Tato stránka je zamčena pro neregistrované a nové uživatele

Wikipedie:Žádost o práva správce

Z Wikipedie, otevřené encyklopedie
Skočit na: Navigace, Hledání
Wiki rules.png

pravidla:

     závazná
     doporučení
     v hlasování
     navrhovaná
     neschválená
Závazné pravidlo Wikipedie

Text na této stránce je závazným pravidlem české Wikipedie. Editace měnící jeho význam jsou přípustné, jen pokud se opírají o předchozí konsenzus komunity. Své připomínky můžete vyjádřit v diskusi, návrhy změn oznamte též Pod lípou.


Zkratka:
WP:ŽOPS
WP:RFA
Pravidlo vstoupilo v platnost 2. ledna 2007.
Vyprázdnit cache serveru
(Použijte v případě, že se vám tu ukazují zastaralé verze podstránek.)

Závazná část

Na této stránce můžete požádat o přidělení práv správce.

Požadavky na správce

Správci jsou rovni každému jinému uživateli co se týče práv i zodpovědnosti, jediným rozdílem je přístup k různým „údržbářským“ činnostem, jako je mazání a zamykání stránek. Protože jsou tyto operace potenciálně destruktivní, musí správci být zkušenými uživateli, kteří znají a respektují pravidla i zvyky Wikipedie (mezi jinými zákaz používání rozšířených pravomocí ve vlastních sporech). Správci jsou zdvořilí a při jednání s ostatními wikipedisty se jim snaží pomoci s problémy, na které při tvorbě Wikipedie mohou narazit. Více vizte na Wikipedie:Správci.

Žádost o práva správce

Postup nominace

O přidělení rozšířených práv na této stránce žádá každý wikipedista přímo sám za sebe.

Žádost se podává následujícím způsobem:

 • Na konec této stránky se přidá odkaz na vložení podstránky ve formátu {{/Žadatel}} (v případě opakované volby {{/Žadatel (#)}}, v případě potvrzení {{/Žadatel (potvrzení)}}) a stránka se uloží.
 • Na nově vzniklém červeném odkazu se založí podstránka s tímto formátem:
=== [[Wikipedista:Žadatel|Žadatel]] ===
{{Wikipedista|Žadatel}}
* ''žádost podána:'' {{subst:#timel:j. n. Y, H:i (T)}}
* '''hlasování končí:''' {{subst:#timel:j. n. Y, H:i (T)|+14days}}

====Zdůvodnění====

====Hlasování====
=====Pro=====
=====Proti=====
=====Zdržuji se hlasování=====

====Komentáře====

Správce či byrokrat při potvrzování použije navíc druhý parametr se svojí funkcí, tj. {{Wikipedista|Žadatel|správce}}, resp. {{Wikipedista|Žadatel|byrokrat}}.

Minimální požadavky

Nutným minimem pro žádost je alespoň 250 příspěvků a alespoň tříměsíční aktivita v projektu. Dále je třeba mít povolenou možnost zasílání mailů přes rozhraní Wikipedie nebo mít na své stránce uveden funkční kontakt na svou osobu (ICQ, IRC). Tyto kontakty je pak třeba udržovat funkční po celou dobu případného správcovství.

Žádosti nesplňující tato formální kritéria budou mazány bez diskuse. Anonymní uživatelé o práva správce žádat nemohou.

Postup schvalování

Žádost na stránce zůstává nejméně dva týdny od vložení. Tuto lhůtu může ve výjimečných případech byrokrat explicitně prodloužit (např. pokud se dodatečně objeví informace, které vedou k hromadným změnám hlasů, nebo není-li kvůli počtu hlasů hlasování dostatečně reprezentativní), maximálně však na 4 týdny. Prodloužení lhůty provede přidáním textu:

 ''hlasování prodlouženo do'' datum čas

Byrokrat ukončuje hlasování až po proběhnutí této lhůty. Jakmile tak učiní, jsou případné další hlasy neplatné.

K žádosti se ostatní wikipedisté vyjadřují. Jako hlasy se počítají odpovědi Pro, Proti (pro vlastní rozhodování), k tomu dále Zdržuji se hlasování (pro platnost hlasování, tzv. kvórum). Hlas lze dále vysvětlit či komentovat. I když je běžné se v komentářích vyjadřovat přímo k osobě kandidáta, je třeba stále pamatovat na vzájemnou zdvořilost. Podmínky, které musejí splnit hlasující, stanovují pravidla účasti v hlasování.

