyzván k potvrzení wikipedistou, který by měl právo hlasovat podle tohoto pravidla, ve výroční měsíc (tj. měsíc, v němž je výroční den) svého posledního zvolení nebo potvrzení, je dotyčný správce povinen vyvolat hlasování nejpozději do měsíce. Pokud tak neučiní, může hlasování o jeho potvrzení založit kterýkoliv wikipedista oprávněný v něm hlasovat.

Každý wikipedista však smí podle této sekce pravidla vyzvat k potvrzení nejvýše jednoho správce za rok.

Odebrání práv v případě dlouhodobé neaktivity

Správce, který se dlouhodobě neúčastní práce na projektu, nemůže být dobře obeznámen s aktuálními pravidly, doporučeními, postupy a zvyky. Nedostatek informací je překážkou kvalitnímu a odpovědnému rozhodování, jež je od správce očekáváno.

Neprovede-li správce po dobu delší než půl roku žádnou zaznamenanou akci, k níž jsou potřeba práva správce, může kdokoliv požádat stevardy, aby tomuto správci byla z důvodu neaktivity správcovská práva odebrána.

Doporučení

Wiki rules.png
Doporučení

Text této stránky je doporučení české Wikipedie. Vysvětluje standardy, s nimiž většina wikipedistů v principu souhlasí a které je vhodné dodržovat. Přesto není závazným pravidlem. Nebojte se stránku editovat, je-li potřeba, ale větší změny raději předem navrhněte v diskusi a oznamte je též Pod lípou.


Nominace

Uvedené požadavky jsou opravdu minimální – počet editací a doba aktivní činnosti jsou velmi hrubé míry.

Proto prosím zvažte, zda jsou vaše znalosti wikipedie dostačující, máte představu o komunitě české verze, pravopisu českého jazyka, znáte přijatá pravidla Wikipedie i různé jejich návrhy a podobně.

Kromě práce na článcích je vhodné mít i nějaké vlastní zkušenosti s procesy „v pozadí“ Wikipedie, jako je řešení konfliktů, diskuse o smazání, boj s vandalismem.

Nominaci je možné doprovodit krátkým zdůvodněním, které obsahuje například kdo vás ke kandidatuře vyzval, jak pravomoci správce hodláte využívat. Vhodný může být také odkaz na některý spor, který jste vedli, a kde jste podle vlastního přesvědčení postupovali v nejlepším duchu Wikipedie.

Hlasování

Hlasy, zvláště hlasy Proti a Zdržuji se hlasování je vhodné doprovodit krátkým zdůvodněním, aby se mohl žadatel poučit do budoucna, co by před další kandidaturou měl zlepšit (nezdůvodněné hlasy proti a nesmyslná zdůvodnění nemusí být při vyhodnocení brána v potaz). Případné komentáře ke hlasům by se též měly omezit na velmi stručné poznámky. Dlouhé komentáře a diskuse je vhodné umísťovat do sekce Komentáře, pokud se v hlasovací sekci rozvine diskuse znepřehledňující čitelnost, je vhodné ji do diskusní sekce přesunout (kromě samotných hlasů), a u hlasu ponechat pouze odkaz na přesunutý text.

Pokud svůj hlas změníte, je vhodné původní hlas škrtnout, napsat nový a případně zdůvodnit změnu názoru.

Možnost prodloužit hlasování je zvláště vhodné použít, pokud se sejde hlasů málo.

Ukončená hlasování jsou v archivu, aktuální seznam správců na Speciální:Uživatelé/sysop.

Žádosti

OJJ

OJJ (diskusepříspěvkypočítadločlánkyshrnutízablokovánívšechny projekty)

 • žádost podána: 4. 2. 2016, 14:59 (CET)
 • hlasování končí: 18. 2. 2016, 14:59 (CET)

Zdůvodnění

Na e-maily s návrhem, abych znovu prošel ŽOPSem od kolegů Lubor Ferenc a Urbanecm a kvůli komentáři wikipedista Horsta u Tomasova ŽOPSu jsem se rozhodl nakonec podat žádost znova. První žádost dopadla, tak jak dopadla, zmatkoval jsem a ŽOPS jsem stáhl. Ano, přiznávám, že tehdy jsem chtěl pomáhat, ale pořádně ani nevěděl, jak se to dělá. Reverty, prosby správcům, ŽOOU... Čas pokročil, já si pročítal pravidlo za pravidlem, na UP si postupně lepil několik vyznamenání. Na Wiki jsem dosáhl přes desetitisícovku editací + na slovenské asi 1500, získal jsem tam navíc právo rollback, takže určitou důvěru už mám. Na cswiki jsem založil dva portály, o další 2 se starám. Byl bych rád, abyste poznali, že jsem se už ze svých chyb poučil, i když někdy ještě i chybu udělám, a případně mi svěřili práva správce. Rozhodně je nehodlám zneužívat ani používat k zviditelnění, ale pomohou mi řešit podobné situace ([1], [2], [3]). Angažoval bych se také skrývání copyvií a mazání článků, kterým vypršela doba k urgentní úpravě. Za případnou důvěru děkuji, rád odpovím na veškeré Vaše komentáře. --OJJ, Diskuse 4. 2. 2016, 14:59 (CET)

