Tato stránka je zamčena pro neregistrované a nové uživatele

Wikipedie:Žádost o práva správce

Z Wikipedie, otevřené encyklopedie
Skočit na: Navigace, Hledání
Wiki rules.png
Závazné pravidlo Wikipedie

Text na této stránce je závazným pravidlem české Wikipedie. Editace měnící jeho význam jsou přípustné, jen pokud se opírají o předchozí konsenzus komunity. Své připomínky můžete vyjádřit v diskusi, návrhy změn oznamte též Pod lípou.


Zkratka:
WP:ŽOPS
WP:RFA
Pravidlo vstoupilo v platnost 2. ledna 2007.
Vyprázdnit cache serveru
(Použijte v případě, že se vám tu ukazují zastaralé verze podstránek.)

Závazná část

Na této stránce můžete požádat o přidělení práv správce.

Požadavky na správce

Správci jsou rovni každému jinému uživateli co se týče práv i zodpovědnosti, jediným rozdílem je přístup k různým „údržbářským“ činnostem, jako je mazání a zamykání stránek. Protože jsou tyto operace potenciálně destruktivní, musí správci být zkušenými uživateli, kteří znají a respektují pravidla i zvyky Wikipedie (mezi jinými zákaz používání rozšířených pravomocí ve vlastních sporech). Správci jsou zdvořilí a při jednání s ostatními wikipedisty se jim snaží pomoci s problémy, na které při tvorbě Wikipedie mohou narazit. Více vizte na Wikipedie:Správci.

Žádost o práva správce

Postup nominace

O přidělení rozšířených práv na této stránce žádá každý wikipedista přímo sám za sebe.

Žádost se podává následujícím způsobem:

 • Na konec této stránky se přidá odkaz na vložení podstránky ve formátu {{/Žadatel}} (v případě opakované volby {{/Žadatel (#)}}, v případě potvrzení {{/Žadatel (potvrzení)}}) a stránka se uloží.
 • Na nově vzniklém červeném odkazu se založí podstránka s tímto formátem:
=== [[Wikipedista:Žadatel|Žadatel]] ===
{{Wikipedista|Žadatel}}
* ''žádost podána:'' {{subst:#timel:j. n. Y, H:i (T)}}
* '''hlasování končí:''' {{subst:#timel:j. n. Y, H:i (T)|+14days}}

====Zdůvodnění====

====Hlasování====
=====Pro=====
=====Proti=====
=====Zdržuji se hlasování=====

====Komentáře====

Správce či byrokrat při potvrzování použije navíc druhý parametr se svojí funkcí, tj. {{Wikipedista|Žadatel|správce}}, resp. {{Wikipedista|Žadatel|byrokrat}}.

Minimální požadavky

Nutným minimem pro žádost je alespoň 250 příspěvků a alespoň tříměsíční aktivita v projektu. Dále je třeba mít povolenou možnost zasílání mailů přes rozhraní Wikipedie nebo mít na své stránce uveden funkční kontakt na svou osobu (ICQ, IRC). Tyto kontakty je pak třeba udržovat funkční po celou dobu případného správcovství.

Žádosti nesplňující tato formální kritéria budou mazány bez diskuse. Anonymní uživatelé o práva správce žádat nemohou.

Postup schvalování

Žádost na stránce zůstává nejméně dva týdny od vložení. Tuto lhůtu může ve výjimečných případech byrokrat explicitně prodloužit (např. pokud se dodatečně objeví informace, které vedou k hromadným změnám hlasů, nebo není-li kvůli počtu hlasů hlasování dostatečně reprezentativní), maximálně však na 4 týdny. Prodloužení lhůty provede přidáním textu:

 ''hlasování prodlouženo do'' datum čas

Byrokrat ukončuje hlasování až po proběhnutí této lhůty. Jakmile tak učiní, jsou případné další hlasy neplatné.

K žádosti se ostatní wikipedisté vyjadřují. Jako hlasy se počítají odpovědi Pro, Proti (pro vlastní rozhodování), k tomu dále Zdržuji se hlasování (pro platnost hlasování, tzv. kvórum). Hlas lze dále vysvětlit či komentovat. I když je běžné se v komentářích vyjadřovat přímo k osobě kandidáta, je třeba stále pamatovat na vzájemnou zdvořilost. Podmínky, které musejí splnit hlasující, stanovují pravidla účasti v hlasování.

Cílem hlasování je ukázat, zda v dané otázce existuje konsenzus komunity. O tom, zda byl dosažen, rozhoduje byrokrat, který hlasování uzavírá. Ten také provádí bez zbytečného odkladu případné rozšíření práv a celou sekci přesune do archivu. Hlasování je platné, jen pokud se do něj zapojí minimálně 20 wikipedistů (tzv. kvórum, počítáno ze součtu hlasů Pro, Proti a Zdržuji se hlasování). Za automaticky úspěšnou se obvykle považuje žádost, která získala na konci výše popsané lhůty nejméně 3/4 hlasů Pro (počítáno ze součtu hlasů Pro a Proti). Získala-li žádost méně než 2/3 hlasů, je obvykle považována za neúspěšnou. Případný hlas samotného kandidáta se nepočítá.

Za spravedlivý průběh hlasování nesou odpovědnost byrokrati. V případě nutnosti mohou rozhodnout o nezapočítání hlasů podezřelých z manipulace hlasování (jako jsou loutky), v extrémních případech nechat celé hlasování opakovat.

Byrokrat musí dbát na etiku. Pokud je vůči kandidátovi ve sporu nebo jinak zaujatý, měl by jakékoliv rozhodování přenechat jinému byrokratovi. Svá rozhodnutí přiměřeně zdůvodňuje; vyskytnou-li se dotazy, poskytne podrobnější vysvětlení.

Žádost o práva byrokrata

Postup žádosti o práva byrokrata je shodný s postupem žádosti o práva správce, pouze s tím rozdílem, že nezbytnou kvalifikací kandidáta je nejméně 6 měsíců působení ve funkci správce. Všechna ostatní ustanovení tohoto pravidla vztahující se na správce se týkají i byrokratů.

Opakování žádosti

Neúspěšné žádosti je možné opakovat nejdříve za 3 měsíce.

Odebrání práv správce

Existuje několik cest, kterými mohou být správci odebrána jeho práva. Řadu z nich toto pravidlo přímo neupravuje. Patří mezi ně odebrání práv:

 • na základě rozhodnutí správní rady Nadace Wikimedia (v praxi se nevyužívá);
 • na základě rozhodnutí Arbitrážního výboru;
 • na základě konsenzu komunity, který uzná stevard;
 • v případě akutního zneužívání práv může stevard na požádání odebrat jeho práva okamžitě. Takové odebrání je však pouze dočasné a musí být potvrzeno např. rozhodnutím Arbitrážního výboru.

Toto pravidlo zavádí několik dalších postupů, které mohou vyústit v odebrání práv správce.

Potvrzení

Správce může požádat komunitu o opětné vyslovení důvěry prostřednictvím hlasování o svém potvrzení. Pro toto hlasování platí stejná pravidla jako pro běžné hlasování o zvolení. Hlasování může potvrzovaný správce stáhnout jen tehdy, pokud už fakticky v průběhu hlasování o práva přišel (odebrali mu je stevardi). Skončilo-li hlasování jako neúspěšné a nepožádal-li kandidát do 24 hodin od jeho ukončení stevardy o zbavení práv sám, požádá je o to byrokrat. Nepotvrzený správce nesmí po ukončení hlasování svá práva používat, i když je ještě má.

Povinné potvrzení

Jsou-li proti činnosti správce výhrady a je vyzván k potvrzení wikipedistou, který by měl právo hlasovat podle tohoto pravidla, ve výroční měsíc (tj. měsíc, v němž je výroční den) svého posledního zvolení nebo potvrzení, je dotyčný správce povinen vyvolat hlasování nejpozději do měsíce. Pokud tak neučiní, může hlasování o jeho potvrzení založit kterýkoliv wikipedista oprávněný v něm hlasovat.

Každý wikipedista však smí podle této sekce pravidla vyzvat k potvrzení nejvýše jednoho správce za rok.

Odebrání práv v případě dlouhodobé neaktivity

Správce, který se dlouhodobě neúčastní práce na projektu, nemůže být dobře obeznámen s aktuálními pravidly, doporučeními, postupy a zvyky. Nedostatek informací je překážkou kvalitnímu a odpovědnému rozhodování, jež je od správce očekáváno.

Neprovede-li správce po dobu delší než půl roku žádnou zaznamenanou akci, k níž jsou potřeba práva správce, může kdokoliv požádat stevardy, aby tomuto správci byla z důvodu neaktivity správcovská práva odebrána.

Doporučení

Wiki rules.png
Doporučení

Text této stránky je doporučení české Wikipedie. Vysvětluje standardy, s nimiž většina wikipedistů v principu souhlasí a které je vhodné dodržovat. Přesto není závazným pravidlem. Nebojte se stránku editovat, je-li potřeba, ale větší změny raději předem navrhněte v diskusi a oznamte je též Pod lípou.


Nominace

Uvedené požadavky jsou opravdu minimální – počet editací a doba aktivní činnosti jsou velmi hrubé míry.

Proto prosím zvažte, zda jsou vaše znalosti wikipedie dostačující, máte představu o komunitě české verze, pravopisu českého jazyka, znáte přijatá pravidla Wikipedie i různé jejich návrhy a podobně.

Kromě práce na článcích je vhodné mít i nějaké vlastní zkušenosti s procesy „v pozadí“ Wikipedie, jako je řešení konfliktů, diskuse o smazání, boj s vandalismem.

Nominaci je možné doprovodit krátkým zdůvodněním, které obsahuje například kdo vás ke kandidatuře vyzval, jak pravomoci správce hodláte využívat. Vhodný může být také odkaz na některý spor, který jste vedli, a kde jste podle vlastního přesvědčení postupovali v nejlepším duchu Wikipedie.

Hlasování

Hlasy, zvláště hlasy Proti a Zdržuji se hlasování je vhodné doprovodit krátkým zdůvodněním, aby se mohl žadatel poučit do budoucna, co by před další kandidaturou měl zlepšit (nezdůvodněné hlasy proti a nesmyslná zdůvodnění nemusí být při vyhodnocení brána v potaz). Případné komentáře ke hlasům by se též měly omezit na velmi stručné poznámky. Dlouhé komentáře a diskuse je vhodné umísťovat do sekce Komentáře, pokud se v hlasovací sekci rozvine diskuse znepřehledňující čitelnost, je vhodné ji do diskusní sekce přesunout (kromě samotných hlasů), a u hlasu ponechat pouze odkaz na přesunutý text.

Pokud svůj hlas změníte, je vhodné původní hlas škrtnout, napsat nový a případně zdůvodnit změnu názoru.

Možnost prodloužit hlasování je zvláště vhodné použít, pokud se sejde hlasů málo.

Ukončená hlasování jsou v archivu, aktuální seznam správců na Speciální:Uživatelé/sysop.

Žádosti

Tomas62

Tomas62 (diskusepříspěvkypočítadločlánkyshrnutízablokovánívšechny projekty)

 • žádost podána: 29. 1. 2016, 10:04 (CET)
 • hlasování končí: 12. 2. 2016, 10:04 (CET)

Zdůvodnění

Vážení wikipedisté,
jsa vyzván kolegou Horstem, ucházím se o práva správce. Slovy oblíbeného prezidenta, chtěl bych být správcem aktivním, nikoli aktivistickým. Nemiluju diskuse, spousta příspěvků na mé stránce zůstala bez odpovědi; takhle samozřejmě pokračovat nehodlám. Jsem spíše inkluzionista, zachoval jsem něco málo článků, o kterých jsem přesvědčen, že mají právo na existenci. Na druhou stranu, dva tisíce smazaných, z nichž jen zlomek jsou vlastní omyly, o mém přístupu něco málo vypovídá. Zřídkakdy odstraňuji části textu, upřednostňuji obsah nad formou. Zásadně píšu o věcech, kterým nerozumím, to je celkem snadné rozeznat. A hovořím lehce odbíhavě; tedy k věci samé. Vandalismy, zlý úmysl, nesmysly dokážu rozpoznat. Vyhodnocování diskusí se nevyhýbám. Někdy mám jasný názor, který přednesu, pak samozřejmě se do závěru plést nebudu. Jindy je potřeba se prohrabat spoustou balastu a osobních animozit k tématu, které mne nebere. Někdo to udělat musí a pár nedostižných vzorů mám. S ambicí se jim přiblížit.