Cílem hlasování je ukázat, zda v dané otázce existuje konsenzus komunity. O tom, zda byl dosažen, rozhoduje byrokrat, který hlasování uzavírá. Ten také provádí bez zbytečného odkladu případné rozšíření práv a celou sekci přesune do archivu. Hlasování je platné, jen pokud se do něj zapojí minimálně 20 wikipedistů (tzv. kvórum, počítáno ze součtu hlasů Pro, Proti a Zdržuji se hlasování). Za automaticky úspěšnou se obvykle považuje žádost, která získala na konci výše popsané lhůty nejméně 3/4 hlasů Pro (počítáno ze součtu hlasů Pro a Proti). Získala-li žádost méně než 2/3 hlasů, je obvykle považována za neúspěšnou. Případný hlas samotného kandidáta se nepočítá.

Za spravedlivý průběh hlasování nesou odpovědnost byrokrati. V případě nutnosti mohou rozhodnout o nezapočítání hlasů podezřelých z manipulace hlasování (jako jsou loutky), v extrémních případech nechat celé hlasování opakovat.

Byrokrat musí dbát na etiku. Pokud je vůči kandidátovi ve sporu nebo jinak zaujatý, měl by jakékoliv rozhodování přenechat jinému byrokratovi. Svá rozhodnutí přiměřeně zdůvodňuje; vyskytnou-li se dotazy, poskytne podrobnější vysvětlení.

Žádost o práva byrokrata

Postup žádosti o práva byrokrata je shodný s postupem žádosti o práva správce, pouze s tím rozdílem, že nezbytnou kvalifikací kandidáta je nejméně 6 měsíců působení ve funkci správce. Všechna ostatní ustanovení tohoto pravidla vztahující se na správce se týkají i byrokratů.

Opakování žádosti

Neúspěšné žádosti je možné opakovat nejdříve za 3 měsíce.

Odebrání práv správce

Existuje několik cest, kterými mohou být správci odebrána jeho práva. Řadu z nich toto pravidlo přímo neupravuje. Patří mezi ně odebrání práv:

 • na základě rozhodnutí správní rady Nadace Wikimedia (v praxi se nevyužívá);
 • na základě rozhodnutí Arbitrážního výboru;
 • na základě konsenzu komunity, který uzná stevard;
 • v případě akutního zneužívání práv může stevard na požádání odebrat jeho práva okamžitě. Takové odebrání je však pouze dočasné a musí být potvrzeno např. rozhodnutím Arbitrážního výboru.

Toto pravidlo zavádí několik dalších postupů, které mohou vyústit v odebrání práv správce.

Potvrzení

Správce může požádat komunitu o opětné vyslovení důvěry prostřednictvím hlasování o svém potvrzení. Pro toto hlasování platí stejná pravidla jako pro běžné hlasování o zvolení. Hlasování může potvrzovaný správce stáhnout jen tehdy, pokud už fakticky v průběhu hlasování o práva přišel (odebrali mu je stevardi). Skončilo-li hlasování jako neúspěšné a nepožádal-li kandidát do 24 hodin od jeho ukončení stevardy o zbavení práv sám, požádá je o to byrokrat. Nepotvrzený správce nesmí po ukončení hlasování svá práva používat, i když je ještě má.

Povinné potvrzení

Jsou-li proti činnosti správce výhrady a je vyzván k potvrzení wikipedistou, který by měl právo hlasovat podle tohoto pravidla, ve výroční měsíc (tj. měsíc, v němž je výroční den) svého posledního zvolení nebo potvrzení, je dotyčný správce povinen vyvolat hlasování nejpozději do měsíce. Pokud tak neučiní, může hlasování o jeho potvrzení založit kterýkoliv wikipedista oprávněný v něm hlasovat.

Každý wikipedista však smí podle této sekce pravidla vyzvat k potvrzení nejvýše jednoho správce za rok.

Odebrání práv v případě dlouhodobé neaktivity

Správce, který se dlouhodobě neúčastní práce na projektu, nemůže být dobře obeznámen s aktuálními pravidly, doporučeními, postupy a zvyky. Nedostatek informací je překážkou kvalitnímu a odpovědnému rozhodování, jež je od správce očekáváno.

Neprovede-li správce po dobu delší než půl roku žádnou zaznamenanou akci, k níž jsou potřeba práva správce, může kdokoliv požádat stevardy, aby tomuto správci byla z důvodu neaktivity správcovská práva odebrána.

