Tato stránka je zamčena pro neregistrované a nové uživatele

Wikipedie:Žádost o práva správce

Z Wikipedie, otevřené encyklopedie
Skočit na: Navigace, Hledání
Wiki rules.png

pravidla:

     závazná
     doporučení
     v hlasování
     navrhovaná
     neschválená
Závazné pravidlo Wikipedie

Text na této stránce je závazným pravidlem české Wikipedie. Editace měnící jeho význam jsou přípustné, jen pokud se opírají o předchozí konsenzus komunity. Své připomínky můžete vyjádřit v diskusi, návrhy změn oznamte též Pod lípou.


Zkratka:
WP:ŽOPS
WP:RFA
Pravidlo vstoupilo v platnost 2. ledna 2007.
Vyprázdnit cache serveru
(Použijte v případě, že se vám tu ukazují zastaralé verze podstránek.)

Závazná část

Na této stránce můžete požádat o přidělení práv správce.

Požadavky na správce

Správci jsou rovni každému jinému uživateli co se týče práv i zodpovědnosti, jediným rozdílem je přístup k různým „údržbářským“ činnostem, jako je mazání a zamykání stránek. Protože jsou tyto operace potenciálně destruktivní, musí správci být zkušenými uživateli, kteří znají a respektují pravidla i zvyky Wikipedie (mezi jinými zákaz používání rozšířených pravomocí ve vlastních sporech). Správci jsou zdvořilí a při jednání s ostatními wikipedisty se jim snaží pomoci s problémy, na které při tvorbě Wikipedie mohou narazit. Více vizte na Wikipedie:Správci.

Žádost o práva správce

Postup nominace

O přidělení rozšířených práv na této stránce žádá každý wikipedista přímo sám za sebe.

Žádost se podává následujícím způsobem:

 • Na konec této stránky se přidá odkaz na vložení podstránky ve formátu {{/Žadatel}} (v případě opakované volby {{/Žadatel (#)}}, v případě potvrzení {{/Žadatel (potvrzení)}}) a stránka se uloží.
 • Na nově vzniklém červeném odkazu se založí podstránka s tímto formátem:
=== [[Wikipedista:Žadatel|Žadatel]] ===
{{Wikipedista|Žadatel}}
* ''žádost podána:'' {{subst:#timel:j. n. Y, H:i (T)}}
* '''hlasování končí:''' {{subst:#timel:j. n. Y, H:i (T)|+14days}}

====Zdůvodnění====

====Hlasování====
=====Pro=====
=====Proti=====
=====Zdržuji se hlasování=====

====Komentáře====

Správce či byrokrat při potvrzování použije navíc druhý parametr se svojí funkcí, tj. {{Wikipedista|Žadatel|správce}}, resp. {{Wikipedista|Žadatel|byrokrat}}.

Minimální požadavky

Nutným minimem pro žádost je alespoň 250 příspěvků a alespoň tříměsíční aktivita v projektu. Dále je třeba mít povolenou možnost zasílání mailů přes rozhraní Wikipedie nebo mít na své stránce uveden funkční kontakt na svou osobu (ICQ, IRC). Tyto kontakty je pak třeba udržovat funkční po celou dobu případného správcovství.

Žádosti nesplňující tato formální kritéria budou mazány bez diskuse. Anonymní uživatelé o práva správce žádat nemohou.

Postup schvalování

Žádost na stránce zůstává nejméně dva týdny od vložení. Tuto lhůtu může ve výjimečných případech byrokrat explicitně prodloužit (např. pokud se dodatečně objeví informace, které vedou k hromadným změnám hlasů, nebo není-li kvůli počtu hlasů hlasování dostatečně reprezentativní), maximálně však na 4 týdny. Prodloužení lhůty provede přidáním textu:

 ''hlasování prodlouženo do'' datum čas

Byrokrat ukončuje hlasování až po proběhnutí této lhůty. Jakmile tak učiní, jsou případné další hlasy neplatné.

K žádosti se ostatní wikipedisté vyjadřují. Jako hlasy se počítají odpovědi Pro, Proti (pro vlastní rozhodování), k tomu dále Zdržuji se hlasování (pro platnost hlasování, tzv. kvórum). Hlas lze dále vysvětlit či komentovat. I když je běžné se v komentářích vyjadřovat přímo k osobě kandidáta, je třeba stále pamatovat na vzájemnou zdvořilost. Podmínky, které musejí splnit hlasující, stanovují pravidla účasti v hlasování.

Cílem hlasování je ukázat, zda v dané otázce existuje konsenzus komunity. O tom, zda byl dosažen, rozhoduje byrokrat, který hlasování uzavírá. Ten také provádí bez zbytečného odkladu případné rozšíření práv a celou sekci přesune do archivu. Hlasování je platné, jen pokud se do něj zapojí minimálně 20 wikipedistů (tzv. kvórum, počítáno ze součtu hlasů Pro, Proti a Zdržuji se hlasování). Za automaticky úspěšnou se obvykle považuje žádost, která získala na konci výše popsané lhůty nejméně 3/4 hlasů Pro (počítáno ze součtu hlasů Pro a Proti). Získala-li žádost méně než 2/3 hlasů, je obvykle považována za neúspěšnou. Případný hlas samotného kandidáta se nepočítá.

Za spravedlivý průběh hlasování nesou odpovědnost byrokrati. V případě nutnosti mohou rozhodnout o nezapočítání hlasů podezřelých z manipulace hlasování (jako jsou loutky), v extrémních případech nechat celé hlasování opakovat.

