Tato stránka je zamčena pro neregistrované a nové uživatele

Wikipedie:Žádost o práva správce

Z Wikipedie, otevřené encyklopedie
Skočit na: Navigace, Hledání
Wiki rules.png
Závazné pravidlo Wikipedie

Text na této stránce je závazným pravidlem české Wikipedie. Editace měnící jeho význam jsou přípustné, jen pokud se opírají o předchozí konsenzus komunity. Své připomínky můžete vyjádřit v diskusi, návrhy změn oznamte též Pod lípou.


Zkratka:
WP:ŽOPS
WP:RFA
Pravidlo vstoupilo v platnost 2. ledna 2007.
Vyprázdnit cache serveru
(Použijte v případě, že se Vám tu ukazují zastaralé verze podstránek.)

Závazná část

Na této stránce můžete požádat o přidělení práv správce.

Požadavky na správce

Správci jsou rovni každému jinému uživateli co se týče práv i zodpovědnosti, jediným rozdílem je přístup k různým „údržbářským“ činnostem, jako je mazání a zamykání stránek. Protože jsou tyto operace potenciálně destruktivní, musí správci být zkušenými uživateli, kteří znají a respektují pravidla i zvyky Wikipedie (mezi jinými zákaz používání rozšířených pravomocí ve vlastních sporech). Správci jsou zdvořilí a při jednání s ostatními wikipedisty se jim snaží pomoci s problémy, na které při tvorbě Wikipedie mohou narazit. Více vizte na Wikipedie:Správci.

Žádost o práva správce

Postup nominace

O přidělení rozšířených práv na této stránce žádá každý wikipedista přímo sám za sebe.

Žádost se podává následujícím způsobem:

 • Na konec této stránky se přidá odkaz na vložení podstránky ve formátu {{/Žadatel}} (v případě opakované volby {{/Žadatel (#)}}, v případě potvrzení {{/Žadatel (potvrzení)}}) a stránka se uloží.
 • Na nově vzniklém červeném odkazu se založí podstránka s tímto formátem:
=== [[Wikipedista:Žadatel|Žadatel]] ===
{{Wikipedista|Žadatel}}
* ''žádost podána:'' {{subst:#time:j. n. Y, H:i "(UTC)"}}
* '''hlasování končí:''' {{subst:#time:j. n. Y, H:i "(UTC)"|+14days}}

====Zdůvodnění====

====Hlasování====
=====Pro=====
=====Proti=====
=====Zdržuji se hlasování=====

====Komentáře====

Správce či byrokrat při potvrzování použije navíc druhý parametr se svojí funkcí, tj. {{Wikipedista|Žadatel|správce}} resp. {{Wikipedista|Žadatel|byrokrat}}.

Minimální požadavky

Nutným minimem pro žádost je alespoň 250 příspěvků a alespoň tříměsíční aktivita v projektu. Dále je třeba mít povolenou možnost zasílání mailů přes rozhraní Wikipedie nebo mít na své stránce uveden funkční kontakt na svou osobu (ICQ, IRC). Tyto kontakty je pak třeba udržovat funkční po celou dobu případného správcovství.

Žádosti nesplňující tato formální kritéria budou mazány bez diskuse. Anonymní uživatelé o práva správce žádat nemohou.

Postup schvalování

Žádost na stránce zůstává nejméně dva týdny od vložení. Tuto lhůtu může ve výjimečných případech byrokrat explicitně prodloužit (např. pokud se dodatečně objeví informace, které vedou k hromadným změnám hlasů, nebo není-li kvůli počtu hlasů hlasování dostatečně reprezentativní), maximálně však na 4 týdny. Prodloužení lhůty provede přidáním textu:

 ''hlasování prodlouženo do'' datum čas

Byrokrat ukončuje hlasování až po proběhnutí této lhůty. Jakmile tak učiní, jsou případné další hlasy neplatné.