Hlasování

Pro
 1. Navrhl jsem podání žádosti. Podlě mě je žadatelem kvalitní, dlouhodobý a rozumný uživatel, při patrole jeden výrazný z mnoha viditelných, kteří by také mohli požádat o práva. Práva dle mě prostě potřebuje, tak jako celá Wikipedie potřebuje více takových uživatelů. Jejich zneužití se v tomto případě rozhodně neobávám a prospěch pro projekt, potažmo nás všechny je zřetelný. Naprostý souhlas s: „...někdo to udělat musí.“--Horst (diskuse) 29. 1. 2016, 10:19 (CET)
 2. Kolegovu činnost jsme znal v podstatě jen ze zásahů proti vandalům nebo drobných oprav v mých sledovaných stránkách. To by samo o sobě bylo málo, ale pokud jej doporučuje Horst, je to další plus. V diskusi i příspěvcích vidím jisté problematické body, ale pokud by správci měli být dokonalí, asi by jich bylo méně, než málo. JAn (diskuse) 29. 1. 2016, 12:58 (CET) Doplněno 5. 2. 2016, 23:04 (CET)
 3. Nemám problém s tím, aby tady správcoval. Příště se ale vyvarovat tomuto a tomuto. Takže s trošku přimhouřeným okem. OJJ, Diskuse 29. 1. 2016, 13:04 (CET)
 4. Důvěřuju Horstovi, jeho hlas je v tomhle pro mě jasným důkazem pro Pro.--frettie.net (diskuse) 29. 1. 2016, 13:41 (CET)
 5. --Uacs451 (diskuse) 29. 1. 2016, 17:20 (CET)
 6. Herigona (diskuse) 31. 1. 2016, 21:05 (CET)
 7. Pro. Gumideck (diskuse) 31. 1. 2016, 22:15 (CET)
 8. Slabé pro díky Horstovu hlasu a povědomí o uživateli. — Jagro (diskuse) 1. 2. 2016, 01:29 (CET)
 9. Pro --Vavrin (diskuse) 1. 2. 2016, 19:16 (CET)
 10. Hodně jsem uvažoval, nakonec ale hlasuji pro. Není důvod hlasovat proti, proč by si to neměl zkusit? Když si Horst vzal wikidovolenou, najednou jako by projekt nebyl hlídán. Vandalismy zůstávaly v článcích o mnoho déle. Hlasuji pro a doufám, že se Tomas62 stane aktivním správcem, které cswiki potřebuje. --Urbanecm (diskuse) 2. 2. 2016, 12:18 (CET)
 11. --Jana Lánová (diskuse) 2. 2. 2016, 12:26 (CET)
 12. --Jowe (diskuse) 2. 2. 2016, 13:47 (CET)
 13. --Sokoljan (diskuse) 2. 2. 2016, 18:38 (CET)
 14. --JirkaSv (diskuse) 2. 2. 2016, 18:55 (CET)
 15. Horstova argumentace mě přesvědčila a doufám, že se žadatel z případných nedorozumění poučí. — Draceane diskuse 3. 2. 2016, 11:31 (CET)
  Věřím, že bude dobrý správce a nikdy nebude muset funkci obhajovat.--Mirek256 3. 2. 2016, 16:22 (CET)
 16. --Petr1888 (diskuse) 4. 2. 2016, 10:10 (CET)
 17. --Rosenfeld (diskuse) 4. 2. 2016, 22:49 (CET)
 18. Byl jsem opravdu na vážkách. Např. zmíněné subpahýly považuji za negativní věc, ale jinak jde o zkušeného wikipedistu a po projití jeho ostatních vyjádření a několika starších editací jsem se rozhodl hlasovat pro. Nelze zastřít, že velký význam pro mě také mělo doporučení kolegy Horsta. Myslím, že může být dobrým správcem, možná mírným, ale nemusí být všichni „sekyráři“. Přimlouval bych se ale ještě za to, aby zapracoval na srozumitelnosti při vysvětlování svých kroků, což je zejména u správců důležité. --Vlout (diskuse) 5. 2. 2016, 13:57 (CET)
 19. Pro Hodně jsem uvažoval, protože Tomas62 používá zvláštní styl vyjadřování, který mi není blízký, a jen těžko jsem se prokousával jeho myšlenkami. Po přečtení různých reakcí mi příjde, že by měl být pro komunitu přínosem. Rozhodně však souhlasím s Horstem, že je potřeba nové správce a novou krev, která Wiki posune zase o kousek dál svou novou energií! --Quar (diskuse) 6. 2. 2016, 16:17 (CET)
 20. Daného uživatele příliš neznám, proto je u mě jedním z největších faktorů pro hlas /pro/ Horstův komentář. --Fried Marek (diskuse) 6. 2. 2016, 18:37 (CET)
 21. Přečetl jsem diskuzi a myslím si, že Tomas62 na to má. Ač nesouhlasím s jeho názorem na encyklopedickou významnost hvězd :-) --Vojtěch Dostál (diskuse) 6. 2. 2016, 21:34 (CET)
 22. Ano.--Zákupák (diskuse) 6. 2. 2016, 23:20 (CET)
 23. --RomanM82 (diskuse) 7. 2. 2016, 15:26 (CET)
 24. --Děkuji za vyčerpávající odpověď.--Rosičák (diskuse) 7. 2. 2016, 18:13 (CET)
 25. Jak tak pročítám kolegovi odpovědi na komentáře, rozmyslel jsem si původní rozhodnutí nehlasovat. I přes nesouhlas s některými názory zde vidím v případě zvolení přínos pro Wikipedii. --Jan KovářBK (diskuse) 7. 2. 2016, 22:57 (CET)
 26. Zde bez slohů a takřka bez výhrad. Obzvlášť když žadatel přislíbil vylepšit komunikaci na diskusních stránkách. --Michal Bělka (diskuse) 9. 2. 2016, 00:40 (CET)
Proti
 1. Spíše proti. Se správci, kteří nekomunikují a je jim těžce rozumět mám špatnou zkušenost - velmi špatnou. Kolega sice píše, že teď už odpovídat bude (což se může stát i nemusí). Navíc tomu co píše je opravdu těžce rozumět. Například věta Na druhou stranu, dva tisíce smazaných, z nichž jen zlomek jsou vlastní omyly, o mém přístupu něco málo vypovídá. v kontextu předchozí věty Jsem spíše inkluzionista, zachoval jsem něco málo článků, o kterých jsem přesvědčen, že mají právo na existenci. vypadá, že "(je) 2000 smazaných článků". Není z toho ale jasné, jak či komu. Teprve při hlubším zkoumání člověk zjistí, že se jedná o 2000 smazaných editací kolegy. A takových těžko srozumitelných pasáží je tam vícero. Jinak jak je důležité nám sdělovat kolik kdo má smazaných editací? Opravdu, moc si nejsem jistý, že je todle vhodný kandidát.--Juandev (diskuse) 29. 1. 2016, 20:05 (CET)
  @Juandev: Dokážu být mistrem detailu, když na to přijde. Konvexní Kletečnou rozpoznám od Milešovky i za tmy. [1]--Tomas62 (diskuse) 6. 2. 2016, 23:01 (CET)
 2. Jsem rozhodně proti. Nemohu podpořit člověka, který falešně zdrojuje, považuje nacismus za levicový či prováděl takovéto editace. To mi nepříjde jako vizitka kvalitního a rozumného uživatele. --Silesianus (diskuse) 30. 1. 2016, 08:26 (CET)
 3. Spíše proti i v souvislosti s několik dní starým vyjádřením. Pro správce je práce se zdroji, a jejich správná intepretace, poměrně podstatná věc, protože řeší spory, které končí zámkem článku nebo dokonce zablokováním jedné strany sporu právě v důsledku analýzy zdrojů. Pokud kandidát prosazuje do úvodu hesla Nacismus termín „levicový“, pak je to v rozporu s klasifikací této ideologie jako krajně pravicové. Takové změny, s navazující rekategorizací zprava doleva, by si nejen na německé či anglické wiki jistě vysloužily blok. --Kacir 1. 2. 2016, 03:49 (CET)
 4. Jelikož kolegu příliš neznám, podílel jsem se na jeho editace z nejposlednější doby. Když ale vidím, jak je třeba heslo Let ČSA 584 plné neozdrojovaných informací (např. že oběti neštěstí byly před příchodem záchranářů okradeny!), jsem proti přidělení práv. --Nadkachna (diskuse) 1. 2. 2016, 13:58 (CET)
  Když jsem se pokoušel dohledat faktické podrobnosti ke článku Hanuš Rezek, narazil jsem na řadu protichůdných údajů. Opravil jsem datum úmrtí a pokusil jsem se dohledat seznam cestujících zmíněného letu. To se mi nepodařilo, protože literaturu nemám okamžitě k dispozici a Rudé právo, které patrně seznam v prosinci 1948 zveřejnilo, není v elektronické podobě dostupné. Ale usoudil jsem, že mám dost informací, abych alespoň pahýl vytvořil. Za obsahem si stojím, dvě reference jsem dodal, třetí jsem doplnil. Kromě otázky, zdali Hanuš Rezek byl mezi cestujícími, bych se chtěl vypořádat s rozpornými údaji o příčinách nehody. Sestřel, který uvádí databáze leteckých nehod a který přebírá enwiki zde: en:List of accidents and incidents involving the DC-3 in 1948, se mi zdá nepravděpodobný. A též bych chtěl dohledat datum úmrtí (úřední). Skutečné datum vzhledem k prodlevě, která předcházela příchodu záchranářů, zůstane asi natrvalo sporné.--Tomas62 (diskuse) 2. 2. 2016, 01:06 (CET)
 5. S obtížně komunikujícími správci mám velmi špatnou zkušenost a nevěřím tomu, že by se dlouhodobé zvyklosti uživatele nějak změnily tím, že mu přibude pár "knoflíků". V tomto jsem prostě skeptický. Pokud někdo obtížně či těžkopádně komunikuje jako řadový uživatel, je naivní očekávat, že jako správce to najednou bude lepší. --Auvajs (diskuse) 3. 2. 2016, 00:00 (CET)
 6. Proti. Odpověď na mou otázku ukázala dvě věci. Za prvé kolega není dostatečně obeznámen s tím, co funkce správce obnáší, což vznáší otázku, nakolik je obeznámen s pravidly Wikipedie obecně. K některým přesunům (jdou-li přes redirect) jsou totiž správcovská práva potřebná. Za druhé kolega odhalil nedostatečnou sebereflexi. Mám vážné pochybnosti, zda je schopen nestranného úsudku. --Vachovec1 (diskuse) 4. 2. 2016, 17:26 (CET)
  S potřebou správcovských práv pro přesun přes redirect jsem dobře obeznámen, vizte moji žádost na NS zde: [2].--Tomas62 (diskuse) 4. 2. 2016, 18:21 (CET)
  @Vachovec1: Můžu se zeptat, v čem spočívá u kolegy ten nedostatek sebereflexe? Děkuji za případnou odpověď. --Remaling (diskuse) 5. 2. 2016, 00:37 (CET)
  @Remaling: Od někoho s tak silným POV ohledně problému přechylování (kvůli čemuž vedl i editační války), bych očekával, že se bude od vyhodnocování návrhů na přesun souvisejících s tímto tématem a možná i od návrhů na přesun vůbec držet co nejdále. --Vachovec1 (diskuse) 6. 2. 2016, 22:27 (CET)
 7. Po přečtení zdejších diskuzí a názorů proti --MiroslavRouta (diskuse) 4. 2. 2016, 18:29 (CET)
 8. Nemohu volit člověka za správce, který považuje katalog SIMBAD za netriviální zdroj, pro hvězdy a vesmírné objekty je něco jako matrika lidi.--Mirek256 6. 2. 2016, 09:16 (CET)
 9. Proti. --Protestant (diskuse) 6. 2. 2016, 16:24 (CET)
 10. Zdůvodnění mi přijde spíš "proč nebýt správce" + výše uvedené problémy. --Jan Geier (diskuse) 9. 2. 2016, 12:39 (CET)
Zdržuji se hlasování
 1. Na jednu stranu by, myslím, správce měl jít příkladem a kolega přispívá nesystematicky - zde např. pod dvěma nadpisy není ani písmenko, psal subpahýly, hůře zdrojuje (mnoho článků), nerad komunikoval. Na druhou stranu jeho odpovědi na této straně můžu respektovat, vypadá to, že v mnoha záležitostech je schopen sebereflexe a je si vědom toho, co práce správce obnáší. A dokonalý samozřejmě nejsme nikdo. Nedokážu se rozhodnout a tedy se zdržuji. --Remaling (diskuse) 7. 2. 2016, 00:03 (CET)
 2. Nemám jednoznčný názor ani na jednoho z kandidátů. Jednak nepředložili svou strategii jak změnit stávající stav (cs) stránek, zejména jejich zaplevelení jalovými články, obnovou četných nefunkčních či nerelevantních ref, nepřehledných začerveněných článků, dlouhé doby do odstranění zjevných nesmyslů ap. Domnívám se, že kromě hlídací či cenzorské práce by se naznačené záměry činností měly v jejich programech a kandidaturách na "správce" objevit. V příspěvcích pro ani proti se k těmto otázkám nic významnějšího neobjevilo.--Zemanst (diskuse) 8. 2. 2016, 12:48 (CET)
  @Zemanst: Napsal jste k mé volbě, cítím potřebu se vyjádřit ke všem připomínkám. Nedokážu být tak stručný, jako Vy, vyjádřím se obsáhleji, protože si nejsem jistý, jestli jsem všemu porozuměl tak, jak jste to zamýšlel. To je moje chyba, proto potřebuji k odpovědi více místa.
  Toto je moje kandidatura, máte-li výhrady k dalšímu uchazeči, napište je jemu a očekávejte odpověď tam. Nemohu, nechci a není to zdejším zvykem diskutovat více vzdáleně souvisejících otázek na jednom místě. Správci jsou uživateli se zvláštními právy a netvoří názorově jednotnou a organizovanou kliku; tím méně kandidáti na správce. Každý kandiduje za sebe.
  Nepředložil jsem strategii, protože žádnou nemám. Došel jsem k prozatímnímu závěru, který nedokážu zobecnit. Ale snažím se jít příkladem. Exempla trahut.
  Stávajicí stav cs:wiki vnímám neutrálně. Takový je, jsem stejně jako Vy jeden z mnoha přispěvatelů, některé rysy mne štvou, jiné inspirují.
  Zaplevelení jalovými články. Inicioval jsem (ve spolupráci s dalšími přispěvateli) smazání přibližně dvou tisíc článků, což chápu vzhledem k mým dalším aktivitám jako množství větší, než malé.
  Nefunkční reference se snažím podle svých sil obnovit. Pokud mé síly nestačí, přilepím šablonu Nedostupný zdroj.
  Články nepřehledné kvůli červeným odkazům je možné chápat i pozitivně. Červený odkaz může znamenat (při větší frekvenci téhož) výzvu k doplnění.
  Dlouhé doby do odstranění zjevných nesmyslů. Nejsem polyhistor jako Komenský. De rerum humanarum emendatione consultatio catholica je úžasné čtení s velkými ambicemi. Kdyby politické závěry byly akceptovány, ocitla by se Evropa v další válce, pokud by naši předkové moudře nepřijali hnusný zahnívající kompromis cuius regio, eius religio. Odstraňuji nesmysly, na které stačím. Vizte zde: [3] a toto [4]. Z novějších příkladů toto: Wikipedie:Diskuse o smazání/Metro ve Vladivostoku. Všeobecnou nápravu nechám jiným.
  Cenzorské práce. Jsem příliš mlád a příliš krásen na to, abych se dobrovolně propůjčil hnusné věci. Nebyl jsem vyškolen ve vytváření dezinformací a dezinformace obtížně rozpoznávám. Kdyby funkce správce byla spojena s cenzurou, nekandidoval bych.--Tomas62 (diskuse) 8. 2. 2016, 21:16 (CET)