Hlasování

Pro
 1. Dlouhodobě aktivní při patrolování, je tu často dopoledne při největším náporu školních vandalismů. Jasné pro. --Jana Lánová (diskuse) 4. 2. 2016, 15:23 (CET)
 2. Jako jeden z navrhovatelů je můj hlas jasný. Uživatel je aktivní i dopoledne a nejednou se stalo, že krom něj nebyl on-line nikdo z patroly a než vandala někdo bloknul, do článku přibylo i 10 zbytečných revizí. Věřím, že práva bude využívat s rozvahou a rozšíří sbor aktivních správců. Ať se daří, --Urbanecm (diskuse) 4. 2. 2016, 15:52 (CET)
 3. Jsem pro. Kolega je velmi aktivní při patrolování, v tomto ohledu bude velmi užitečný. Podle mého názoru navíc v období od minulé žádosti prokázal značnou sebereflexi a schopnost učit se ze svých chyb. To je vidět například z jeho příspěvků na Nástěnce správců, které jsou v současnosti věcné a obvykle dobře zdůvodněné, mají daleko do zmatečnosti žádostí z období tak před půl rokem. Co se týče komunikace s ním, mám dobré zkušenosti v rámci projektu WP:Q, kde jsem recenzoval některé jeho články. --Vachovec1 (diskuse) 4. 2. 2016, 16:14 (CET)
 4. Po pročtení a "profasování" pár informací pro --MiroslavRouta (diskuse) 4. 2. 2016, 18:27 (CET)
 5. Pokrok od minulého návrhu je zřejmý a reakce budoucího správce jsou předvídatelné. Trochu mne vyrušuje menší sebevědomí uchazeče: tak to teda na žádosti zkusím znova, moc nadějí tomu nedávám. Což čtu: Já to teda vezmu, když jinak nedáte. Odpovídám na vlastní otázku: Dám.--Tomas62 (diskuse) 4. 2. 2016, 20:24 (CET)
 6. Vidím od minulé žádosti výraznější posun, moje pro sice stále není 100%, ale má na to. Patrola je potřeba a málokterý správce se jí věnuje. JAn (diskuse) 4. 2. 2016, 21:19 (CET)
 7. Vidím to stejně jako JAn. Výrazný posun od minulé volby, při patrole hodně aktivní, což je potřebné. A ty drobnosti? Kdo nic nedělá, ten nic nezkazí! Kolega dělá a to je podstatné.--Lubor Ferenc (diskuse) 4. 2. 2016, 21:58 (CET)
 8. Jsem pro, toto a toto jsou opravdu zbytečné situace. --Fried Marek (diskuse) 5. 2. 2016, 17:39 (CET)
 9. Jako JAn. --Jann (diskuse) 5. 2. 2016, 22:52 (CET)
 10. Souhlasím s Janou...a polepšil se.--Mirek256 6. 2. 2016, 06:53 (CET)
 11. Já jsem jednoznačně pro. S OJJem pracujeme na portálu Živočichové a jeho práce se mi líbí, přestože samotnému vytváření článků se již tolik nevěnuje, ale i patrola je přeci důležitá. Navíc věřím, že by svá práva využil jen ku prospěchu cs wiki. S pozdravem, Leome 323 ♥ (diskuse) 6. 2. 2016, 12:57 (CET)
 12. Pro. Podle této velmi důležité (a možná neprávem opomíjené) stránky kolega dostatečně zlikvidoval svůj osobní život na úkor wikipedie, a tak by měl být zvolen správcem. Z jeho aktivity by si možná měli vzít příklad ti neviditelní správci, kteří si dali wikišlofíka a svých práv aktivně nevyužívají.Gumideck (diskuse) 7. 2. 2016, 09:32 (CET)
 13. Měl bych sice pár výhrad v zásadě shrnutých v hlasech proti (především stále ještě „wikinevyzrálost“), ale celkově u mě převážil hlas PRO. Proč? Myslím, že je velmi pracovitý, poctivý hlídač, rychle se vyvíjející z dosti skromných začátků (narazil jsem na některé jeho rané chabé články, které však po upozornění rychle rozšířil, a v současnosti produkuje vesměs velmi kvalitní práci). Všiml jsem si, že se snaží pomáhat těm, co tápou. --Whitesachem (diskuse) 7. 2. 2016, 10:31 (CET)
 14. OJJ dělá pokroky a každý aktivní správce na patrole přijde vhod. — Draceane diskuse 7. 2. 2016, 16:45 (CET)
 15. Jagro a Jowe vcelku dobře vystihli argumenty proti. Domnívám se ale, v tomto případě stále převáží přínosy OJJova správcovství. Jeho aktivita na patrole je potřebná, zbytečné "revertační války" s vandaly vážně poškozují historii hesel (tedy třeba i naše záznamy o autorství, ve kterých se pak nikdo nevyzná) - tedy samotný obsah hlavního jmenného prostoru, o kterém jde ve Wikipedii primárně. Dostává se do situací, kdy dopoledne nemá na patrole žádnou oporu, která by ve chvíli, kdy revert evidentně nestačí, sáhla k bloku/zámku/smazání. Potřebnost jeho aktivity na patrole pro mne dokládají hlasy správců Jany a Martina, kteří mají o dění v RC dokonalý přehled a vědí, co je potřeba. V tomto hlasování je více než kdy jindy třeba zdůraznit, že správce je v první řadě technická funkce a práva mají sloužit k efektivní ochraně projektu. Nevolíme tu mluvčí Wikipedie, ředitele, soudce ani prezidenty (je samozřejmě třeba, aby si toto kromě hlasujících plně uvědomoval i kandidát).

  OJJ je zdatný encyklopedista (viz jeho kvalitní články) a odvádí záslužnou práci na patrole, kterou však v tuto chvíli nemůže vykonávat efektivně. Ano, pravděpodobně s ním v interních projektových diskusích budeme muset mít v začátku trochu víc trpělivosti, upozorňovat ho na případné chyby a sám OJJ se bude muset naučit dívat na problémy s větší rozvahou. Možná bude kvůli tomu jeho správcovství zpočátku trochu zátěž pro zákulisí Wikipedie (věřím, že ne na dlouho, učí se rychle), ale hlavní prioritou tu vždy musí být rozvoj a ochrana encyklopedického obsahu. A já nepochybuji o tom, že pro encyklopedický obsah bude OJJovo správcovství přínosem. --Michal Bělka (diskuse) 9. 2. 2016, 00:33 (CET)

