Tato stránka je zamčena pro neregistrované a nové uživatele

Wikipedie:Žádost o práva správce

Z Wikipedie, otevřené encyklopedie
Skočit na: Navigace, Hledání
Wiki rules.png
Závazné pravidlo Wikipedie

Text na této stránce je závazným pravidlem české Wikipedie. Editace měnící jeho význam jsou přípustné, jen pokud se opírají o předchozí konsenzus komunity. Své připomínky můžete vyjádřit v diskusi, návrhy změn oznamte též Pod lípou.


Zkratka:
WP:ŽOPS
WP:RFA
Pravidlo vstoupilo v platnost 2. ledna 2007.
Vyprázdnit cache serveru
(Použijte v případě, že se vám tu ukazují zastaralé verze podstránek.)

Závazná část

Na této stránce můžete požádat o přidělení práv správce.

Požadavky na správce

Správci jsou rovni každému jinému uživateli co se týče práv i zodpovědnosti, jediným rozdílem je přístup k různým „údržbářským“ činnostem, jako je mazání a zamykání stránek. Protože jsou tyto operace potenciálně destruktivní, musí správci být zkušenými uživateli, kteří znají a respektují pravidla i zvyky Wikipedie (mezi jinými zákaz používání rozšířených pravomocí ve vlastních sporech). Správci jsou zdvořilí a při jednání s ostatními wikipedisty se jim snaží pomoci s problémy, na které při tvorbě Wikipedie mohou narazit. Více vizte na Wikipedie:Správci.

Žádost o práva správce

Postup nominace

O přidělení rozšířených práv na této stránce žádá každý wikipedista přímo sám za sebe.

Žádost se podává následujícím způsobem:

 • Na konec této stránky se přidá odkaz na vložení podstránky ve formátu {{/Žadatel}} (v případě opakované volby {{/Žadatel (#)}}, v případě potvrzení {{/Žadatel (potvrzení)}}) a stránka se uloží.
 • Na nově vzniklém červeném odkazu se založí podstránka s tímto formátem:
=== [[Wikipedista:Žadatel|Žadatel]] ===
{{Wikipedista|Žadatel}}
* ''žádost podána:'' {{subst:#timel:j. n. Y, H:i (T)}}
* '''hlasování končí:''' {{subst:#timel:j. n. Y, H:i (T)|+14days}}

====Zdůvodnění====

====Hlasování====
=====Pro=====
=====Proti=====
=====Zdržuji se hlasování=====

====Komentáře====

Správce či byrokrat při potvrzování použije navíc druhý parametr se svojí funkcí, tj. {{Wikipedista|Žadatel|správce}}, resp. {{Wikipedista|Žadatel|byrokrat}}.

Minimální požadavky

Nutným minimem pro žádost je alespoň 250 příspěvků a alespoň tříměsíční aktivita v projektu. Dále je třeba mít povolenou možnost zasílání mailů přes rozhraní Wikipedie nebo mít na své stránce uveden funkční kontakt na svou osobu (ICQ, IRC). Tyto kontakty je pak třeba udržovat funkční po celou dobu případného správcovství.

Žádosti nesplňující tato formální kritéria budou mazány bez diskuse. Anonymní uživatelé o práva správce žádat nemohou.

Postup schvalování

Žádost na stránce zůstává nejméně dva týdny od vložení. Tuto lhůtu může ve výjimečných případech byrokrat explicitně prodloužit (např. pokud se dodatečně objeví informace, které vedou k hromadným změnám hlasů, nebo není-li kvůli počtu hlasů hlasování dostatečně reprezentativní), maximálně však na 4 týdny. Prodloužení lhůty provede přidáním textu:

 ''hlasování prodlouženo do'' datum čas

Byrokrat ukončuje hlasování až po proběhnutí této lhůty. Jakmile tak učiní, jsou případné další hlasy neplatné.

K žádosti se ostatní wikipedisté vyjadřují. Jako hlasy se počítají odpovědi Pro, Proti (pro vlastní rozhodování), k tomu dále Zdržuji se hlasování (pro platnost hlasování, tzv. kvórum). Hlas lze dále vysvětlit či komentovat. I když je běžné se v komentářích vyjadřovat přímo k osobě kandidáta, je třeba stále pamatovat na vzájemnou zdvořilost. Podmínky, které musejí splnit hlasující, stanovují pravidla účasti v hlasování.

Cílem hlasování je ukázat, zda v dané otázce existuje konsenzus komunity. O tom, zda byl dosažen, rozhoduje byrokrat, který hlasování uzavírá. Ten také provádí bez zbytečného odkladu případné rozšíření práv a celou sekci přesune do archivu. Hlasování je platné, jen pokud se do něj zapojí minimálně 20 wikipedistů (tzv. kvórum, počítáno ze součtu hlasů Pro, Proti a Zdržuji se hlasování). Za automaticky úspěšnou se obvykle považuje žádost, která získala na konci výše popsané lhůty nejméně 3/4 hlasů Pro (počítáno ze součtu hlasů Pro a Proti). Získala-li žádost méně než 2/3 hlasů, je obvykle považována za neúspěšnou. Případný hlas samotného kandidáta se nepočítá.

Za spravedlivý průběh hlasování nesou odpovědnost byrokrati. V případě nutnosti mohou rozhodnout o nezapočítání hlasů podezřelých z manipulace hlasování (jako jsou loutky), v extrémních případech nechat celé hlasování opakovat.

Byrokrat musí dbát na etiku. Pokud je vůči kandidátovi ve sporu nebo jinak zaujatý, měl by jakékoliv rozhodování přenechat jinému byrokratovi. Svá rozhodnutí přiměřeně zdůvodňuje; vyskytnou-li se dotazy, poskytne podrobnější vysvětlení.

Žádost o práva byrokrata

Postup žádosti o práva byrokrata je shodný s postupem žádosti o práva správce, pouze s tím rozdílem, že nezbytnou kvalifikací kandidáta je nejméně 6 měsíců působení ve funkci správce. Všechna ostatní ustanovení tohoto pravidla vztahující se na správce se týkají i byrokratů.

Opakování žádosti

Neúspěšné žádosti je možné opakovat nejdříve za 3 měsíce.

Odebrání práv správce

Existuje několik cest, kterými mohou být správci odebrána jeho práva. Řadu z nich toto pravidlo přímo neupravuje. Patří mezi ně odebrání práv:

 • na základě rozhodnutí správní rady Nadace Wikimedia (v praxi se nevyužívá);
 • na základě rozhodnutí Arbitrážního výboru;
 • na základě konsenzu komunity, který uzná stevard;
 • v případě akutního zneužívání práv může stevard na požádání odebrat jeho práva okamžitě. Takové odebrání je však pouze dočasné a musí být potvrzeno např. rozhodnutím Arbitrážního výboru.

Toto pravidlo zavádí několik dalších postupů, které mohou vyústit v odebrání práv správce.

Potvrzení

Správce může požádat komunitu o opětné vyslovení důvěry prostřednictvím hlasování o svém potvrzení. Pro toto hlasování platí stejná pravidla jako pro běžné hlasování o zvolení. Hlasování může potvrzovaný správce stáhnout jen tehdy, pokud už fakticky v průběhu hlasování o práva přišel (odebrali mu je stevardi). Skončilo-li hlasování jako neúspěšné a nepožádal-li kandidát do 24 hodin od jeho ukončení stevardy o zbavení práv sám, požádá je o to byrokrat. Nepotvrzený správce nesmí po ukončení hlasování svá práva používat, i když je ještě má.

Povinné potvrzení

Jsou-li proti činnosti správce výhrady a je vyzván k potvrzení wikipedistou, který by měl právo hlasovat podle tohoto pravidla, ve výroční měsíc (tj. měsíc, v němž je výroční den) svého posledního zvolení nebo potvrzení, je dotyčný správce povinen vyvolat hlasování nejpozději do měsíce. Pokud tak neučiní, může hlasování o jeho potvrzení založit kterýkoliv wikipedista oprávněný v něm hlasovat.

Každý wikipedista však smí podle této sekce pravidla vyzvat k potvrzení nejvýše jednoho správce za rok.

Odebrání práv v případě dlouhodobé neaktivity

Správce, který se dlouhodobě neúčastní práce na projektu, nemůže být dobře obeznámen s aktuálními pravidly, doporučeními, postupy a zvyky. Nedostatek informací je překážkou kvalitnímu a odpovědnému rozhodování, jež je od správce očekáváno.