K žádosti se ostatní wikipedisté vyjadřují. Jako hlasy se počítají odpovědi Pro, Proti (pro vlastní rozhodování), k tomu dále Zdržuji se hlasování (pro platnost hlasování, tzv. kvórum). Hlas lze dále vysvětlit či komentovat. I když je běžné se v komentářích vyjadřovat přímo k osobě kandidáta, je třeba stále pamatovat na vzájemnou zdvořilost. Podmínky, které musejí splnit hlasující, stanovují pravidla účasti v hlasování.

Cílem hlasování je ukázat, zda v dané otázce existuje konsenzus komunity. O tom, zda byl dosažen, rozhoduje byrokrat, který hlasování uzavírá. Ten také provádí bez zbytečného odkladu případné rozšíření práv a celou sekci přesune do archivu. Hlasování je platné, jen pokud se do něj zapojí minimálně 20 wikipedistů (tzv. kvórum, počítáno ze součtu hlasů Pro, Proti a Zdržuji se hlasování). Za automaticky úspěšnou se obvykle považuje žádost, která získala na konci výše popsané lhůty nejméně 3/4 hlasů Pro (počítáno ze součtu hlasů Pro a Proti). Získala-li žádost méně než 2/3 hlasů, je obvykle považována za neúspěšnou. Případný hlas samotného kandidáta se nepočítá.

Za spravedlivý průběh hlasování nesou odpovědnost byrokrati. V případě nutnosti mohou rozhodnout o nezapočítání hlasů podezřelých z manipulace hlasování (jako jsou loutky), v extrémních případech nechat celé hlasování opakovat.

Byrokrat musí dbát na etiku. Pokud je vůči kandidátovi ve sporu nebo jinak zaujatý, měl by jakékoliv rozhodování přenechat jinému byrokratovi. Svá rozhodnutí přiměřeně zdůvodňuje, vyskytnou-li se dotazy, poskytne podrobnější vysvětlení.

Žádost o práva byrokrata

Postup žádosti o práva byrokrata je shodný s postupem žádosti o práva správce, pouze s tím rozdílem, že nezbytnou kvalifikací kandidáta je nejméně 6 měsíců působení ve funkci správce. Všechna ostatní ustanovení tohoto pravidla vztahující se na správce se týkají i byrokratů.

Opakování žádosti

Neúspěšné žádosti je možné opakovat nejdříve za 3 měsíce.

Odebrání práv správce

Existuje několik cest, kterými mohou být správci odebrána jeho práva. Řadu z nich toto pravidlo přímo neupravuje. Patří mezi ně odebrání práv:

 • na základě rozhodnutí správní rady Nadace Wikimedia (v praxi se nevyužívá);
 • na základě rozhodnutí Arbitrážního výboru;
 • na základě konsenzu komunity, který uzná stevard;
 • v případě akutního zneužívání práv může stevard na požádání odebrat jeho práva okamžitě. Takové odebrání je však pouze dočasné a musí být potvrzeno např. rozhodnutím Arbitrážního výboru.

Toto pravidlo zavádí několik dalších postupů, které mohou vyústit v odebrání práv správce.

Potvrzení

Správce může požádat komunitu o opětné vyslovení důvěry prostřednictvím hlasování o svém potvrzení. Pro toto hlasování platí stejná pravidla jako pro běžné hlasování o zvolení. Hlasování může potvrzovaný správce stáhnout jen tehdy, pokud už fakticky v průběhu hlasování o práva přišel (odebrali mu je stevardi). Skončilo-li hlasování jako neúspěšné a nepožádal-li kandidát do 24 hodin od jeho ukončení stevardy o zbavení práv sám, požádá je o to byrokrat. Nepotvrzený správce nesmí po ukončení hlasování svá práva používat, i když je ještě má.

Povinné potvrzení

Jsou-li proti činnosti správce výhrady a je vyzván k potvrzení wikipedistou, který by měl právo hlasovat podle tohoto pravidla, ve výroční měsíc (tj. měsíc, v němž je výroční den) svého posledního zvolení nebo potvrzení, je dotyčný správce povinen vyvolat hlasování nejpozději do měsíce. Pokud tak neučiní, může hlasování o jeho potvrzení založit kterýkoliv wikipedista oprávněný v něm hlasovat.