  V obecné rovině souhlasím s tím, co píšeš, jenom bych doplnil ohledně mluvčích Wikipedie: správce provádí technické kroky, které před autory smazaných článků, velmi často externisty, musí obhajovat právě on. Tímto se chtě–nechtě stává jakýmsi mluvčím Wikipedie, který vysvětluje její principy a pravidla; a to často ve velmi vyhrocených situacích, kde je opravdu potřeba značné diplomacie a komunikačního umu, neboť právě takto je často tvořen mediální obraz Wikipedie. — Jagro (diskuse) 9. 2. 2016, 00:48 (CET)
 16. Ano, nadšení a nasazení výrazně převažuje nad zkušenostmi, nadhledem, diplomatickými schopnostmi. Ale lze čekat, že s možností vandala kdykoliv zablokovat ubude hysterie a přibude rozvahy. A správcovské akce jsou vratné a i zkušenější správci mohou udělat chybu, kterou musí jiný správce napravit. Myslím, že Ojj těch chyb zase tolik dělat nebude a přínos převáží.--Tchoř (diskuse) 9. 2. 2016, 07:41 (CET)
 17. Rozmýšlel jsem velmi dlouho, nové správce potřebujeme, zlepšení vidím enormní, někdy ale jde o ukvapené kroky, pevně věřím, že i to se časem zlepší. Aktivita rozhodně přínosem je, tedy pro a převažuje nad negativy /i těmi, která zde nejsou zmíněna--Horst (diskuse) 9. 2. 2016, 11:44 (CET)
 18. zejména bude usnadněna záslužná činnost žadatele v boji se škůdci (ostatně, OJJ je mimo to tvůrcem řady pěkných článků, výtky některých v tomto směru jsou neopodstatněné) --Vavrin (diskuse) 9. 2. 2016, 16:09 (CET)
 19. určitě převažují pozitiva. Zdraví --Sokoljan (diskuse) 10. 2. 2016, 19:15 (CET)
Proti
 1. Nemám v uživatele dostatečnou důvěru, i přesto, že je v posledních změnách aktivní, nepřijde mi způsob jeho interakce s ostatními hodný správce. Uražené odpovědi, nedospělé jednání a hledání chyb na uživatelích, kterými byl na něco upozorněn mi nepřijdou přijdou pro pozici správce až nebezpečné. V jeho komunikaci nevidím potřebnou lehkost, nadhled a profesionalitu, kterou by měl správce vykazovat; s tím také souvisí neustálé žádosti o práva a následně argumentování jimi. Po zralé úvaze tedy žádost nepodporuji. — Jagro (diskuse) 4. 2. 2016, 15:46 (CET)
 2. Možná v lepší pozici než při minulé žádosti, ale stále ještě IMHO do této funkce „nevyspělý“. V tomto dojmu se přikláním k Jagrovi, byť možná o malinko smírněji. --Bazi (diskuse) 4. 2. 2016, 15:58 (CET)
 3. Stejně jako Jagro. --Marek Koudelka (diskuse) 4. 2. 2016, 17:11 (CET)
 4. Vidím to jako kolega Jagro. I přes zlepšení OJJova úsudku nemohu hlasovat pro. --Jan KovářBK (diskuse) 4. 2. 2016, 17:25 (CET)
 • Moje dlouhodobá zkušenost z projektů WM je taková, že ti nejvíce "nadržení" na funkce, pro ně jsou nejméně vhodní. OJJova "nadrženost" po funkcích je evidentně velmi vysoká, což mě samo o sobě vede k hlasu proti. Dále je pro mě OJJ typickým zástupcem protivné skupiny uživatelů, jejichž hlavní činnost nespočívá v tvorbě obsahu, ale poflakování se okolo. --Auvajs (diskuse) 4. 2. 2016, 19:16 (CET)
  @Auvajs: Nehodlám nijak ovlivňovat Vás hlas, ale s tou netvorbou obsahu bych to tak nepřeháněl (např. makak jávský, tygr jávský, Portál:Obojživelníci, skoro všechny druhy makaků...)OJJ, Diskuse 4. 2. 2016, 19:25 (CET)
  Z pohledu na Vaše statistiky editací odhaduji, že tvorba článků tvoří max. 10% Vaší činnosti na Wikipedii.--Auvajs (diskuse) 4. 2. 2016, 19:38 (CET)
  @Auvajs: Ještě dvě otázky: to poflakování je patrolování? A co má společného správcování a psaní článků? Za odpovědi děkuji. OJJ, Diskuse 4. 2. 2016, 20:05 (CET)
  Když porovnám aktivní tvorbu obsahu s patrolováním, nemá to k poflakování až zas tak daleko. // Jinak prostě nemám důvěru k uživatelům, jejichž hlavní činnost tu není tvorba obsahu, ale cokoli jiného, ať už je to prosazování svých názorů (třeba na tak "důležitou" věc jako je přechylování), "patrolování", programování, a nebo i správcování. Vážím si uživatelů, kteří tu tvoří obsah, ale ne těch, kdo tu pouze dělají servis. Ti jsou nutné zlo, nikoli nějaká "elita Wikipedie". --Auvajs (diskuse) 4. 2. 2016, 23:23 (CET)
 1. OJJ prakticky od začátku jeho působení na Wikipedii vše podřizuje tomu, aby se stal správcem. K uživateli s takovým hladem po správcovské funkci nemám důvěru. --Jowe (diskuse) 4. 2. 2016, 20:14 (CET)
 2. Jako při minulé žádosti, podle mého osobního kritéria by se měl o práva správce ucházet až po splnění všech podmínek pro získání „Medaile zkušeného uživatele“. Editací má nepochybně dost, myslím ale, že mu kvůli necelému roku působení na tomto projektu pořád chybí dostatečná zkušenost a tím i wiki-vyzrálost pro tuto funkci. Vnímám jeho nepochybnou dobrou vůli a snahu pomáhat, takže třeba za dalšího půl roku bych už asi mohl hlasovat pro. --Vlout (diskuse) 5. 2. 2016, 13:05 (CET)
 3. Slabě proti. Předně bych chtěl ocenit kolegovu aktivitu při boji s vandalismem, kterou nelze přehlédnout. Jinak podobně jako Jagro, i když trochu jinými slovy – u správce bych čekal větší rozvážnost a lepší komunikaci/interakci s jinými uživateli (ta je většinou ok, ale čas od času jsem nemile překvapen). Kromě toho u kandidáta pravidelně vídám velkou ochotu reagovat na diskusní příspěvky, které jsou více či méně zjevným trollingem, tj. krmení trollů, což mě opět utvrzuje v tom, že kolega potřebný nadhled ještě nemá. Možná za půl roku by mohl být vhodný čas, pokud na sobě kolega bude nadále pracovat.--Jiekeren (diskuse) 6. 2. 2016, 13:42 (CET)
  @Jiekeren: Chtěl bych se zeptat, jestli se jedná o toto vlákno. Díky za odpověď. --OJJ, Diskuse 6. 2. 2016, 15:16 (CET)
  @OJJ: Ano, toto je jeden z případů zbytečného vybavování s provokujícím uživatelem. --Jiekeren (diskuse) 6. 2. 2016, 17:12 (CET)
 4. Prozatím nemohu, postrádám u něho 'pokoru, rozvážnost, rozhodnost a samostatnost při řešení úkonů'. Mám také (subjektivní) pocit, že byť ještě není správce, že se zde tak již občas i chová, tj. že má názor a odpověď úplně na vše. To mi avšak docela vadí,... Tím jsem se vyjádřil. --Protestant (diskuse) 6. 2. 2016, 17:25 (CET)
  @Protestant: Mohu se zeptat, co je špatného mít na všechno svůj názor? Díky za odpověď. OJJ, Diskuse 7. 2. 2016, 15:47 (CET)
 5. Kolega je vidět, aniž by člově chodil do RC. Nicméně jeho projev je nekonsolidovaný, zjevně nezná pravidla, vyčerpává ostatní kolegy. Na tom není nic špatného, otázka je, jak by se toto projevovalo s právy správce. Já si myslím že špatně a že by to bylo spíše ke škodě editorů, než k užitku. Třeba časem změním názor. Dnes bych ale doporučil přísloví: dvakrát měř a jednou řež.--Juandev (diskuse) 8. 2. 2016, 10:04 (CET)
  @Juandev: Já zase zmíním řeč pana Holzmanna: "No když tomu věříte, co bych Vám to vyvracel." ;) OJJ, Diskuse 8. 2. 2016, 10:29 (CET)
  Tato Vaše reakce mi nepřijde adekvátní.--Juandev (diskuse) 8. 2. 2016, 10:32 (CET)
 6. Proti. Nehledě na záslužnou činnost při patrole pana kolegy, nechutnají mi „Švestičky z naší zahrádky“Foxx70 (diskuse)
 7. Ačkoliv zde na projektu kolega odvedl kus záslužné práce které si vážím, jeho odpověď na mou otázku neříká vše, co nám měl objasnit. Téměř žádný editor nezačíná založením článku on ano. 2. editace ještě pod IP je vložení obrázku. 4. editace je vložení citace monografie. Pokud mi to nějak vysvětlíte, jsem ochoten hlas změnit.--Rosičák (diskuse) 9. 2. 2016, 17:20 (CET)
  @Rosičák: Rád, i když nevím, co je na tom špatného. Tento článek (a některé další nepodarky z toho dne) mi tu chyběly, tak jsem je chtěl založit. Byly to mé první editace Wikipedie, takže mi to dalo dost práce a ani jsem nevěděl o pravidlech, proto tolik editací. Myslel jsem, že chcete všechny IP a účty, ze kterých jsem kdy editoval. OJJ, Diskuse 9. 2. 2016, 17:27 (CET) A pokud nechápete vložení obrázku a citace, tak tak dlouho jsem ve VisualEditoru klikal, až jsem našel zhruba to, co je v ostatních článcích. Jen taxobox jsem se naučil vkládat až později. OJJ, Diskuse 9. 2. 2016, 17:39 (CET)
 8. Proti. Kolega je příliš krátko na Wikipedii. Teprve po polovině roku 2015 se připojil. A opravdu hodně diskutuje. Z jeho více než 10 000 editací je asi 3900 v článcích a IMHO 3800 jsou diskuse s ostatními wikipedisty. Takové proporce nejsou moc dobré, mně se to také vyčítalo, a přitom mám ten poměr lepší - a nekandiduji na správce. --Zbrnajsem (diskuse) 10. 2. 2016, 12:51 (CET) --Zbrnajsem (diskuse) 10. 2. 2016, 15:51 (CET)
  Ten poměr by měl být z části dán patrolou uživatele, neboť patrolující by měli vkládat do diskuzních stránek vandalů či nových uživatelů šablony s varováním/uvítáním. Tudíž žádné prázdné plkání. --Silesianus (diskuse) 10. 2. 2016, 16:00 (CET)
  Přesně tak, kolega OJJ dělá při hlídání posledních změn spoustu užitečné práce a zde se diskuzím s nováčky a anonymy není možné vyhnout. Já to mám ve statistikách podobné. --Remaling (diskuse) 10. 2. 2016, 16:05 (CET)
  @Zbrnajsem: Technická, před polovinou roku 2015, počítadlo tady OJJ, Diskuse 10. 2. 2016, 15:58 (CET)
  To počítadlo bohužel nefunguje. --Zbrnajsem (diskuse) 10. 2. 2016, 19:56 (CET)
  @Zbrnajsem: Byl to jen překlep v názvu projektu. --12. 2. 2016, 14:26 (CET), Utar (diskuse)
  To počítadlo je tedy to stejné, které jsem už předtím já viděl a údaje z něho vcelku správně uvedl. Kolega OJJ měl ale na ten překlep přijít sám. --Zbrnajsem (diskuse) 12. 2. 2016, 16:10 (CET)
  @Zbrnajsem: Mně fungovalo. OJJ, Diskuse 12. 2. 2016, 17:32 (CET)
 9. Proti. Souhlasím s Jagrem. --Blahma (diskuse) 11. 2. 2016, 19:42 (CET)
 10. Kolega zatím nemá moji plnou důvěru.--Ben Skála (diskuse) 11. 2. 2016, 20:23 (CET)
Zdržuji se hlasování
 1. Po určitém rozvážení, a upozorňuji na to, že bez toho, aniž by na mě někdo činil nátlak nebo se mě snažil ovlivňovat, odstraňuji svůj hlas proti, který byl možná zbytečně tvrdý. OJJho moc neznám, sympatický mi není, nicméně zřejmě to "nemyslí špatně". Na druhou stranu "myslet to dobře" asi samo o sobě nestačí. Chtělo by to určitou vyzrálost, kterou OJJ (zatím?) (soudě dle hlasů proti) zřejmě nemá. Proto ani nehlasují pro. --Auvajs (diskuse) 5. 2. 2016, 17:16 (CET)
 2. --Uacs451 (diskuse) 7. 2. 2016, 17:00 (CET)
 3. Trend dobrý, ale nyní takto --12. 2. 2016, 14:31 (CET), Utar (diskuse)