Neprovede-li správce po dobu delší než půl roku žádnou zaznamenanou akci, k níž jsou potřeba práva správce, může kdokoliv požádat stevardy, aby tomuto správci byla z důvodu neaktivity správcovská práva odebrána.

Doporučení

Wiki rules.png
Doporučení

Text této stránky je doporučení české Wikipedie. Vysvětluje standardy, s nimiž většina wikipedistů v principu souhlasí a které je vhodné dodržovat. Přesto není závazným pravidlem. Nebojte se stránku editovat, je-li potřeba, ale větší změny raději předem navrhněte v diskusi a oznamte je též Pod lípou.


Nominace

Uvedené požadavky jsou opravdu minimální – počet editací a doba aktivní činnosti jsou velmi hrubé míry.

Proto prosím zvažte, zda jsou vaše znalosti Wikipedie dostačující, máte představu o komunitě české verze, pravopisu českého jazyka, znáte přijatá pravidla Wikipedie i různé jejich návrhy a podobně.

Kromě práce na článcích je vhodné mít i nějaké vlastní zkušenosti s procesy „v pozadí“ Wikipedie, jako je řešení konfliktů, diskuse o smazání, boj s vandalismem.

Nominaci je možné doprovodit krátkým zdůvodněním, které obsahuje například kdo vás ke kandidatuře vyzval, jak pravomoci správce hodláte využívat. Vhodný může být také odkaz na některý spor, který jste vedli, a kde jste podle vlastního přesvědčení postupovali v nejlepším duchu Wikipedie.

Hlasování

Hlasy, zvláště hlasy Proti a Zdržuji se hlasování je vhodné doprovodit krátkým zdůvodněním, aby se mohl žadatel poučit do budoucna, co by před další kandidaturou měl zlepšit (nezdůvodněné hlasy proti a nesmyslná zdůvodnění nemusí být při vyhodnocení brána v potaz). Případné komentáře ke hlasům by se též měly omezit na velmi stručné poznámky. Dlouhé komentáře a diskuse je vhodné umísťovat do sekce Komentáře, pokud se v hlasovací sekci rozvine diskuse znepřehledňující čitelnost, je vhodné ji do diskusní sekce přesunout (kromě samotných hlasů), a u hlasu ponechat pouze odkaz na přesunutý text.

Pokud svůj hlas změníte, je vhodné původní hlas škrtnout, napsat nový a případně zdůvodnit změnu názoru.

Možnost prodloužit hlasování je zvláště vhodné použít, pokud se sejde hlasů málo.

Ukončená hlasování jsou v archivu, aktuální seznam správců na Speciální:Uživatelé/sysop.

Žádosti

Martin Urbanec

Martin Urbanec (diskusepříspěvkypočítadločlánkyshrnutízablokovánívšechny projektyblokovánízamykánímazání)

 • žádost podána: 16. 5. 2016, 20:00 (CEST)
 • hlasování končí: 30. 5. 2016, 20:00 (CEST)

Zdůvodnění

Milí kolegové a milé kolegyně, rozhodl jsem se podat žádost o práva byrokrata. Delší dobu mám pocit, že práce pro byrokraty (zde mám na mysli zejména příznaky automatického strážce) dlouhodobě stojí, resp. není vykonávána tak rychle, jak se na českou Wikipedii sluší a patří. Rád bych dobu mezi podáním žádosti a jejím vyhodnocením zkrátil a proto podávám žádost o práva byrokrata.

Kromě přidělování příznaků AS mají byrokraté za úkol vyhodnocovat žádosti o přidělení příznaku bota. Troufám si říci, že problematice botů rozumím a dokážu vyhodnotit, zda je nějaký bot pro cswiki užitečný anebo nikoliv. Dále mají také byrokraté za úkol vyhodnocovat žádosti o práva správce/byrokrata. Zde se domnívám, že by byrokraté měli v první chvíli měli zjistit, jaký je poměr mezi hlasy pro/proti a v případě, že je odevzdáno více než 3/4 hlasů pro (samozřejmě vyjma loutkových účtů) žádost vyhodnotit kladně a to nezávisle na (ne)zdůvodnění hlasů. Naopak pokud je odevzdáno méně než 2/3 hlasů pro, žádost by měli zamítnout, opět nezávisle na (ne)zdůvodnění. Byrokraté by dle mého názoru měli brát do úvahy zdůvodnění jen tehdy, je-li počet hlasů mezi těmito hladinami.

Poslední funkcí byrokratů je zařazování/vyřazování členů AV do dané skupiny, to je již ryze technická záležitost a nepředpokládám žádné konflikty.

Nyní je to již na vás, zda mi dáte důvěru k této funkci. --Martin Urbanec (diskuse) 16. 5. 2016, 20:00 (CEST)

Kolega OJJ chtěl doplnit nějaké informace ke zdůvodnění, doplním je tedy. O práva byrokrata v této chvíli žádám zejména kvůli příznakům aut. strážce, v žádném případě ale nevylučuji to, že budu plnit i jiné byrokratí úlohy, spíše to předpokládám. Dalším důvodem pro podání této žádosti je to, že máme byrokratů nedostatek. Myslím, že bychom měli mít optimálně 4 (aktivní) byrokraty, v současné době máme pouze 2 byrokraty, přibližně stejně aktivní, pokud posuzuji pouze byrokratí akce.

Myslím, že mým přínosem pro působení v roli byrokrata je to, že v současné době uzavírám žádosti o práva patroláře/revertéra (viz archiv), což nevyhnutelně obnáší posuzování konsenzu a vhodnosti osoby přispěvovatele pro danou funkci, tedy dle mého zásadní předpoklad pro působení ve funkci byrokrata. Také jsem uzavřel několik DoSek, což obnáší, stejně jako patroláři/revertéři posuzování konsenzu. Netvrdím, že se mi povedlo uzavřít vše bez chyby, ale určitě to vnímám jako zásadní zkušenost pro působení v roli byrokrata.

Na závěr trocha statistiky, první editaci jsem zde na Wikipedii provedl 17. listopadu 2014, více jsem se začal Wikipedii věnovat až v polovině roku 2015. Správcem jsem se poté stal 17. 10. 2015, od té doby se snažím Wikipedii věnovat každou volnou chvíli. Za dobu mé registrace mám za sebou 10183 editací, každý den provedu přibližně 18,65 editací a 17,35 správcovských zásahů. --Martin Urbanec (diskuse) 16. 5. 2016, 21:09 (CEST)