Každý wikipedista však smí podle této sekce pravidla vyzvat k potvrzení nejvýše jednoho správce za rok.

Odebrání práv v případě dlouhodobé neaktivity

Správce, který se dlouhodobě neúčastní práce na projektu, nemůže být dobře obeznámen s aktuálními pravidly, doporučeními, postupy a zvyky. Nedostatek informací je překážkou kvalitnímu a odpovědnému rozhodování, jež je od správce očekáváno.

Neprovede-li správce po dobu delší než půl roku žádnou zaznamenanou akci, k níž jsou potřeba práva správce, může kdokoliv požádat stevardy, aby tomuto správci byla z důvodu neaktivity správcovská práva odebrána.

Doporučení

Wiki rules.png
Doporučení

Text této stránky je doporučení české Wikipedie. Vysvětluje standardy, s nimiž většina wikipedistů v principu souhlasí a které je vhodné dodržovat. Přesto není závazným pravidlem. Nebojte se stránku editovat, je-li potřeba, ale větší změny raději předem navrhněte v diskusi a oznamte je též Pod lípou.


Nominace

Uvedené požadavky jsou opravdu minimální – počet editací a doba aktivní činnosti jsou velmi hrubé míry.

Proto prosím zvažte, zda jsou vaše znalosti wikipedie dostačující, máte představu o komunitě české verze, pravopisu českého jazyka, znáte přijatá pravidla Wikipedie i různé jejich návrhy a podobně.

Kromě práce na článcích je vhodné mít i nějaké vlastní zkušenosti s procesy „v pozadí“ Wikipedie, jako je řešení konfliktů, diskuse o smazání, boj s vandalismem.

Nominaci je možné doprovodit krátkým zdůvodněním, které obsahuje například kdo vás ke kandidatuře vyzval, jak pravomoci správce hodláte využívat. Vhodný může být také odkaz na některý spor, který jste vedli, a kde jste podle vlastního přesvědčení postupovali v nejlepším duchu Wikipedie.

Hlasování

Hlasy, zvláště hlasy Proti a Zdržuji se hlasování je vhodné doprovodit krátkým zdůvodněním, aby se mohl žadatel poučit do budoucna, co by před další kandidaturou měl zlepšit (nezdůvodněné hlasy proti a nesmyslná zdůvodnění nemusí být při vyhodnocení brána v potaz). Případné komentáře ke hlasům by se též měly omezit na velmi stručné poznámky. Dlouhé komentáře a diskuse je vhodné umísťovat do sekce Komentáře, pokud se v hlasovací sekci rozvine diskuse znepřehledňující čitelnost, je vhodné ji do diskusní sekce přesunout (kromě samotných hlasů), a u hlasu ponechat pouze odkaz na přesunutý text.

Pokud svůj hlas změníte, je vhodné původní hlas škrtnout, napsat nový, a případně zdůvodnit změnu názoru.

Možnost prodloužit hlasování je zvláště vhodné použít, pokud se sejde hlasů málo.

Ukončená hlasování jsou v archivu, aktuální seznam správců na Speciální:Listusers/sysop.

Žádosti

Urbanecm

Urbanecm (diskusepříspěvkypočítadločlánkyshrnutízablokovánívšechny projekty)

 • žádost podána: 3. 10. 2015, 12:04 (UTC)
 • hlasování končí: 17. 10. 2015, 12:04 (UTC)

Zdůvodnění

Milí kolegové, milé kolegyně, rozhodl jsem se Vás požádat o práva správce. Ty bych využíval především při boji s vandalismem. Na Wikipedii se věnuji především patrolování RC a opravě chyb, na které narazím. To bych nově rád rozšířil o mazání experimentů. Na české Wikipedii jsem se našel v pozici údržbář a tam bych rád zůstal i po svém případném zvolení správcem. DoS bych minimálně ze začátku neuzavíral a přenechal zkušenějším, postupem času bych rád prováděl i tuto činnost.

Nyní je to již na Vás, jestli mi dáte svou důvěru.