Komentáře

Přikládám předchozí žádost o práva správce kandidáta.--Zdenekk2 (diskuse) 4. 2. 2016, 15:56 (CET)

Horst

Ke komentáři kolegy Auvajs: Máte na mysli tvorbu obsahu české Wikipedie? Podíval jsme se do statistiky a také sem, a co nevidím, dlouhodobě možná působíte někde jinde, ne zde, což se mimo jiné masivně v poměru k celkovému počtu, projevuje v diskusích a hlasováních, musím říct, že z mého pohledu negativně - zatahováním sporů odjinud atp. Hodnotit uživatele /nebo jeho činnost/, který má v současnosti 21x větší počet editací a to zejména v hlavním jmenném prostoru a při patrole, jako "poflakovače" /nebo poflakování/, to už je za hranou WP:Wikietiketa. Možná Vám to jinde prochází, zde žádné "protivné skupiny uživatelů" nemáme.--Horst (diskuse) 4. 2. 2016, 21:00 (CET)

+1; tohle byl hodně nepěkný útok – naopak patrolářů si musí Wikipedie vysoce považovat – o jaké „protivné skupině uživatelů“ je řeč? Bez nich by tento projekt dojel během několika dní. Není tajemstvím, že to zde v posledních měsících zachraňují Horst, OJJ, Janá Lánová a další. --Kacir 4. 2. 2016, 21:18 (CET)
Vzhledem k tomu, kým vším kolega Auvaj byl, by se dalo usuzovat, že jisté choutky a nechutě přežily dodnes... JAn (diskuse) 4. 2. 2016, 22:46 (CET)

@Horst: Můj počet editací nebo jejich struktura jsou na této stránce naprosto irelevantní, jelikož já tu o práva správce nežádám. Když už jste to ale nakousl, tak pochybuju, že o nich máte větší přehled, v posledních 11 letech jsem tu editoval asi ze 100 účtů (viz odkaz JAna Dudíka výše) a celkový počet editací nebude o moc menší než má OJJ. Nicméně je to opravdu irelevantní. --Auvajs (diskuse) 4. 2. 2016, 23:41 (CET)