Hlasování

Pro
 1. Asi budeš nejmladší byrokrat v historii české Wikipedie. Ale kdo chce kam… Po přečtení zdůvodnění Tvé žádosti a prohlédnutí Tvého působení na Wikipedii jsem nepřišel na důvod, proč by ses byrokratem stát neměl. --Marek Genius (diskuse) 16. 5. 2016, 21:48 (CEST)
 2. Svým vystupováním v diskuzích, přístupem k roli správce a faktem, že byrokratů, potažmo správců, je české Wikipedii velmi málo, nemůžu hlasovat jinak. --Fried Marek (diskuse) 16. 5. 2016, 21:50 (CEST)
 3. Bez váhání a s čistým svědomím PRO. Gumideck (diskuse) 16. 5. 2016, 23:38 (CEST)
 4. --Tomas62 (diskuse) 17. 5. 2016, 10:58 (CEST)
 5. Nevidím důvod, proč být proti a odpovědi na JAnovy otázky mou volbu jen potvrdily --MiroslavRouta (diskuse) 18. 5. 2016, 17:05 (CEST)
 6. Pro. Odpovědi na otázky od JAna se mi líbí. Nevidím tedy žádnou překážku ke zvýšení pravomocí kolegy, který věnuje rozvoji projektu maximum.--Rosičák (diskuse) 18. 5. 2016, 20:10 (CEST)
 7. Pro. S čistým svědomím, kolega je velmi dobrým správcem, bude také dobrým byrokratem. --Zbrnajsem (diskuse) 19. 5. 2016, 12:26 (CEST)
 8. Líbí se mi odpovědi viz níže. --Aktron (|) 19. 5. 2016, 20:49 (CEST)
 9. Řadu odpovědí bych sice řešil odlišně, ale po mailové odpovědi na otázku kdo chce kam... OJJ, Diskuse 20. 5. 2016, 08:26 (CEST)
 10. Pokud má někdo důvěru komunity k získání funkce správce, nevidím důvod, proč by ji neměl mít i pro funkci byrokrata. Správce má v rokou mnohem větší moc nad wikipedisty i mnohem větší možnosti ovlivňovat obsah Wikipedie. Že by snad Wikipedii nějak zásadně ovlivnilo spornější udělení příznaku automatického strážce si opravdu nemyslím. A obavu z toho, že by uděloval příznak bota vandalským účtům nebo uděloval bez konsenzu komunity správcovská práva, opravdu nemám. --Jowe (diskuse) 20. 5. 2016, 17:31 (CEST)
 11. Bez námitek, mou důvěru Martin má, jde o zodpovědného a technicky zdatného uživatele, +nejen byrokratů máme málo--Horst (diskuse) 20. 5. 2016, 18:31 (CEST)
 12. Dlouho jsem váhal, kdy přidám hlas. (Že budu hlasovat pro, jsem předpokládal daleko dříve). Zdůvodnění (které podle pravidel není nutné): žadatel umí používat vlastní rozum, neřídí se slepě literou doporučení (píši doporučení, které je, narozdíl od pravidel, nezávazné, jen hodné zřetele), navíc když už i v tom dopopručení je expilicitně řečeno, že se něco může, nikoliv "mělo by se", či dokonce "musí". To vše by ještě nestačilo, žadatel evidentně (aspoň pro mne evidentně a zatím) má především při rozhodování zájem na prospěchu projektu cs.wikipedie a především dodržování ducha pravidel a doporučení - v případě (eventuální) kolize raději, než litery. To je to, co tu mnohým vlivnějším velmi chybí, proto bych eventuelní jeho nezvolení považoval za újmu cs.wikipedii. Co se týče dosavadních správcovských aktivit, nakolik jsem (pozorně) zaregistroval, je dostatečně aktivní, jeho zásahy jsou přiměřené, spravedlivé a zcela v duchu prospěchu a ochrany projektu. A pozorněji jsem je procházel zejména proto, že se vyskytly výhrady (které jsem neshledal přiměřenými, - někde vůbec oprávněnými). Takže k hlasu pro jsem přistoupil až po tom, co jsem si vše podstatné prošel, abych náhodou nepřidal hlas pro nedopatřením. --Kusurija (diskuse) 21. 5. 2016, 14:26 (CEST)
 13. Pro, máš mou důvěru. — Draceane diskuse 22. 5. 2016, 15:59 (CEST)
 14. Pro. Má mou důvěru --Chalupa (diskuse) 22. 5. 2016, 19:07 (CEST).
 15. Nemá mou důvěru a obávám se jeho mládí. Testosteronem a dalšími hormony nadopované osoby na wikipedii dělají paseku. Jejich ego je vláčí zbytečně přes hranice rozumu. Dostalo se mi od wikipedista:Rosičák informací o tom, že jde o výjimečně inteligentního mladíka. Jeho inteligence může zčásti nahradit jeho nezkušenost při řešení problémů. Problémy s výkyvy chování nemá, myslím že spíše se soustředěním. Když jste volili wikipedistu:Vojtěch Dostál na místo správce, měl jsem podobné pochybnosti, myslím že jsem tehdy napsal, že snad ještě dospěje. Zde doufám, že se neukáže, že je Martin Urbanec ještě v pubertě. Wikipedii tvoří krátce a je mi sympatický snahou dosahovat nějakých řešení místo tlachů. I vlastní rukou. Rád bych vyzvedl významnost připomínky wikipedisty:Kacir a současně zadoufal že se podaří vyhnut problémům. Je zřejmé že Martin Urbanec by za rok byl se stejnou volbou úspěšnější. Bylo chybou takto spěchat. Věřím ale, že ví, že se funkce byrokrata může i vzdát, když bude chtít a není to žádná ostuda. Pro. --I.Sáček, senior (diskuse) 22. 5. 2016, 21:03 (CEST)
 16. Kolega je správcem velmi pracovitým, fundovaným a vstřícným. Nedopustil se žádné natolik závažné chyby, abych měl z jeho působení ve funkci byrokrata obavy.--Hnetubud (diskuse) 22. 5. 2016, 23:24 (CEST)
 17. Nakonec jsem se rozhodl hlasovat pro. Sice jsem přesvědčen, že jeho názor na mazání obsahu vloženého wikipedistou se zákazem editace je chybný, je to ale stále prostě jen jiný, odlišný a legitimní názor (byť by přinesl více škody než užitku), který se pravomocí byrokrata v zásadě netýká. Uzamčení stránky o tomto pravidle, o němž se zmiňuje kolega Kacir, je sice sporné, ale dokázal si to nějak zdůvodnit, přičemž se to opět nějak zásadě netýká pravomocí funkce, o kterou zde usiluje. Jeho odpovědi na dotazy níže mi naopak napověděly, že s vyhodnocováním konsenzu snad nebude mít větší problém – zde vůbec souhlas a odkaz na hlas kolegy Jowe. A nakonec mi přišlo nejdůležitější to, jak současný stav vnímají dosavadní byrokraté. Evidentně jsme jako česká Wikipedie na hraně funkčnosti, přičemž poslední žádost o práva byrokrata proběhla před čtyřmi lety. Nechtěli by se v této souvislosti o to ucházet i další, např. ti, co už dříve o daná práva žádali a jsou stále na projektu dostatečně aktivní (Mormegil, Faigl.ladislav, Kacir)? --Vlout (diskuse) 23. 5. 2016, 12:36 (CEST)
 18. Pro--Kirk (diskuse) 23. 5. 2016, 20:43 (CEST)
 19. Pro. Osobně si myslím, že by bylo lepší, kdyby byli byrokraty spíše služebně starší a zkušenější wikipedisté, ale kandidát má rozumné názory a zdá se, že úkol zvládne. Navíc, jiní wikipedisté se do tohoto úkolu nehrnou, tak proč klást mladým překážky. Práce tady je, tak ať jí udělá raději mladší a méně zkušený člověk, než žádný. Doufám, že se v kandidátovi nepletu. --Quar (diskuse) 23. 5. 2016, 23:05 (CEST)
 20. Měl jsem čest Martina poznat virtuálně i osobně a považuji ho za velmi rozumného člověka, který má zdravý úsudek a neukvapuje se. Má mou plnou důvěru. +Poznámka ke komentářům výše: skutečně musí všichni komentovat kandidátův věk? Připadá mi to nedůstojné komunity Wikipedie, která na věk nikdy nehleděla --Vojtěch Dostál (diskuse) 23. 5. 2016, 23:07 (CEST)
  Nevím, jak ostatní, ale já konkrétně jsem tím „nejmladší“ myslel dobu působení na projektu, tedy od wikinarození (což je dnes 1 rok a 189 dní). Popravdě ani nevím, jaký je kandidátův skutečný věk, na uživatelské stránce ho bohužel nemá. --Marek Genius (diskuse) 24. 5. 2016, 02:44 (CEST)
  Nešlo zvýraznit více největší problém kandidáta, než takto. Třeba schopnost dobře odhadnout situaci, zejména s ohledem na reakce ostatních je závislá na věku. Tedy na zkušenosti. I malé děti jsou schopny svých cílů dosahovat křikem, manipulací a vydíráním (citovým třeba) a mohou velet celé komunitě pro uspokojení svých potřeb. Aby se z nich ale stali dobří správci potřebují si nutně projít obdobím revolucí a sobectví. Pubertou a poznáváním. Lidé kteří již nechtějí být Petrem Panem jsou více ochotni spolupracovat a tvořit, místo úsilí prosazovat sami sebe, předvádět se, bojovat do krve. Měl byste proto spíše poznamenat že wikipedisté jsou fakt odvážní borci, když dávají i velmi mladým lidem šanci ukázat co v nich je dobrého. Protože právě toto dělají. A já doufám že dobře. Nechcete třeba něco dodat? --I.Sáček, senior (diskuse) 24. 5. 2016, 18:03 (CEST)
  @I.Sáček, senior:Promiňte, ale velmi často i malé dítě bez zkušeností dokáže projevit více rozumu, než leckterý starší člověk se zkušenostmi, ale bez rozumu. Mám pocit, že Vaše filosofické úvahy nepatrně překračují rámec hlasování. Neberte si to, prosím, osobně ;-) Gumideck (diskuse) 24. 5. 2016, 23:37 (CEST)
  IMHO je jedno, jestli má někdo 10/15/50 let, hlavně že pomáhá. Nemám dojem, že by si Martin Urbanec něco vyřvával nebo tu vydíral, Wikipedie je svobodná encyklopedie pro každého a vlastně ani nevím, jak se kdo k věku dostal - kdo vlastně ví, kolik je komu let? + spíš oslavujme, že všichni mladí lidé Wikipedii pouze neničí, ale vidí v ní smysluplný projekt. OJJ, Diskuse 25. 5. 2016, 09:56 (CEST)
  Jak jsem již napsal, vytýkání věku a zkušeností je velmi úsměvné. Podle mne se za tím většinou (netvrdím, že vždy), skrývá nechuť kolegu zvolit. A protože mu vlastně nejde nic vytknout, jde o skrývání se za vymyšlený argument. --Chalupa (diskuse) 25. 5. 2016, 17:14 (CEST)
  Rovněž jsou velmi úsměvné různé spekulace, z jakých vlastně (jiných než napsaných) důvodů je hlasováno proti, obzvláště pokud spekulant není schopen či ochoten jakékoliv výtky na této stránce zaregistrovat.--Zdenekk2 (diskuse) 25. 5. 2016, 17:29 (CEST)
 21. Pro. --Gampe (diskuse) 24. 5. 2016, 22:37 (CEST)