Komentáře

OJJ

Vím, že bych do toho po mé kandidatuře neměl co mluvit a o správcování se vlastně ještě zajímat, ale mám pár otázek:

 1. Jaký je Váš nejpodařenější článek, Vaše chlouba, kterou byste třeba předložil jako ukázku, jak se má správně psát?
  Nemám touhu vnucovat vlastní představy jiným. Nominoval bych rozsáhlejší články, které mi daly dost práce. Sovětská invaze do Polska, do toho jsem se lehkomyslně pustil bez vědomí náročnosti úkolu. A snad jsem to dotáhl do obsahově přijatelné podoby. Citace jsem nedokázal důsledně převzít a vlastní přínos je čistá nula. Smrt a státní pohřeb Leonida Brežněva je, měřeno počtem omylů, které ostatní napravili, taky docela vysoko; laťku mám nízko. Park 28 gardistů-panfilovců zůstal zcela mimo pozornost. Asi dobrý, tedy za tři.--Tomas62 (diskuse) 30. 1. 2016, 02:21 (CET)
 2. Několikrát se mi stalo, že jsem po Vás musel opravovat nedorevertovaný vandalismus. Očekávám, že se již podobné věci nebudou dít, čemuž by mohl pomoci i správcovský revert.
  Takových hrubých chyb jsem se bohužel dopustil častěji. Mrzí mne, že stejné chyby šly pár dní po sobě. Příčinou byl vztek nad naprosto nekonstruktivní editací a snaha o okamžitou nápravu. A mylný dojem, že když jsem sám u pc, jsem sám na vandalismy.--Tomas62 (diskuse) 2. 2. 2016, 01:54 (CET)
  @Tomas62: Dle mého názoru by však správce měl řešit problémy s klidnou hlavou. Docela nerad bych viděl třeba zablokování IP do odvolání, protože Vás "naštvala". OJJ, Diskuse 2. 2. 2016, 09:26 (CET)
  @OJJ: Blok vůbec a indef blok zvlášť jsou nástroje mnohonásobně silnější než revert. Nemyslím, že bych nechuti k uživateli dal až takový průchod. Blok je krajní nástroj. Tečka. a přes všechny reverty, které jsem provedl, nevzpomínám si, že bych žádal na NS o zablokování kohokoli.--Tomas62 (diskuse) 3. 2. 2016, 15:43 (CET)
 3. Dle počtu editací vidím, že už pomalu budete mistr Wikipedie, budete schopen se i po tak dlouhé době správcování aktivně věnovat?
  Nekandidoval bych, pokud bych nechtěl správcovství vykonávat.--Tomas62 (diskuse) 2. 2. 2016, 01:54 (CET)
 4. Už jsem ji několikrát pokládal a beru ji za takovou trošku záludnou. Kdyby někdo třeba v jednom článku vymazal kus textu a druhého přidal nesmysly, případně opakovaně přesouval dlouhé odstavce textu (příklad Vyhynutí tygra jávského způsobilo lovení místními lidmi, stejně tak jako mýcení původních lesů kvůli pěstování rýže, kávovníků, kaučuku a tekového dřeva. Také úbytek přirozené kořisti, kterou tvořili sambar ostrovní (Rusa timorensis) a prase divoké (Sus scrofa), snížil stavy těchto šelem. >> Vyhynutí sambar ostrovní (Rusa timorensis) a prasetygra jávského způsobilo lovení místními dřeva. Také úbytek , kterou tvořili divoké]] (Sus scrofa), lidmi, stejně tak jako mýcení původních lesů kvůli pěstování rýže, kávovníků, [přirozené kořisti[kaučukovník brazilský|kaučuku]] a [[teka obrovská|tekového snížil stavy těchto šelem.) Na jakou varovací šablonku byste to viděl?
  Nepochybně neencyklopedický příspěvek, nic konstruktivního nepřinášející. Vědomě napsaný prasetygr nejde omluvit a nejde vysvětlit třeba chybným zacházením s editorem. Když se vandalismus děje opakovaně a ve více článcích, jak píšete, podíval bych se na diskusní stránku uživatele a podle okolností zvolil substovanou šablonu Experimenty, Experimenty2 či Experimenty3 s výčtem poškozených stránek.--Tomas62 (diskuse) 3. 2. 2016, 15:43 (CET)

Za odpovědi děkuji. --OJJ, Diskuse 29. 1. 2016, 16:19 (CET)

Mirek256
Zdravím jak byste vyhodnotil diskuzi o smazání Wikipedie:Diskuse o smazání/Miroslav Karela či Wikipedie:Diskuse o smazání/Gl 611, co jsou podle Vás Wikipedie:Dva nezávislé netriviální věrohodné zdroje, musí se dodržovat, či jen to jen doporučení (to má v názvu), v těchto článcích je to trošku spor o tom, co zdroje jsou, Děkuji za odpověď.Mirek256 29. 1. 2016, 20:24 (CET)
Diskusi jsem zaznamenal v jejím počátku. A poněkud mne minula, teď jsem si ji přečetl v úplnosti, ale zdroje jsem neměl čas prozkoumat. Takže jsem na samém počátku, ale na jasnou otázku v úvodu, teď beze studia odkazovaných zdrojů, odpovídám zachovat. S možnou alternativou začlenit do článku Tramping, který je ovšem chabě ozdrojován a heslo by v současné podobě článku trčelo dost nesourodě.
Ve zdůvodnění bych věnoval pozornost námitkám k samotnému procesu. Tohle v nedokážu okamžitě vyhodnotit, ale z prvního přečtení mi přijdou závažné a nemohu je pominout bez zdůvodnění. Procedurální námitky však v tomto případě nebudou jediným důvodem ke konečnému hodnocení. Srozumitelně: návrh je v souladu s pravidly a není možné DoS smést ze stolu.
Čím bych se dále řídil. Tramping je hnutí, které se žije, je to postoj ke světu, který nepotřebuje žádnou strukturu, organizaci, psané zásady, z podstaty věci je nevytváří a tištěné zdroje, pokud existují, jsou určeny omezenému okruhu čtenářů. Neschůzuje, nemá stanovy, zápisy, výbory, legitimace a pokud je vytváří, tak s vědomím omezené trvanlivosti. Asi tak, jako když vyrejete do vlhké omítky na hospodském záchodě 720. Tím neříkám, že bych 2NNVZ posuzoval shovívavě. Zašel bych do knihovny a přesvědčil se o existenci odkazovaných zdrojů. Ale jak píšete 2NNVZ jsou sice jen doporučení, ale má určitě větší váhu, než moje dojmy. Pročtu dostupné zdroje a komentář doplním. Ne z touhy zachovat heslo, ale z vlastní potřeby pokročit v názoru na dva NNVZ.
Dvojhvězdu nastuduju. Mírně poučený prostředím IT zkusil jsem test klientem. Akceptuje jindy přísná dewiki kategorii Roter Zwerg? Existenci iw odkazů nepřeceňuji, ale nemohu pominout. Stejně tak zařazení článku do více dlouhodobě akceptovaných kategorií. Vyzval bych v diskusi zúčastněné wikipedisty k doplnění článku. A klidně prodloužil lhůtu k vyjádření.--Tomas62 (diskuse) 1. 2. 2016, 02:42 (CET)
Nedá mi to na otázku nezdvořile odpovědět otázkou: Až se objeví třířádkový nekrolog ve Svenska cokoliv obnovíme článek?--Tomas62 (diskuse) 30. 1. 2016, 01:47 (CET)
Já ke dvojhvězdě de zeptám ještě jednou, zdroje tam jsou katalogy, tj. triviální zdroje, další je myslím webarchive...které zdroje jsou u Vás triviální, které netriviální. ten v archivu je komerční, souhlasíte?Mirek256 2. 2. 2016, 09:49 (CET)
To pro mne nejobtížnější, tj. hodnocení 2NNVZ, si nechám na později. Prozatím jednoduchá odpověď na návodnou otázku: „To chcete psát články o lidech, kde bude stačit matrika?“ Určitě nechci. Srovnání katalogu hvězd s matrikou mi přijde přehnané, přece jen změřit charakteristiky objektů je (v mém chápání) kvalitou něco jiného, než zaznamenat několik jednodušších osobních údajů. To přesto, že mnohé údaje, možná všechny, jsou určeny roboticky.--Tomas62 (diskuse) 3. 2. 2016, 18:17 (CET)
Poslední zdroj je komerční, vyhledávání na stránkách http://www.astrostudio.org hlásí chybu databáze, tento zdroj bych vyřadil. Údaje jsou nejspíše převzaty ze zdroje uvedeného pod první referencí (simbad). http://web.archive.org/web/20141209071329/http://www.astrostudio.org/xhip.php?hip=78775 není věrohodný.--Tomas62 (diskuse) 5. 2. 2016, 11:53 (CET)
První dva zdroje nepovažuju za triviální. Třetí zdroj obsahuje triviální zmínku o předmětu. Závěr: 2NNVZ u Gl 611 existují.--Tomas62 (diskuse) 5. 2. 2016, 12:10 (CET)
Velice špatná odpověď, která mě bohužel musí vést ke změně hlasu. V Simbad je každá hvězda, co byla katalogizována.--Mirek256 6. 2. 2016, 09:10 (CET)
Zdenekk2

Považujete článek s jednou krátkou větou a infoboxem za subpahýl či nikoliv?--Zdenekk2 (diskuse) 1. 2. 2016, 11:03 (CET)

Ano, je to subpahýl. Sám jsem se několika podobných článků dopustil. Je zcela v pořádku je takto označit a následné smazání je namístě. Namátkou toto, toto i toto jsou subpahýly, ačkoli obsahují dvě věty. Sám bych je tak neoznačil, ale kdyby zůstaly takto onálepkovány po lhůtě pro rozšíření, smazal bych je. I když pro ilustraci uvedené příklady bych asi rozšířil, protože dříve či později budou znovu založeny.--Tomas62 (diskuse) 2. 2. 2016, 02:40 (CET)
Tchoř

Podíval jsem se na počítadlo editací a mít při zhruba 40 000 editací přes 88 % v hlavním prostoru, to je svým způsobem úctyhodný výkon (o tom se mi může jen zdát), i kdyby šlo třeba z větší části o nějaké rekategorizace a jiné jednořádkoviny. Většina takto „editačně“ starých uživatelů stráví mimo hlavní editační prostor přeci jen víc času. Ale pokud někdo pilně patroluje, mj. se chlubí dvěma tisícovkami článků označených ke smazání, tak těch pouhých 466 příspěvků v jménem prostoru „diskuse s wikipedistou“ je trochu zarážející, zvlášť když část je diskuse se zavedenými editory nebo na vlastní diskusi a patrolování ani smazaných článků se zřejmě netýká. Co si myslíte o komunikaci s nováčky a anonymními uživateli? Myslíte, že byste uživateli měl napsat, když ho revertujete nebo když mu označíte příspěvek ke smazání? Jaký jste k tomu měl přístup doteď a jaký nabízíte do budoucna?--Tchoř (diskuse) 1. 2. 2016, 17:51 (CET)

