Tato stránka je zamčena pro neregistrované a nové uživatele

Wikipedie:Žádost o práva správce

Z Wikipedie, otevřené encyklopedie
Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání
Wiki rules.svg

pravidla:

     závazná
     doporučení
     v hlasování
     navrhovaná
     neschválená
Závazné pravidlo Wikipedie

Text na této stránce je závazným pravidlem české Wikipedie. Editace měnící jeho význam jsou přípustné, jen pokud se opírají o předchozí konsenzus komunity. Své připomínky můžete vyjádřit v diskusi, návrhy změn oznamte též Pod lípou.


Zkratka:
 • WP:ŽOPS
  WP:RFA
Pravidlo vstoupilo v platnost 2. ledna 2007.[1]

Vyprázdnit paměť serveru
(použijte v případě, že se vám tu ukazují zastaralé verze podstránek)

Závazná část

Na této stránce můžete požádat o přidělení práv správce.

Požadavky na správce

Správci jsou rovni každému jinému uživateli co se týče práv i zodpovědnosti, jediným rozdílem je přístup k různým „údržbářským“ činnostem, jako je mazání a zamykání stránek. Protože jsou tyto operace potenciálně destruktivní, musí správci být zkušenými uživateli, kteří znají a respektují pravidla i zvyky Wikipedie (mezi jinými zákaz používání rozšířených pravomocí ve vlastních sporech). Správci jsou zdvořilí a při jednání s ostatními wikipedisty se jim snaží pomoci s problémy, na které při tvorbě Wikipedie mohou narazit. Více vizte na Wikipedie:Správci.

Žádost o práva správce

Postup nominace

O přidělení rozšířených práv na této stránce žádá každý wikipedista přímo sám za sebe.

Žádost se podává vyplněním následujícího formuláře a následným vložením podstránky na konec této stránky ve formátu {{/Žadatel}} (v případě opakované volby {{/Žadatel (#)}}, v případě potvrzení {{/Žadatel (potvrzení)}}).


Správce či byrokrat při potvrzování použije navíc druhý parametr se svojí funkcí, tj. {{Wikipedista|Žadatel|správce}}, resp. {{Wikipedista|Žadatel|byrokrat}}.

Minimální požadavky

Nutným minimem pro žádost je alespoň 250 příspěvků a alespoň tříměsíční aktivita v projektu. Dále je třeba mít povolenou možnost zasílání mailů přes rozhraní Wikipedie nebo mít na své stránce uveden funkční kontakt na svou osobu (ICQ, IRC). Tyto kontakty je pak třeba udržovat funkční po celou dobu případného správcovství.

Žádosti nesplňující tato formální kritéria budou mazány bez diskuse. Anonymní uživatelé o práva správce žádat nemohou.

Postup schvalování

Žádost na stránce zůstává nejméně dva týdny od vložení. Tuto lhůtu může ve výjimečných případech byrokrat explicitně prodloužit (např. pokud se dodatečně objeví informace, které vedou k hromadným změnám hlasů, nebo není-li kvůli počtu hlasů hlasování dostatečně reprezentativní), maximálně však na 4 týdny. Prodloužení lhůty provede přidáním textu:

 ''hlasování prodlouženo do'' datum čas

Byrokrat ukončuje hlasování až po proběhnutí této lhůty. Jakmile tak učiní, jsou případné další hlasy neplatné.

K žádosti se ostatní wikipedisté vyjadřují. Jako hlasy se počítají odpovědi Pro, Proti (pro vlastní rozhodování), k tomu dále Zdržuji se hlasování (pro platnost hlasování, tzv. kvórum). Hlas lze dále vysvětlit či komentovat. I když je běžné se v komentářích vyjadřovat přímo k osobě kandidáta, je třeba stále pamatovat na vzájemnou zdvořilost. Podmínky, které musejí splnit hlasující, stanovují pravidla účasti v hlasování.