# --37.188.224.123 24. 5. 2016, 22:49 (CEST)

 1. Herigona (diskuse) 25. 5. 2016, 00:42 (CEST)
 2. Pro. --Petr1888 (diskuse) 25. 5. 2016, 08:16 (CEST)
 3. Pro. --Lubor Ferenc (diskuse) 25. 5. 2016, 17:22 (CEST)
 4. Pro. --JirkaSv (diskuse) 25. 5. 2016, 19:25 (CEST)

# --109.81.209.190 26. 5. 2016, 02:36 (CEST)

 1. Pro, přesvědčil mne. --Týnajger (diskuse) 26. 5. 2016, 13:50 (CEST)
Proti
 1. Promiň, ale právě vyhodnocování konsenzu, jeho odhad či znalost zvyklostí považuji za tvou největší slabinu. Zatímco chybu správce může napravit jiný správce, chybu byrokrata může v mnoha případech napravit jen stevard. Navíc byla žádost podána pouhý měsíc po povinném šestiměsíčním působení jako správce, což se mi zdá opravdu málo. Byrokratů by mohlo být sice více, ale nevykonávají činnost, která by nesnesla odkladu.--Zdenekk2 (diskuse) 16. 5. 2016, 23:58 (CEST)
 2. Obecně je zde, tj. na wikipedii, příliš krátce, již jeho zvolení správcem bylo, dle mého soudu, hodně na hraně. Myslím si, že je to na post arbitra v současné chvíli trochu moc 'hrr'. Budu-li brát jako normativ pro udělení práv uživatele Baziho, co se zkušeností a znalostí týče, tak nemohu souhlasit! To je absolutně nesrovnatelné, jsem proti! --Protestant (diskuse) 19. 5. 2016, 20:33 (CEST) Jsem proti! --Protestant (diskuse) 19. 5. 2016, 20:41 (CEST)
  Myslíte, že hlasujete ve správném hlasování?--Rosičák (diskuse) 19. 5. 2016, 20:36 (CEST)
  (po e.k.) Uživatel nekandiduje na post arbitra, nýbrž byrokrata. --90.181.19.106 19. 5. 2016, 20:38 (CEST)
  Již jsem se opravil, děkuji za upozornění. --Protestant (diskuse) 19. 5. 2016, 20:41 (CEST)
 3. Domnívám se, že by byrokrat arbitr měl mít větší zkušenost se správcováním pro osvojení používání práv, neboli byrokratem arbitrem má být IMO zkušenější, ne-li zkušený správce. Abych neteoretizoval a uvedl příklad nevhodného užití práv. WP:Rychlé smazání kolega zamkl i přesto, že k tomu neexistoval důvod; po zjištění jsem stránku odemkl. Shrnutím editace tak fakticky deklaroval, že možné jsou obě verze (prostá editační válka) a tedy, že upravovat doporučení lze pouze odstraňovaním a vytrvalou revertací obsahu (zamčeno z tohoto důvodu mohlo být i na 2. verzi). Dotyční měli být upozorněni, aby dále neměnili pravidlo a při pokračování zablokováni, což bylo také požadováno na NS. Přiznám se, že mě při vysvětlování postupu překvapilo kolegovo trvání na správnosti zámku.
  U vyhodnocování žádostí příznaku strážce nemám u kolegy přílišnou jistotu, že jeho laťka vůči žadatelům nebude příliš nízko nastavená a nebude se jednat víceméně o formalitu, ať v souvislosti se zdůvodněním, že byrokraté žádosti vyřizují pomalu, ale zejména pro poměrně měkký přístup k chronickým vandalům. Myslím tím názory, že „by se ban měl uživatele týkat jen tehdy, pokud se chová nekonstruktivně. Jakmile započne konstruktivní chování [z loutek – pozn. autora příspěvku], nemá smysl“ (diff), nebo pro mě bohužel málo pochopitelný názor vztahující se k vyjádření AV, že „jen doporučení mazání je dle mého názoru … zásah do obsahu, čili poručení závazného pravidla“ (diff). K možnému přístupu posuzování jsem vyšel i z návrhu na zrušení části opatření u kolegy Zbrnajsem, kterému bylo podmínečně vyhověno díky dobré vůli výboru. Bez ohledu na výsledek byl pro mě rozhodující samotný akt založení – zrušení opatření i přes zjevně problematickou editační minulost dotyčného kolegy v politických heslech, a dokonce i přes porušování opatření v jeho průběhu.
  Uvedl jsem důvody hlasu k byrokratovi, ale nerad bych, aby obsah vyzněl tak negativisticky. Proto musím dodat, že si kolegy Martina Urbance na projektu velmi vážím za množství kvalitní práce a to včetně správcovské činnosti. Hlas samozřejmě není neměnný, u každého hlasování jej posuzuji nanovo, a tady věřím, že by to bylo za nějaký čas i s jiným výsledkem. Zdraví--Kacir 20. 5. 2016, 15:16 (CEST) / --Kacir 20. 5. 2016, 17:03 (CEST)
  Děkuji ti kolego za hlas i jeho obsáhlé zdůvodnění. Jen bych rád podotkl, že toto není kandidatura na post arbitra, nýbrž byrokrata a nemám ponětí, jak to Tebe a kolegu Protestanta napadlo. Abychom v hlasech nerozváděli zbytečnou diskusi, uvedu jen tolik, že s oběma výroky souhlasím a za zámkem si (v době provedení) stále stojím. Vyjádřím se ale k návrhu zrušení opatření. Domnívám se, že ani jedna z editací, kterou kolega provedl během opatření v pol. tématech, nebyla nevhodná, "jen" odporovala opatření. Právě to byla má motivace k návrhu. --Martin Urbanec (diskuse) 20. 5. 2016, 15:57 (CEST)
  Já jsem se také nevyjadřoval k arbitrování, ale danými odkazy jsem se snažil ukázat, proč si myslím, že by mohla být laťka posuzování při udělování příznaku položena poměrně nízko. Jednoduše řečeno, zlehčováním editační minulosti ne zcela bezproblémových editorů a k tomu silný názor bez snahy k nápravě, že se výbor doporučením mazání dopustil porušení závazného pravidla. To je z mého pohledu špatně; u správce a zejména u byrokrata si moc neumím představit, že bude jednat v souladu s nálezy AV, pokud je přesvědčen o jejich rozporu s pravidly.--Kacir 20. 5. 2016, 16:34 (CEST)
  Martin měl na mysli zřejmě tuto Tvoji úvodní větu z komentáře u hlasování Domnívám se, že by arbitr měl mít větší zkušenost... Možná si zhlédl hlas kolegy Protestanta a to slovo se Ti tam nechtěně vloudilo :)--Remaling (diskuse) 20. 5. 2016, 16:48 (CEST)
  Tak to jsem přehlédl, o arbitrovi to sice platí taky, samozřejmě bez toho správcování. Začal jsem bohužel psát po přečtení předchozího hlasu. Díky za upozornění.--Kacir 20. 5. 2016, 17:03 (CEST)
  Měl jsem na mysli přesně to. Díky kolego. --Martin Urbanec (diskuse) 20. 5. 2016, 17:18 (CEST)
  Kolego, jak je možné, že zrovna Vy, který u mě bazírujete na chybném zadání a nedáte si to vysvětlit, jste si spletl arbitra s byrokratem. Ten kdo si plete arbitra s byrokratem by opravdu mohl škodit wikipedii. --Chalupa (diskuse) 22. 5. 2016, 19:17 (CEST)