Vítání nováčků nebylo nikdy mým koníčkem, to jsem myslím nikdy neudělal. Ale za užitečné to považuju. Určitě je dobré u úplného nováčka vyčkat na pár editací. Naproti tomu účastníky kurzů je možné přivítat hned, ti zájem a dobrou vůli projevili už registrací. Anonymní uživatele vyzvat k registraci, to má smysl, když vidím přínos. Třeba tady je přínos hodně výrazný: [5] přemlouvám opakovaně. A marně.
Reverty a příspěvky navržené ke smazání většinou na diskusní stránce uživatele neoznačuju, standardizovaných šablon rozlišujících jednotlivé případy je přitom dost, jen je používat. Budu je používat. Zřídkakdy, ale stává se to, mne překvapí editace zkušeného uživatele, která se vymyká mé dosavadní představě o něm. V takovém případě jsem provedený revert zdůvodňoval mailem.
Dva tisíce smazaných článků jsem zjistil při přilepení počítadla k žádosti o správcovství, celkem mne překvapilo, že je jich tolik, proto jsem měl potřebu fakt komentovat. Nemyslím, že to jsou jen články, které jsem označil Smazat, jsou tam nejspíš i uu, copyvia a další, které jsem editoval před smazáním.--Tomas62 (diskuse) 3. 2. 2016, 15:06 (CET)
Děkuji. --Tchoř (diskuse) 6. 2. 2016, 09:34 (CET)
Horst

Jako ten, co vkladatele žádosti vyzval ke kandidatuře sem vložím i svůj soukromý/neskromný komentář. V listopadu, kdy jsem uživateli psal, sem samozřejmě novější editace neviděl, zato jsem ale viděl jeho aktivitu v RC. Tím nechci omlouvat ani kolegu ani sebe, v lednu jsem mu napsal i veřejně, aby se měl nač odkázat, protože zájem o dobrovolnou práci navíc má.

S vědomím, jaká je situace v RC, jsem psal několik mailů s prosbou či nabídkou, aby si dle mě nadějní a schopní uživatelé podali žádost o práva – všichni zdvořile odmítli, jmenovat nebudu, některé maily mám, kopii některých nemám, protože jsem je posílal přes rozhraní a kopii si nenechal poslat. Pokud jsem žádost někomu neposlal a sám si myslí, že jsem měl, omlouvám se a prosím aby ji podal teď sám.

Problémem údržby a patroly není počet správců, těch máme svým způsobem dost, ale máme v současnosti málo správců aktivních. To je ale běžný stav, každý si potřebuje oddychnout. Uvedu statistiky, opravdu si klikněte, je to důvod proč sem píšu:

Jen k tomu dodám, že za leden jsem udělal 3026 editací, z nichž více než 90 procent tvořily editace spojené s patrolou. Nenapsal jsem jediný článek - řeknete si, co si stěžuje, zvolil si to sám. Ano, je to pravda, už před devíti lety, ale vždy mi na psaní článků, což je to hlavní, zbýval čas. Pokud nevěříte, stačí se podívat třeba na loňskou soutěž Wikipedie:CEE Spring/Mezinárodní/Příspěvky, což mi připomíná @Aktron:, že ještě nebyla oficiálně vyhodnocena. /??? Také si možná říkáte, tak se Horste vzdej práv a nesýčkuj tady, ano nad tím poslední dobou přemýšlím často, problém je, že bych stejně RC hlídal = závislost, ale efektivita by se snížila.

Jestli si ale ostatní uživatelé přejí, aby patrola a údržba byla slabá a v historii hesel bylo kupříkladu toto:

pak s klidným svědomím hlasujte proti tomu, aby vkladatel měl práva správce. Tím ale podle mě vědomě dáváte najevo svůj nezájem o dobro projektu.

Jsou tu totiž i uživatelé, kterým slabší patrola vyhovuje, protože mohou beztrestně ničit práci jiných a vědomě porušovat závazná pravidla. Jak velmi dobře na Wikikonferenci konstatoval pan profesor Sokol, k tomu aby Wikipedie byla lepší encyklopedií je třeba nejen těch, kteří tvoří její obsah, ale také těch, kteří práci ostatních hlídají. Jeho slovy bych velmi nerad zkreslil, poslechnout si je můžete zde.

Poprosil bych tedy všechny Wikipedisty, kterým za to Wikipedie stojí, abys se nad tím proč práva přidělit, či ne, zamysleli a podívali se na záležitost z tohoto pohledu /když už třeba nechtějí kandidovat sami/ a podle toho také hlasovali. U mojí žádosti před lety Wikipedie:Žádost o práva správce/Horst určitě také panovaly obavy, přesto si myslím, že se většina z nich nenaplnila. Mou prosbou pro vkladatele tak je, aby se snažil v hlasech proti najít i jisté poučení a v případě zvolení, čemuž stále pevně věřím, se popřípadě podobných chyb vyvarovat. Protože tak jinde učinit nemohu, poděkoval bych zárověň i všem správcům, kteří se i v této situaci snaží, seč jim síly stačí. To se týká i těch „nedávno“ zvolených, kteří alespoň mou důvěru rozhodně nezklamali. Díky--Horst (diskuse) 2. 2. 2016, 11:42 (CET)