Byrokrat musí dbát na etiku. Pokud je vůči kandidátovi ve sporu nebo jinak zaujatý, měl by jakékoliv rozhodování přenechat jinému byrokratovi. Svá rozhodnutí přiměřeně zdůvodňuje; vyskytnou-li se dotazy, poskytne podrobnější vysvětlení.

Žádost o práva byrokrata

Postup žádosti o práva byrokrata je shodný s postupem žádosti o práva správce, pouze s tím rozdílem, že nezbytnou kvalifikací kandidáta je nejméně 6 měsíců působení ve funkci správce. Všechna ostatní ustanovení tohoto pravidla vztahující se na správce se týkají i byrokratů.

Opakování žádosti

Neúspěšné žádosti je možné opakovat nejdříve za 3 měsíce.

Odebrání práv správce

Existuje několik cest, kterými mohou být správci odebrána jeho práva. Řadu z nich toto pravidlo přímo neupravuje. Patří mezi ně odebrání práv:

 • na základě rozhodnutí správní rady Nadace Wikimedia (v praxi se nevyužívá);
 • na základě rozhodnutí Arbitrážního výboru;
 • na základě konsenzu komunity, který uzná stevard;
 • v případě akutního zneužívání práv může stevard na požádání odebrat jeho práva okamžitě. Takové odebrání je však pouze dočasné a musí být potvrzeno např. rozhodnutím Arbitrážního výboru.

Toto pravidlo zavádí několik dalších postupů, které mohou vyústit v odebrání práv správce.

Potvrzení

Správce může požádat komunitu o opětné vyslovení důvěry prostřednictvím hlasování o svém potvrzení. Pro toto hlasování platí stejná pravidla jako pro běžné hlasování o zvolení. Hlasování může potvrzovaný správce stáhnout jen tehdy, pokud už fakticky v průběhu hlasování o práva přišel (odebrali mu je stevardi). Skončilo-li hlasování jako neúspěšné a nepožádal-li kandidát do 24 hodin od jeho ukončení stevardy o zbavení práv sám, požádá je o to byrokrat. Nepotvrzený správce nesmí po ukončení hlasování svá práva používat, i když je ještě má.

Povinné potvrzení

Jsou-li proti činnosti správce výhrady a je vyzván k potvrzení wikipedistou, který by měl právo hlasovat podle tohoto pravidla, ve výroční měsíc (tj. měsíc, v němž je výroční den) svého posledního zvolení nebo potvrzení, je dotyčný správce povinen vyvolat hlasování nejpozději do měsíce. Pokud tak neučiní, může hlasování o jeho potvrzení založit kterýkoliv wikipedista oprávněný v něm hlasovat.

Každý wikipedista však smí podle této sekce pravidla vyzvat k potvrzení nejvýše jednoho správce za rok.

Odebrání práv v případě dlouhodobé neaktivity

Správce, který se dlouhodobě neúčastní práce na projektu, nemůže být dobře obeznámen s aktuálními pravidly, doporučeními, postupy a zvyky. Nedostatek informací je překážkou kvalitnímu a odpovědnému rozhodování, jež je od správce očekáváno.

Neprovede-li správce po dobu delší než půl roku žádnou zaznamenanou akci, k níž jsou potřeba práva správce, může kdokoliv požádat stevardy, aby tomuto správci byla z důvodu neaktivity správcovská práva odebrána.

Doporučení

Wiki rules.png

pravidla:

     závazná
     doporučení
     v hlasování
     navrhovaná
     neschválená
Doporučení

Text této stránky je doporučení české Wikipedie. Vysvětluje standardy, s nimiž většina wikipedistů v principu souhlasí a které je vhodné dodržovat. Přesto není závazným pravidlem. Nebojte se stránku editovat, je-li potřeba, ale větší změny raději předem navrhněte v diskusi a oznamte je též Pod lípou.


Nominace

Uvedené požadavky jsou opravdu minimální – počet editací a doba aktivní činnosti jsou velmi hrubé míry.

Proto prosím zvažte, zda jsou vaše znalosti Wikipedie dostačující, máte představu o komunitě české verze, pravopisu českého jazyka, znáte přijatá pravidla Wikipedie i různé jejich návrhy a podobně.

Kromě práce na článcích je vhodné mít i nějaké vlastní zkušenosti s procesy „v pozadí“ Wikipedie, jako je řešení konfliktů, diskuse o smazání, boj s vandalismem.

Nominaci je možné doprovodit krátkým zdůvodněním, které obsahuje například kdo vás ke kandidatuře vyzval, jak pravomoci správce hodláte využívat. Vhodný může být také odkaz na některý spor, který jste vedli, a kde jste podle vlastního přesvědčení postupovali v nejlepším duchu Wikipedie.

Hlasování

Hlasy, zvláště hlasy Proti a Zdržuji se hlasování je vhodné doprovodit krátkým zdůvodněním, aby se mohl žadatel poučit do budoucna, co by před další kandidaturou měl zlepšit (nezdůvodněné hlasy proti a nesmyslná zdůvodnění nemusí být při vyhodnocení brána v potaz). Případné komentáře ke hlasům by se též měly omezit na velmi stručné poznámky. Dlouhé komentáře a diskuse je vhodné umísťovat do sekce Komentáře, pokud se v hlasovací sekci rozvine diskuse znepřehledňující čitelnost, je vhodné ji do diskusní sekce přesunout (kromě samotných hlasů), a u hlasu ponechat pouze odkaz na přesunutý text.