  Pane kolego, tato žádost je o kandidátovi, držte se tedy kandidáta. Děkuji.--Zdenekk2 (diskuse) 22. 5. 2016, 20:58 (CEST)
  To píšete mě nebo kolegovi Kacirovi. Není to z toho jasné. Ale já jsem byrokrata za arbitra nezaměnil. --Chalupa (diskuse) 25. 5. 2016, 15:08 (CEST)
  Z odsazení by to mělo být zřejmé, tedy vám. Co to mění na faktu, že tato kandidatura je o kandidátovi?--Zdenekk2 (diskuse) 25. 5. 2016, 17:33 (CEST)
  Pokud to píšete mně, pak Vám vůbec nerozumím.--Chalupa (diskuse) 26. 5. 2016, 09:37 (CEST)
 4. Odpovědi především na dotazy uživatele Zdenekk2 mne přesvědčily hlasovat proti. --Silesianus (diskuse) 21. 5. 2016, 11:21 (CEST)
 5. Promiň, ale takto. V podstatě souhlasím s Kacirem. Myslím, že byrokrat by měl být zkušenější a přísnější než jsi Ty. Jinak jako správce moji podporu máš, sice s Tebou ne úplně vždy souhlasím, ale odvádíš tady ohromnou spoustu užitečné práce a máš i rozsáhlé technické znalosti. --Remaling (diskuse) 22. 5. 2016, 16:29 (CEST)
 6. Je mi líto, ale v tuto chvíli kandidaturu podpořit nemohu. Ač kolega splňuje požadavek minimálně 6měsíčního působení ve funkci správce, jsem toho názoru, že k funkci byrokrata by žadatel měl disponovat dostatečnými správcovskými zkušenostmi, které lze získat pouze časem. V tuto chvíli nejsem přesvědčen, že kolega takové zkušenosti má, viz naprosto zbytečné zamčení uvedené Kacirem. --Faigl.ladislav slovačiny 22. 5. 2016, 22:52 (CEST)
 7. Mnoho ambicí, málo zkušeností. Příležitostně pozoruji nedostatek uvážlivosti a snahu příliš rychle a příliš snadno si s některými záležitostmi poradit. Takže raději ještě ne, nechť se ještě projeví dlouhodobější správcování. --Bazi (diskuse) 25. 5. 2016, 11:38 (CEST)
  Kolego, Váš názor být proti je naprosto legitimní. Ale to hodnocení o ambicích působí poněkud nevhodně. --Chalupa (diskuse) 25. 5. 2016, 15:08 (CEST)
  Kolego, není potřeba komentovat každý příspěvek kolegy, se kterým máte spor. Díky.--Ben Skála (diskuse) 25. 5. 2016, 15:14 (CEST)
  Kolego, asi jste si nevšiml, že naše hádky s kolegou Bazim ustali. Proto je z vaší strany naprosto neopodstatněné tvrzení, že komentuji každý Baziho příspěvek. Podívejte se, prosím, kolik od té doby, co jsme ustali v hádkách, udělal kolega Bazi příspěvků. Toto je první, který jsem komentoval, protože se mi nelíbilo to vytýkání ambicí. To je vše. Prosím Vás proto, abyste si nejprve ověřil skutečnosti, než začnete někoho na něco upozorňovat. Protože u Vás předpokládám dobrou vůli, považuji Váš příspěvek za omyl. S přáním hezkého dne --Chalupa (diskuse) 25. 5. 2016, 17:08 (CEST)
  Kolego, opravdu není nutno komentovat každý příspěvek kolegy, stačí se prostě zdržet dalších reakcí, když je Vám vyčteno, že nemusíte komentovat kdeco. Váš názor, že můj názor je nevhodný, jsme si už přečetli, nesouhlasím s Vámi, tak jako patrně Vy nesouhlasíte se mnou, tím by to mohlo skončit. Já se vyjadřoval k vhodnosti žadatele pro tuto funkci, resp. tato práva. Tuto žádost v kontextu i dalšího působení považuji za přespříliš ambiciózní. --Bazi (diskuse) 25. 5. 2016, 18:19 (CEST)
  Kolego Bazi, já se s Vámi nechci hádat. Ale co chi a nechci komentovat, je moje věc. Vy také hodně diskutujete a já Vás za to již nekritizuji. Ale to s těmi ambicemi, tak jak jste to napsal, působí urážlivě. A kolega Ben Skála mně naprosto nespravedlivě obvinil, spíše bych proto od Vás čekal, že mou odpověď podpoříte.--Chalupa (diskuse) 26. 5. 2016, 09:37 (CEST)
  Já považuji za urážlivý Váš spekulativní komentář, ale taky Vám to hned při první příležitosti necpu do chřtánu. Zkuste to taky tak, pokud se tedy skutečně hádat nechcete, a není to jen prázdná proklamace. --Bazi (diskuse) 26. 5. 2016, 11:00 (CEST)
  Vidím, že jste zase ve formě. Pokud chcete něco cpát někomu do chřtánu, cpěte si to do svého. A co se týče mého komentáře, který Vám připadá urážlivý, zdá se, že jste se v něm našel. Že by se zase rozbíhala další Chalupobaziáda? --Chalupa (diskuse) 26. 5. 2016, 15:10 (CEST)
  @Chalupa: Předpokládejte prosím dobrou vůli. Píšete, že se s Bazim nechcete hádat, ale za celou tou sérii zbytečných komentářů stojíte Vy, protože jste ji rozjel. V tomto příspěvku níže opět nepředpokládáte dobrou vůli. Zbytečně vyvoláváte konflikty a narušejete spolupráci a tím pádem i Wikipedii a není to poprvé. Určité rysy tohoto chování vykazuje např. i tento Váš příspěvek u hlasu Kacire. --Remaling (diskuse) 26. 5. 2016, 16:31 (CEST)
 8. Promiň, ale po odpovědi na svou otázku bohužel nemůžu hlasovat pro. Podle mne jde o střet zájmů a nevšiml jsem si, že by stávající byrokraté přidělovali příznak automatického strážce, aniž by o to předtím požádal někdo jiný na Nástěnce byrokratů. --Jan KovářBK (diskuse) 25. 5. 2016, 20:46 (CEST)
Zdržuji se hlasování

# Ahoj, omlouvám se, ale zatím takhle. Nejsem proti, protože jsi editor zkušený a funkci správce vykonáváš na výbornou, práce na postu byrokrata by však chtěla ještě malinko víc zkušeností. Přidělování AS je věc rozhodně potřebná a ani nehaním Tvé botí práce, ale mimo pravidel jsi toho do diskuse k žádosti moc nenapsal. Takže zatím takto a hlas na 90% přehodnotím později podle diskuse a otázek, které si ještě promyslím. :-) OJJ, Diskuse 16. 5. 2016, 20:19 (CEST)

@OJJ:Ahoj, dopsal jsem tedy do zdůvodnění něco více. Při pročítání předchozích žádostí jsem narazil na to, že panuje rozpor, zda má byrokrat při uzavírání hlasování "sčítat a odčítat", nebo zapojit svůj úsudek, proto jsem zejména zmínil pravidla a mou interpretaci jejich znění. --Martin Urbanec (diskuse) 16. 5. 2016, 21:12 (CEST)

Komentáře

Tchoř

Díky za kandidaturu! Je dobře, že chceš urychlit byrokratické procesy, ale protože zdůrazňuješ jen tu jednu stranu (rychlé přidělování), zeptám se z druhé strany: Myslíš, že je dobré žádost na automatického strážce nechat nějakou dobu uležet, poskytnout prostor nesouhlasu? A co naopak odebrání příznaku automatického strážce? Kdy bys k němu přistoupil? Myslíš, že je vhodné uživatele před odebráním upozornit?