Doporučení

Wiki rules.png

pravidla:

     závazná
     doporučení
     v hlasování
     navrhovaná
     neschválená
Doporučení

Text této stránky je doporučení české Wikipedie. Vysvětluje standardy, s nimiž většina wikipedistů v principu souhlasí a které je vhodné dodržovat. Přesto není závazným pravidlem. Nebojte se stránku editovat, je-li potřeba, ale větší změny raději předem navrhněte v diskusi a oznamte je též Pod lípou.


Nominace

Uvedené požadavky jsou opravdu minimální – počet editací a doba aktivní činnosti jsou velmi hrubé míry.

Proto prosím zvažte, zda jsou vaše znalosti Wikipedie dostačující, máte představu o komunitě české verze, pravopisu českého jazyka, znáte přijatá pravidla Wikipedie i různé jejich návrhy a podobně.

Kromě práce na článcích je vhodné mít i nějaké vlastní zkušenosti s procesy „v pozadí“ Wikipedie, jako je řešení konfliktů, diskuse o smazání, boj s vandalismem.

Nominaci je možné doprovodit krátkým zdůvodněním, které obsahuje například kdo vás ke kandidatuře vyzval, jak pravomoci správce hodláte využívat. Vhodný může být také odkaz na některý spor, který jste vedli, a kde jste podle vlastního přesvědčení postupovali v nejlepším duchu Wikipedie.

Hlasování

Hlasy, zvláště hlasy Proti a Zdržuji se hlasování je vhodné doprovodit krátkým zdůvodněním, aby se mohl žadatel poučit do budoucna, co by před další kandidaturou měl zlepšit (nezdůvodněné hlasy proti a nesmyslná zdůvodnění nemusí být při vyhodnocení brána v potaz). Případné komentáře ke hlasům by se též měly omezit na velmi stručné poznámky. Dlouhé komentáře a diskuse je vhodné umísťovat do sekce Komentáře, pokud se v hlasovací sekci rozvine diskuse znepřehledňující čitelnost, je vhodné ji do diskusní sekce přesunout (kromě samotných hlasů), a u hlasu ponechat pouze odkaz na přesunutý text.

Pokud svůj hlas změníte, je vhodné původní hlas škrtnout, napsat nový a případně zdůvodnit změnu názoru.

Možnost prodloužit hlasování je zvláště vhodné použít, pokud se sejde hlasů málo.

Ukončená hlasování jsou v archivu, aktuální seznam správců na Speciální:Uživatelé/sysop.

Žádosti

Remaling

Remaling (diskusepříspěvkypočítadločlánkyshrnutízablokovánívšechny projekty)

 • žádost podána: 19. 10. 2016, 20:56 (CEST)
 • hlasování končí: 2. 11. 2016, 19:56 (CET)

Zdůvodnění

Kolegyně a kolegové,

bude to skoro čtvrtrok, co jsem rezignoval na funkci správce. Vedly mě k tomu převážně důvody osobní. Vzal jsem si wikidovolenou a věděl jsem, že až se vrátím, budu muset činnost na Wikipedii utlumit. Svou roli při mé rezignaci sehrála také kritika některých wikipedistů, kterým se nelíbilo hlavně mé zablokování DeeMusila. V této souvislosti jsem zvažoval, že se nechám ve funkci potvrdit, ale neměl jsem na další diskuze v rámci hlasování ani čas a ani energii.

Po několika týdnech jsem na Wikipedii vrátil, i když needituji tolik jako dříve. Občas napíšu článek, nárazově se věnuji patrole v Posledních změnách, částečně sleduji zdejší dění, někdy řeknu svůj názor. A rád bych se vrátil i do funkce správce. Impulsem pro opětovné požádání správ mi bylo také několik situací při řešení vandalismů, kdy se mi práva správce hodila a také porovnání se s některými správci, kteří jsou jak z hlediska výkonu své funkce, tak i svých celkových příspěvků dlouhodobě méně aktivní než já zhruba poslední 2 měsíce. Ať to ale prosím toto nikdo nebere jako nějakou velkou výčitku, jsme samozřejmě dobrovolníci a máme svůj osobní život mimo Wikipedii, který je přednější.