Hlasování

Pro
 1. 3 měsíce na wikipedii splnil a tisícovku editací taky. Na wikipedii Urbanecm není nejdelší dobu, ale určitě déle než já, navíc je komunikativní a patrola mu jde dobře. + konečně se někdo odhodlal a správců je na wikipedii potřeba jako sůl. Nevím, jak ostatní, ale já hlasuji pro. --OJJ, Diskuse 3. 10. 2015, 14:30 (CEST)
 2. Byl jsem sice nejednou v minulosti skeptický k ukvapeným kandidaturám, ale tady takový dojem - navzdory krátkému působení - nemám. Podle toho, co jsem rychle prošel (a třeba podle jeho diskusní stránky nebo podle odpovědi tady dole v diskusi) má žadatel ve srovnání s délkou svého působení nadprůměrný přehled o poměrech a zvyklostech na Wikipedii, žádné přehmaty jsem neviděl (snad jsem je nepřehlédl) a jeho diskusní stránku s mnoha poděkováními od nejrůznějších uživatelů mu v podstatě přímo závidím. Věřím, že tohoto hlasu litovat nebudu, a jsem pro. --Okino (diskuse) 5. 10. 2015, 13:04 (CEST)
 3. Formální požadavky splněny, z rc znám, žádné negativní zkušenosti nemám, vhodný kandidát a "omladit" potřebujeme + souhlas s Okinem. Nemám obavy ze zneužití práv. Jediná moje obava je z dlouhodobě malého počtu aktivních správců na stále se zvětšujícím projektu, v souvislosti s jedním (dvěma) potvrzeními a odchody kvalitních. Rozhodně mi bude milejší, pokud správce udělá nějakou chybu např. z ne úplně dokonalé znalosti pravidel a nikomu tím neublíží, než když tu budou vulgární vandalismy v článcích viset hodiny a nebude nikdo kdo by vandala zastavil a exp smazal. Všem hlasujícím bych chtěl doporučit aby se pozorně podívali na statistiky poslední aktivity, popřípadě aktivity správců za posledních 100 dní. Bylo by také dobré aby všichni hlasující /a to nejen proti a zdržující se/, kteří jsou tu dostatečně dlouho a splňují požadavky, zvážili zda také nepodat žádost o práva. Díky--Horst (diskuse) 5. 10. 2015, 13:46 (CEST)
 4. Jsem pro, na wikipedii působí podobnou dobu jako já a i počet editací máme podobný. A navíc jsou správci celkem potřeba. --Fried Marek (diskuse) 7. 10. 2015, 16:11 (CEST)
 5. Přiznám se, že uživatele neznám. Ale i přes svou menší zkušenost s Wikipedií mě nyní přesvědčil, že by mohl projektu sloužit dobře.--Ben Skála (diskuse) 7. 10. 2015, 16:40 (CEST)
 6. Horst a Okino mají pravdu. Správců je málo a někteří prakticky nejsou aktivní. Je potřeba omladit a rozšířit jejich sbor. Uživatele moc neznám, ale to bude asi tím, že mám poslední dobou méně času na psaní. Po prohlédnutí jeho příspěvků jsem opatrně pro. Ať se daří. --JirkaSv (diskuse) 9. 10. 2015, 11:23 (CEST)
 7. Po odpovědi na otázky podobně jako JirkaSv, Horst a Okino. Nezapomínejte ale na další nabírání zkušeností třeba sledováním a analýzou, jak postupovali jiní správci. Přitom si zachovávejte vlastní názor. Držím palce! --Kusurija (diskuse) 9. 10. 2015, 17:27 (CEST)
 8. Kolega mne svými činy přesvědčil, že bude práva využívat s rozvahou. Také se ztotožňuji s odůvodněním hlasu kolegů Horsta a Okina. Navíc po nedávné rezignaci dalšího správce a trvající nečinnosti dalších je opravdu potřeba „nová krev“. Jsem tedy pro. --Jan KovářBK (diskuse) 9. 10. 2015, 19:22 (CEST)