@Kacir: Bez tvůrců obsahu by vůbec žádná Wikipedie nebyla. Patroláře může dělat kdekdo, není to nic extra náročného. Náročné je napsat kvalitní článek. --Auvajs (diskuse) 4. 2. 2016, 23:41 (CET)

@Auvajs: Ten jsem nenapsal?OJJ, Diskuse 5. 2. 2016, 06:08 (CET)
@Kacir, Horst: Jinak díky za zastání. Pro kolegu @Jowe:ho: o správcování jsem se začal zajímat, protože mě jeden správce přivítal. Tehdy jsem to viděl úplně jinak, jiné kolegy jsem neznal a bral jsem ho jako hrdinu, který Wiki chrání a vzor, jak někdy budu Wikipedii pomáhat. Což některé z Vás nakoplo k tomu, že chci vládnout. Tak to není, ale žádný hlas ovlivňovat nechci. OJJ, Diskuse 5. 2. 2016, 07:23 (CET)
@Auvajs: Tak to jsem samozřejmě nevěděl, že si to Ty /tykám páč na srazu jsme si také tykali/, to víš, my troubové, co máme celá léta jeden jediný účet, se v loutkaření nevyznáme a tedy přehled nemáme. Ano irelevantní to je, také nikdo nehodnotil platnost Tvého případného hlasu. Pro dokreslení představy o encyklopedické činnosti to ale vhodné rozhodně je.--Horst (diskuse) 5. 2. 2016, 12:28 (CET)

Teď bych rád napsal svůj názor na ŽOPS, nejen můj, ale i Thomasův. Souhlasím s Horstem, že správců je tu málo, každopádně i když se koukneme na archiv a ŽOPSy v něm, objevíme tam dost červených míst a po rozklikání mnohdy nepěkné diskuse a přetahování sporů odjinud na cswiki. Naopak na skwiki se seznam místy přímo zelená (samozřejmě i tam je několik červených), k tomu mají redaktoři právo rollback a vandalismus je třeba během jedné minuty vrácen. V tomto skwiki funguje lépe než česká. Tady se na celé ranní patrole se všemi vandaly potýká jenom Horst, někdy také Urbanecm a já. To není v moci jen tak mála lidí zvládnout! Přijde mi, že komunita dělá mnohdy ze ŽOPSu příliš velkou vědu, můžu sám o sobě říct, že jsem přehodnotil svůj názor a správce nemá být eňo ňuňo super uživatel, ale někdo, kdo dovede efektivně zastavit vandala, ať je tady třeba 4 měsíce, rok nebo pět let. Ti lidé, kteří do toho jdou podle mě nejsou poflakovači, ale někdo, kdo si chce sám ubrat svého času, aby pomohl projektu, v čem by se ho mělo spíše podporovat. Koneckonců, stevard může odebrat práva vždycky. Tím se nebavím jen o sobě (to bych si ani nedovolil, ale určitě bych uvítal, když už hlas proti tak normálně, ne mírně agresivně, jako od kolegy Auvajse nebo Jagra, jehož řeč jsem ani moc nepochopil, neboť se tam motají protiklady), ale o všech žádostech, ať je to Thomas, JAn Dudík nebo Zdenekk2. OJJ, Diskuse 5. 2. 2016, 13:58 (CET)

Za současného stavu, kdy správci mají kromě nástrojů k boji s vandaly v rukách velkou moc v rozhodování o obsahu Wikipedie i nad ostatními uživateli, se musí dělat ze ŽOPSu věda. Pokud by byla zavedena nějaká funkce, která by umožňovala jen mazání evidentních vandalských experimentů a max. 2 hodinový blok pro evidentní vandaly, tak by se jistě přibylo wikipedistů, kterým by tuto funkci komunita bez obav svěřila. Tuto funkci bych bez obav svěřil i vám. --Jowe (diskuse) 5. 2. 2016, 18:24 (CET)
@Jowe: Do těchto rozhodování bych se ani nepouštěl, jen do jednoznačných. Možná bych ale tuto problematiku i někdo rád prodiskutoval, třeba Pod lípou. OJJ, Diskuse 5. 2. 2016, 18:32 (CET)
Ve zdůvodnění píšete, že byste se angažoval v mazání článků, kterým vypršela doba k urgentní úpravě. To je zrovna věc, kde má správce velkou moc a záleží jen na jeho pohledu, jestli si článek zaslouží další existenci. --Jowe (diskuse) 5. 2. 2016, 19:00 (CET)
@Jowe: Tak třeba jednu větu po týdnu neřešenou bych smazal jako sp, dílo po 14 dnech s nevyjasněnou významností taky. Navíc lze vždycky udělat revizi a stránku obnovit, ne? OJJ, Diskuse 6. 2. 2016, 06:45 (CET)
Kdysi tu byl návrh na uživatele se zvýšenými právy, který neprošel. Třeba by nyní, kdy vandalů je více a patrolujícćh správců méně, šance na prosazení byla vyšší. Zkuste to navrhnout. --Jowe (diskuse) 5. 2. 2016, 21:18 (CET)
(s EK) Můj názor je takový, že tyto problémy do značné míry souvisejí se zdejší zažitou zvyklostí, že o práva správce žádá konkrétní uživatel "sám za sebe a pro sebe". Na mnoha jiných projektech (např. anglická Wikipedie, anglický Wikislovník, Commons, Wikidata) je to tak, že vhodného kandidáta někdo vyzve a po jeho souhlasu za něj žádost podává tento vyzyvatel. Dotyčný žadatel tak není nucen psát o sobě sebeoslavné řeči v kandidatuře. Navíc žádost zaštítěná zkušeným a respektovaným uživatelem má tak nějak sama o sobě větší váhu. Druhá věc je, že zdejší systém "vlastních kandidatur" podle mě vede k tomu, že kandidatury mají tendenci podávat uživatelé, kteří v tom vidí jakousi formu sebeprosazení, resp. sebeutvrzení ("jsem tak dobrej, že mě zvolili za správce, jóóó"), na některých správcích nemohu nevidět, jak to jejich správcování uspokojuje jejich ego, a že ta vlastní služba komunitě je pro ně až druhotná, důležitější pro ně je to sebeuspokojení z funkce.--Auvajs (diskuse) 5. 2. 2016, 18:32 (CET)
Zářným příkladem sebeuspokojení z funkce jsou i někteří zdejší nejmenovaní správci, kteří jednou za pár měsíců udělají pár symbolických správcovských editací, aby o práva náhodou nepřišli. --Jowe (diskuse) 5. 2. 2016, 18:44 (CET)
@Auvajs, Jowe: A to je právě špatně, ne? Správce společně s právy dostává taky povinnosti. Ne podat žádost, všude se tím vychloubat, napsat si to na UP a pak nic. Já /pokud budu zvolen/ hodlám dělat to, co jsem napsal. Blokovat vandaly, mazat experimenty a starat se o články po OS. Alespoň zpočátku nehodlám rozhodovat o sporných tématech. Jinak, dle mého je taky dobře, když správce v pravý čas odejde z tohoto postu, držet se ho a nic nedělat mi přijde nevhodné. OJJ, Diskuse 5. 2. 2016, 18:58 (CET)
Urbanecm

@OJJ:Já se přecejenom na pár otázek zeptám, ať Ti to není líto. Hlas ale měnit nehodlám, to říkám hned ze začátku.