Cílem hlasování je ukázat, zda v dané otázce existuje konsenzus komunity. O tom, zda byl dosažen, rozhoduje byrokrat, který hlasování uzavírá. Ten také provádí bez zbytečného odkladu případné rozšíření práv a celou sekci přesune do archivu. Hlasování je platné, jen pokud se do něj zapojí minimálně 20 wikipedistů (tzv. kvórum, počítáno ze součtu hlasů Pro, Proti a Zdržuji se hlasování). Za automaticky úspěšnou se obvykle považuje žádost, která získala na konci výše popsané lhůty nejméně 3/4 hlasů Pro (počítáno ze součtu hlasů Pro a Proti). Získala-li žádost méně než 2/3 hlasů, je obvykle považována za neúspěšnou. Případný hlas samotného kandidáta se nepočítá.

Za spravedlivý průběh hlasování nesou odpovědnost byrokrati. V případě nutnosti mohou rozhodnout o nezapočítání hlasů podezřelých z manipulace hlasování (jako jsou loutky), v extrémních případech nechat celé hlasování opakovat.

Byrokrat musí dbát na etiku. Pokud je vůči kandidátovi ve sporu nebo jinak zaujatý, měl by jakékoliv rozhodování přenechat jinému byrokratovi. Svá rozhodnutí přiměřeně zdůvodňuje; vyskytnou-li se dotazy, poskytne podrobnější vysvětlení.

Žádost o práva byrokrata

Postup žádosti o práva byrokrata je shodný s postupem žádosti o práva správce, pouze s tím rozdílem, že nezbytnou kvalifikací kandidáta je nejméně 6 měsíců působení ve funkci správce. Všechna ostatní ustanovení tohoto pravidla vztahující se na správce se týkají i byrokratů.

Opakování žádosti

Neúspěšné žádosti je možné opakovat nejdříve za 3 měsíce.

Odebrání práv správce

Existuje několik cest, kterými mohou být správci odebrána jeho práva. Řadu z nich toto pravidlo přímo neupravuje. Patří mezi ně odebrání práv:

 • na základě rozhodnutí správní rady Nadace Wikimedia (v praxi se nevyužívá);
 • na základě rozhodnutí Arbitrážního výboru;
 • na základě konsenzu komunity, který uzná stevard;
 • v případě akutního zneužívání práv může stevard na požádání odebrat jeho práva okamžitě. Takové odebrání je však pouze dočasné a musí být potvrzeno např. rozhodnutím Arbitrážního výboru.

Toto pravidlo zavádí několik dalších postupů, které mohou vyústit v odebrání práv správce.

Potvrzení

Správce může požádat komunitu o opětné vyslovení důvěry prostřednictvím hlasování o svém potvrzení. Pro toto hlasování platí stejná pravidla jako pro běžné hlasování o zvolení. Hlasování může potvrzovaný správce stáhnout jen tehdy, pokud už fakticky v průběhu hlasování o práva přišel (odebrali mu je stevardi). Skončilo-li hlasování jako neúspěšné a nepožádal-li kandidát do 24 hodin od jeho ukončení stevardy o zbavení práv sám, požádá je o to byrokrat. Nepotvrzený správce nesmí po ukončení hlasování svá práva používat, i když je ještě má.

Povinné potvrzení

Jsou-li proti činnosti správce výhrady a je vyzván k potvrzení wikipedistou, který by měl právo hlasovat podle tohoto pravidla, ve výroční měsíc (tj. měsíc, v němž je výroční den) svého posledního zvolení nebo potvrzení, je dotyčný správce povinen vyvolat hlasování nejpozději do měsíce. Pokud tak neučiní, může hlasování o jeho potvrzení založit kterýkoliv wikipedista oprávněný v něm hlasovat.

Každý wikipedista však smí podle této sekce pravidla vyzvat k potvrzení nejvýše jednoho správce za rok.

Odebrání práv v případě dlouhodobé neaktivity

Správce, který se dlouhodobě neúčastní práce na projektu, nemůže být dobře obeznámen s aktuálními pravidly, doporučeními, postupy a zvyky. Nedostatek informací je překážkou kvalitnímu a odpovědnému rozhodování, jež je od správce očekáváno.

Neprovede-li správce po dobu delší než půl roku žádnou zaznamenanou akci, k níž jsou potřeba práva správce, může kdokoliv požádat stevardy, aby tomuto správci byla z důvodu neaktivity správcovská práva odebrána.