Pokud svůj hlas změníte, je vhodné původní hlas škrtnout, napsat nový a případně zdůvodnit změnu názoru.

Možnost prodloužit hlasování je zvláště vhodné použít, pokud se sejde hlasů málo.

Ukončená hlasování jsou v archivu, aktuální seznam správců na Speciální:Uživatelé/sysop.

Žádosti

Chmee2

Chmee2 (diskusepříspěvkypočítadločlánkyshrnutízablokovánívšechny projekty) (protokoly ze správcování: blokovánízamykánímazání)

 • žádost podána: 12. 6. 2016, 13:41 (CEST)
 • hlasování končí: (okamžik podání + 14 dní, byrokrat při prodloužení příslušně změní)

Zdůvodnění

Chtěl bych požádat komunitu české Wikipedie o potvrzení ve funkci správce, respektive o posouzení mé další způsobilosti tuto funkci vykonávat. Před pár dny jsem byl na základě žádosti na Metě zbaven práv správce s odůvodněním mé neaktivity. Bohužel, situace je v tomto trochu nejednoznačná s ohledem na naše pravidla/doporučení/stránky, což vyústilo v mou žádost na české byrokraty o posouzení. To vedlo k mému znovuuvedení do funkce správce a následnému vyzvání k potvrzení mého správcování, čemuž tímto rád vyhovuji i mimo výroční měsíc.

Editorem na české Wikipedii jsem od začátku roku 2006 a od té doby jsem vygeneroval necelých 80 tisíc editací na všech možných projektech Wikimedia. Správcem české Wikipedie jsem se v roce 2006, načež jsem byl v této funkci o pár měsíců na vlastní žádost potvrzen. V roce 2008 jsem se stal i byrokratem české Wikipedie, abych pomohl provzdušnit tehdejší situaci. Na funkci byrokrata jsem na vlastní žádost rezignoval po přibližně 2,5 letech činnosti, práva správce jsem si ponechal, nicméně od té doby jsem začal umenšovat svou aktivitu na Wikipedii.

Za své hlavní úspěchy považuji pomoc při založení Mediagrantu, WikiProjektu Chráněná území, zapojení řady vysokoškolských studentů do psaní článků o českých chráněných územích a napsání (mne už neznámého) počtu nejlepších a dobrých článků. Vše jsou to ale poměrně historické úspěchy. V současnosti bych se zařadil mezi klasického obrázkáře/překlepáře. Považuji se za inkluzionistu, který radši článek zachraňuje než maže či vede diskuse o jejich smazání. Jsem fanda blokování dlouhodobě problematických uživatelů a velice krátkých bloků experimentujících IP adres.

V poslední době jsem na české Wikipedii činný poměrně málo, nicméně jak je vidět z výpisu mých editací, nejsem neaktivní :) Jen se většinou věnuji editování věcí spojených s ochranou přírody v ČR. V poslední době se nemám čím moc pochlubit - snažím se udržovat v běhu WikiProjekt Chráněná území, ať už editováním seznamů/fotografií vázaných na tuto problematiku, tak každoroční zapojování studentů do psaní hesel o chráněných územích, nebo snahou vyřešit porušování našeho doporučení domluvou, a pak i hromadnými reverty (např. zde) těchto sporných editací.

Nejsem si příliš vědom nějakých výrazných sporů, které by mé využívání správcovských práv až doposud vyvolalo. Pokud byly, budou velice starého data. V poslední době jsem práva správce využíval minimálně (jiné povinnosti v reálném životě, ale také zvýšenou aktivitou ostatních správců v posledních změnách, kde jsem často nepotkal nic, co by můj správcovský zásah vyžadovalo). Nepředpokládám, že bych se v dohledné době vrátil k extrémní aktivitě, na druhou stranu ani Wikipedii neopouštím - stále mám tenhle projekt rád. Sice to není na první pohled patrné, stále ale čas od času procházím editace v posledních změnách a čtu si vývoj v místních diskusích. A jsou to právě tyto momenty, kdy se mi práva správce stále hodí - příležitostně něco zrevertovat/smazat či zablokovat problematickou IP. Proto bych si je rád i nadále ponechal.

Závěrem bych dodal, že stejně jako kdysi, i nyní se domnívám, že je dobré mít co nejvíc správců, i málo aktivních, kteří mohou reagovat, pokud se něco děje. Myslím si, že práva správce by mělo mít co nejvíce lidí - samozřejmě za předpokladu, že je nezneužívají a nejsou příliš konfliktní - aby byla pluralita názorů a možnost se dovolávat jiného, nestranného správce, pokud se rozhoří velký spor zaměstnávající mnoho členů naší komunity.

