Tato stránka je zamčena pro neregistrované a nové uživatele

Wikipedie:Žádost o práva správce

Z Wikipedie, otevřené encyklopedie
Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání
Wiki rules.svg

pravidla:

     závazná
     doporučení
     v hlasování
     navrhovaná
     neschválená
Závazné pravidlo Wikipedie

Text na této stránce je závazným pravidlem české Wikipedie. Editace měnící jeho význam jsou přípustné, jen pokud se opírají o předchozí konsenzus komunity. Své připomínky můžete vyjádřit v diskusi, návrhy změn oznamte též Pod lípou.


Zkratka:
 • WP:ŽOPS
  WP:RFA
Pravidlo vstoupilo v platnost 2. ledna 2007.

Vyprázdnit paměť serveru
(použijte v případě, že se vám tu ukazují zastaralé verze podstránek)

Závazná část

Na této stránce můžete požádat o přidělení práv správce.

Požadavky na správce

Správci jsou rovni každému jinému uživateli co se týče práv i zodpovědnosti, jediným rozdílem je přístup k různým „údržbářským“ činnostem, jako je mazání a zamykání stránek. Protože jsou tyto operace potenciálně destruktivní, musí správci být zkušenými uživateli, kteří znají a respektují pravidla i zvyky Wikipedie (mezi jinými zákaz používání rozšířených pravomocí ve vlastních sporech). Správci jsou zdvořilí a při jednání s ostatními wikipedisty se jim snaží pomoci s problémy, na které při tvorbě Wikipedie mohou narazit. Více vizte na Wikipedie:Správci.

Žádost o práva správce

Postup nominace

O přidělení rozšířených práv na této stránce žádá každý wikipedista přímo sám za sebe.

Žádost se podává vyplněním následujícího formuláře a následným vložení podstránky na konec této stránky ve formátu {{/Žadatel}} (v případě opakované volby {{/Žadatel (#)}}, v případě potvrzení {{/Žadatel (potvrzení)}}).


Správce či byrokrat při potvrzování použije navíc druhý parametr se svojí funkcí, tj. {{Wikipedista|Žadatel|správce}}, resp. {{Wikipedista|Žadatel|byrokrat}}.

Minimální požadavky

Nutným minimem pro žádost je alespoň 250 příspěvků a alespoň tříměsíční aktivita v projektu. Dále je třeba mít povolenou možnost zasílání mailů přes rozhraní Wikipedie nebo mít na své stránce uveden funkční kontakt na svou osobu (ICQ, IRC). Tyto kontakty je pak třeba udržovat funkční po celou dobu případného správcovství.

Žádosti nesplňující tato formální kritéria budou mazány bez diskuse. Anonymní uživatelé o práva správce žádat nemohou.

Postup schvalování

Žádost na stránce zůstává nejméně dva týdny od vložení. Tuto lhůtu může ve výjimečných případech byrokrat explicitně prodloužit (např. pokud se dodatečně objeví informace, které vedou k hromadným změnám hlasů, nebo není-li kvůli počtu hlasů hlasování dostatečně reprezentativní), maximálně však na 4 týdny. Prodloužení lhůty provede přidáním textu:

 ''hlasování prodlouženo do'' datum čas

Byrokrat ukončuje hlasování až po proběhnutí této lhůty. Jakmile tak učiní, jsou případné další hlasy neplatné.

K žádosti se ostatní wikipedisté vyjadřují. Jako hlasy se počítají odpovědi Pro, Proti (pro vlastní rozhodování), k tomu dále Zdržuji se hlasování (pro platnost hlasování, tzv. kvórum). Hlas lze dále vysvětlit či komentovat. I když je běžné se v komentářích vyjadřovat přímo k osobě kandidáta, je třeba stále pamatovat na vzájemnou zdvořilost. Podmínky, které musejí splnit hlasující, stanovují pravidla účasti v hlasování.