Na rovinu ale přiznávám, že nebudu moci nabídnout tolik aktivity jako dříve. Přesto si myslím, že bych mohl být tu a tam platný. Jako správce jsem v minulosti nasbíral téměř 500 zásahů, které se týkaly především mazání a blokování vandalismu. Věnoval jsem se také složitějším problémům, např. jsem dlouhodobě sledoval editace wikipedisty Cechbloga a nakonec ho dvakrát zablokoval. Občas jsem také řešil články ve skrytých kategoriích pro odložené mazání. Nechci ale práci svou a ani ostatních správců redukovat na pouhé statistiky, strávil jsem mnoho času přemýšlením nad různými záležitostmi a spory, které jsem se pak snažil řešit domluvou a někdy nakonec nezasáhl vůbec.

Některé mé zákroky nebyly úplně správné a je mi to líto. Ale někdy, když jsem byl postaven před volbu, zda neudělat nic nebo nedokonalé rozhodnutí, volil jsem to druhé (na druhou stranu některé zásahy se mi bez debat nepovedly). Stále si však stojím za svým měsíčním blokem pro DeeMusila, ostatně stál jsem si za ním i v době, kdy jsem ve funkci končil.

Omlouvám se těm, kterým se toto, v krátké době již druhé, hlasování o mé osobě bude zdát zbytečné, ale řekl bych, že se najdou i kolegové, kteří ocení možnost se vyjádřit proti mému působení ve funkci správce. A řekl bych, že každý správce, který řeší kontroverzní záležitosti, bude mít své odpůrce a někdy může brát hlas proti i jako ocenění své práce (což samozřejmě nevylučuje fakt, že některé hlasy proti si můžu zasloužit).