A co práva robota? Kdy bys je odebral? Pokud někdo začne bez předchozí diskuse dělat robotem třeba pořádek v kategoriích dle vlastní vize a najdeš u něj v diskusi pět protestujících, svědčí už to o tom, že nemá dost citu na provozování robota s příznakem, že už ho zneužívá coby silový prostředek? Nebo pokud někdo začne roboticky bez konsenzus hromadnou záměnu v nějaké kontroverzní otázce, pravopisné, terminologické (Česká republika), atp. Jak moc si může dovolit, než mu příznak odebereš? :) --Tchoř (diskuse) 17. 5. 2016, 06:47 (CEST)

Záleží na tom, kdo je navrhovatelem přidělení příznaku. Předpokládám, že nejvíce budou vědět, kdo potřebuje příznak ti, kdo se starají o odžlucování (kterých je velmi málo). Pokud by byl navrhovatelem někdo takový, domnívám se, že přidělení je možné provést klidně hned po žádosti. Pokud nikoliv, domnívám se, že by bylo vhodné ponechat místo pro vyjádření někoho z odžlučovačů (24-48 hodin bude dle mě stačit). K odebrání příznaku bych přistoupil tehdy, pokud bych nemohl s klidným svědomím příznak přidělit a zároveň by uživatel byl varován. Takže ano, příznak rozhodně odebírat až po upozornění.
Pokud bych takovou situaci nalezl v RC, daného bota bych zablokoval do odvolání a uživatele upozornil. Po následné diskusi s botovodičem může kdokoliv ze správců odblokovat, uzná-li za vhodné. Pokud by po tomhle upozornění botovodič s nevhodnou činností opět začal, bota bych opět zablokoval do odvolání a odebral příznak. V případě, že bych nevhodnou botí činnost zaznamenal se zpožděním, pouze bych upozornil. --Martin Urbanec (diskuse) 17. 5. 2016, 11:17 (CEST)

@Tchoř:Já bych se s dovolením naopak zeptal vás byrokratů – nyní jste s kolegou JAnem Dudíkem dva, s ohledem na to, jak tuto funkci vnímáte, je to málo nebo dost? Myslíte si, že by bylo zapotřebí více byrokratů? --Vlout (diskuse) 22. 5. 2016, 23:05 (CEST)

Já bych rozhodně radši, aby byrokratů bylo víc. Ani ne tak kvůli množství práce jako spíš kvůli tomu, aby vždy byl k disposici nějaký byrokrat, u kterého nebude důvod pochybovat o nezaujatosti. Může přijít hlasování, kde bych raději zaujal výraznou názorovou pozici a v diskusi za ni vedl kampaň, než abych se držel stranou a až následně v rámci nejlepšího svědomí nezaujatě zhodnotil hotové hlasování. A nebo hlasování, kde se hlasuje o někom, kdo si dlouhodobě myslí, že mu nějak křivdím, takže bych raději nechal uzavření na někom jiném. V situaci, kdy je nás tak málo, si musím tu nestrannost (jak skutečnou, tak zdánlivou) hlídat daleko úzkostlivěji . Arbitrů má být teoreticky také šest-sedm, aby se mohl někdo vyloučit, jiný mít wikiprázdniny ... a přesto aby byl arbitrážní výbor usnášeníschopný. Teď když bude mít JAnD wikidovolenou, tak už mi zkrátka nezbývá než uzavřít. A myslím, že komunita zdroje na víc byrokratů má.--Tchoř (diskuse) 23. 5. 2016, 00:08 (CEST)
Myslím, že dva byrokraté jsou naprosté minimum, minimálně pro případ, že by se hlasovalo o potvrzení jednoho z nich. Při současné velikosti cs.wiki bych viděl jako optimální cca 35-40 správců a 3-4 byrokraty. JAn (diskuse) 23. 5. 2016, 07:37 (CEST)
Díky oběma. --Vlout (diskuse) 23. 5. 2016, 09:05 (CEST)
JAn

Prosím, napiš, jak bys vyhodnocoval tyto případy:

 1. hlasování má za pár hodin skončit, poměr hlasů je 32 pro, 16 proti, velmi vyhrocená diskuse. Prodloužíš, nebo necháš doběhnout a uvidí se až při sčítání?
 2. Nějaký uživatel i přes opakované upozornění nechce nijak zdůvodnit svůj hlas proti. Budeš tento hlas počítat nebo jej škrtneš?
 3. Uživatel hlasuje při potvrzování proti se zdůvodněním "Maže copyvia". Budeš tento hlas počítat nebo jej škrtneš?
 4. Má být dle tebe byrokrat čistě byrokratický, tj. sečte hlasy a šmytec, nebo má prostor na nějaké rozhodování? (vyřazování některých hlasů - a jakých?)
 5. Uživatel žádá o o příznak bota, ale přitom u tohoto uživatele nenacházíš, že by se věnoval nějaké technické činnosti. Jak budeš dále postupovat?

JAn (diskuse) 17. 5. 2016, 06:56 (CEST)

1) Prodloužil bych o týden, k takovému kroku mě vede text "velmi vyhrocená diskuse" a to, že hlasy jsou na samotné hranici, zjevně panuje v komunitě silný rozpor a v takovém případě je vhodné nechat větší množství wikipedistů, aby se vyjádřilo.
2) Určitě uznal, pokud bych uznat neměl, nesměl bych uznat ani nezdůvodněné hlasy pro.
3) Jednal bych stejně, jako u nezdůvodněného hlasu.
4) Určitý prostor má, myslím, že by byrokraté neměli uznat "manipulační" hlasy, tedy hlasy z více účtů. Prokáže-li se to, neuznal bych hlas z žádného z těch účtů. Dodatek: Byrokraté mají možnost dle závazného pravidla WP:ŽOPS neuznávat jen hlasy z loutek, tímto jasným výrokem pravidla bych se tedy řídil i já. Doplnil: --Martin Urbanec (diskuse) 19. 5. 2016, 20:14 (CEST)
5) Určitě bych chtěl vidět více testovacích editací, řekněme okolo 50. Budou-li užitečné a správně provedené, příznak bych přidělil. Pokud ne, nepřidělil. --Martin Urbanec (diskuse) 17. 5. 2016, 11:57 (CEST)
@Tchoř, @JAn: Díky oběma za dotazy, vbrzku na ně odpovím. --Martin Urbanec (diskuse) 17. 5. 2016, 08:29 (CEST)
Abych byl konkrétní, prozkoumej si tyto dvě žádosti včetně související diskusní stránky, kde se vyskytuje jak problematika nezdůvodněných hlasů, tak problematika loutek. A potom to můžeš porovnat s hlasováními z poslední doby.
S tím souvisí ještě jedna otázka - měl by se byrokrat při vyhodnocování opakované žádosti/potvrzení ohlížet na předchozí žádosti? třeba porovnávat tehdejší a současné kandidátovo prohlášení? JAn (diskuse) 23. 5. 2016, 07:50 (CEST)
Na první otázku odpovím později, až získám čas projít žádosti (teď primárně bojuji s vandaly), na druhou hned. Domnívám se, že by se na ně ohlížet neměl a měl by posuzovat kandidáta tak, jak je teď a ne, jak byl. Pak by totiž mohlo dojít k tomu, že uživatel, který jednou neuspěl v ŽOPSu (ŽOPBu) by práva neměl nikdy získat, právě s odvoláním na nedostatky, co v té době (klidně rok dva tři před tím) projevoval. --Martin Urbanec (diskuse) 23. 5. 2016, 08:32 (CEST)
No, já to myslel spíš tak, zkoumat, zda si vzal kandidát k srdci, to, co mu byl vyčítáno nebo zda dělá (nedělá) to, co tehdy sliboval. Ale je pravda, že to je spíš pomůcka pro hlasování než pro vyhodnocování. JAn (diskuse) 25. 5. 2016, 06:46 (CEST)
Aha, tak v tom případě Ti děkuji. --Martin Urbanec (diskuse) 25. 5. 2016, 07:50 (CEST)

@JAn Dudík:Já bych se s dovolením naopak zeptal vás byrokratů – nyní jste s kolegou Tchořem dva, s ohledem na to, jak tuto funkci vnímáte, je to málo nebo dost? Myslíte si, že by bylo zapotřebí více byrokratů? --Vlout (diskuse) 22. 5. 2016, 23:05 (CEST)