 1. Co si myslíš o indef bloku? Je správné ho udělit? Pokud ano, tak komu? Stačí vymyšlené případy.
 2. Pokud by sis měl vybrat pouze jednu jedinou správcovskou dvojici činností (mazání/obnovování, blokování/odblokovávání, editace v MediaWiki prostoru, filtry zneužití, odžlucování), jaká by to byla?
 3. Cituji Tě: Jinak, dle mého je taky dobře, když správce v pravý čas odejde z tohoto postu, držet se ho a nic nedělat mi přijde nevhodné.. Co si představuješ pod rozumným časem? Jak takový čas dle Tebe vypadá?
 4. V případě, že správce blokuje dle rozhodnutí AV, myslíš si, že správce by a) měl za všech okolností blokovat všechny porušení rozhodnutí AV nebo b) správce by se měl řídit zdravým rozumem a nepřekročit přitom rozhodnutí AV (anebo jiná možnost)
 5. Jak by dle tebe měla probíhat revize rozhodnutí jiného správce? Mělo by se na ni shodnout více správců, nebo stačí jeden?
 6. Má správce právo blokovat dle WP:IAR, přitom se řídit zdravým rozumem? Kupříkladu blokovat školy do konce školního roku, abys měl konkrétní příklad
 7. Jaký je optimální počet správců? Mělo by to být právo lehce získatelné, nebo by se z toho měla dělat věda?
 8. Jakým způsobem může komunita správce odvolat? Je to možné pouze v případě potvrzení, nebo stačí konsenzus komunity?

Za odpovědi předem děkuji, --Urbanecm (diskuse) 5. 2. 2016, 19:17 (CET)

Ještě jsem přidal jednu otázku, která mě napadla u ŽOPS kolegy. Díky za odpovědi, --Urbanecm (diskuse) 5. 2. 2016, 19:22 (CET)

@Urbanecm: Díky za otázky, odpovědi:
 1. Indef blok bych uděloval na čistě provokační účty, např. Wikipedista:Zbrnajsův OJJ, dle mého by ho měli dostat taky uživatelé, kteří se na Wiki věnují např. jenom trollingem a vandalismem.
  + jak správné? Blok není trestem, ale prevencí proti vandalismu. – Tento příspěvek přidal(a) OJJ (diskusepříspěvky)
  Ve slově správné sice nic o trestu necítím, ale odpovím. Jestli je správné se trollů, vandalů apod. zbavovat indef blokem. A chránit tím projekt. Nebo jestli diskutovat. Rozumíš mi lépe? --Urbanecm (diskuse) 6. 2. 2016, 21:15 (CET)
  Já jsem spíš mírný a předpokládám dobrou vůli. Takže nejprve diskutovat. Pokud to nepomůže, dát krátký blok a pokud ani to nestačí a uživatel se baví vandalismem, tak indef. OJJ, Diskuse 7. 2. 2016, 06:28 (CET)
 2. Jestli by tu bylo správců víc, tak blokování. Pokud by vandal založil třeba pět nesmyslů do minuty, tak za hodinu, kdy by ho to přestalo bavit, by to bylo 300 a to všechno bych pak musel mazat. Naopak bloknout na hodinku tak po čtvrtém (e123) přidělá mnohem méně práce, když budou ty čtyři nesmysly označeny a odstraněny jiným. Jestli bych byl hypoteticky jediný správce, tak mazání, aby zůstala čistá Wikipedie. Odžlucování je jistě taky dobré, kontrolu nových článků provádím už teď. Každopádně jedno se bez druhého neobejde.
 3. Když někdo vůbec needituje a o práva bojuje, kdyby je náhodou potřeboval.
 4. Zdravým rozumem se mají řídit všichni, ale neporušovat u toho pravidla. Na porušení rozhodnutí AV bych rozhodně nesahal hned po bloku, ale rozebral to radši nejprve s uživatelem v diskusi.
 5. Jeden stačí, ale čím ví tím líp.
 6. Ne, WP:Blokování uvádí konkrétní pravidla. To by pak byl z Wikipedie holubník a nikdo by se neshodl, protože by měl každý jiný názor.
  Čili myslíš, že Horstův blok této IP adresy by se měl zrušit/zkrátit na 1 měsíc? Abych tomu porozuměl správně. --Urbanecm (diskuse) 6. 2. 2016, 21:15 (CET)
  @Urbanecm: Ano, v tomto případě bych dal měsíc podle pravidla. OJJ, Diskuse 7. 2. 2016, 10:56 (CET)
  @Urbanecm: Ta IP má blok do konce školního roku jen pro nepřihlášené, tedy školník nebo ostatní, jak tu bylo dříve u mě v diskusi /nemůžu to najít/ zmiňováno klidně editovat může. BTW najdete v jejích příspěvcích jeden jediný prospěšný? Já je prošel všechny až do roku 2008, vulgarity jsem skryl, zabralo to jenom hodinku. Byla 3x blokována na měsíc, diskusi má polepenou tak, že už to ani víc nejde. U této konkrétní to rozhodně nezměním, pokud se ale někdo rozhodne to změnit, přetahovat se s ním samozřejmě nebudu, dejte počtvrté měsíc. Aspoň se ukáže, jak budou děcka pokračovat, což při bloku samozřejmě nejde.--Horst (diskuse) 7. 2. 2016, 10:46 (CET)
  @Horst: Mě blok nevadí a měnit ho také rozhodně nehodlám. I když je blok oprávněný a vhodný, je dle WP:IAR. A kandidáta jsem se chtěl zeptat, jestli si myslí, že jsou takové bloky vhodné i přes jejich odporování závaznému pravidlu. Nechtěl jsem rozporovat Tvůj blok (kdyby ano, už bych ho změnil), jen si ujasnit kandidátův náhled. --Urbanecm (diskuse) 7. 2. 2016, 13:51 (CET)
  @Horst: Jestli se správcem stanu (když už jsme u toho, nechceš taky hlasovat pro/proti), Tvé bloky ani bloky jiných správců měnit nehodlám. OJJ, Diskuse 7. 2. 2016, 10:56 (CET)
 7. To nelze určit, jeden aktivní přebije deset občasných. Správcovská práva/vlastně jenom rozšířené možnosti editovat, je si myslím vhodné přidělit lidem, které by správcovat bavilo. Koneckonců, stevard může odebrat práva v případě porušování vždycky.
 8. Na WP:ŽOPS se píše, že i konsenzem komunity, musí to však potvrdit stevard.