@Horst: Ahoj, já Tě plně chápu a jak jsem psal, nemám problém, aby tu správcoval, stejně tak bych tu rád viděl Railforta, Vlouta, při větší fantazii i Leome323. Sebe po poslední žádosti jmenovat nebudu, i když bych práva hojně využíval. Jak psal JAn ve svém potvrzování, důležité je, aby správce pravidla neporušoval, je to pravda a já měním názor. Vím jen, jak bylo obtížné uhlídat RC při Tvé wikidovolené. Dle mého by se měla komunita malinko uvolnit a přimhouřit oko. Správce lze práv zbavit vždy, ale když tu člověk vidí obavy z nezvolení, to už mi přijde trochu... OJJ, Diskuse 2. 2. 2016, 12:08 (CET)
Uff, připomínce moc nerozumím, ale soutěž byla vyhodnocena a ceny byly předány. Vítězové byli kontaktováni; někteří to bohužel mají moc daleko nebo se neozvali :-( ale ceny na ně čekají a vždy jim je můžeme bez problémů předat. --Aktron (|) 2. 2. 2016, 18:11 (CET)
@Aktron: tak vyhodnocena byla, ceny byly předány, osobně sem byl u toho, ale "soutěž již skončila. Očekávejte vyhodnocení" je tam pořád. Asi se pletu, ale na Fb jsem viděl vyhodnocení té polské části. Tak jsem si myslel, že i zde bude: 1. xxx, 2. yyy 3. zzz a množství vloženého textu /to je hlavně proto, že se mi to nechce ručně sčítat--Horst (diskuse) 3. 2. 2016, 10:23 (CET)
@Horst: Když jste zmínil Heinrich Karl Scholz ve spojení „protože mohou beztrestně ničit práci jiných“, tak bych rád znal Váš názor kdo ničil práci koho. Děkuji za odpověď. --Silesianus (diskuse) 2. 2. 2016, 18:41 (CET)
Jak to vidím já, tak oba dva zkušení uživatelé z mě neznámého důvodu svými reverty ničili práci vkladatele. Kdo si začal, nebo jaký měl důvod, je vedlejší, důsledek je stále poškozování historie hesla, nebo to není vidět? [6]. Kdyby se to stalo při editování mě, po druhém revertu bych to už nechal být a obrátil se přímo na vkladatele, nebo počkal co na to ostatní uživatelé, tak jak je posáno v WP:3RR: Pokud je příslušná editace opravdu taková, že revert vyžaduje, jistě se kromě vás najde někdo další, kdo ji provede.--Horst (diskuse) 3. 2. 2016, 10:23 (CET)
Děkuji za odpověď. Pak bych se ještě rád zeptal, kde jste přišel na to, že těmto uživatelům „slabší patrola vyhovuje“. Obvykle z revertačních válek, kterých jsem byl účasten, mám spíše pocit, že na zásah správce čekají obě strany. --Silesianus (diskuse) 3. 2. 2016, 10:31 (CET)
@Silesianus:Je to můj pocit a soukromý názor, stejně jako to, že editwar, vandalismus a vkládání cp je zlo.--Horst (diskuse) 4. 2. 2016, 18:00 (CET)
Plně chápu vaše volání po větším počtu více aktivních správců. Nemyslím si ale, že správná cesta je podstatné snižování nároků na správce. Dle výtek u hlasů proti by kandidát mohl mít problémy se znalostí či chápáním pravidel. To samo o sobě by už mohl být docela závažný problém. Není mi také jasné, jak chce kandidát (především nekonfliktně) vyhodnocovat diskuse, když dosud nekomunikoval ani s nováčky a experimentátory. Další problém vidím v zakládání subpahýlů samotným kandidátem (a dle jeho diskuse to vypadá spíš na systematičtější zakládání než na ojedinělost) a zároveň neochotu (přinejmenším některé) subpahýly označovat. Editor opakovaně zakládající subpahýly by přitom neměl mít ani status automatického strážce. Bude někdo jím odžlucené stránky ještě procházet na přítomnost subpahýlu?--Zdenekk2 (diskuse) 4. 2. 2016, 10:02 (CET)
Jako uživatel jsem vědomě založil spoustu subpahýlů. Wiki je kolektivní projekt a buď návrh obstojí nebo neobstojí. K vlastním blbostem se vrátím nebo nevrátím, pokud usoudím, že by neobstály. Smazání mi nevadí, rozšíření vítám. Definice subpahýlu je sporná, z diskusí, na kterých jsem se nepodílel vyjímám např. toto: [7]. Ale úlohu správce chápu jinak, než roli uživatele. Vykolíkujte správci hřiště, po kterém má pobíhat a na holý pupek přísahám, že nepřešlápnu. Přesná definice chybí, není proto divu, že toto téma vzbuzuje spoustu kontroverzí. Spíše než diskusi k jednotlivostem bych uvítal syntézu, která vyústí v doplnění pravidel.--Tomas62 (diskuse) 4. 2. 2016, 22:38 (CET)
Co se týče zahlcování historie hesla vandalskými revizemi, není technicky nic jednoduššího než heslo smazat a obnovit jen nevandalské revize (možná by ale k tomu měl být konsenzus komunity). Není také nutné, aby se nesprávce s vandalem přetahoval i po několikátém revertu.--Zdenekk2 (diskuse) 4. 2. 2016, 15:16 (CET)
@Zdenekk2:„Podstatné snižování nároků na správce“ rozhodně není pro cswiki dobrá cesta. Ale zatím nevidím, že by kolega Wikipedista:Tomas62 někde v nárocích pokulhával, běžně komunikuje, na dotazy odpovídá, k některým otázkám se vhodně vyjádřil. Znalost pravidel může ovšem vypilovat, předjímat to, že je špatně chápe to si nedovolím ani komentovat. Pokud dosud nekomunikoval s nováčky či experimentátory, či to nepovažoval za nutné, jistě po podání žádosti chápe, že po zvolení bude toto jeho denním chlebem. S těmi subpahýly jsem situaci nesledoval, jde o nějakou soustavnější záležitost z novější doby? Či z dob "wikimládí"? To budu muset ještě najít, jinak se nemohu vyjádřit, ale subpahýly a jejich dlouhodobá existence mi /jako spíše delecionistovi/ vadí. Každopádně /možná jsem malinko naivní/ Předpokládám, že podával žádost s plným vědomím nastávající odpovědnosti. S Vaším dovětkem o zahlcení historie souhlasím, a bylo by velmi dobré, aby se na skrývání a odstraňování vandalismů komunita v budoucnu shodla, některá hesla mají díky vandalům historii opravdu nabitou. Kolegovi OJJ jsem měl v úmyslu napsat už poté, co tolikrát revertoval onen nebohý pahýlek James Watt - ale v danou chvíli nebyl jaksi čas. Přetahování s vandaly zmiňuje i WP:Blokování, on v tu chvíli měl psát někomu ze správců, kteří tu byli, nebo na NS. Vzhledem k jeho ŽOPS to budeme - si myslím - řešit tam.--Horst (diskuse) 4. 2. 2016, 18:00 (CET)
@Horst: Co se týče subpahýlů, je to, řekl bych, u kolegy spíše současnost - [8], [9]. Osobně jsem ale nyní k subpahýlům o něco tolerantnější. I tyto články mají určitou informační hodnotu a názory na definici subpahýlu se opravdu různí (sám jsem při jejich označování byl dost nerozhodný). Příliš krátké články se mi stále nelíbí a nikdy je nebudu psát, ale jsem smířený s tím, že, podle mě, určitému množství Wikipedistů nevadí. --Remaling (diskuse) 5. 2. 2016, 00:26 (CET)
Remaling
 • Zdravím, rád bych se Vás zeptal, jak by jste jako správce řešil tento případ, kdy měl kolega Zbrnajsem opatřením arbitrážního výboru opatření zde zakázáno editovat články o politice a přesto editoval článek o Janu Sokolovi. A zajímalo by mě, jak by jste situaci řešil, kdyby stížnost na Nástěnce správců byla podána ihned po příslušné editaci. Poprosil bych o zdůvodnění Vašeho postupu.
Šlo o odstranění urážlivé věty. Toho bych se držel především při rozhodování, zdali zablokovat. Uživateli bych napsal zdůvodnění: „Opatřením AV máte zakázány editace článků o politicích, Vaše editace v článku Jan Sokol je porušením opatření AV. V případech, jako je tento, můžete požádat komunitu wikipedistů o nápravu neuspokojivého stavu článku. Příští obdobný prohřešek neprominu.“
Kdyby byla stížnost na NS podána ihned po editaci, řešil bych to úplně stejně: upozornit, poučit (navrhnout správný postup, který vede ke stejnému výsledku bez porušení opatření), varovat před opakováním.
Smysl blokování vidím v tom, že krajním způsobem uživatele upozorní na závadné chování (výchovný smysl) a zabrání mu v pokračování. Modelově, za ojedinělý urážlivý výraz nemá smysl uživatele blokovat po třech dnech. Jako správce bych na nežádoucí chování upozornil (vidím to, vnímám) a varoval před opakováním.
Ale v tomto případě bych se prodlevou mezi činem a upozorněním příliš nezabýval. Za stěžejní považuju běžící lhůtu, po kterou je opatření vůči uživateli platné. Porušení se stalo ve lhůtě, která je stanovena v měsících, prodleva nastala ve dnech - to mi přijde nesouměřitelné. Kdyby nešlo o odstranění difamační věty, blokoval bych bez ohledu na prodlevu. Myslím, že by blok plnil účel (výchovný - lhůta se restartuje dříve a ne při následujícím porušení a dříve uplyne) i preventivní (po dobu trvání chrání projekt). V tom vidím rozdíl oproti modelovému příkladu.--Tomas62 (diskuse) 3. 2. 2016, 13:54 (CET)
 • A jak by jste jako správce řešil tuto situaci, kdy kolega Zbrnajsem na stránce Pod lípou rozsáhle předkládá své názory na editaci článku Sexuální násilí o silvestrovských oslavách v Německu? Považoval by jste toto chování za obcházení bloku zmíněného výše a nebo porušování pravidel pro používání stránky Pod lípou?
Sexuální násilí je prvotně kriminální akt, k tomu jsem se v samém počátku argumentace vyjádřil: [10]. Jistěže se z události politikum stalo článek to reflektuje. Za obcházení bloku bych tuto jednotlivou editaci nepovažoval. Ale je to testování hranic, kam až se může, což je činnost, která se nedoporučuje.
Každý wikipedista se může obrátit na ostatní a vyzvat k editaci stránek, které sám upravovat nemůže. Současně prostor Pod lípou je v opatření uveden jako místo, na které se tématické omezení uživatele nevztahuje.
Za porušení pravidla pro používání stránky Pod lípou to nepovažuju; nemyslím si však že místo je vhodné pro podobnou diskusi a nemohu souhlasit s: „Musím jít s touto věcí Pod Lípu...“ ... nemusí, jsou i jiné (vhodnější) možnosti.--Tomas62 (diskuse) 3. 2. 2016, 12:22 (CET)
 • Dal jste k recenzi článek Prokop Holý. Pokud bych k němu vznesl faktické námitky nebo požadavky na zdroj, které by nebyly řešitelné bez příslušné literatury, byl by jste schopen tyto námitky řešit? Pokud ne, opravdu si myslíte, že má smysl tímto způsobem předkládat články k recenzi? Děkuji za případné odpovědi. --Remaling (diskuse) 3. 2. 2016, 03:59 (CET)
Dal jsem článek k recenzi, napsal zdůvodnění a náměty k doplnění. Článek založil anonym, uživatel Atilla, který výrazně přispěl nejen zde, se odmlčel, zdroje jsou, téma není příliš úzce specializované nebo příliš odlehlé, aby další rozšíření bylo nemožné. Že je s nominací spojena povinnost navrhovatele řešit připomínky recenzentů, jsem si předtím přečetl. Návrh byl mj. motivován právě uzavřenou nominací Napoleon Bonaparte. A přišlo mi užitečnější trávit čas nad recenzí než jinými diskusemi. Nedal jsem článek na RC, trochu jsem doufal, že nápad někoho zaujme a pokročí dál. Mezitím Lully, třeba se na Holého ještě dostane.--Tomas62 (diskuse) 3. 2. 2016, 16:20 (CET)
Nejsem si jist, zda chápu Vaši odpověď. Předpokládám ale, že na vážnější námitky faktické rázu by jste schopen reagovat nebyl a zdroje nemáte. Zřejmě je možné takto dávat články k recenzi, ale mně osobně se to nelíbí. Pravděpodobnost, že se výstupům z případných recenzí někdo bude věnovat je malá a maří se pak čas recenzentů a celkově mi to přijde zbytečné. Příklad se nabízí zde u Jana Žižky, který byl podobným způsobem dán k recenzi. I když zde to ještě není uzavřená záležitost a můžeme oba sledovat jak to tam dopadne. Uznávám ale, že tento Váš názor s Vaší prací správce až tolik souviset nemusí. --Remaling (diskuse) 4. 2. 2016, 00:29 (CET)
Přečetl jsem si mj: „Žadatel by měl být ochoten věnovat se jednotlivým připomínkám recenzentů“ a u vědomí této povinnosti jsem článek nominoval. Námitky faktického rázu jsem ochoten řešit.
Po přečtení diskuse k Janu Žižkovi vidím, že postup nominace byl silně problematický a takový nesmysl rozhodně opakovat nebudu. Nedodržení standardních a osvědčených postupů vede k nezamýšleným důsledkům, které jsem nedohlédl. Cesta do pekel je dlážděna dobrými úmysly. Nejhorší na téhle epizodě je, že bylo v mých silách tohle domyslet. A kdybyste mne neupozornil, kdoví kdy a zdali bych se k tématu vrátil. Drbu si hlavu studem.
Nemyslím, že se maří čas recenzentů, jejich připomínky jsou jednou napsané a wiki není krátkodobý projekt. Je jistá šance, že se jim někdo bude věnovat. Někdy. Ale přispěvatele nepochybně demoralizuje, když vidí, jak bezvýsledně plynou měsíce a roky.
V recenzích mám za sebou i toto [11]. Do dneška mi vrtá hlavou, jestli jsem to nebyl já, kdo přiměl autora ke stažení návrhu. Tak zásadní připomínky to nejsou a rozhodně jsem to neměl v úmyslu.--Tomas62 (diskuse) 4. 2. 2016, 17:12 (CET)
Vachovec1
 • Zdravím. Vybavuji si, že jste vedl editační války kvůli přechylování/nepřechylování, byl jste kvůli tomu několikrát varován a dokonce blokován (block log). Jak byste přistupoval jako správce k návrhům na přesun, obzvláště pokud by ve hře bylo přechylování? --Vachovec1 (diskuse) 4. 2. 2016, 02:16 (CET)
Zdravím. Na vyhodnocení návrhu na přesun a provedení přesunu nepotřebuji práva správce. Jako správce bych nevyhodnocoval návrhy na přesun, kde jsem se zapojil do diskuse. Nechal bych uplynout dostatečnou lhůtu od posledního diskusního příspěvku, posoudil argumentaci, provedl/zamítl a zdůvodnil. Věnoval bych každému případu stejnou pozornost, ať by ve hře bylo cokoliv. Ačkoli, nemyslím, že wiki je hra.--Tomas62 (diskuse) 4. 2. 2016, 10:51 (CET)
Urbanecm

@Tomas62:Já se přecejenom na pár otázek zeptám. Hlas ale měnit nehodlám, to říkám hned ze začátku. (jestli vadí tykání, dej/te mi to prosím vědět, zařídím se podle toho)

@Urbanecm: Nevadí mi tykání. Na vše postupně odpovím, některé otázky mne zaskočily, nikdy jsem se nad podobnými věcmi nezamýšlel.
 1. Co si myslíš o indef bloku? Je správné ho udělit? Pokud ano, tak komu? Stačí vymyšlené případy.
  Je nutné jej udělit. Např. v případě loutkového účtu, který patří indef zablokovanému uživateli. Dále, když se jedná o jednorázový vandalský nebo provokační účet, když jde o účet, jehož jméno odporuje pravidlům (doména nejvyššího řádu, zakázaná jména, vulgární, matoucí, obtěžující, pomlouvačná jména atd.). Rovněž když jde o účet, kde převažují obtěžující editace. Výčet není úplný. Indef blok v mnoha případech nemá alternativu; ano je správné ho udělit.--Tomas62 (diskuse) 6. 2. 2016, 01:03 (CET)
  @Tomas62:Díky za odpovědi. K indef bloku, je správné ho udělit uživateli s edit. historií (dejme tomu uživateli splňujícímu min. požadavky pro založení ŽOPSu)? --Urbanecm (diskuse) 6. 2. 2016, 07:52 (CET)
  @Urbanecm: Ano, v případě převážně obtěžujících editací je správné indef blok udělit i uživateli s rozsáhlou editační historií.
  Mám příklad, který zmiňuju zde proto, že jeho editace jsou stále živé: Wikipedista:Sweepy. Pamatuju-li se dobře, stovky problematických editací vytvořených jen pro editaci. Bez jediného shrnutí. Bloky měly přijít se zakončením indef blokem při pokračování trendu. Odkazy dohledám, myslím že jednou [12] dvakrát [13] viselo na NS upozornění.--Tomas62 (diskuse) 6. 2. 2016, 17:43 (CET)
 2. Pokud by sis měl vybrat pouze jednu jedinou správcovskou dvojici činností (mazání/obnovování, blokování/odblokovávání, editace v MediaWiki prostoru, filtry zneužití, odžlucování), jaká by to byla?
  Pokud bych si musel vybrat dvojici činností, vybral bych odžlucování a filtry zneužití.
 3. Měla by funkce správce být časově omezená? Plánuješ se po určitém času stráveném ve funkci funkce opět vzdát a uvolnit místo mladším?
  Neplánuju se vzdát funkce.
 4. V případě, že správce blokuje dle rozhodnutí AV, myslíš si, že správce by a) měl za všech okolností blokovat všechny porušení rozhodnutí AV nebo b) správce by se měl řídit zdravým rozumem a nepřekročit přitom rozhodnutí AV (anebo jiná možnost)
  Tady upřednostňuju zdravý rozum před rigidním přístupem. Kromě toho, v praxi správce zdravý rozum potřebuje pro posouzení hraničních situací, situací v rozhodnutí výslovně nezmíněných, ale z ducha rozhodnutí vyplývajících.--Tomas62 (diskuse) 6. 2. 2016, 01:03 (CET)
 5. Jak by dle tebe měla probíhat revize rozhodnutí jiného správce? Mělo by se na ni shodnout více správců, nebo stačí jeden?
  Stačí jeden.
 6. Má správce právo blokovat dle WP:IAR, přitom se řídit zdravým rozumem? Kupříkladu blokovat školy do konce školního roku, abys měl konkrétní příklad
  Tento konkrétní příklad se děje. Sám bych v tom pokračoval, samozřejmě s přihlédnutím k historii příslušné IP adresy.
 7. Jaký je optimální počet správců? Mělo by to být právo lehce získatelné, nebo by se z toho měla dělat věda
  Nevím, jaký je optimální počet správců. Při vhodné metodice by bylo možné na základě statistických údajů počet stanovit. Mám mlhavý pocit, že jsem na enwiki něco takového četl, dohledat to nedokážu. Negativně působí malý počet, nemyslím, že by vadil větší než optimální počet.
  Dělat věda to je pro mne hodně neurčité. Myslím, že současný postup je vyhovující. Kdyby správců bylo málo (hromadily se neuzavřené DoSy, vandalismy a vandalové přerůstali přes hlavu, po lhůtě smazání zůstávaly články atd. atp.), snížil bych kvórum a hranici pro zvolení. Postup bych neměnil. Nevidím procesní alternativy k výběru správců. Testy, ústní zkouška před komisí formou videokonference nebo ICQ, víc nevypotím a přijde mi to neuspokojivé a těžkopádné. I když třeba testy, kdy se kandidátovi sypou reálné příklady z minulé praxe, to by asi šlo.
  Já tuhle otázku nechci odmítnout jako falešnou, ale kladl bych si jinou. Potřebuju více správců? Pak motivuju, snížím nároky apod. Překáží mi mnoho správců? Pozastavím další kandidatury, stanovím funkční období, spustím proces potvrzení správců apod.
  Spojením Dělat věda ze ŽOPSu jsem myslel pravý opak právo je lehce získatelné. Ještě jednou díky za odpovědi, --Urbanecm (diskuse) 6. 2. 2016, 07:52 (CET)
 8. Jakým způsobem může komunita správce odvolat? Je to možné pouze v případě potvrzení, nebo stačí konsenzus komunity?
  Nestačí. Konsenzus komunity musí uznat stevard.--Tomas62 (diskuse) 5. 2. 2016, 23:58 (CET)