Hlasování

Pro
 1. --frettie.net (diskuse) 12. 6. 2016, 13:47 (CEST) proč se zbavovat správc, plně aktivní nejsi, ale když už, tak už.
 2. Zkušený a schopný správce s dosavadní podporou komunity (věřím, že se potvrdí i tady). Ono zbavení práv by snad mohlo posloužit jako ponouknutí k aspoň občasné větší angažovanosti, protože je dobré, když Wikipedie nejen má takové správce, ale když na ní i skutečně jako správci působí. Takže ano. --Bazi (diskuse) 12. 6. 2016, 13:54 (CEST)
 3. Stačí mi, že se o práva nerve do krve. Je vstřícný, několikrát mi i přes WikiProjekt Knihovna poslal materiály. Nemám s ním problém, ale aktivita by mohla být větší.--OJJ, Diskuse 12. 6. 2016, 13:57 (CEST)
 4. Dle prolétnutí archivu jedná mile a vstřícně a takové správce Wikipedie potřebuje. A pokud bude trochu více aktivní (k čemuž i potvrzení může vést), bude vše dle mých představ. --Martin Urbanec (diskuse) 12. 6. 2016, 14:01 (CEST)
 5. Zapomeňme na to, co se stalo, někdo se prostě musel stát obětí nejednoznačných pravidel. Máš mou podporu. Matěj Suchánek (diskuse) 12. 6. 2016, 14:02 (CEST)
 6. Chmee2 je zkušený, aktivní je taky, protože zde edituje. Hlavní motiv pro odebrání práv správce je, že správce needituje a neví, co se v komunitě děje. To se u něj nestalo. Souhlasím s jeho názorem, že více správců znamená více možností zasáhnout a při práci má možnost svá práva využít. Myslím, že Wikipedie získá více tím, že je bude mít, než tím, že by je neměl. --Quar (diskuse) 12. 6. 2016, 15:59 (CEST)
 7. Chmeea2 jsem si vždy vážil za jeho přístup a kvalitní správcovskou činnost. Pokud hodlá práva využívat, jsem pro.--Kacir 12. 6. 2016, 16:33 (CEST)
 8. Obecně, u správce očekávám hlavně zkušenost a nadhled. Aktivní diskutování, editcount a záliba v pingování mě v této souvislosti vůbec nezajímají. Navíc správce musí chápat, že WP není sociální síť, což IMHO nyní splňují hlavně služebně starší wikipedisté. I z těchto důvodů pro. --Mario7 (diskuse) 12. 6. 2016, 16:57 (CEST)
 9. Aktivní správce je jistě lepší než neaktivní, ale i veterán s málo zásahy je občas užitečný a každá - i malá pomoc - je dobrá. --Jann (diskuse) 12. 6. 2016, 17:11 (CEST)
 10. Zkušený správce, nemám, co vytknout. Souhlasím s jeho posledním odstavcem, že je dobré mít co nejvíc správců. Podle mě není až zas tak důležité, aby správci využívali práva často, a jak Chmee2 uvádí, dění na Wikipedii sleduje. --Marek Genius (diskuse) 12. 6. 2016, 17:53 (CEST)
 11. Samozřejmě ano, zkušený správce, který práva užije. --Faigl.ladislav (diskuse) 12. 6. 2016, 19:05 (CEST)
 12. Pro, jeden z nejdůvěryhodnějších správců.--Ioannes Pragensis (diskuse) 12. 6. 2016, 20:03 (CEST)
 13. Bez námitek, znám i daleko pasivnější správce. Prostě jich potřebujeme hodně.--Zákupák (diskuse) 12. 6. 2016, 20:07 (CEST)
 14. S výhradou. Spousta lidí tu píše, že Chmee2 je dobrý správce, s tím nemohu souhlasit. Vypadá to, že Chmee2 by byl skvělý správce. Alespoň podle jeho příspěvků, které jsem si prošel a podle toho jak na mě působí jeho odpovědi. Jenže je to všechno s podmiňovacím způsobem, protože jako správce v podstatě nepracuje. A říkám si, zda má smysl aby na seznamu byli zapsáni správci, kteří svých práv nebo autority nevyužívají. Pravda je, že Chmee2 více méně edituje a kdyby opravdu chtěl, tak za ten poslední půlrok by nějakou tu správcovskou editaci zřejmě udělal a teď bychom tu nehlasovali. Takže se teď stejně jedná o jakýsi formalismus. Nějak mi tu posledni dobou zkušení správci chybí, rád bych aby kolega jako správce přispíval více, alespoň občas... --Remaling (diskuse) 12. 6. 2016, 20:50 (CEST)
 15. Bez nadsázky jeden z nejdůvěryhodnějších lidí na Wikipedii. Zdá se že pochopil problém s neaktivitou a bude v následujícím období jako správce pracovat. Pokud by se tak nestalo, bylo by to pro mě jedno z největších zklamání na wiki. --Packa (diskuse) 12. 6. 2016, 21:28 (CEST)
 16. (s Edit.Konfl.) Lidé s velkými zásluhami jsou (také) různí. Jedni se hlasitě dovolávají uznání, poct a moci, jiní jsou docela skromní a prostě a neokázale dál dělají dobré věci. Chmee2 podle mne patří do té druhé skupiny. Takže už jen kvůli tomu nezaslouženému podrazu na něj mu jednoznačně dávám svůj hlas. Věřím tomu, že po této zkušenosti bude aktivnější, i tomu, až bude v budoucnu cítit, že dál už tolik "táhnout" nemíní, sám se bezproblémově práv vzdá. Pro mne je lepší, než někteří jiní, kterým jde o uplatnění svého vlivu více, než o dobro wikipedie. Je to jeden z nejdůvěryhodnějších lidí na české wiki. --Kusurija (diskuse) 12. 6. 2016, 21:47 (CEST)