Cílem hlasování je ukázat, zda v dané otázce existuje konsenzus komunity. O tom, zda byl dosažen, rozhoduje byrokrat, který hlasování uzavírá. Ten také provádí bez zbytečného odkladu případné rozšíření práv a celou sekci přesune do archivu. Hlasování je platné, jen pokud se do něj zapojí minimálně 20 wikipedistů (tzv. kvórum, počítáno ze součtu hlasů Pro, Proti a Zdržuji se hlasování). Za automaticky úspěšnou se obvykle považuje žádost, která získala na konci výše popsané lhůty nejméně 3/4 hlasů Pro (počítáno ze součtu hlasů Pro a Proti). Získala-li žádost méně než 2/3 hlasů, je obvykle považována za neúspěšnou. Případný hlas samotného kandidáta se nepočítá.

Za spravedlivý průběh hlasování nesou odpovědnost byrokrati. V případě nutnosti mohou rozhodnout o nezapočítání hlasů podezřelých z manipulace hlasování (jako jsou loutky), v extrémních případech nechat celé hlasování opakovat.

Byrokrat musí dbát na etiku. Pokud je vůči kandidátovi ve sporu nebo jinak zaujatý, měl by jakékoliv rozhodování přenechat jinému byrokratovi. Svá rozhodnutí přiměřeně zdůvodňuje; vyskytnou-li se dotazy, poskytne podrobnější vysvětlení.

Žádost o práva byrokrata

Postup žádosti o práva byrokrata je shodný s postupem žádosti o práva správce, pouze s tím rozdílem, že nezbytnou kvalifikací kandidáta je nejméně 6 měsíců působení ve funkci správce. Všechna ostatní ustanovení tohoto pravidla vztahující se na správce se týkají i byrokratů.

Opakování žádosti

Neúspěšné žádosti je možné opakovat nejdříve za 3 měsíce.

Odebrání práv správce

Existuje několik cest, kterými mohou být správci odebrána jeho práva. Řadu z nich toto pravidlo přímo neupravuje. Patří mezi ně odebrání práv:

 • na základě rozhodnutí správní rady Nadace Wikimedia (v praxi se nevyužívá);
 • na základě rozhodnutí Arbitrážního výboru;
 • na základě konsenzu komunity, který uzná stevard;
 • v případě akutního zneužívání práv může stevard na požádání odebrat jeho práva okamžitě. Takové odebrání je však pouze dočasné a musí být potvrzeno např. rozhodnutím Arbitrážního výboru.

Toto pravidlo zavádí několik dalších postupů, které mohou vyústit v odebrání práv správce.

Potvrzení

Správce může požádat komunitu o opětné vyslovení důvěry prostřednictvím hlasování o svém potvrzení. Pro toto hlasování platí stejná pravidla jako pro běžné hlasování o zvolení. Hlasování může potvrzovaný správce stáhnout jen tehdy, pokud už fakticky v průběhu hlasování o práva přišel (odebrali mu je stevardi). Skončilo-li hlasování jako neúspěšné a nepožádal-li kandidát do 24 hodin od jeho ukončení stevardy o zbavení práv sám, požádá je o to byrokrat. Nepotvrzený správce nesmí po ukončení hlasování svá práva používat, i když je ještě má.

Povinné potvrzení

Jsou-li proti činnosti správce výhrady a je vyzván k potvrzení wikipedistou, který by měl právo hlasovat podle tohoto pravidla, ve výroční měsíc (tj. měsíc, v němž je výroční den) svého posledního zvolení nebo potvrzení, je dotyčný správce povinen vyvolat hlasování nejpozději do měsíce. Pokud tak neučiní, může hlasování o jeho potvrzení založit kterýkoliv wikipedista oprávněný v něm hlasovat.

Každý wikipedista však smí podle této sekce pravidla vyzvat k potvrzení nejvýše jednoho správce za rok.

Odebrání práv v případě dlouhodobé neaktivity

Správce, který se dlouhodobě neúčastní práce na projektu, nemůže být dobře obeznámen s aktuálními pravidly, doporučeními, postupy a zvyky. Nedostatek informací je překážkou kvalitnímu a odpovědnému rozhodování, jež je od správce očekáváno.

Neprovede-li správce po dobu delší než půl roku žádnou zaznamenanou akci, k níž jsou potřeba práva správce, může kdokoliv požádat stevardy, aby tomuto správci byla z důvodu neaktivity správcovská práva odebrána.