Za odpovědi předem děkuji, --Urbanecm (diskuse) 5. 2. 2016, 19:20 (CET)

Rosičák

Jak byste postupoval jako správce při zjištění takovéhoto právě založeného článku. Po odpovědi zahlasuji.--Rosičák (diskuse) 6. 2. 2016, 00:26 (CET)

Článek v revizi, kterou jste zmínil, vyhovuje parametrům pro rychlé smazání. Přesto by bylo možné nebo i žádoucí dát ho k urgentním úpravám (odložené smazání). V případě, že článek existuje delší dobu je vhodné o něm diskutovat, tak, jak jste to učinil Vy v DoS.--Tomas62 (diskuse) 7. 2. 2016, 15:59 (CET)

OJJ

OJJ (diskusepříspěvkypočítadločlánkyshrnutízablokovánívšechny projekty)

 • žádost podána: 4. 2. 2016, 14:59 (CET)
 • hlasování končí: 18. 2. 2016, 14:59 (CET)

Zdůvodnění

Na e-maily s návrhem, abych znovu prošel ŽOPSem od kolegů Lubor Ferenc a Urbanecm a kvůli komentáři wikipedista Horsta u Tomasova ŽOPSu jsem se rozhodl nakonec podat žádost znova. První žádost dopadla, tak jak dopadla, zmatkoval jsem a ŽOPS jsem stáhl. Ano, přiznávám, že tehdy jsem chtěl pomáhat, ale pořádně ani nevěděl, jak se to dělá. Reverty, prosby správcům, ŽOOU... Čas pokročil, já si pročítal pravidlo za pravidlem, na UP si postupně lepil několik vyznamenání. Na Wiki jsem dosáhl přes desetitisícovku editací + na slovenské asi 1500, získal jsem tam navíc právo rollback, takže určitou důvěru už mám. Na cswiki jsem založil dva portály, o další 2 se starám. Byl bych rád, abyste poznali, že jsem se už ze svých chyb poučil, i když někdy ještě i chybu udělám, a případně mi svěřili práva správce. Rozhodně je nehodlám zneužívat ani používat k zviditelnění, ale pomohou mi řešit podobné situace ([14], [15], [16]). Angažoval bych se také skrývání copyvií a mazání článků, kterým vypršela doba k urgentní úpravě. Za případnou důvěru děkuji, rád odpovím na veškeré Vaše komentáře. --OJJ, Diskuse 4. 2. 2016, 14:59 (CET)

Hlasování

Pro
 1. Dlouhodobě aktivní při patrolování, je tu často dopoledne při největším náporu školních vandalismů. Jasné pro. --Jana Lánová (diskuse) 4. 2. 2016, 15:23 (CET)
 2. Jako jeden z navrhovatelů je můj hlas jasný. Uživatel je aktivní i dopoledne a nejednou se stalo, že krom něj nebyl on-line nikdo z patroly a než vandala někdo bloknul, do článku přibylo i 10 zbytečných revizí. Věřím, že práva bude využívat s rozvahou a rozšíří sbor aktivních správců. Ať se daří, --Urbanecm (diskuse) 4. 2. 2016, 15:52 (CET)
 3. Jsem pro. Kolega je velmi aktivní při patrolování, v tomto ohledu bude velmi užitečný. Podle mého názoru navíc v období od minulé žádosti prokázal značnou sebereflexi a schopnost učit se ze svých chyb. To je vidět například z jeho příspěvků na Nástěnce správců, které jsou v současnosti věcné a obvykle dobře zdůvodněné, mají daleko do zmatečnosti žádostí z období tak před půl rokem. Co se týče komunikace s ním, mám dobré zkušenosti v rámci projektu WP:Q, kde jsem recenzoval některé jeho články. --Vachovec1 (diskuse) 4. 2. 2016, 16:14 (CET)
 4. Po pročtení a "profasování" pár informací pro --MiroslavRouta (diskuse) 4. 2. 2016, 18:27 (CET)
 5. Pokrok od minulého návrhu je zřejmý a reakce budoucího správce jsou předvídatelné. Trochu mne vyrušuje menší sebevědomí uchazeče: tak to teda na žádosti zkusím znova, moc nadějí tomu nedávám. Což čtu: Já to teda vezmu, když jinak nedáte. Odpovídám na vlastní otázku: Dám.--Tomas62 (diskuse) 4. 2. 2016, 20:24 (CET)
 6. Vidím od minulé žádosti výraznější posun, moje pro sice stále není 100%, ale má na to. Patrola je potřeba a málokterý správce se jí věnuje. JAn (diskuse) 4. 2. 2016, 21:19 (CET)
 7. Vidím to stejně jako JAn. Výrazný posun od minulé volby, při patrole hodně aktivní, což je potřebné. A ty drobnosti? Kdo nic nedělá, ten nic nezkazí! Kolega dělá a to je podstatné.--Lubor Ferenc (diskuse) 4. 2. 2016, 21:58 (CET)
 8. Jsem pro, toto a toto jsou opravdu zbytečné situace. --Fried Marek (diskuse) 5. 2. 2016, 17:39 (CET)
 9. Jako JAn. --Jann (diskuse) 5. 2. 2016, 22:52 (CET)
 10. Souhlasím s Janou...a polepšil se.--Mirek256 6. 2. 2016, 06:53 (CET)
 11. Já jsem jednoznačně pro. S OJJem pracujeme na portálu Živočichové a jeho práce se mi líbí, přestože samotnému vytváření článků se již tolik nevěnuje, ale i patrola je přeci důležitá. Navíc věřím, že by svá práva využil jen ku prospěchu cs wiki. S pozdravem, Leome 323 ♥ (diskuse) 6. 2. 2016, 12:57 (CET)
 12. Pro. Podle této velmi důležité (a možná neprávem opomíjené) stránky kolega dostatečně zlikvidoval svůj osobní život na úkor wikipedie, a tak by měl být zvolen správcem. Z jeho aktivity by si možná měli vzít příklad ti neviditelní správci, kteří si dali wikišlofíka a svých práv aktivně nevyužívají.Gumideck (diskuse) 7. 2. 2016, 09:32 (CET)
 13. Měl bych sice pár výhrad v zásadě shrnutých v hlasech proti (především stále ještě „wikinevyzrálost“), ale celkově u mě převážil hlas PRO. Proč? Myslím, že je velmi pracovitý, poctivý hlídač, rychle se vyvíjející z dosti skromných začátků (narazil jsem na některé jeho rané chabé články, které však po upozornění rychle rozšířil, a v současnosti produkuje vesměs velmi kvalitní práci). Všiml jsem si, že se snaží pomáhat těm, co tápou. --Whitesachem (diskuse) 7. 2. 2016, 10:31 (CET)
 14. OJJ dělá pokroky a každý aktivní správce na patrole přijde vhod. — Draceane diskuse 7. 2. 2016, 16:45 (CET)
 15. Jagro a Jowe vcelku dobře vystihli argumenty proti. Domnívám se ale, v tomto případě stále převáží přínosy OJJova správcovství. Jeho aktivita na patrole je potřebná, zbytečné "revertační války" s vandaly vážně poškozují historii hesel (tedy třeba i naše záznamy o autorství, ve kterých se pak nikdo nevyzná) - tedy samotný obsah hlavního jmenného prostoru, o kterém jde ve Wikipedii primárně. Dostává se do situací, kdy dopoledne nemá na patrole žádnou oporu, která by ve chvíli, kdy revert evidentně nestačí, sáhla k bloku/zámku/smazání. Potřebnost jeho aktivity na patrole pro mne dokládají hlasy správců Jany a Martina, kteří mají o dění v RC dokonalý přehled a vědí, co je potřeba. V tomto hlasování je více než kdy jindy třeba zdůraznit, že správce je v první řadě technická funkce a práva mají sloužit k efektivní ochraně projektu. Nevolíme tu mluvčí Wikipedie, ředitele, soudce ani prezidenty (je samozřejmě třeba, aby si toto kromě hlasujících plně uvědomoval i kandidát).

  OJJ je zdatný encyklopedista (viz jeho kvalitní články) a odvádí záslužnou práci na patrole, kterou však v tuto chvíli nemůže vykonávat efektivně. Ano, pravděpodobně s ním v interních projektových diskusích budeme muset mít v začátku trochu víc trpělivosti, upozorňovat ho na případné chyby a sám OJJ se bude muset naučit dívat na problémy s větší rozvahou. Možná bude kvůli tomu jeho správcovství zpočátku trochu zátěž pro zákulisí Wikipedie (věřím, že ne na dlouho, učí se rychle), ale hlavní prioritou tu vždy musí být rozvoj a ochrana encyklopedického obsahu. A já nepochybuji o tom, že pro encyklopedický obsah bude OJJovo správcovství přínosem. --Michal Bělka (diskuse) 9. 2. 2016, 00:33 (CET)