 17. Mám v tebe velkou důvěru. Pokud tato záležitost vyústí v tvou větší aktivitu, tak zas bude projednou něco zlého k něčemu dobrému. --Mates (diskuse) 13. 6. 2016, 00:17 (CEST)
 18. Vše bylo řečeno výše. --JirkaSv (diskuse) 13. 6. 2016, 08:56 (CEST)
 19. Škodit určitě nebude, ale mohl by např, vylepšit článek Exoplaneta či aktualizovat článek o Plutu.-:)))--Mirek256 13. 6. 2016, 09:57 (CEST)
 20. Pro. Doufám ale, že svá práva bude využívat. Kdyby se snad situace opakovala, měl bych už problém hlasovat stejně, protože správcovská práva by pro něj byla zřejmě zbytečná. --Vlout (diskuse) 13. 6. 2016, 11:00 (CEST)
 21. Pro. --Nadkachna (diskuse) 13. 6. 2016, 11:17 (CEST)
 22. Pro pokud bude v budoucnu správcovská práva využívat častěji --Petr1888 (diskuse) 13. 6. 2016, 11:39 (CEST)
 23. Správcem může být každý, kdo má mozek a rozum, nebo jak jsi to kdysi říkal? Dnes už se s tím tak úplně neztotožňuji, některým jinak rozumným editorům bych tato práva nesvěřil, ale u tebe s tím problém nemám. V mnoha případech správce práva užije třeba jen pro kontrolu smazané editace, což je činnost, která není nikde vidět - a leckdy užitečná. Budu rád, když u tebe budou čas od času vidět i ty viditelné správcovské akce, ale dokud pravidelně edituješ, budou práva jistě k užitku tobě i Wikipedii. JAn (diskuse) 13. 6. 2016, 12:08 (CEST)
 24. Pro, stará garda --Rottweiler (diskuse) 13. 6. 2016, 15:41 (CEST)
 25. --Aktron (|) 13. 6. 2016, 23:15 (CEST)
 26. Jednoznačně pro potvrzení Chmeeho2! Nemám důvod hlasovat jinak. --David Kennedy (diskuse) 14. 6. 2016, 07:23 (CEST)
 27. Pro, souhlasím téměř se vším, co je napsáno výše. --Jan KovářBK (diskuse) 14. 6. 2016, 07:39 (CEST)
 28. Petr Karel (diskuse) 14. 6. 2016, 08:57 (CEST)
 29. Pro, souhlas se zdůvodněními výše. Nezaznamenal jsem nic, kvůli čemu by práva neměl mít, mou důvěru vždycky měl, to že by mohl/měl být aktivnější je věc druhá, ale každý potřebuje oddech a někdy Wiki nejde s reálem tak moc dobře skloubit. Mě osobně k současné aktivitě vyprovokovalo Chmee2ovo upozornění na křížek u mého nicku ve statistice (chyběl jsem měsíc/dva), třeba bude tohle také takové povzbuzení k vyšší frekvenci činnosti. Opak by mě zklamal velmi moc, ale nebojím se :-)--Horst (diskuse) 14. 6. 2016, 15:21 (CEST)
 30. Pro - lepší dobrý, zkušený a lety prověřený správce občas, než vůbec žádný. Mít správcovská práva není honba za čárkama ... Zombie(CZ) (diskuse) 14. 6. 2016, 15:55 (CEST)
 31. Pro - žádnou chybu při výkonu funkce jsem nezaznamenal. Ví někdo o nějaké?--Rosičák (diskuse) 14. 6. 2016, 21:36 (CEST)
  Když nebyl aktivně sloužícím správcem, byl takříkajíc jenom do počtu, nemohl jste tedy také nic chybného, závadného zaregistrovat! Jinými slovy řečeno, ano, nic špatného nevykonal, ba on neučinil dokonce vůbec NIC, to jeho role, funkce samotná se zde minula užitkem! Potvrzujete naprosto správně jeho správcovskou neefektivitu, nečinnost, a jsem velice rád, že jste si toho sám vědom!!! --Protestant (diskuse) 14. 6. 2016, 23:46 (CEST)
  Kolego Protestante, možná byste to nemusel tak hrotit, šlo by to bez tučnění, bez trojích vykřičníků... Skutečnost, že Chmee2 za poslední půlrok neprovedl žádný správcovský úkon, neznamená, že nebyl platným správcem v období předchozím. Byl zvolen už v červenci 2006 (a v březnu 2008 byrokratem), takže poslední půlrok je opravdu jen zlomkem celého správcovského období. --Bazi (diskuse) 15. 6. 2016, 00:11 (CEST)
  Klasický příklad, jak zdůraznit svoje myšlenky, když docházejí argumenty. --Packa (diskuse) 15. 6. 2016, 00:35 (CEST)
  Děkuji za reakci, ale neříkáte nic nového. Souhlasím s tím, co píše Bazi výše. Za sebe dodávám. Je třeba hledět na celý průběh funkce, pokud jde o potvrzování. U nové kandidatury je třeba hledět především na mezidobí od poslední neúspěšné kandidatury. Pokud tedy není nic jiného problém, než proběhlá neaktivita, mohli bychom takovéto povinné potvrzování zakotvit obecněji v pravidlech, pokud by byla vůle...--Rosičák (diskuse) 15. 6. 2016, 05:48 (CEST)
 32. --Tomas62 (diskuse) 15. 6. 2016, 00:07 (CEST)
 33. U Chmee2 není co řešit. -- Jagro (diskuse) 15. 6. 2016, 01:03 (CEST)
 34. Pro - --Zbrnajsem (diskuse) 15. 6. 2016, 11:40 (CEST)
 35. --Jan Polák (diskuse) 15. 6. 2016, 13:57 (CEST)
 36. --Ben Skála (diskuse) 15. 6. 2016, 18:25 (CEST)
 37. Snad si nenecháme diktovat od loutek, kdo má nebo nemá být správcem.--Hnetubud (diskuse) 16. 6. 2016, 00:53 (CEST)