 9. Kolega mne přesvědčil, že bude schopen práv využívat s rozvahou. --Mates (diskuse) 9. 10. 2015, 19:41 (CEST)
 10. Pokud je potřeba pro práva správce roční aktivita nebo sledování RC 20 hodin denně, změňme pravidlo. Uživatel je schopný a rozumný a zbytek se naučí za běhu. JAn (diskuse) 9. 10. 2015, 21:06 (CEST)
 11. Nevidím problém. --Aktron (|) 9. 10. 2015, 21:07 (CEST)
 12. Na první pohled jsem se trochu bál toho, jak je zde kandidát krátce, ale z jeho odpovědí je vidět vyváženost i jasné uvažování, což je to hlavní. Plně podporuji! Jen doplním pro ostatní - souhlasím s názory, že správců je málo a potřebovali bychom nové. Služebně mladí editoři by se neměli bát podat žádost o práva. Ikdyž to na první pokus nevýjde, tak je to dobrá zpětná vazba, která člověku se zájmem pomůže. --Quar (diskuse) 9. 10. 2015, 22:30 (CEST)
 13. Závazné požadavky naplněny, podle editací vypadá rozumně. --10. 10. 2015, 16:23 (CEST), Utar (diskuse)
 14. Nemám námitky.--Zákupák (diskuse) 13. 10. 2015, 06:41 (CEST)
Proti
 1. Formálně sice splňuje požadavky, ale intezivněji se věnuje Wikipedii cca poslední 2 měsíce a to mi přijde málo. Doporučuji ještě pár měsíců sbírat zkušenosti. Pak nebudu mít problém hlasovat "pro". --Jowe (diskuse) 3. 10. 2015, 14:48 (CEST)
 2. Naprostý souhlas s BobemM, ještě má na 'takový kolos' trochu čas... Chce to ale také výsledky a hlavně zkušenosti. Má-li na to, tak na funkci jednoho dne jistě dosáhne! --Protestant (diskuse) 5. 10. 2015, 13:15 (CEST)
 3. Proti. Ztotožňuji se s názorem, že kolega na Wikipedii nepůsobí dostatečně dlouhou dobu. V budoucnu rád přehodnotím svůj případný hlas. --Martin Kotačka (diskuse) 9. 10. 2015, 15:04 (CEST)
Zdržuji se hlasování
 1. Nedostatečná doba na Wikipedii, podáváte žádost příliš brzo, viz Jowe. --Wikipedista:BobM d|p 3. 10. 2015, 14:57 (CEST)
 2. Žádost se mi zdá předčasná. Rozhodně nadějný editor, bezproblémový, ale na rozšířená práva je podle mě ještě brzy. Formální požadavky splňuje, to je OK. Intenzivnější aktivita na Wikipedii sice až od počátku června, ale to by také tolik nevadilo, nicméně většinu jeho editací lze popsat jako "drobné úpravy/opravy" (kategorizace, wikifikace, přidání infoboxu, fixlinky, aktualizace dat). Zásahy v rámci patroly tam jsou, ale není jich zase tolik. Když to shrnu, vychází mi to, že zatím nemá pro funkci správce dostatek zkušeností. --Vachovec1 (diskuse) 3. 10. 2015, 16:22 (CEST)
 3. K volbě správce nevidím žádné vážnější překážky – až na ten čas. Resp. množství editací, protože zde sice působí už téměř rok, ale má jen 1,5 tisíce editací. Tedy s kolegou Vachovec1 tvrdím, že má málo zkušeností. Kdybych to měl přirovnat např. k vyznamenáním za věrnost Wikipedii, tak kolega je právě „Učeň“ a podle mého názoru by měl o práva správce požádat nejdříve po získání „Medaile zkušeného uživatele“. --Vlout (diskuse) 7. 10. 2015, 11:47 (CEST)