Doporučení

Wiki rules.svg

pravidla:

     závazná
     doporučení
     v hlasování
     navrhovaná
     neschválená
Doporučení

Text této stránky je doporučení české Wikipedie. Vysvětluje standardy, s nimiž většina wikipedistů v principu souhlasí a které je vhodné dodržovat. Přesto není závazným pravidlem. Nebojte se stránku editovat, je-li potřeba, ale větší změny raději předem navrhněte v diskusi a oznamte je též Pod lípou.


Nominace

Uvedené požadavky jsou opravdu minimální – počet editací a doba aktivní činnosti jsou velmi hrubé míry.

Proto prosím zvažte, zda jsou vaše znalosti Wikipedie dostačující, máte představu o komunitě české verze, pravopisu českého jazyka, znáte přijatá pravidla Wikipedie i různé jejich návrhy a podobně.

Kromě práce na článcích je vhodné mít i nějaké vlastní zkušenosti s procesy „v pozadí“ Wikipedie, jako je řešení konfliktů, diskuse o smazání, boj s vandalismem.

Nominaci je možné doprovodit krátkým zdůvodněním, které obsahuje například kdo vás ke kandidatuře vyzval, jak pravomoci správce hodláte využívat. Vhodný může být také odkaz na některý spor, který jste vedli, a kde jste podle vlastního přesvědčení postupovali v nejlepším duchu Wikipedie.

Hlasování

Hlasy, zvláště hlasy Proti a Zdržuji se hlasování je vhodné doprovodit krátkým zdůvodněním, aby se mohl žadatel poučit do budoucna, co by před další kandidaturou měl zlepšit (nezdůvodněné hlasy proti a nesmyslná zdůvodnění nemusí být při vyhodnocení brána v potaz). Případné komentáře ke hlasům by se též měly omezit na velmi stručné poznámky. Dlouhé komentáře a diskuse je vhodné umísťovat do sekce Komentáře, pokud se v hlasovací sekci rozvine diskuse znepřehledňující čitelnost, je vhodné ji do diskusní sekce přesunout (kromě samotných hlasů), a u hlasu ponechat pouze odkaz na přesunutý text.

Pokud svůj hlas změníte, je vhodné původní hlas škrtnout, napsat nový a případně zdůvodnit změnu názoru.

Možnost prodloužit hlasování je zvláště vhodné použít, pokud se sejde hlasů málo.

Ukončená hlasování jsou v archivu, aktuální seznam správců na Speciální:Uživatelé/sysop.

Žádosti

Janbery

Janbery (diskusepříspěvkypočítadločlánkyshrnutízablokovánívšechny projekty)

 • Žádost podána: 22. 5. 2019, 22:00 (CEST)
 • hlasování končí: 5. 6. 2019, 22:00 (CEST)

Zdůvodnění

Zdravím, po nějakém času na patrole jsem se rozhodl, že by se mi na boj proti vandalismu hodily práva správce. Myslím, že jsem za tu dobu pochytil dostatek zkušeností pro vykonávání této činnosti. Často se setkávám s neodbytným vandalem zrovna ve chvíli, kdy není žádný správce přítomný. Plánuji je využívat zodpovědně. Ještě trocha čísel. Jsem registrovaný od 22. ledna 2018, za tu dobu jsem provedl přibližně 4,3 tisíce editací a odpatroloval 2 tisíce editací. Jsem otevřený všem vašim otázkám a připomínkám. Díky, --janbery (diskuse) 22. 5. 2019, 22:00 (CEST)