 38. Jeden z nejzkušenějších správců i wikipedistů, jakého znám. --Podzemnik (diskuse) 16. 6. 2016, 01:07 (CEST)
 39. Co se týče kvalifikace, nevidím nejmenší problém. Jsem sice rozpačitý z kolegovy neaktivity v předcházejícím období, nicméně z jeho vyjádření jsem nabyl dojmu, že o práci správce má skutečně zájem spíše pro dobro Wikipedie, než kvůli funkci samotné. Tedy hlasuji pro. --Vachovec1 (diskuse) 16. 6. 2016, 23:59 (CEST)
 40. Pokud je chce tak ponechat. Chmee2 není z těch co by se drželi funkce zuby nehty.--Juandev (diskuse) 17. 6. 2016, 20:39 (CEST)
 41. Pro - velmi zkušený a vstřícný správce --Lubor Ferenc (diskuse) 17. 6. 2016, 20:55 (CEST)
 42. Téměř nulová aktivita ve funkci správce mi v předchozích měsících nevadila, odpůrci níže mě nepřesvědčili, že by mi měla vadit. JanSuchy (diskuse) 17. 6. 2016, 23:28 (CEST)
 43. Asi není, co dodat, vše bylo napsáno výše. Hodně štěstí po návratu z wikikómatu :-) Gumideck (diskuse) 18. 6. 2016, 01:28 (CEST)
 44. Jasně, bez obav. --egg 18. 6. 2016, 19:16 (CEST)
 45. Pro. --Railfort (diskuse) 19. 6. 2016, 15:00 (CEST)
 46. Bez nejmenších pochybností. Vše důležité tu již bylo řečeno. Věřím, že budeš pokračovat v přínosné činnosti na Wikipedii. — Draceane diskuse 19. 6. 2016, 22:00 (CEST)
 47. Ovšem aktivní správce je lepší správce, ale to zbavování správcovství pro nízké statistiky (pokud někdo nesekne s Wikipedií vůbec) jsem nikdy moc nepochopil.--RPekař (diskuse) 20. 6. 2016, 16:46 (CEST)
 48. Nemám problém.--Zdenekk2 (diskuse) 22. 6. 2016, 16:26 (CEST)
 49. Lidé procházejí různými životními etapami, které mohou různě ovlivnit jejich soukromý i profesionální život. Takže neaktivita může být jediným vhodným řešením. Za mě jednoznačně pro. --Z.Johny (diskuse) 22. 6. 2016, 19:27 (CEST)
 50. Jednoznačně pro. Já s Tebou jako se správcem nemám naprosto žádný problém.--Feťour (diskuse) 23. 6. 2016, 18:07 (CEST)
Proti
 1. Neaktivních správců netřeba. --Karel Rř (diskuse) 12. 6. 2016, 15:05 (CEST)
 2. Půl roku správcovské neaktivity a pak se podivovat nad tím, proč mu byl příznak odebrán, působí trochu komicky. K čemu jej ale nyní potřebuje, toť otázka, jenom proto, že si dnes vzpomněl, že mu zmizela na panelu nějaká tlačítka, která tam kdysi měl...? Měl je, ano, vůbec se činnosti nevěnoval a tak mu je, řekněme upřímně - zcela právem - odebrali. Jeho správcování bylo v poslední době mimořádně neefektivní,... Zase si ale u něho cením velice toho, že neměl žádný problém nahlas říci, že tomu tak doopravdy bylo. --Protestant (diskuse) 12. 6. 2016, 15:23 (CEST)
 3. Jak řečeno výše, pasivních správců není třeba. Doporučuji jmenovanému aktivní činností (zakládáním a vylepšováním článků) dát komunitě na vědomí, že má o editování Wikipedie zájem. Wikipedie stojí na zakládání a rozšiřování článků. Správcování je nadstavba, snad užitečná, ale bez tvůrců obsahu bezcenná.--Leotard (diskuse) 12. 6. 2016, 17:53 (CEST)
  Vaše vyjádření, Leotarde, vyznívá, jakoby Chmee2 málo tvořil - což se ovšen velmi výrazně rozchází se skutečností. to ve mně vyvolává dojem, jakobyste "jentak střelil od boku". Předpokládám že tomu tak není, takže by bylo poctivější, kdybyste uvedl skutečné důvody pro svůj hlas. (nenaléhám) --Kusurija (diskuse) 12. 6. 2016, 21:54 (CEST)
  Nespekulujte, nesnažte se mi podsouvat nějaké své domněnky. Co jsem napsal, na tom si trvám. --Leotard (diskuse) 13. 6. 2016, 07:53 (CEST)
 4. Chmee2 vykonal za poslední rok 3 správcovské editace, z toho poslední v prosinci. Půl roku práva vůbec nevyužíval a zřejmě mu nechyběla. Najednou po zjištění, že už nemá, hned založí tuto žádost (potvrzení) usiluje o jejich navrácení (upraveno --Jowe (diskuse) 13. 6. 2016, 18:54 (CEST)) No muselo to být pro něj velká frustrace to zjištění, že již je pouze řadový wikipedista, a velmi asi utrpělo jeho ego.... Hlasuji proti, protože se domnívám, že správcovská práva by měli mít jen ti, kteří je skutečně potřebují. Už jen z důvodu, že správci mají přístup k citlivějším informacím. --Jowe (diskuse) 13. 6. 2016, 18:37 (CEST)
  @Jowe: Kdyby se o ně chtěl rvát do krve, tak se nenechá (a ani to nenabízí) potvrdit mimo výroční měsíc. OJJ, Diskuse 13. 6. 2016, 18:45 (CEST)
  Já jsem ve svém příspěvku (ani v tom původním později opraveném) nepsal nic o tom, že se o ně rve do krve. Prostě o ně poctivě usiluje ve vší slušnosti. To mu lze přičíst k dobru. --Jowe (diskuse) 13. 6. 2016, 18:59 (CEST)
  @Jowe: Tak dneska se rozjel docela slušně, ne? Bloky, žádost o recenzi... Jen aby to vydrželo. OJJ, Diskuse 14. 6. 2016, 18:48 (CEST)
Zdržuji se hlasování