Snad vyhovuje. --OJJ, Diskuse 6. 2. 2016, 12:07 (CET)

@OJJ:Díky za odpovědi, někde jsem se dozeptal, kdyby mě ještě něco napadlo, dozeptám se. --Urbanecm (diskuse) 6. 2. 2016, 21:15 (CET)
Michal Bělka

Ahoj. Z tvé kandidátské řeči a následných odpovědí jsem nabyl dojmu, že jsi důkladně nastudoval zdejší pravidla míníš se jimi do posledního puntíku řídit, abychom z Wikipedie neměli holubník. Narazil jsi během toho studia na nějaké pravidlo, doporučení či zvyklost, která podle tebe brzdí rozvoj Wikipedie či brání v její efektivní ochraně? Dokážeš si představit nějakou situaci, kdy bys v rámci svého správcování uvažoval o využití WP:IAR? Nebo jsi rozhodnutý, že tuhle klauzulku nikdy nepoužiješ?

Jako správce možná budeš muset řešit i situace, které vedle obecných pravidel upravuje také rozhodnutí arbitrážního výboru. Jak bys řešil situaci, kdy se ti při patrolování dostane pod ruce třeba i hodnotný a ozdrojovaný příspěvek, který ovšem vložil uživatel se zákazem editace článků na dané téma? Dejme tomu, že podle opatření smí být zablokován nejprve nejdéle na den, později nejdéle na dvojnásobek předchozího bloku, přičemž jeho poslední blok trval 48 hodin. Dá se nějak všeobecně říct, jak by po tvém zásahu dopadl (a) daný uživatel a (b) samotná editace? Nebo bys případ posuzoval individuálně - a podle jakých kritérií? --Michal Bělka (diskuse) 7. 2. 2016, 02:37 (CET)

@Michal Bělka: Rozvoj Wikipedii nebrání pravidla, ale spíš někteří uživatelé, kteří se například dopouštějí editačních válek a po zablokování nařkávají správce, aktivní a bezproblémové vyzvou ve výroční měsíc apod. Taky mi tu vadí malé předpokládání dobré vůle, viz Joweho komentáře. Správcování má být k prospěchu komunitě, nikdy jsem ho nechtěl k tomu Wikipedii zničit a všem vyhrožovat blokem, kdybych se stal správcem. Pro to jsem se ani neregistroval. Tím holubníkem jsem myslel třeba situaci, která se na skwiki jmenuje Vojna správcov.
Jak jsem řekl, po bloku bych hned nesáhl, ale upozornil uživatele v diskusi. Pokud by pokračoval, respektoval bych rozhodnutí AV. Článek bych ponechal, ten za zakladatele přece nemůže! Ale jak tak vidím všechny ty hlasy proti, ani podobné situace řešit nebudu. OJJ, Diskuse 7. 2. 2016, 06:41 (CET)
Třeba i zcela mimo hlasování bych byl rád, aby se k mé kandidatuře vyjádřili správci, kteří se mnou začínali a seznámili mě s tím, co obnáší "být správcem", konkrétně Wikipedista:Horst, Wikipedista:Kacir, Wikipedista:Jan Polák a Wikipedista:Mates, který mi pokládal první otázky v prním ŽOPSu. Nikoho do toho samozřejmě nenutím, ale rád bych si přečetl jejich názory nebo otázky. Díky. OJJ, Diskuse 7. 2. 2016, 15:56 (CET)
Mohl byste být konkrétní a napsat, jaké mé komentáře vám vadí ? --Jowe (diskuse) 8. 2. 2016, 20:04 (CET)
@Jowe: Mně nevadí žádné Vaše komentáře (jak jste na to přišel?), ale rád bych slyšel názor těch, kteří mě k správcovství navedli. Byl bych rád aby všichni, kteří dali hlas proti, otevřeli ráno comp a podívali se na RC. Hlídám to tam jen já s Horstem. A kdyby se Horstovi třeba rozbil počítač, kdo vandala zastaví? Asi nikdo. A o to mi jde. Kdyby více lidí hlídalo RC, nepodal bych ani tento ŽOPS. OJJ, Diskuse 9. 2. 2016, 06:30 (CET)
Ještě lze požádat stevardy, například na IRC obvykle reagují docela rychle. Sám jsem je několikrát žádal, když jsem si všiml vandala na projektech, kde nemám práva správce. Ale samozřejmě, pro tak velký projekt jako je česká Wikipedie je svým způsobem ostuda, pokud se nedokáže ohlídat sám.--Tchoř (diskuse) 9. 2. 2016, 07:34 (CET)
Psal jste, že vám "vadí malé předpokládání dobré vůle, viz Joweho komentáře". Z toho jsou usoudil, že vám vadí nějaké mé komentáře. Nejsem si vědom toho, že bych v poslední době komentoval (ne)předpokládání dobré vůle. --Jowe (diskuse) 9. 2. 2016, 19:10 (CET)

Rosičák

Vzhledm k určitým okolnostem se chci zeptat.

 • 1.Používal jste nebo používáte na projektech Wikimedia více účtů?
 • 2.Pokud ano, je tento Váš účet váš první účet?

Děkuji za případné odpovědi, po kterých zahlasuji.--Rosičák (diskuse) 9. 2. 2016, 04:07 (CET)

 1. Ano, používám ještě Wikipedista:Zkušební účet uživatele OJJ, s JAnem se pokouším zprovoznit OJJbota
 2. Ne, jen asi dva dny jsem přispíval jako IP a spáchal při tom třeba zavinutce. OJJ, Diskuse 9. 2. 2016, 06:35 (CET)Před registrací– Tento příspěvek přidal(a) OJJ (diskusepříspěvky)
Přesunutá související diskuse od Rosičáka

Zdravím, osobně bych se rád optal, co je na tom článku natolik závadného. Očekávám, že Vás překvapila {{Citace monografie}} - náhodně vložená přes VE po 10. pokusu. Každopádně ano, i mě by to překvapilo, jsem rád za vysvětlení. S pozdravem. OJJ, Diskuse 9. 2. 2016, 18:25 (CET) Na článku snad nic závadného není. Ovšem zaráží mě vyspělost editační úrovně začátečníka.