  V obecné rovině souhlasím s tím, co píšeš, jenom bych doplnil ohledně mluvčích Wikipedie: správce provádí technické kroky, které před autory smazaných článků, velmi často externisty, musí obhajovat právě on. Tímto se chtě–nechtě stává jakýmsi mluvčím Wikipedie, který vysvětluje její principy a pravidla; a to často ve velmi vyhrocených situacích, kde je opravdu potřeba značné diplomacie a komunikačního umu, neboť právě takto je často tvořen mediální obraz Wikipedie. — Jagro (diskuse) 9. 2. 2016, 00:48 (CET)
 16. Ano, nadšení a nasazení výrazně převažuje nad zkušenostmi, nadhledem, diplomatickými schopnostmi. Ale lze čekat, že s možností vandala kdykoliv zablokovat ubude hysterie a přibude rozvahy. A správcovské akce jsou vratné a i zkušenější správci mohou udělat chybu, kterou musí jiný správce napravit. Myslím, že Ojj těch chyb zase tolik dělat nebude a přínos převáží.--Tchoř (diskuse) 9. 2. 2016, 07:41 (CET)
 17. Rozmýšlel jsem velmi dlouho, nové správce potřebujeme, zlepšení vidím enormní, někdy ale jde o ukvapené kroky, pevně věřím, že i to se časem zlepší. Aktivita rozhodně přínosem je, tedy pro a převažuje nad negativy /i těmi, která zde nejsou zmíněna--Horst (diskuse) 9. 2. 2016, 11:44 (CET)
Proti
 1. Nemám v uživatele dostatečnou důvěru, i přesto, že je v posledních změnách aktivní, nepřijde mi způsob jeho interakce s ostatními hodný správce. Uražené odpovědi, nedospělé jednání a hledání chyb na uživatelích, kterými byl na něco upozorněn mi nepřijdou přijdou pro pozici správce až nebezpečné. V jeho komunikaci nevidím potřebnou lehkost, nadhled a profesionalitu, kterou by měl správce vykazovat; s tím také souvisí neustálé žádosti o práva a následně argumentování jimi. Po zralé úvaze tedy žádost nepodporuji. — Jagro (diskuse) 4. 2. 2016, 15:46 (CET)
 2. Možná v lepší pozici než při minulé žádosti, ale stále ještě IMHO do této funkce „nevyspělý“. V tomto dojmu se přikláním k Jagrovi, byť možná o malinko smírněji. --Bazi (diskuse) 4. 2. 2016, 15:58 (CET)
 3. Stejně jako Jagro. --Marek Koudelka (diskuse) 4. 2. 2016, 17:11 (CET)
 4. Vidím to jako kolega Jagro. I přes zlepšení OJJova úsudku nemohu hlasovat pro. --Jan KovářBK (diskuse) 4. 2. 2016, 17:25 (CET)
 • Moje dlouhodobá zkušenost z projektů WM je taková, že ti nejvíce "nadržení" na funkce, pro ně jsou nejméně vhodní. OJJova "nadrženost" po funkcích je evidentně velmi vysoká, což mě samo o sobě vede k hlasu proti. Dále je pro mě OJJ typickým zástupcem protivné skupiny uživatelů, jejichž hlavní činnost nespočívá v tvorbě obsahu, ale poflakování se okolo. --Auvajs (diskuse) 4. 2. 2016, 19:16 (CET)
  @Auvajs: Nehodlám nijak ovlivňovat Vás hlas, ale s tou netvorbou obsahu bych to tak nepřeháněl (např. makak jávský, tygr jávský, Portál:Obojživelníci, skoro všechny druhy makaků...)OJJ, Diskuse 4. 2. 2016, 19:25 (CET)
  Z pohledu na Vaše statistiky editací odhaduji, že tvorba článků tvoří max. 10% Vaší činnosti na Wikipedii.--Auvajs (diskuse) 4. 2. 2016, 19:38 (CET)
  @Auvajs: Ještě dvě otázky: to poflakování je patrolování? A co má společného správcování a psaní článků? Za odpovědi děkuji. OJJ, Diskuse 4. 2. 2016, 20:05 (CET)
  Když porovnám aktivní tvorbu obsahu s patrolováním, nemá to k poflakování až zas tak daleko. // Jinak prostě nemám důvěru k uživatelům, jejichž hlavní činnost tu není tvorba obsahu, ale cokoli jiného, ať už je to prosazování svých názorů (třeba na tak "důležitou" věc jako je přechylování), "patrolování", programování, a nebo i správcování. Vážím si uživatelů, kteří tu tvoří obsah, ale ne těch, kdo tu pouze dělají servis. Ti jsou nutné zlo, nikoli nějaká "elita Wikipedie". --Auvajs (diskuse) 4. 2. 2016, 23:23 (CET)
 1. OJJ prakticky od začátku jeho působení na Wikipedii vše podřizuje tomu, aby se stal správcem. K uživateli s takovým hladem po správcovské funkci nemám důvěru. --Jowe (diskuse) 4. 2. 2016, 20:14 (CET)
 2. Jako při minulé žádosti, podle mého osobního kritéria by se měl o práva správce ucházet až po splnění všech podmínek pro získání „Medaile zkušeného uživatele“. Editací má nepochybně dost, myslím ale, že mu kvůli necelému roku působení na tomto projektu pořád chybí dostatečná zkušenost a tím i wiki-vyzrálost pro tuto funkci. Vnímám jeho nepochybnou dobrou vůli a snahu pomáhat, takže třeba za dalšího půl roku bych už asi mohl hlasovat pro. --Vlout (diskuse) 5. 2. 2016, 13:05 (CET)
 3. Slabě proti. Předně bych chtěl ocenit kolegovu aktivitu při boji s vandalismem, kterou nelze přehlédnout. Jinak podobně jako Jagro, i když trochu jinými slovy – u správce bych čekal větší rozvážnost a lepší komunikaci/interakci s jinými uživateli (ta je většinou ok, ale čas od času jsem nemile překvapen). Kromě toho u kandidáta pravidelně vídám velkou ochotu reagovat na diskusní příspěvky, které jsou více či méně zjevným trollingem, tj. krmení trollů, což mě opět utvrzuje v tom, že kolega potřebný nadhled ještě nemá. Možná za půl roku by mohl být vhodný čas, pokud na sobě kolega bude nadále pracovat.--Jiekeren (diskuse) 6. 2. 2016, 13:42 (CET)
  @Jiekeren: Chtěl bych se zeptat, jestli se jedná o toto vlákno. Díky za odpověď. --OJJ, Diskuse 6. 2. 2016, 15:16 (CET)
  @OJJ: Ano, toto je jeden z případů zbytečného vybavování s provokujícím uživatelem. --Jiekeren (diskuse) 6. 2. 2016, 17:12 (CET)
 4. Prozatím nemohu, postrádám u něho 'pokoru, rozvážnost, rozhodnost a samostatnost při řešení úkonů'. Mám také (subjektivní) pocit, že byť ještě není správce, že se zde tak již občas i chová, tj. že má názor a odpověď úplně na vše. To mi avšak docela vadí,... Tím jsem se vyjádřil. --Protestant (diskuse) 6. 2. 2016, 17:25 (CET)
  @Protestant: Mohu se zeptat, co je špatného mít na všechno svůj názor? Díky za odpověď. OJJ, Diskuse 7. 2. 2016, 15:47 (CET)
 5. Kolega je vidět, aniž by člově chodil do RC. Nicméně jeho projev je nekonsolidovaný, zjevně nezná pravidla, vyčerpává ostatní kolegy. Na tom není nic špatného, otázka je, jak by se toto projevovalo s právy správce. Já si myslím že špatně a že by to bylo spíše ke škodě editorů, než k užitku. Třeba časem změním názor. Dnes bych ale doporučil přísloví: dvakrát měř a jednou řež.--Juandev (diskuse) 8. 2. 2016, 10:04 (CET)
  @Juandev: Já zase zmíním řeč pana Holzmanna: "No když tomu věříte, co bych Vám to vyvracel." ;) OJJ, Diskuse 8. 2. 2016, 10:29 (CET)
  Tato Vaše reakce mi nepřijde adekvátní.--Juandev (diskuse) 8. 2. 2016, 10:32 (CET)
 6. Proti. Nehledě na záslužnou činnost při patrole pana kolegy, nechutnají mi „Švestičky z naší zahrádky“Foxx70 (diskuse)
Zdržuji se hlasování
 1. Po určitém rozvážení, a upozorňuji na to, že bez toho, aniž by na mě někdo činil nátlak nebo se mě snažil ovlivňovat, odstraňuji svůj hlas proti, který byl možná zbytečně tvrdý. OJJho moc neznám, sympatický mi není, nicméně zřejmě to "nemyslí špatně". Na druhou stranu "myslet to dobře" asi samo o sobě nestačí. Chtělo by to určitou vyzrálost, kterou OJJ (zatím?) (soudě dle hlasů proti) zřejmě nemá. Proto ani nehlasují pro. --Auvajs (diskuse) 5. 2. 2016, 17:16 (CET)
 2. --Uacs451 (diskuse) 7. 2. 2016, 17:00 (CET)

Komentáře

Přikládám předchozí žádost o práva správce kandidáta.--Zdenekk2 (diskuse) 4. 2. 2016, 15:56 (CET)

Horst

Ke komentáři kolegy Auvajs: Máte na mysli tvorbu obsahu české Wikipedie? Podíval jsme se do statistiky a také sem, a co nevidím, dlouhodobě možná působíte někde jinde, ne zde, což se mimo jiné masivně v poměru k celkovému počtu, projevuje v diskusích a hlasováních, musím říct, že z mého pohledu negativně - zatahováním sporů odjinud atp. Hodnotit uživatele /nebo jeho činnost/, který má v současnosti 21x větší počet editací a to zejména v hlavním jmenném prostoru a při patrole, jako "poflakovače" /nebo poflakování/, to už je za hranou WP:Wikietiketa. Možná Vám to jinde prochází, zde žádné "protivné skupiny uživatelů" nemáme.--Horst (diskuse) 4. 2. 2016, 21:00 (CET)

+1; tohle byl hodně nepěkný útok – naopak patrolářů si musí Wikipedie vysoce považovat – o jaké „protivné skupině uživatelů“ je řeč? Bez nich by tento projekt dojel během několika dní. Není tajemstvím, že to zde v posledních měsících zachraňují Horst, OJJ, Janá Lánová a další. --Kacir 4. 2. 2016, 21:18 (CET)
Vzhledem k tomu, kým vším kolega Auvaj byl, by se dalo usuzovat, že jisté choutky a nechutě přežily dodnes... JAn (diskuse) 4. 2. 2016, 22:46 (CET)

@Horst: Můj počet editací nebo jejich struktura jsou na této stránce naprosto irelevantní, jelikož já tu o práva správce nežádám. Když už jste to ale nakousl, tak pochybuju, že o nich máte větší přehled, v posledních 11 letech jsem tu editoval asi ze 100 účtů (viz odkaz JAna Dudíka výše) a celkový počet editací nebude o moc menší než má OJJ. Nicméně je to opravdu irelevantní. --Auvajs (diskuse) 4. 2. 2016, 23:41 (CET)

@Kacir: Bez tvůrců obsahu by vůbec žádná Wikipedie nebyla. Patroláře může dělat kdekdo, není to nic extra náročného. Náročné je napsat kvalitní článek. --Auvajs (diskuse) 4. 2. 2016, 23:41 (CET)

@Auvajs: Ten jsem nenapsal?OJJ, Diskuse 5. 2. 2016, 06:08 (CET)
@Kacir, Horst: Jinak díky za zastání. Pro kolegu @Jowe:ho: o správcování jsem se začal zajímat, protože mě jeden správce přivítal. Tehdy jsem to viděl úplně jinak, jiné kolegy jsem neznal a bral jsem ho jako hrdinu, který Wiki chrání a vzor, jak někdy budu Wikipedii pomáhat. Což některé z Vás nakoplo k tomu, že chci vládnout. Tak to není, ale žádný hlas ovlivňovat nechci. OJJ, Diskuse 5. 2. 2016, 07:23 (CET)
@Auvajs: Tak to jsem samozřejmě nevěděl, že si to Ty /tykám páč na srazu jsme si také tykali/, to víš, my troubové, co máme celá léta jeden jediný účet, se v loutkaření nevyznáme a tedy přehled nemáme. Ano irelevantní to je, také nikdo nehodnotil platnost Tvého případného hlasu. Pro dokreslení představy o encyklopedické činnosti to ale vhodné rozhodně je.--Horst (diskuse) 5. 2. 2016, 12:28 (CET)

Teď bych rád napsal svůj názor na ŽOPS, nejen můj, ale i Thomasův. Souhlasím s Horstem, že správců je tu málo, každopádně i když se koukneme na archiv a ŽOPSy v něm, objevíme tam dost červených míst a po rozklikání mnohdy nepěkné diskuse a přetahování sporů odjinud na cswiki. Naopak na skwiki se seznam místy přímo zelená (samozřejmě i tam je několik červených), k tomu mají redaktoři právo rollback a vandalismus je třeba během jedné minuty vrácen. V tomto skwiki funguje lépe než česká. Tady se na celé ranní patrole se všemi vandaly potýká jenom Horst, někdy také Urbanecm a já. To není v moci jen tak mála lidí zvládnout! Přijde mi, že komunita dělá mnohdy ze ŽOPSu příliš velkou vědu, můžu sám o sobě říct, že jsem přehodnotil svůj názor a správce nemá být eňo ňuňo super uživatel, ale někdo, kdo dovede efektivně zastavit vandala, ať je tady třeba 4 měsíce, rok nebo pět let. Ti lidé, kteří do toho jdou podle mě nejsou poflakovači, ale někdo, kdo si chce sám ubrat svého času, aby pomohl projektu, v čem by se ho mělo spíše podporovat. Koneckonců, stevard může odebrat práva vždycky. Tím se nebavím jen o sobě (to bych si ani nedovolil, ale určitě bych uvítal, když už hlas proti tak normálně, ne mírně agresivně, jako od kolegy Auvajse nebo Jagra, jehož řeč jsem ani moc nepochopil, neboť se tam motají protiklady), ale o všech žádostech, ať je to Thomas, JAn Dudík nebo Zdenekk2. OJJ, Diskuse 5. 2. 2016, 13:58 (CET)

Za současného stavu, kdy správci mají kromě nástrojů k boji s vandaly v rukách velkou moc v rozhodování o obsahu Wikipedie i nad ostatními uživateli, se musí dělat ze ŽOPSu věda. Pokud by byla zavedena nějaká funkce, která by umožňovala jen mazání evidentních vandalských experimentů a max. 2 hodinový blok pro evidentní vandaly, tak by se jistě přibylo wikipedistů, kterým by tuto funkci komunita bez obav svěřila. Tuto funkci bych bez obav svěřil i vám. --Jowe (diskuse) 5. 2. 2016, 18:24 (CET)
@Jowe: Do těchto rozhodování bych se ani nepouštěl, jen do jednoznačných. Možná bych ale tuto problematiku i někdo rád prodiskutoval, třeba Pod lípou. OJJ, Diskuse 5. 2. 2016, 18:32 (CET)
Ve zdůvodnění píšete, že byste se angažoval v mazání článků, kterým vypršela doba k urgentní úpravě. To je zrovna věc, kde má správce velkou moc a záleží jen na jeho pohledu, jestli si článek zaslouží další existenci. --Jowe (diskuse) 5. 2. 2016, 19:00 (CET)
@Jowe: Tak třeba jednu větu po týdnu neřešenou bych smazal jako sp, dílo po 14 dnech s nevyjasněnou významností taky. Navíc lze vždycky udělat revizi a stránku obnovit, ne? OJJ, Diskuse 6. 2. 2016, 06:45 (CET)
Kdysi tu byl návrh na uživatele se zvýšenými právy, který neprošel. Třeba by nyní, kdy vandalů je více a patrolujícćh správců méně, šance na prosazení byla vyšší. Zkuste to navrhnout. --Jowe (diskuse) 5. 2. 2016, 21:18 (CET)
(s EK) Můj názor je takový, že tyto problémy do značné míry souvisejí se zdejší zažitou zvyklostí, že o práva správce žádá konkrétní uživatel "sám za sebe a pro sebe". Na mnoha jiných projektech (např. anglická Wikipedie, anglický Wikislovník, Commons, Wikidata) je to tak, že vhodného kandidáta někdo vyzve a po jeho souhlasu za něj žádost podává tento vyzyvatel. Dotyčný žadatel tak není nucen psát o sobě sebeoslavné řeči v kandidatuře. Navíc žádost zaštítěná zkušeným a respektovaným uživatelem má tak nějak sama o sobě větší váhu. Druhá věc je, že zdejší systém "vlastních kandidatur" podle mě vede k tomu, že kandidatury mají tendenci podávat uživatelé, kteří v tom vidí jakousi formu sebeprosazení, resp. sebeutvrzení ("jsem tak dobrej, že mě zvolili za správce, jóóó"), na některých správcích nemohu nevidět, jak to jejich správcování uspokojuje jejich ego, a že ta vlastní služba komunitě je pro ně až druhotná, důležitější pro ně je to sebeuspokojení z funkce.--Auvajs (diskuse) 5. 2. 2016, 18:32 (CET)
Zářným příkladem sebeuspokojení z funkce jsou i někteří zdejší nejmenovaní správci, kteří jednou za pár měsíců udělají pár symbolických správcovských editací, aby o práva náhodou nepřišli. --Jowe (diskuse) 5. 2. 2016, 18:44 (CET)
@Auvajs, Jowe: A to je právě špatně, ne? Správce společně s právy dostává taky povinnosti. Ne podat žádost, všude se tím vychloubat, napsat si to na UP a pak nic. Já /pokud budu zvolen/ hodlám dělat to, co jsem napsal. Blokovat vandaly, mazat experimenty a starat se o články po OS. Alespoň zpočátku nehodlám rozhodovat o sporných tématech. Jinak, dle mého je taky dobře, když správce v pravý čas odejde z tohoto postu, držet se ho a nic nedělat mi přijde nevhodné. OJJ, Diskuse 5. 2. 2016, 18:58 (CET)
Urbanecm

@OJJ:Já se přecejenom na pár otázek zeptám, ať Ti to není líto. Hlas ale měnit nehodlám, to říkám hned ze začátku.