Komentáře

Remaling

Ahoj, díky za tu spoustu kvalitní práce, kterou si na Wikipedii udělal. Ale jak si sám psal, to je v podstatě historie. Pojďme tedy k dnešku. Máš v plánu být na Wikipedii jako správce více aktivní než si byl poslední půlrok? To jest (a kdyžtak mě prosím oprav): 2 "správcovské" reverty a domluva kolegovi Čmejrkovi? Případně prosím rozveď čemu by ses jako správce chtěl věnovat. --Remaling (diskuse) 12. 6. 2016, 13:58 (CEST)

Ahoj, díky za dotaz. Nepředpokládám, že bych se pustil do vyhodnocování diskusí o smazání či řešení vleklých sporů na české Wikipedii mezi některými uživateli. Nikdy jsem to vlastně jako správce nedělal a nemám k tomu příliš vztah ani dnes. Má předchozí správcovská činnost byla na úrovni patroláře posledních změn, kdy jsem blokoval a mazal jasné projevy vandalismu a příležitostně, když jsem byl zrovna přitom a viděl jsem ten spor mezi uživateli začíná, tak jsem ho řešil/mírnil - převážně domluvou, málokdy blokem. Tohle je pozice, ve které se případně vidím i nadále. Dle mého nemá smysl, aby správci blokovali někoho několik dní po akci, ale je lepší, když zasáhnou do začínající sporu a tím ho zmírní. A v tomhle platí, více správců, větší šance, že to někdo udělá. Sice poslední změny neotvírám již tak často jako kdysi, ale stále ano. Asi se shodneme, že správcovská činnost nemá být doživotní funkce za zásluhy, takže je na tvém zvážení, jestli ti takováto drobná správcovská pomoc dostačuje, či nikoliv. Mne to jako důvod požádat znovu o práva stačilo. Ale každý máme tuhle laťku nastavenou jinak vysoko, což naprosto chápu. S pozdravem --Chmee2 (diskuse) 12. 6. 2016, 14:14 (CEST)
Souhlasím s tím co píšeš, ale bylo by možné ještě upřesnit intenzitu tvé správcovské činnosti v budoucnu? To jest, byla by na stejné úrovni jak píšu výše nebo máš v plánu o něco vyšší? Beru v potaz, že statistiky všechno nezachytí - správce kolikrát domlouvá, varuje, vysvětluje, hodnotí situaci, přemýšlí o zákroku, ale nakonec ho nepovažuje za nutný, zkrátka jak píšeš. --Remaling (diskuse) 12. 6. 2016, 14:43 (CEST)
Na to je velice těžká odpověď - nerad bych tady slíbil něco, co bych pak nesplnil a řídil se tak příslovím „slibem nezarmoutíš“... Toho bych se dopustil nerad. Dovolím si to tedy zodpovědět trochu jinak. Alespoň u mne platí, že chuť editovat přichází ve vlnách - hluchá období se střídají s obdobími, kdy editace naskakují takříkajíc „sami“. A když se podívám na své příspěvky, tak jsem za posledních pár dní udělal vlastně víc editací, než za celých 6 měsíců před tím (když si odmyslím akci s hromadnými reverty). Nutno si ale samozřejmě přiznat, že dost těch editací je spojeno s řešením situace ohledně práv správce, takže to působí všelijak. S pozdravem --Chmee2 (diskuse) 12. 6. 2016, 14:55 (CEST)
Díky za upřímná vyjádření. --Remaling (diskuse) 12. 6. 2016, 17:12 (CEST)
Mirek256

Zeptám se hloupě, podpořil bys mě, kdybych žádal práva správce, neškodil bych, sem tam bych i pomohl správcům. -:)) Jinak opravdu nevím, nač je potřebuješ, když jsi neaktivní. -:))) Omlouvám se, jestli jsem tě urazil, ale já práva správce nechci. Protože bych byl správce na houby, tak jako jsi teď ty. Či si myslíš, že je to doživotní funkce? Ono být ochotný jde i bez práva správce, sem tam pomoci wikipedii také.--Mirek256 12. 6. 2016, 17:10 (CEST)