Vysvětlení mám trojí
 • a) Ve své odpovědi jste lhal a zkušenosti získal už dříve
 • b) Vede vás nějaký mentor
 • c) Jste velmi inteligentní a zároveň jste měl kliku.

Ačkoliv bych vám přál céčko, musím zohlednit i možné áčko. Je to proto, že by se mohl do funkce vloudit například uživatel Toma646 (diskusepříspěvkypočítadločlánkyshrnutízablokovánívšechny projekty)--Rosičák (diskuse) 9. 2. 2016, 18:54 (CET)

Takže jde o céčko, pokud Vás to ale tolik zneklidnilo, klidně požádejte o check. OJJ, Diskuse 9. 2. 2016, 18:57 (CET)
Pokud je tomu tak, blahopřeji. O ověření žádat nebudu ani nechci. Není k tomu ostatně žádný důvod. Pravidla neporušujete, jste bezkonfliktní uživalel. Promiňte mi však prosím, že jste si mou důvěru svou odpovědí nezískal. Snad příště.--Rosičák (diskuse) 9. 2. 2016, 19:09 (CET)
Check nemůže spojitost účtů potvrdit. Pokud by někdo chtěl a platil by u něj bod c, dá se to udělat tak, aby na něj byli checkuseři krátcí. --Jowe (diskuse) 9. 2. 2016, 19:43 (CET)
@Jowe: Ano, takže za celých 8 měsíců práce se dozvím, že jsem vandal a dostanu hlas proti, neboť jsem napsal pěkný článek. Tak bych doporučoval na přečtení ještě Australská megafauna, to jsem taky napsal já, takže to svědčí o tom, že jsem Toma646 nebo podobný prevít. Nemám nic proti těm dalším 10 hlasům proti, které se alespoň trochu zakládají na pravdě, ani proti Vašemu hlasu, hlasujte si jak chcete, ale prosím alespoň s pravdivým argumentem. Pro kolegu Joweho: Váš komentář mi nevadil a ani nebyl na mou osobu, vadí mi malé předpokládání dobré vůle ve všech ŽoPSech... Děkuji za pochopení a omlouvám se za můj tón. OJJ, Diskuse 10. 2. 2016, 06:25 (CET)
Že jste vandal nikdo nenapsal, já pouze upozornil na to, že check nemůže jednoznačně potvrdit, jestli za za dvěma účty skrývá jedna osoba. Tedy pokud někdo na základě toho, že jste editaci Wikipedie zahájil vytvořením kvalitního článku z úplně stejného oboru, ze kterého předtím tvořil vcelku kvalitní články i Toma646, má nějaké obavy, tak check je nemůže zahnat. --Jowe (diskuse) 10. 2. 2016, 09:39 (CET)
@Jowe: Když už jsme u toho dělení, tak Toma se zabýval třídou hmyzu, což je kmen Arthropoda a zavinutec patří do kmene Molusca. To je systematicky stejný rozdíl, jako ten zavinutec a člověk, patřící do podkmene Vertebrata. To jenom dle systematiky. OJJ, Diskuse 11. 2. 2016, 14:25 (CET)
Dovoluji si namítnout: Toma se zabíval třídou hmyzu... To obsahuje pravopisnou chybu. Správně je Toma se zabýval... Inu, když jste se, kolego OJJ, tak intenzivně zabýval záležitostmi toho Tomy646, tak jste (asi nevědomky) sklouzl do jeho sklonu dělat gramatické chyby. --Zbrnajsem (diskuse) 11. 2. 2016, 15:01 (CET)
@Zbrnajsem: Opraveno, nevím co víc k tomu dodat. Díky za upozornění. OJJ, Diskuse 11. 2. 2016, 15:03 (CET)
@Jowe: + hmyzem se zabývá entomologie a měkkýši malakologie, tudíž naprosto jiný obor. Mějte se hezky. OJJ, Diskuse 11. 2. 2016, 14:30 (CET)
Oboje je to obor Zoologie, tedy rozhodně ne naprosto jiný obor. Ale to není tak důležité, podstata mého příspěvku byla jinde a já věřím, že jste ji pochopil. --Jowe (diskuse) 11. 2. 2016, 15:46 (CET)
@Jowe: Ano, jenom bych to rád dokázal. Kromě toho mám na svědomí ještě Puja Raimondova nebo Divergentní rozhraní. S pozdravem. OJJ, Diskuse 11. 2. 2016, 16:32 (CET)
Zřejmě se obáváte toho, co by mohla nesprávná osoba ve funkci správce natropit. K tomu jen poznámka. Pokud by někdy došlo k tomu, že bude potřeba "emergency desysop", tak pravděpodobně nejrychlejší cesta je přes AV, který narychlo (jakmile se podaří kontaktovat dostatek členů) schválí opatření a sám požádá o desysop příslušného účtu stewardy. Přímá žádost na stewardy (byť od jiného správce/správců) by se mohla minout účinkem. --Vachovec1 (diskuse) 11. 2. 2016, 14:57 (CET)
Děsí mě představa, co by mohla nesprávná osoba ve funkci správce natropit, než by se AV zkontaktoval a schválil opatření. --Jowe (diskuse) 11. 2. 2016, 15:49 (CET)
V akutním případě by stevard na žádost zcela jistě zasáhl (například pokud by se zablokovaný správce sám odblokovával).--Zdenekk2 (diskuse) 11. 2. 2016, 16:46 (CET)
@Zdenekk2: Samozřejmě, ale překvapují mě zdejší komentáře, které mě podezírají, že jsem loutkou Tomy nebo někoho jiného. Mimochodem, já myslel, že žádná Tomova loutka tu tak dlouho neexistovala, což možná taky o něčem svědčí. OJJ, Diskuse 11. 2. 2016, 16:54 (CET)
Rozhodně ať se v případě nějakého „šílejícího správce“ nikdo nebojí obrátit na stevardy! Nic proti arbitrážnímu výboru – řešit akutní věci prostě není jeho role, jeho role je řešit věci vleklé a zapeklité. Ten než by se virtuálně sešel, tak máme půlku Wikipedie smazanou. A nějaké teoretické riziko, že se žádost mine účinkem - no to se asi teoreticky může minout i žádost na arbitrážní výbor - takové teoretizování vůbec nemá význam.--Tchoř (diskuse) 11. 2. 2016, 19:36 (CET)

Jak to tak vidím u mého a Thomasova ŽoPSu, tak já do týdne 24 hlasů pro nenasbírám, stal jsem se už Tomou a u Thomase je to velmi těsné. Potom mi přijde zbytečné stěžovat si na nedostatek správců... OJJ, Diskuse 12. 2. 2016, 11:50 (CET)