Hlasování

Pro
 1. ProPro Pro Janberyho jsem za dobu, co je na Wikipedii, poznal jako zodpovědného wikipedistu. Nevidím důvod mu práva nesvěřit. Honzo, ať se daří a kdyby něco, neboj se zeptat. --Martin Urbanec (diskuse) 22. 5. 2019, 22:04 (CEST)
 2. ProPro Pro Patroluje celkem dobře, člen WMČR, tak proč ne. Současní správci tu taky nebudou věčně. OJJ, Diskuse 23. 5. 2019, 04:58 (CEST)
 3. ProPro Pro Bez problémů. Kolega je na patrole aktivní a práva správce určitě náležitě využije. --Perid (diskuse) 23. 5. 2019, 11:38 (CEST)
 4. ProPro Pro Uživateli jsem ŽOPS navrhl, a stále za tím stojím. Kvalitní patrolu stále potřebujeme.--Horst (diskuse) 23. 5. 2019, 11:40 (CEST)
 5. ProPro Pro --Hugo (diskuse) 23. 5. 2019, 12:23 (CEST)
 6. ProPro Pro --JirkaSv (diskuse) 23. 5. 2019, 12:51 (CEST)
 7. ProPro Pro --frettie.net (diskuse) 23. 5. 2019, 14:29 (CEST) jak jsem říkal, za mě ok, správci jsou třeba
 8. ProPro Pro Člen Wikimedia Česká republika, aktivní, milý a ochotný (ne jako já) Ján Kepler (diskuse) 23. 5. 2019, 16:25 (CEST)
 9. ProPro Pro. Gumideck (diskuse) 23. 5. 2019, 16:35 (CEST)
 10. ProPro Pro Mirek256 23. 5. 2019, 17:38 (CEST)
 11. Po zodpovězení otázek rád hlasuji pro, uživatel má v hlavě jasno, na patrole je aktivní a rozšířená práva tedy využije ku prospěchu projektu. — Draceane diskusepříspěvky 23. 5. 2019, 19:59 (CEST)
 12. ProPro Pro Jednoznačně pro, Janberyho jsem i na Wikipedii trochu učil. Jen takový postřeh mimochodem – je IMHO velmi vtipné, že se členství v nějakém spolku zohledňuje v ŽOPSu jako, nadneseně řečeno, "polehčující okolnost". Je mi srdečně jedno, kdo se s kým v jakém spolku druží, zda je správce členem nějakého spolku nebo není je pro výkon funkce zcela zbytečná věc… Byl bych rád, kdyby se podobné věci v ŽOPSech nezohledňovaly – vždyť přece i ve WMCZ může být totální magor. Tím nikomu nechci bořit dělení světa na člen WMCZ – dobrý, nečlen WMCZ – minimálně pochybný, ne li s postranními úmysly. Hleďme prosím na kvality, které daný kandidát má. Dělením na člen × nečlen můžeme odradit kandidáty, kteří ve WMCZ nejsou, případně být nechtějí; jak už jsem zmínil, členství v jakémkoli spolku, ať už s bohulibějšími cíli o kvalitách nevypovídá vůbec nic. Tento kandidát je ale velmi kvalitní, nevidím důvod, proč hlasovat jakkoli jinak. @Zzz000r: Takto si představuji ideálního kandidáta na správce. --Vojtasafr (diskuse) 23. 5. 2019, 20:25 (CEST)
 13. Užitečný wikipedista, který má jasnou představu, co chce s právy správce dělat, a podle mých kritérií i dostatečně zkušený. Důležité je také souhlasné vyjádření správců shora. --Vlout (diskuse) 23. 5. 2019, 20:30 (CEST)
 14. ProPro Pro Souhlas s předřečníky. Janbery má na správcování dostatek zkušeností a na patrolu se mu práva hodí. Přeji mnoho štěstí a pevné nervy. --Khamul1 (diskuse) 23. 5. 2019, 20:50 (CEST)
 15. ProPro Pro Ať se daří. --Matěj Suchánek (diskuse) 24. 5. 2019, 11:05 (CEST)
 16. ProPro Pro --RomanM82 (diskuse) 24. 5. 2019, 12:09 (CEST)
 17. ProPro Pro Jsem pro. @Vlout: Vaše kritérium (Medaile zkušeného uživatele) se mi líbí a za mě by to mělo být v pravidlech, ubylo by zbytečných žádostí bez šance... --F.ponizil (diskuse) 24. 5. 2019, 19:06 (CEST)
Proti
 1. ProtiProti Proti Janbery dobře zvládá rutinní patrolu, ale bohužel u něj postrádám všeobecný přehled a samostatnou orientaci v problémech, jaké jsou potřeba pro dobrého správce. Vadí mi styl diskutování, kdy na konkrétní otázku místo konkrétní odpovědi reaguje unifikovanou neosobní hláškou o EsO, stejně jako nepromyšlené používání urgentních šablon (viz Wikipedie:Diskuse o smazání/Moravská národní strana (1861)) a mám obavy z jeho uzavírání DoSů po tom, co předvedl v Wikipedie:Diskuse o smazání/Hana Kožíšková.--Hnetubud (diskuse) 24. 5. 2019, 20:36 (CEST) P. S. Docela mě zaráží, jak všichni editoři v poslední době přicházejí hlavně bojovat proti vandalismu. Mám z toho dojem, jako by pořádek začínal být na české wikipedii důležitější hodnotou než tvorba.
@Hnetubud: DOSy budu určitě uzavírat nestraně. Teď, když se nad tím zamyslím, tak, uznávám, že článek podmínky nesplňoval. Choval jsem se tak, protože šlo o "můj" článek. Myslím si, že uznat chybu a poučit se z ní je dobrá vlastnost. --janbery (diskuse) 24. 5. 2019, 21:04 (CEST)
Zdržuji se hlasování