Ahoj, také tobě díky za dotaz. Určitě si mne neurazil, je to naprosto validní dotaz s ohledem na mou delší mizivou aktivitu v nedávných měsících. Nicméně bych opět podotkl, že neaktivní nejsem - jen jsem nevyužíval v závratné míře práva správce v několika předchozích měsících. Není to ale stav, se kterým počítám dlouhodobě. Mám chuť se furt v určité míře na správcování podílet, kdyby ne, rovnou jsem po výzvě rezignoval a netrávil jsem část odpoledne sepisováním žádosti.
Nyní k tvému dotazu, kdybys požádal o práva správce s programem, že budeš jen mazat jasné školácké vandalismy, podpořil bych tě. Kdybys ale chtěl práva s tím, že se pokusíš řešit všechna správcovské záležitosti, byl bych proti. Nejsem u tebe zcela přesvědčen, že tvá dobrá víra v řešení problémů by nakonec neudělala více škody. Ale je to můj subjektivní názor. Rád se nechám v případě tvé kandidatury vyvést z omylu :)
A to, jestli jsem správce na houby, máš nyní možnost posoudit svobodně svým hlasem v hlasování. Je to ostatně i důvod, proč jsem veřejně nabídl, že se klidně nechám potvrdit, poté co mi byla práva navrácena. Máte tak možnost mi vystavit účet, nemám s tím nejmenší problém (PS: kdybych práva nutně chtěl, měl jsem možnost hrát mrtvého brouka a v klidu to nechat přejít do výročního měsíce...). Na právech rozhodně nebazíruji. Jak píšeš, užitečný Wikipedii budu případně i bez nich. Nicméně osobně nevidím žádný problém ani s tím, když je mít budu - stále tu je šance, že s nimi občas budu mít možnost nějakou správcovskou věc vyřešit, bez nich nikoliv. S pozdravem --Chmee2 (diskuse) 12. 6. 2016, 17:49 (CEST)
kusurija

Svůj dotaz přidávám až po svém zahlasování, a to co odpovíte nejspíše ke změně mého hlasu nepovede. Ale přesto: za časů, kdy jste byl aktivnější, takové problémy asi moc nebyly - jaký je Váš názor na lidi se zvýšenými ("nadstandardními") uživatelskými právy, kteří tedy i tak již mají větší vliv, kteří se snaží svůj vliv co nejvíce zvyšovat, rozlišovat ve svém přístupu mezi lidmi oblíbenými a neoblíbenými a tedy jim svůj vliv dát pořádně pocítit - vše "v mezích zákona". A aby svůj vliv neztratili, drží se svých funkcí "zuby nehty". Čímž samozřejmě důvěru přinejmenším té jimi neoblíbené části komunity ztratili, ale ta nemá "legální" (ve smyslu: ten funkcionář dostatečně závažným způsobem porušil pravidla = legální důvod k odvolání) důvod/záminku k odvolání.,? --Kusurija (diskuse) 12. 6. 2016, 22:15 (CEST)

Ahoj, i tobě děkuji za dotaz. Nejsem si stoprocentně jist, že jsem ho zcela pochopil, tak kdybych psal mimo, tak se omlouvám a prosím o upřesnění :) Nicméně se domnívám, že to, co popisuješ, je situace, která je tu od nepaměti. Někteří editoři razili i kdysi dávno názor, že existuje něco jako správcovská/IRC/jakákoliv klika, která se vzájemně podporuje a drží automaticky při sobě. Tenhle názor jsem nikdy nesdílel a neměl jsem ani zkušenost, že by něco takového reálně existovalo. Současně jsem si ani nikdy nemyslel - a nemyslím si to ani dnes - že správci či jiní uživatelé s vyššími právy mají nějaký pocit nadřazenosti nad ostatními. Osobně jsem vždy chápal roli správce/byrokrata jako službu komunitě, nikoliv jako zásluhu či nástroj zvyšování osobní prestiže - to je často něco, co správcům/byrokratům podsouvají jiní. Z výše napsaného pak vychází můj názor, že správce by neměl mít problém se nechat potvrdit i mimo výroční měsíc (samozřejmě za předpokladu, že tak nedělá každý měsíc či na žádost očividného trollingu) a neměl by mít ani problém zdůvodňovat a vysvětlovat své kroky, či případně funkci složit. Souhlasím tak s tebou, že lidé by funkce neměli držet zuby nehty - dle mého by v případě vyzvání měli bez zbytečných průtahů skládat účty komunitě a nechávat se potvrdit. S pozdravem --Chmee2 (diskuse) 13. 6. 2016, 22:40 (CEST)
Díky za odpověď. Je přímo ideální, a potvrzuje mi, že jsem volil správně. Jediná drobnost, že naše názory na existenci klik se liší. Ale to je taky v pořádku, každý máme svůj názor a zde to ničemu nepřekáží. Díky. --Kusurija (diskuse) 16. 6. 2016, 22:22 (CEST)
Chmee2

Ahoj, všem moc díky za hlasy - ať už pro či proti - a za různá vyjádření. Budu teď pár dní mimo ty internety, takže pokud by se vyskytl ještě nějaký dotaz/komentář, předem se omlouvám, že na něj nebudu schopen zareagovat. Po 3. červenci na Wikipedii opět na viděnou a snad častěji, než doposud :) Současně se omlouvám, že mi hlasování skončí v době, kdy tu nebudu, ale když jsem hlasování zakládal, chtěl jsem bez zbytečných průtahů vyhovět žadateli a ne to odsouvat na začátek července. S pozdravem --Chmee2 (diskuse) 23. 6. 2016, 22:05 (CEST)