Komentáře

@Urbanecm: Zdravím, přeji hodně štěstí, mám jenom pár otázek:

 • Který článek se Vám podle Vás nejvíce povedl?
 • Jak dlouhý blok byste dal tomu a jak byste se zachoval k tomu, kdo...
  • vkládá do článků opakovaně nesmysly?
  • provozuje osobní útoky?
  • vkládá do článků vulgarity?
  • kdo by Vás urážel?
 • Vedl jste někdy s někým větší spor? Za odpovědi děkuji, myslím, že jsou to ty nejdůležitější otázky. --OJJ, Diskuse 3. 10. 2015, 14:38 (CEST)
@OJJ: Nejvíce se mi asi povedl článek Visual Basic for Applications, napsaný překladem z enwiki. U nesmyslů bych počkal do exp3, poté hodinu až dvě podle intenzity vandalismu, pokud by nepřestal, násobil bych předchozí blok. Osobní útoky bych v každém případě skryl, osobní útoky málo závažné (jmenování někoho trollem a jiné podobné) bych po varování pomocí {{Osobní útoky}} postupoval stejně jako u nesmyslů, u závažnějších (rasové, politické a jiné urážky) bych blokoval ihned půldnem s vysvětlením na diskusi, poté bych násobil. Vulgarity bych skryl, blokování bych prováděl stejně jako u nesmyslů U urážek mířených na mou osobu bych postupoval stejně jako u jiných osobních útoků. Žádného sporu s jiným wikipedistou si nejsem vědomý. Snad jsem Vám odpověděl dostatečně, --Urbanecm (diskuse) 3. 10. 2015, 14:52 (CEST)

@Urbanecm: To mi naprosto stačí k tomu, že byste práv nezneužil. OJJ, Diskuse 3. 10. 2015, 15:45 (CEST)

•••••••••••••••••••••••••••••

@Urbanecm: Pravdou je, že nemáte editací mnoho. Za devět měsíců jste tu provedl editací ani ne tisíc a teprve teď jste začal pořádně patrolovat. Já hlas měnit nebudu, ale nevím, jak na to budou reagovat ostatní... Řekl bych, že jste si nevybral zrovna nejlepší období na kandidaturu, ale každopádně Vám držím palce. --OJJ, Diskuse 4. 10. 2015, 13:46 (CEST)

Já bych přidal také pár otázek na kandidáta, stejných, jako u Zdenkka2:

 1. Za jakých okolností (stačí příklad) byste přihlášenému uživateli (s editační historií, splňující podmínky pro kandidaturu na funkci správce) dal blok delší, než 300 dní (případně indef)?
 2. Za jakých okolností byste kolegovi jinému správci, který nahoře popsaný dlouhý blok udělil, doporučil blok zkrátit, nebo zrušit?
 3. Zohledňoval byste při blokování (délka bloku) to, o kterého editora jde (například z tábora delecionistů vs z tábora inkluzionistů či z jiného, nějak podobného hlediska (stoupenci -ová pro cizinky vs odpůrci -ová pro cizinky))?

Za případné odpovědi díky. --Kusurija (diskuse) 9. 10. 2015, 14:50 (CEST)

@Kusurija:
Rád odpovím. Blok delší než 300 dnů uživateli s edit. historií nemám v úmyslu udělovat, stejně jako indef, myslím si, že v takovém případě je spíš vhodnější komunikace. Blok bych určitě doporučil zkrátit v případě, že uživatel nevandalizoval velmi intenzivně tak, že se nedal zastavit ani varováními. Jestli je uživatel z toho nebo toho tábora je mi upřímně jedno i běžně, takže tato kritéria určitě nebudu zohledňovat. Snad jsem Vám odpověděl dostatečně, --Urbanecm (diskuse) 9. 10. 2015, 15:12 (CEST)

@Urbanecm: Hezký den, byl byste jako správce ochoten jít "s kůží na trh" a provádět i méně oblíbené činnosti, jakým je např. uzavírání diskusí o smazání? Máte v tomto nějaké zkušenosti? Děkuji. --Mates (diskuse) 9. 10. 2015, 19:20 (CEST)

@Mates: Ze začátku bych si troufl jen na jednoznačné diskuse, postupem času bych ale zkusil i ty složitější. Do několika diskusí o smazání jsem se zapojil, avšak žádnou jsem neuzavíral. Stačí takto, nebo máte na mysli ještě jinou neoblíbenou činnost? --Urbanecm (diskuse) 9. 10. 2015, 19:23 (CEST)