Komentáře

Draceane

Janberyho na patrole zaznamenávám, všímal jsem si i nějakých chyb (sám jsem na pár upozorňoval), ale pozitivní je, že se z nich poučíš. Zárukou jsou pro mě i jména dalších uživatelů, co hlasovali pro. Nicméně, protože tě zase tolik z působení na Wikipedii (vyjma patroly) neznám, dovolím si několik otázek:

 1. První otázka zlehka: co bys sám za sebe zhodnotil jako svůj největší přínos z hlediska encyklopedického obsahu? Nový článek, rozšíření obsahu…? (To samozřejmě s případným správcováním nemá až takovou souvislost, jen si rád spojuji autory s oblastmi zájmu.)
 2. Máš mezi ostatními uživateli a správci nějaké vzory?
 3. V jakém případě bys zamykal stránky? Prosím, zkus odpovědět vzhledem k tomuto – krátkodobě (šablony {{zamčeno}} a {{polozamčeno}}) či dlouhodobě ({{dlouhodobě zamčeno}} a {{dlouhodobě polozamčeno}}), případně až do odvolání. Zajímal by mě názor i na zamykání ještě nevytvořených stránek, různá preventivní zamykání (kolem výročí apod.), zamykání šablon a modulů, případně zamykání pravidel (k tomu nedávná diskuse. Pokud na všechno nemáš jasný názor, určitě to nevadí!
 4. K dalšímu silnému správcovskému právu: blokoval bys nějakého uživatele bez varování? V jakém případě a proč?
 5.  Vidím, že se snažíš být aktivní i kolem DoSů, uzavíral bys je jako správce? Co by pro tebe hrálo nejdůležitější roli při rozhodování o výsledku?
 6. Editoval bys jako správce Editační filtry a stránky ve jmenném prostoru MediaWiki?

To je několik otázek, které mě napadly a připadají mi důležité. Nemají správné odpovědi (ani za mě ne), spíš rád uvidím, jak o správcování a Wikipedii přemýšlíš. ;-) — Draceane diskusepříspěvky 23. 5. 2019, 16:19 (CEST)

@Draceane: Ahoj, díky za otázky.
 1. Myslím si, že půjde o článek Sprinkler, který jsem včera přeložil z en.
 2. Ze správců mi nejvíce pomohli Vojtasafr a Martin Urbanec, ty bych možná za svůj "vzor" označil.
 3. Šablony {{zamčeno}} a {{polozamčeno}} bych používal v době editační války a zamykal je na týden, nebo méně. Jinak než krátkodobě bych články nechtěl zamykat (myslím plný zámek, ne polozámek). Vandalizované články, bych zamykal na déle než týden s šablonou {{dlouhodobě zamčeno}} a {{dlouhodobě polozamčeno}}. Nezaložené stránky bych polozamykal (dlouhodobě), pokud by byly mnohokrát zakládány se špatným úmyslem. U pravidel si nejsem jistý, ale pokud by je začal někdo dlouhodobě vandalizovat (z více ip/účtů) tak bych ho také pravděpodobně zamknul. Zamykal bych i často vandalizované šablony, které jsou často používané.
 4. Bez varování bych blokoval účty s velmi nevhodným jménem, zejména vulgárním. Někde jsem četl, že si toho jsou dobře vědomi a že není třeba je upozorňovat. Dále bych nevaroval uživatele, kterým v poslední době (+- 24h) poslal varování někdo jiný.
 5. Ze začátku bych uzavíral ty více jednoznačné, každý nějak začíná. Důležité jsou argumenty.
 6. Malé změny v editačním filtru bych zvládl, ale nové zakládat neplánuji. MW editovat zatím neplánuji.
Pokud něco není jasné, klidně se ptej dál. S pozdravem, --janbery (diskuse) 23. 5. 2019, 19:21 (CEST)
@Janbery: Díky za odpovědi, jsou myslím dost přesvědčivé. Z patroly znám (a sám také dělám), že pokud někdo začne přidávat (například) opravdu nemístné vulgarity (zjevně nechce ani experimentovat, rovnou vandalizovat), tak se to blokuje taky okamžitě (účty jako JPÚ, IP na 1–2 hodiny). V ostatních případech jsou samozřejmě varování vhodnější. Jinak ty vandalizované šablony jsou spíš hypotetický případ, hodně užívané šablony (více než 20 000 užití ±) jsou již trvale polozamčeny a ty méně užívané zas prakticky nikdo nevandalizuje. Summa summarum, máš můj hlas. — Draceane diskusepříspěvky 23. 5. 2019, 19:57 (CEST)
Khamul1