Hlasování

Pro
 1. ProPro Pro Já jsem Ti, Remalingu, říkal, že pokud se rozhodneš kandidovat znovu, máš mou plnou podporu. Vím, co od tebe jako správce čekat a tedy nemám důvod hlasovat jinak, než hlasuji. --Martin Urbanec (diskuse) 19. 10. 2016, 21:04 (CEST)
 2. Podobně, už dříve prokázal, že půjde o kvalitního správce. Navíc si myslím, že poslední zkušenost povede k větší psychické odolnosti vůči kolegům, kteří se občas stávají adresáty různých správcovských oprávnění. --Vlout (diskuse) 19. 10. 2016, 21:12 (CEST)
 3. ProPro Pro Aktivních a objektivních správců není nikdy dost a navíc oceňuji kolegovo rozhodnutí vrátit se navzdory vyskutnuvší se kritice, které však musíme konec konců čelit všichni, tím spíše pak ten, kdo někomu oprávněně „šlápne na kuří oko“...--Mossback (diskuse) 19. 10. 2016, 21:25 (CEST)
 4. ProPro Pro Kez by se vice lidi podobne zabyvalo slozitejsimi ci kontroverznejsimi zalezitostmi. --CCCVCCCC (diskuse) 19. 10. 2016, 21:44 (CEST)
 5. ProPro Pro V zdůvodnění bych jen opakoval to, co už bylo napsáno výše. Hodně štěstí v nové správcovské reinkarnaci :-) Gumideck (diskuse) 19. 10. 2016, 22:20 (CEST)
 6. ProPro Pro Jak jinak než ano, přeji hodně štěstí při správcování, věřím ve zdravý rozum. --Lubor Ferenc (diskuse) 19. 10. 2016, 23:09 (CEST)
 7. Kvalitní kandidát.--Kacir 19. 10. 2016, 23:10 (CEST)
 8. --Tomas62 (diskuse) 19. 10. 2016, 23:16 (CEST)
 9. Všechno podstatné už stihli říct kolegové. Snad bych jen dodal, že jsem příjemně překvapen, předpokládal jsem, že to přijde později ;). --Mario7 (diskuse) 19. 10. 2016, 23:30 (CEST)
 10. --Rosenfeld (diskuse) 20. 10. 2016, 06:31 (CEST)
 11. ProPro Pro A už se nenechávej rozhazovat. Správce, zvláště ty odpolední, nutně potřebujeme. OJJ, Diskuse 20. 10. 2016, 10:26 (CEST)
 12. ProPro Pro Držím palce při řešení komplexnějších problémů. --BarbatusCZ (diskuse) 20. 10. 2016, 11:31 (CEST)
 13. ProPro Pro Přeji hodně štěstí. :-) --JirkaSv (diskuse) 20. 10. 2016, 13:15 (CEST)
 14. Jistě, jako poprvé. Navíc už je nás zas o jednoho méně, tak kdyby se rozhodl někdo další, jen to uvítám, rozumných lidí není nikdy dost--Horst (diskuse) 20. 10. 2016, 13:26 (CEST)
 15. ProPro Pro Stejně jako minule, jednoznačně pro. Přeji hodně štěstí. --Michal Lenc (diskuse) 20. 10. 2016, 16:34 (CEST)
 16. ProPro Pro --Petr Kinšt (diskuse) 20. 10. 2016, 16:47 (CEST)
 17. ProPro Pro Určitě ano, přeji hodně štěstí při správcování a pevné nervy --RomanZázvorka (diskuse) 20. 10. 2016, 21:33 (CEST)
 18. Samozřejmě pro --MiroslavRouta (diskuse) 20. 10. 2016, 22:24 (CEST)
 19. ProPro Pro --Zolwikcz (diskuse) 20. 10. 2016, 22:31 (CEST)
 20. ProPro Pro --Bazi (diskuse) 20. 10. 2016, 23:54 (CEST)
 21. ProPro Pro --Jvs 21. 10. 2016, 09:36 (CEST)
 22. ProPro Pro --Chmee2 (diskuse) 21. 10. 2016, 13:00 (CEST)
 23. ProPro Pro Mrzelo mě, že jsi minule rezignoval a vzhledem k těm důvodům, které Tě tehdy k rezignaci vedly, si myslím, že práva správce budeš využívat dobře. --Quar (diskuse) 22. 10. 2016, 08:09 (CEST)
 24. ProPro Pro --Ladin (diskuse) 22. 10. 2016, 09:30 (CEST)
 25. ProPro Pro --Uacs451 (diskuse) 22. 10. 2016, 09:36 (CEST)
 26. Chtěl jsem tě časem vyzvat k návratu, pokud by ses k tomu sám neměl. Nakonec to tedy nebylo potřeba. --Jiekeren (diskuse) 22. 10. 2016, 21:25 (CEST)
 27. Návrat vítám, myslím, že Remaling je jeden z těch, kteří vyvažují tu přehnanou vlnu odpouštění a stovek „druhých“ šancí nenapravitelným uživatelům poškozujícím projekt či přinejmenším atmosféru na tomto kolektivním projektu. --Jan KovářBK (diskuse) 22. 10. 2016, 21:37 (CEST)