 1. Co si myslíš o indef bloku? Je správné ho udělit? Pokud ano, tak komu? Stačí vymyšlené případy.
 2. Pokud by sis měl vybrat pouze jednu jedinou správcovskou dvojici činností (mazání/obnovování, blokování/odblokovávání, editace v MediaWiki prostoru, filtry zneužití, odžlucování), jaká by to byla?
 3. Cituji Tě: Jinak, dle mého je taky dobře, když správce v pravý čas odejde z tohoto postu, držet se ho a nic nedělat mi přijde nevhodné.. Co si představuješ pod rozumným časem? Jak takový čas dle Tebe vypadá?
 4. V případě, že správce blokuje dle rozhodnutí AV, myslíš si, že správce by a) měl za všech okolností blokovat všechny porušení rozhodnutí AV nebo b) správce by se měl řídit zdravým rozumem a nepřekročit přitom rozhodnutí AV (anebo jiná možnost)
 5. Jak by dle tebe měla probíhat revize rozhodnutí jiného správce? Mělo by se na ni shodnout více správců, nebo stačí jeden?
 6. Má správce právo blokovat dle WP:IAR, přitom se řídit zdravým rozumem? Kupříkladu blokovat školy do konce školního roku, abys měl konkrétní příklad
 7. Jaký je optimální počet správců? Mělo by to být právo lehce získatelné, nebo by se z toho měla dělat věda?
 8. Jakým způsobem může komunita správce odvolat? Je to možné pouze v případě potvrzení, nebo stačí konsenzus komunity?

Za odpovědi předem děkuji, --Urbanecm (diskuse) 5. 2. 2016, 19:17 (CET)

Ještě jsem přidal jednu otázku, která mě napadla u ŽOPS kolegy. Díky za odpovědi, --Urbanecm (diskuse) 5. 2. 2016, 19:22 (CET)

@Urbanecm: Díky za otázky, odpovědi:
 1. Indef blok bych uděloval na čistě provokační účty, např. Wikipedista:Zbrnajsův OJJ, dle mého by ho měli dostat taky uživatelé, kteří se na Wiki věnují např. jenom trollingem a vandalismem.
  + jak správné? Blok není trestem, ale prevencí proti vandalismu. – Tento příspěvek přidal(a) OJJ (diskusepříspěvky)
  Ve slově správné sice nic o trestu necítím, ale odpovím. Jestli je správné se trollů, vandalů apod. zbavovat indef blokem. A chránit tím projekt. Nebo jestli diskutovat. Rozumíš mi lépe? --Urbanecm (diskuse) 6. 2. 2016, 21:15 (CET)
  Já jsem spíš mírný a předpokládám dobrou vůli. Takže nejprve diskutovat. Pokud to nepomůže, dát krátký blok a pokud ani to nestačí a uživatel se baví vandalismem, tak indef. OJJ, Diskuse 7. 2. 2016, 06:28 (CET)
 2. Jestli by tu bylo správců víc, tak blokování. Pokud by vandal založil třeba pět nesmyslů do minuty, tak za hodinu, kdy by ho to přestalo bavit, by to bylo 300 a to všechno bych pak musel mazat. Naopak bloknout na hodinku tak po čtvrtém (e123) přidělá mnohem méně práce, když budou ty čtyři nesmysly označeny a odstraněny jiným. Jestli bych byl hypoteticky jediný správce, tak mazání, aby zůstala čistá Wikipedie. Odžlucování je jistě taky dobré, kontrolu nových článků provádím už teď. Každopádně jedno se bez druhého neobejde.
 3. Když někdo vůbec needituje a o práva bojuje, kdyby je náhodou potřeboval.
 4. Zdravým rozumem se mají řídit všichni, ale neporušovat u toho pravidla. Na porušení rozhodnutí AV bych rozhodně nesahal hned po bloku, ale rozebral to radši nejprve s uživatelem v diskusi.
 5. Jeden stačí, ale čím ví tím líp.
 6. Ne, WP:Blokování uvádí konkrétní pravidla. To by pak byl z Wikipedie holubník a nikdo by se neshodl, protože by měl každý jiný názor.
  Čili myslíš, že Horstův blok této IP adresy by se měl zrušit/zkrátit na 1 měsíc? Abych tomu porozuměl správně. --Urbanecm (diskuse) 6. 2. 2016, 21:15 (CET)
  @Urbanecm: Ano, v tomto případě bych dal měsíc podle pravidla. OJJ, Diskuse 7. 2. 2016, 10:56 (CET)
  @Urbanecm: Ta IP má blok do konce školního roku jen pro nepřihlášené, tedy školník nebo ostatní, jak tu bylo dříve u mě v diskusi /nemůžu to najít/ zmiňováno klidně editovat může. BTW najdete v jejích příspěvcích jeden jediný prospěšný? Já je prošel všechny až do roku 2008, vulgarity jsem skryl, zabralo to jenom hodinku. Byla 3x blokována na měsíc, diskusi má polepenou tak, že už to ani víc nejde. U této konkrétní to rozhodně nezměním, pokud se ale někdo rozhodne to změnit, přetahovat se s ním samozřejmě nebudu, dejte počtvrté měsíc. Aspoň se ukáže, jak budou děcka pokračovat, což při bloku samozřejmě nejde.--Horst (diskuse) 7. 2. 2016, 10:46 (CET)
  @Horst: Mě blok nevadí a měnit ho také rozhodně nehodlám. I když je blok oprávněný a vhodný, je dle WP:IAR. A kandidáta jsem se chtěl zeptat, jestli si myslí, že jsou takové bloky vhodné i přes jejich odporování závaznému pravidlu. Nechtěl jsem rozporovat Tvůj blok (kdyby ano, už bych ho změnil), jen si ujasnit kandidátův náhled. --Urbanecm (diskuse) 7. 2. 2016, 13:51 (CET)
  @Horst: Jestli se správcem stanu (když už jsme u toho, nechceš taky hlasovat pro/proti), Tvé bloky ani bloky jiných správců měnit nehodlám. OJJ, Diskuse 7. 2. 2016, 10:56 (CET)
 7. To nelze určit, jeden aktivní přebije deset občasných. Správcovská práva/vlastně jenom rozšířené možnosti editovat, je si myslím vhodné přidělit lidem, které by správcovat bavilo. Koneckonců, stevard může odebrat práva v případě porušování vždycky.
 8. Na WP:ŽOPS se píše, že i konsenzem komunity, musí to však potvrdit stevard.

Snad vyhovuje. --OJJ, Diskuse 6. 2. 2016, 12:07 (CET)

@OJJ:Díky za odpovědi, někde jsem se dozeptal, kdyby mě ještě něco napadlo, dozeptám se. --Urbanecm (diskuse) 6. 2. 2016, 21:15 (CET)
Michal Bělka

Ahoj. Z tvé kandidátské řeči a následných odpovědí jsem nabyl dojmu, že jsi důkladně nastudoval zdejší pravidla míníš se jimi do posledního puntíku řídit, abychom z Wikipedie neměli holubník. Narazil jsi během toho studia na nějaké pravidlo, doporučení či zvyklost, která podle tebe brzdí rozvoj Wikipedie či brání v její efektivní ochraně? Dokážeš si představit nějakou situaci, kdy bys v rámci svého správcování uvažoval o využití WP:IAR? Nebo jsi rozhodnutý, že tuhle klauzulku nikdy nepoužiješ?

Jako správce možná budeš muset řešit i situace, které vedle obecných pravidel upravuje také rozhodnutí arbitrážního výboru. Jak bys řešil situaci, kdy se ti při patrolování dostane pod ruce třeba i hodnotný a ozdrojovaný příspěvek, který ovšem vložil uživatel se zákazem editace článků na dané téma? Dejme tomu, že podle opatření smí být zablokován nejprve nejdéle na den, později nejdéle na dvojnásobek předchozího bloku, přičemž jeho poslední blok trval 48 hodin. Dá se nějak všeobecně říct, jak by po tvém zásahu dopadl (a) daný uživatel a (b) samotná editace? Nebo bys případ posuzoval individuálně - a podle jakých kritérií? --Michal Bělka (diskuse) 7. 2. 2016, 02:37 (CET)

@Michal Bělka: Rozvoj Wikipedii nebrání pravidla, ale spíš někteří uživatelé, kteří se například dopouštějí editačních válek a po zablokování nařkávají správce, aktivní a bezproblémové vyzvou ve výroční měsíc apod. Taky mi tu vadí malé předpokládání dobré vůle, viz Joweho komentáře. Správcování má být k prospěchu komunitě, nikdy jsem ho nechtěl k tomu Wikipedii zničit a všem vyhrožovat blokem, kdybych se stal správcem. Pro to jsem se ani neregistroval. Tím holubníkem jsem myslel třeba situaci, která se na skwiki jmenuje Vojna správcov.
Jak jsem řekl, po bloku bych hned nesáhl, ale upozornil uživatele v diskusi. Pokud by pokračoval, respektoval bych rozhodnutí AV. Článek bych ponechal, ten za zakladatele přece nemůže! Ale jak tak vidím všechny ty hlasy proti, ani podobné situace řešit nebudu. OJJ, Diskuse 7. 2. 2016, 06:41 (CET)
Třeba i zcela mimo hlasování bych byl rád, aby se k mé kandidatuře vyjádřili správci, kteří se mnou začínali a seznámili mě s tím, co obnáší "být správcem", konkrétně Wikipedista:Horst, Wikipedista:Kacir, Wikipedista:Jan Polák a Wikipedista:Mates, který mi pokládal první otázky v prním ŽOPSu. Nikoho do toho samozřejmě nenutím, ale rád bych si přečetl jejich názory nebo otázky. Díky. OJJ, Diskuse 7. 2. 2016, 15:56 (CET)
Mohl byste být konkrétní a napsat, jaké mé komentáře vám vadí ? --Jowe (diskuse) 8. 2. 2016, 20:04 (CET)
@Jowe: Mně nevadí žádné Vaše komentáře (jak jste na to přišel?), ale rád bych slyšel názor těch, kteří mě k správcovství navedli. Byl bych rád aby všichni, kteří dali hlas proti, otevřeli ráno comp a podívali se na RC. Hlídám to tam jen já s Horstem. A kdyby se Horstovi třeba rozbil počítač, kdo vandala zastaví? Asi nikdo. A o to mi jde. Kdyby více lidí hlídalo RC, nepodal bych ani tento ŽOPS. OJJ, Diskuse 9. 2. 2016, 06:30 (CET)
Ještě lze požádat stevardy, například na IRC obvykle reagují docela rychle. Sám jsem je několikrát žádal, když jsem si všiml vandala na projektech, kde nemám práva správce. Ale samozřejmě, pro tak velký projekt jako je česká Wikipedie je svým způsobem ostuda, pokud se nedokáže ohlídat sám.--Tchoř (diskuse) 9. 2. 2016, 07:34 (CET)

Rosičák

Vzhledm k určitým okolnostem se chci zeptat.

 • 1.Používal jste nebo používáte na projektech Wikimedia více účtů?
 • 2.Pokud ano, je tento Váš účet váš první účet?

Děkuji za případné odpovědi, po kterých zahlasuji.--Rosičák (diskuse) 9. 2. 2016, 04:07 (CET)

 1. Ano, používám ještě Wikipedista:Zkušební účet uživatele OJJ, s JAnem se pokouším zprovoznit OJJbota
 2. Ne, jen asi dva dny jsem přispíval jako IP a spáchal při tom třeba zavinutce. OJJ, Diskuse 9. 2. 2016, 06:35 (CET)Před registrací– Tento příspěvek přidal(a) OJJ (diskusepříspěvky)