Díky za kandidaturu! Také si dovolím několik otázek:

 1. Blokoval bys uživatele, který a) opakovaně nepoužívá náhled nebo nevyplňuje shrnutí editace, b) dopouští se osobních útoků, c) vkládá spam, d) stále zakládá ultrakrátké subpahýly? Pokud ano, tak po kolika varováních a na jakou dobu?
 2. Dělal bys nějaký rozdíl v blokování experimentátorů, vandalů a školních vandalů? Po kolika upozorněních a na jak dlouho?
 3. Co by správce měl udělat před tím, než smaže prošlé copyvio?
 4. V jakém případě bys použil rangeblok? V jakém případě blokování je třeba vypínat autoblok?
 5. Přiděloval bys výjimku z blokování IP adres? Pokud ano, v jakém případě?
 6. Vynucoval bys rozhodnutí AV?

Předem díky za odpovědi. S pozdravem --Khamul1 (diskuse) 23. 5. 2019, 17:35 (CEST)

@Khamul1:
 1. K blokování:
  1. Za náhled krátký blok, jen jako varování po dvou-třech upozorněních v řádu minut. Pokud by uživatel náhled úmyslně dále nepoužíval, zvážil bych i delší blok, v řádu několika dnů.
  2. Za osobní útoky i přes upozornění kolem dvou dnů, kdyby byly trvalé zvážil i trvalý blok.
  3. Spam: Pokud by šlo o vkládání ze strany nějaké firmy, blokoval bych po upozornění i na trvalo (registrovaného).
  4. Snažil bych se člověku vysvětlit, jak se články nezakládají. Pokud by úmyslně pokračoval dál, zařadil bych ho jako vandala.
 2. Školní vandalové okolo 2 hodin, u experimentátorů by záleželo na míře jejich sebereflexe.
 3. Zkontrolovat, jestli šlo opravdu o CV.
 4. Pokud by vandal používal různé (podobné) ip adresy, ze které by jen vandalizoval. Pravděpodobně bych ho konzultoval s CU. Autoblok bych vypnul, když bych trvale blokoval nevhodné uživatelské jméno.
 5. V případě, že by se ozval někdo, kdo je pro projekt (prokazatelně) prospěšný a byl zablokován v důsledku cizí činnosti.
 6. Ano, ale snažil bych se jít co nejmírnější cestou.
S pozdravem, --janbery (diskuse) 23. 5. 2019, 19:21 (CEST)
@Janbery: Díky za odpovědi! I když některé nepovažuji za dostatečné a představoval jsem si je více rozvedené, celkově mě uspokojily. Jen dodatek k autobloku: autoblok se vypíná jen u nevhodných jmen, které nebyly založeny se zlým úmyslem, např: vulgární a urážlivá. U výjimky z ip adres také doplním: přesněji ne z podobných ip adres, ale ze stejného rozsahu ip adres, tj. ze shodného začátku čísel v ip. Každopádně nebudu nadále prudit a jdu hlasovat. --Khamul1 (diskuse) 23. 5. 2019, 20:41 (CEST)