 28. ProPro Pro Hlasoval jsem tak i v předchozí žádosti a nadále si myslím, že kolega byl schopný a kompetentní správce. Snad bude mít tentokrát pevnější nervy a nenechá se otrávit osobními útoky dotčených uživatelů, což s sebou tato nevděčná funkce čas od času přináší. Borzywoy (diskuse) 22. 10. 2016, 22:02 (CEST)
 29. Matěj Suchánek (diskuse) 23. 10. 2016, 20:12 (CEST)
 30. ProPro Pro Po uspokojivé odpovědi žadatele na mou otázku niže hlasuji pro. --Vachovec1 (diskuse) 23. 10. 2016, 22:35 (CEST)
 31. ProPro Pro Pro, přišlo mi škoda rezignace. Už tehdy bych bez nejmenšího zaváhání hlasoval pro potvrzení ve funkci správce. --Z.Johny (diskuse) 25. 10. 2016, 15:07 (CEST)
 32. ProPro Pro Návrat bývalého dobrého správce je vždy vítán. JAn (diskuse) 25. 10. 2016, 22:11 (CEST)
 33. Jako správce se osvědčil.--Zdenekk2 (diskuse) 26. 10. 2016, 04:01 (CEST)
Proti
 1. Příliš tolerantní k porušování autorských práv a nevyvrácené podezření z loutkářství. --Karel Rř (diskuse) 19. 10. 2016, 21:32 (CEST)
  Předpokládám, že tak usuzujete pouze podle tohoto článku, ještě v této souvislosti zmiňuji tuto svou reakci. Jinak ne, nemyslím si, že bych obecně vzato byl k porušování autorských práv tolerantní.
  Co se týče "podezření z loutkářství" (zřejmě myslíte toto) tak proti tomu jsem v podstatě bezbranný, jak to mám zcela vyvrátit? A na tuhle hru ani nechci moc přistupovat. Snad jen dodám, že jsem se i krátce účastnil Muzejní noci a někteří wikipedisté mě tedy poznali i osobně. Ale pokud nikdo nezná kolegu Auvajse (netuším), tak to asi opravdu na 100% nevyvrátím. Samozřejmě se mohu pokusit uvést různé argumenty proč já nejsem on, ale kdo nebude chtít uvěřit, zřejmě neuvěří. --Remaling (diskuse) 19. 10. 2016, 22:38 (CEST)
  Jen na okraj bych doplnil, že kolega Auvajs se některých akcí rovněž účastnil, a je tedy osobně znám. Minimálně dvakrát v Brně a jednou i v Praze. Případnou osobní identifikaci by mohl potvrdit Frettie a z pražského srazu snad i Aktron, je-li to nutné. --Bazi (diskuse) 20. 10. 2016, 02:53 (CEST)
  Ano, Auvajse jsem viděl. Aspoň o sobě prohlásil, že je to on. :)--frettie.net (diskuse) 20. 10. 2016, 12:17 (CEST)
  Potvrzuji, že Auvajs existuje. Aktron (|) 20. 10. 2016, 23:29 (CEST)
  Nedomnívám se, že by wikipedisté měli brát vážně názory někoho, jehož editační historie obsahuje čtyři příspěvky, z toho jsou dva vandalismy a dva osobní útoky.--Hnetubud (diskuse) 19. 10. 2016, 23:15 (CEST)
  @Karel Rř: Jakožto checkuser si dovolím upozorňit, že něčí naprosto nepodložené udání nelze považovat ani za podezření. Všimněte si, prosím, že udávající uživatel ani přes výzvu nepředložil žádné důkazy, nejedná se tedy ani o podežření; dle pravidel a i dle logiky věci, nemůže být takovéto anonymní udání ani důvodem k samotnému checku. — Jagro (diskuse) 20. 10. 2016, 15:41 (CEST)
 2. ProtiProti Proti Bylo správné, že jste rezignoval, neboť kritika Vaše jednání byla zcela opodstatněná. Chtělo by to minimálně delší odpočinek a více sebereflexe. --Týnajger (diskuse) 22. 10. 2016, 13:30 (CEST)
Zdržuji se hlasování
 1. Chtěl bych říci, že kolega Remaling podle mne naprosto selhal při mém zablokování. Bylo to podjaté a naprosto neobjektivní opatření, protože se týkalo pouze mne. Přesto nehlasuji proti, ale kladný hlas mu dát nemohu.--Chalupa (diskuse) 19. 10. 2016, 21:20 (CEST)
  I s odstupem času bych postupoval stejně, to jest Bazi domluva (několik dní před Vaším blokem), Vy blok (před tím dvakrát varování). Uznávám ale, že ten blok jsem mohl nebo měl dát kratší. Zkrácení provedl a ještě před tím se mnou konzultoval Martin Urbanec a já jsem s ním souhlasil. Nemyslím ani, že bych byl nějak podjatý, uznávám, že jak Baziho, tak Vaše práce je pro Wikipedii velkým přínosem. Pravda je, že s Vámi se neshodnu ve více záležitostech než s Bazim. --Remaling (diskuse) 21. 10. 2016, 19:57 (CEST)