Viz odpověď o sekci výše.
Zdenekk2

Hypotetický příklad: Budeš zvolen byrokratem, uzavřeš žádost o práva správce, kde bude několik hlasů proti se zdůvodněním třeba „smrdí“ nebo bez zdůvodnění a díky těmto započítaným hlasům kandidát nebude zvolen. Kandidát požádá o znovuuzavření jiným byrokratem. Jaký postup by dle tebe měl následovat?--Zdenekk2 (diskuse) 19. 5. 2016, 19:56 (CEST)

Já tomu jinému byrokratovi bránit nebudu, najde-li se nějaký, který by s námitkami kandidáta souhlasil, znovuuzavření bránit nebudu, a to i když sám se domnívám, že jednou uzavřené volby by se přeuzavírat neměly. Zdůvodnění "smrdí" bych ale považoval za osobní útok a uživatele napomenul, aby s nimi přestal. --Martin Urbanec (diskuse) 19. 5. 2016, 20:13 (CEST)
K dodatku u JAna: v tebou zmíněné ŽoPS je i celá sekce „Doporučení“. Domníváš se, že tato sekce (včetně podsekce „Hlasování“) je neplatná?--Zdenekk2 (diskuse) 19. 5. 2016, 21:41 (CEST)
Ne, nedomnívám se tak. Sekce Doporučení pravidla je stále platná. Domnívám se ale, že to zmínění nezdůvodněných hlasů je tam kvůli umožnění bojování proti pomstě na kandidátovi, ne kvůli boji proti nezdůvodněným hlasům. Takže vnímal-li bych nějaké hlasy spíše než jako nesouhlas s kandidátem či jeho názory jako pomstu, hlas bych vyřadil. Silně to ale závisí na situaci v konkrétním hlasování. --Martin Urbanec (diskuse) 20. 5. 2016, 15:45 (CEST)
O nějaké pomstě není v doporučení ani slovo. Tedy „Byrokraté mají možnost dle závazného pravidla neuznávat jen hlasy z loutek, tímto jasným výrokem pravidla bych se tedy řídil i já.“ nebo bys vyřazoval hlasy, které by (dle tvého subjektivního dojmu) byly pomstou?--Zdenekk2 (diskuse) 20. 5. 2016, 16:46 (CEST)
Oboje platí. Dle závazné části WP:ŽOPS mají byrokraté možnost neuznávat jen hlasy z loutek (což je to, co budu využívat "až na doraz", čili pokud dva účty libovolného kolegy hlasovaly ve stejném hlasování, neuznám hlas ani z jednoho) a část „nezdůvodněné hlasy proti a nesmyslná zdůvodnění nemusí být při vyhodnocení brána v potaz“ vnímám já osobně jako možnost boji proti pomstě (můj osobní názor) a budu-li tedy nějaké hlasy takto vnímat, může se stát, že je z tohoto důvodu neuznám. Jak jsem ale psal výše, silně to závisí na situaci v konkrétním hlasování. --Martin Urbanec (diskuse) 21. 5. 2016, 08:28 (CEST)
Domníváš se, že současní byrokraté postupují shodně s tvými odpověďmi JAnovi a Tchořovi?--Zdenekk2 (diskuse) 19. 5. 2016, 23:11 (CEST)
Mám-li posuzovat přidělování AS, tak jejich názory nevidím a ne příliš velkou rychlost přidělování příznaků přisuzuji spíše počtu byrokratů, než možným názorům "musí se to nechat uležet". K odebírání příznaků jsem nenašel žádný log, jediné, co jsem našel, byly bloky botů od byrokratů i správců, což se shoduje s mým názorem, že lepší je bota zarazit blokem a pokud se s uživatelem nejde dohodnout, příznak odebrat. --Martin Urbanec (diskuse) 20. 5. 2016, 15:45 (CEST)
Nikoliv, měl jsem na mysli především vyhodnocování ŽoPSů.--Zdenekk2 (diskuse) 20. 5. 2016, 16:46 (CEST)
Současní byrokraté činí svou práci při vyhodnocování ŽoPSů zodpovědně a nemám důvod jim nedůvěřovat. Jestli myslíš (ne)uznávání hlasů, tak zatím jediný neuznaný hlas, na který jsem narazil, byl neuznaný z důvodu žádných editací před začátkem hlasování, což jsem sice nezmínil, ale to proto, že obecná pravidla hlasování považuji za samozřejmost. --Martin Urbanec (diskuse) 20. 5. 2016, 17:15 (CEST)
Jak bys tedy vyhodnotil tuto ŽoPS?--Zdenekk2 (diskuse) 20. 5. 2016, 18:12 (CEST)
Pozorně si přečtu, pak napíšu. --Martin Urbanec (diskuse) 20. 5. 2016, 18:27 (CEST)
Odkazovaná žádost byla hlasově mezi limity stanovené WP:ŽOPS, zde tedy nastává dle mého názoru místo, ve kterém by byrokrat měl zapojit svůj úsudek. Pokud bych odečetl nezdůvodněné hlasy pro i proti (jako zdůvodnění akceptuji i "souhlas s předřečníky", pokud předřečníci nějaké zdůvodnění řekli), výsledek je následující. 8 wikipedistů zdůvodnilo svůj hlas pro, 13 svůj hlas proti. Hlas zdržuji se nepovažuji za nijak důležitý, vyjma situace, kdy dojde na úvahu byrokrata a jsou potřeba argumenty. Jako významný argument proti kandidátovi v žádosti zaznělo i neoprávněné nakládání s osobními údaji, IRC cswiki archiv nemá, takže nemůžu soudit, ale domnívám se, že by tam ten názor nebyl vcelku obšířně probírán, pokud by nebyl pravdivý a různé výroky na interní wiki pobočky i zde (výroky na int. wiki pobočky jsem četl). Minimálně neoprávněné nakládání s osobními údaji je dost významný důvod, proč žádost uzavřít jako neúspěšnou, druhý významný argument je oproti tomu prkotina. Z těchto důvodů bych tedy žádost uzavřel s výsledkem "žadatel práva správce nezískal". --Martin Urbanec (diskuse) 20. 5. 2016, 19:54 (CEST)
Jenže o škrtání neuznávání nezdůvodněných hlasů pro není v pravidle (ani v sekci doporučení) ani slovo. Totéž platí i o „pomstě“, na kterou jsi výše neodpověděl.--Zdenekk2 (diskuse) 20. 5. 2016, 20:55 (CEST)
Na oba příspěvky odpovím zítra. --Martin Urbanec (diskuse) 20. 5. 2016, 21:35 (CEST)
A já jsem napsal, že je škrtnu? Ne, vytvořil jsem si skupinu hlasů, ve které můžu najít nějaké argumenty (protože hlasování samotné je na hraně) a podle těchto argumentů jsem poté nabyl dojmu, že v komunitě panoval větší konsenzus na nesprávcování kolegy než správcování. Což jsem napsal taky. --Martin Urbanec (diskuse) 21. 5. 2016, 08:28 (CEST)
Pardon, nepřesně jsem se vyjádřil, opravil jsem. Platí odpověď i nyní?--Zdenekk2 (diskuse) 22. 5. 2016, 16:21 (CEST)
Ano, ale raději ji napíšu i jinak. Vyselektování hlasů s argumenty byl krok k tomu, abych byl schopen získat obrázek o tom, z jakého důvodu si wikipedisté (ne)přejí za správce. Abych nad vyhodnocením strávil kratší dobu, napřed jsem si celou žádost přečetl, pak označil hlasy bez argumentů (těm jsem se pak nevěnoval, užitečné jsou tehdy, pokud jde žádost rozhodnout dle počtu hlasů, tedy pokud je nad/pod limitem specifikovaným pravidlem) a pak jsem si argumenty vypsal. Dospěl jsem k tomu, že velká část wikipedistů kolegovi v té době nedůvěřovalo a kolega by tedy ode mě práva v té době nezískal. --Martin Urbanec (diskuse) 22. 5. 2016, 16:28 (CEST)
kusurija

V odpovědích (jinde i zde) na které reagoval Zdenekk2 nahoře vyciťuji potřebu jednat v duchu, nikoliv slepě podle litery pravidel. Přesto se dá uznat, že Zdenekk2 má replikou z 19. 5. 2016, 21:41 (CEST) z byrokratického pohledu na věc pravdu. K práci byrokrata musí patřit i to, že dokáže podobné nesrovnalosti zdůvodnit a v případě potřeby osvětlit lépe svůj postoj. (již jsem se chystal zveřejnit svůj hlas, ale zadržel mne fakt, že jste zatím na tu poznámku nereagoval). Děkuji za názor. --Kusurija (diskuse) 20. 5. 2016, 10:43 (CEST)