Komentáře

Pro pořádek, kdyby to někoho zajímalo: Wikipedie:Žádost o práva správce/Remaling.--Zdenekk2 (diskuse) 21. 10. 2016, 16:48 (CEST)

Vachovec1

@Remaling: Měl jsem dojem, že jsi rezignoval předvším proto, že některé Tvé zákroky byly podrobeny kritice, a Ty jsi nebyl schopen/ochoten se obhajovat. Také to z mého pohledu vypadalo, že Ti chybí sebedůvěra, že nejsi schopen stát za svými rozhodnutími (pamatuji si opakované žádosti o přezkum vlastních rozhodnutí na NS). Jak se k tomu stavíš nyní, s několikaměsíčním odstupem? --Vachovec1 (diskuse) 22. 10. 2016, 12:15 (CEST)

Díky za otázku, je trochu na tělo, ale pochopitelná. Myslím ale, že tak jak to popisuješ to úplně nebylo. Na druhou stranu je fakt, že moje rezignace byla náhlá a v danou chvíli jsem ji pořádně nevysvětlil, spíš jsem to s některými kolegy probíral po emailu, ostatně jsem to v jednom shrnutí editace i nabízel (a krátce jsem to pak vysvětloval i nějaký čas po své rezignaci). Jednak jsem totiž byl z té rezignace smutný, také jsem nechtěl vytahovat své osobní problémy a navíc jsem měl pocit, že v dané situaci se to stejně bude obtížně vysvětlovat a někteří si to vyloží jako můj ústupek ať řeknu, co řeknu. Za svým rozhodnutím zablokovat DeeMusila jsem si ale vždy stál, několika kolegům nespokojeným s tímto zákrokem jsem svůj postoj obsáhle vysvětloval hlavně na své diskusní stránce i jinde, ale jak píšu, nikdy jsem z něj neslevil (viz má diskusní stránka z července tohoto roku) Pro jistotu ješte uvedu, že samozřejmě žádný správce tento můj zásah nezkorigoval a jiná skupina kolegů mi naopak Pod lípou a později i na mé DS vyjadřovala v této věci podporu. Hlavním důvodem mé rezignace byly různé starosti mimo wikipedii, které se, ano, sešly s (podle mého názoru často nekonstruktivní) kritikou mých rozhodnutí, editací i osoby a určitou frustrací z toho, kolik času tady strávím různým vysvětlováním a diskusemi, které z mého pohledu často nikam nevedly. Podobně jako za zablokováním DeeMusila jsem si třeba vždy stál i za zablokováním Chalupy, byť jsem připustil určitou nedokonalost tohoto svého rozhodnutí (viz má reakce u jeho hlasu výše), také např. za zablokováním Cechbloga a jinými rozhodnutími.
Co se týče, jak píšeš „opakovaných žádostí o přezkum vlastních rozhodnutí na NS“, tak to by asi chtělo probírat vždy konkrétně. Navážu na to, co jsem psal v odstavci výše a ne, obecně vzato nemyslím, že bych nebyl schopen za svými rozhodnutími stát. Vybavuje se mi ale např. jedno (bylo jich ale zřejmě víc) mé rozhodnutí o bloku zřejmě dynamické IP adresy, kde jsem si nebyl jistý délkou bloku (vzhledem k častému vandalismu jsem dal poměrně dlouhý) a dal jsem to na NS ke konzultaci (v takových těch technických záležitostech se moc neorientuju). Ano, někdy mě kolegové svými argumenty přesvědčí, že se mýlím, někdy ustoupím ve věcech, které nepovažuju za tak důležité. O tom je ale, myslím, wikipedie – o kompromisu a týmové práci. U správců to asi není tak úplně jako u AV, tam každý pracuje víc sám za sebe a musí "jít více se svou kůží na trh", přesto se podle mě jedná o jakýsi sbor a je podle mě dobré rozhodnutí někdy s ostatními konzultovat, když se pak za něj postaví více správců, má samozřejmě i větší váhu. Ale zase na druhou stranu částečně ano, za nějak zvlášť sebevědomého člověka se nepovažuji. Taky je to asi o zkušenostech, snad bych se časem ještě zlepšil.
Zkusím to shrnout: řekl bych, že na Wikipedii je skupina přispěvovatelů (a tím nemyslím, že je nějak zvlášť organizovaná, ale její členové můžou někdy držet při sobě), kteří by se rádi více prosazovali na úkor zdejších pravidel, konsensu komunity a někdy i pravidel slušného chování (nebo jak to nazvat). Skupina, která by podle mě chtěla, aby byl sbor správců slabší, rozhodoval méně a dával jim víc prostoru. V principu jim nemíním ustupovat, ale pokud nebudu mít čas, energii nebo chuť se s nimi nějak potýkat, tak to tak může působit, vlastně to tak svým způsobem i je... jenže spousta z nás zkrátka "dělá co může" a řekl bych, že snad ještě víc lidí dělá bohužel hlavně to, co je pro ně výhodné a nebo třeba to, co jim někdo zaplatí (a teď nemyslím nikoho konkrétního, ale svět jako takový). Omlouvám se, jestli jsem se moc "rozkecal" a není to úplně k věci, lépe jsem to napsat nedovedl. --Remaling (diskuse) 22. 10. 2016, 21:26 (CEST), v posledním odstavci větu o správcích doplnil --Remaling (diskuse) 22. 10. 2016, 21:38 (CEST)
@Remaling: Dobrá odpověď. Budiž, můj hlas dostaneš. Důrazně Ti ale doporučuji předkládat (tvoje vlastní) rozhodnutí k přezkumu teprve tehdy, když je někdo zpochybní. --Vachovec1 (diskuse) 23. 10. 2016, 22:33 (CEST)