Dobrý den, nereagoval jsem na ni proto, že dopoledne se věnuji patrole a v čas, kdy tu poznámku kolega vložil jsem ji nezaregistroval. Takže "osvětlit svůj postoj" (popřípadě upřesnit) se chystám, ale ne teď během nájezdu vandalů. --Martin Urbanec (diskuse) 20. 5. 2016, 11:13 (CEST)
@Kusurija:Na poznatky od kolegy jsem odpověděl. --Martin Urbanec (diskuse) 20. 5. 2016, 15:45 (CEST)
Chalupa

Za mnohými komentáři výše uvedenými cítím pouze nechuť k tomu, aby se kolega stal byrokratem a ne žádn é skutečné objektivní důvody. Zejména to, že má málo zkušeností ve mně vyvolává smích. Pokud se podle pravidle může o práva přihlásit, jsou takovéto komentáře pouze účelové. Navíc nejsou ničím doložené. Jak moudré je rčení Podle jejich skutků poznáte je.--Chalupa (diskuse) 22. 5. 2016, 19:22 (CEST)

Pokud jste to skutečně nepochopil, zkušenostmi byly míněny správcovské, nikoliv editorské.--Zdenekk2 (diskuse) 22. 5. 2016, 21:03 (CEST)
Já jsem to pochopil velmi dobře. Co se týče jeho správcovské činnosti, kéž by byli všichni správci takoví, jako je on.--Chalupa (diskuse) 23. 5. 2016, 21:36 (CEST)
Ano je to skutečně úsměvné. Funkce byrokrata je spíše technická, ale je některými vnímána jako nějaká prestižní hodnost. Stojí též za povšimnutí, že proti hlasují především správci... --Jowe (diskuse) 23. 5. 2016, 21:51 (CEST)
Pokud byrokrat při uzavírání hlasování může některé hlasy neuznat a jiné uznat dle svého uvážení, pak mi to jako „technická“ funkce moc nepřipadá. Zkuste se zamyslet, proč především správci, pokud to dokážete bez zaujatosti vůči nim.--Zdenekk2 (diskuse) 25. 5. 2016, 21:06 (CEST)
K situace, kdy je hlasování těsné a může ho rozhodnout neuznání některých hlasů dochází velmi zřídka (naposledy myslím v roce 2012). V porovnání s funkcí správce, kdy správce může často dle svého uvážení smazat článek či dlouhodobě zablokovat uživatele, je funkce byrokrata mnohem více technická než mocenská. No a proč proti hlasují především správci ? Zřejmě vnímají funkci byrokrata jako nějakou vyšší hodnost a bylo by jim trnem v oku, kdyby jeden ze služebně nejmladších správců je přeskočil. --Jowe (diskuse) 26. 5. 2016, 12:59 (CEST)
Kdyby se správci pouze takto ješitně „šprajcli“, že je někdo přeskakuje, tak by snad sami na byrokraty kandidovali. Tady spíš půjde o to, že jsou si správci mnohem víc vědomi oné zodpovědnosti a možná si víc všímají činnosti svého kolegy a porovnávají jeho působení se svými zkušenostmi a svými představami o nárocích na tuto funkci. --Bazi (diskuse) 26. 5. 2016, 13:28 (CEST)
Ono je to mnohem pohodlnější někoho jen nepodpořit než i kandidovat. A to platí nejen u vztahu správce - byrokrat. Ano, možná správci porovnávnávají se svými zkušenostmi stylem: jsem mnohem zkušenější než on, znám mnohem lépe pravidla než on tak proč by on měl být ten "výše postavený" byrokrat... --Jowe (diskuse) 26. 5. 2016, 13:53 (CEST)
Kolega Jowe, předpokládá tu lepší variantu, proč ho správci nechtějí za byrokrata. Já mám obavu, že je to proto, že se jim nelíbí jeho názory.--Chalupa (diskuse) 26. 5. 2016, 15:14 (CEST)
Jan Kovář BK

Mám jednu, nebo spíše dvě navzájem související otázky. Jak se, Martine, stavíš k přidělení příznaku automatického strážce Wikipedistům navrženým tebou před tvou žádostí o práva byrokrata a během ní? A dále, budeš po případném zvolení přidělovat příznak AS uživatelům, které uznáš za vhodné a které bys jinak navrhl na Nástěnce byrokratů ty? Ptám se proto, protože jich navrhuješ v současné době asi nejvíc. --Jan KovářBK (diskuse) 25. 5. 2016, 20:12 (CEST)

Ahoj, první otázce moc nerozumím, ale přesto zkusím nějak odpovědět. Myslím, že kvalita uživatelů mnou navržených není nižší, než vhodná (určuji citem hlavně podle smazaných příspěvků) a žádný rozdíl mezi před a během nevidím. K druhé otázce, nevidím problém v tom, že já jako byrokrat přidělím příznak bez návrhu na NB. Vnímám totiž AS jako příznak, který má za úkol odbýt práci pro správce automaticky. Jeho funkce by mohla být nahrazena tak, že by správce nekontroloval články určitého uživatele a prostě je potvrdil hned, protože ví, že je tvoří dobré. Takto situaci, kdy na příznak čekám řeším teď, ačkoliv by bylo dobré, kdyby, když už příznak máme, ho uživatel dostal. --Martin Urbanec (diskuse) 25. 5. 2016, 20:29 (CEST)
Díky za odpovědi. První otázka byla možná nešťastně formulována, nešlo o rozdíl před a během, ale o to, jestli zpětně nahážeš příznak všem, které jsi navrhl. To jsi mi zodpověděl, proto tuto odpověď píši jen jako upřesnění. Ptal jsem se proto, protože jsem si nevšiml, že by kolegové byrokraté dělali to, na co jsem se ptal a co jsi mi potvrdil svou odpovědí, že ty dělat budeš. --Jan KovářBK (diskuse) 25. 5. 2016, 20:40 (CEST)
Za odpovědi nemáš zač, ale není to podobné, jako kdyby správce nemohl blokovat, pokud by ho o to někdo nepožádal? Nebo využít jakoukoliv správcovskou schopnost, to je ostatně jedno. --Martin Urbanec (diskuse) 25. 5. 2016, 20:58 (CEST)
Ještě doplnění k "...ale o to, jestli zpětně nahážeš příznak všem, které jsi navrhl.", v žádném případě nebudu přidělovat zpětně to, o co jsem požádal. Bez návrhu budu přidělovat pouze žádosti od (případného) zvolení. --Martin Urbanec (diskuse) 25. 5. 2016, 21:02 (CEST)
Ad přidělování příznaků byrokratem bez předchozí žádosti - určitě minimálně z mé strany bylo, hlavně v počátcích, kdy se tento příznak zavedl a bylo zde několik desítek zkušených a bezproblémových uživatelů. Já v tom nevidím problém, beztak musí byrokrat posoudit, zda příznak dá nebo ne a nepamatuji si na skoro žádný případ (nějaké matné tušení asi o třech), že by bylo nutné příznak dodatečně odebírat. JAn (diskuse) 25. 5. 2016, 22:44 (CEST)
@Jan Kovář BK: Nevím, zda tuto stránku máš ve sledovaných, ale protože bych rád viděl Tvou reakci na mou a JAnovu odpověď, přidávám ping. --Martin Urbanec (diskuse) 26. 5. 2016, 13:29 (CEST)
Tomas62

Moc se neorientuju v nastalé diskusi. Některé náznaky nehodlám interpretovat, protože to považuju za ztrátu času. Dodejte diff nebo se vyjádřete jasněji. A rozlišujte jednotlivosti od obecného. Nemyslím, že byrokrat je povýšení, ale na vojně jsem nebyl. Poznamenávám, že ochota vykonávat funkci byrokrata může pominout, tedy požadavek na delší praxi správce se může minout s připraveností žadatele. Nyní jsou dva byrokraté, jestli je to málo nebo dost ponechávám jiným. A k hlasům proti: kandidujte.--Tomas62 (diskuse) 26. 5. 2016, 03:16 (CEST)