Doporučení

Wiki rules.svg

pravidla:

     závazná
     doporučení
     v hlasování
     navrhovaná
     neschválená
Doporučení

Text této stránky je doporučení české Wikipedie. Vysvětluje standardy, s nimiž většina wikipedistů v principu souhlasí a které je vhodné dodržovat. Přesto není závazným pravidlem. Nebojte se stránku editovat, je-li potřeba, ale větší změny raději předem navrhněte v diskusi a oznamte je též Pod lípou.


Nominace

Uvedené požadavky jsou opravdu minimální – počet editací a doba aktivní činnosti jsou velmi hrubé míry.

Proto prosím zvažte, zda jsou vaše znalosti Wikipedie dostačující, máte představu o komunitě české verze, pravopisu českého jazyka, znáte přijatá pravidla Wikipedie i různé jejich návrhy a podobně.

Kromě práce na článcích je vhodné mít i nějaké vlastní zkušenosti s procesy „v pozadí“ Wikipedie, jako je řešení konfliktů, diskuse o smazání, boj s vandalismem.

Nominaci je možné doprovodit krátkým zdůvodněním, které obsahuje například kdo vás ke kandidatuře vyzval, jak pravomoci správce hodláte využívat. Vhodný může být také odkaz na některý spor, který jste vedli, a kde jste podle vlastního přesvědčení postupovali v nejlepším duchu Wikipedie.

Hlasování

Hlasy, zvláště hlasy Proti a Zdržuji se hlasování je vhodné doprovodit krátkým zdůvodněním, aby se mohl žadatel poučit do budoucna, co by před další kandidaturou měl zlepšit (nezdůvodněné hlasy proti a nesmyslná zdůvodnění nemusí být při vyhodnocení brána v potaz). Případné komentáře ke hlasům by se též měly omezit na velmi stručné poznámky. Dlouhé komentáře a diskuse je vhodné umísťovat do sekce Komentáře, pokud se v hlasovací sekci rozvine diskuse znepřehledňující čitelnost, je vhodné ji do diskusní sekce přesunout (kromě samotných hlasů), a u hlasu ponechat pouze odkaz na přesunutý text.

Pokud svůj hlas změníte, je vhodné původní hlas škrtnout, napsat nový a případně zdůvodnit změnu názoru.

Možnost prodloužit hlasování je zvláště vhodné použít, pokud se sejde hlasů málo.

Ukončená hlasování jsou v archivu, aktuální seznam správců na Speciální:Uživatelé/sysop.


Žádosti

David0000000

David0000000 (diskusepříspěvkypočítadločlánkyshrnutízablokovánívšechny projekty)

 • Žádost podána: 3. 6. 2020, 12:24 (CEST)
 • hlasování končí: 17. 6. 2020, 12:24 (CEST)

Zdůvodnění

Chtěl bych revertovat stránky, případně i vandalské účty zablokovat. A uzamykat svoji uživatelskou stránku.--David0000000 (diskuse) 3. 6. 2020, 12:24 (CEST)

Hlasování

Pro
Proti
 1. Uživatel nemá ani AS, proto ProtiProti Proti. Poirot12345 T (diskuse) 3. 6. 2020, 12:46 (CEST)
 2. ProtiProti Proti Uživatel není způsobilý k vykonávání činnosti správce. --janbery (diskuse) 3. 6. 2020, 12:49 (CEST)
 3. ProtiProti Proti bez komentáře....--MrJaroslavik (diskuse) 3. 6. 2020, 12:50 (CEST)
 4. ProtiProti Proti Uživatel sice formálně splňuje ony minimální požadavky, ale to opravdu nestačí... --Jan Myšák (diskuse | příspěvky) 3. 6. 2020, 12:56 (CEST)
 5. ProtiProti Proti Uživatel je aktivní teprve od října loňského roku, navíc zakládá nesmyslné stránky, chybná přesměrování a diskuse nesouvisející s tvorbou encyklopedie, viz [1]. Vydržely mu pouze tři články, z nichž na jednom je šablona upravit a na jednom dokonce šablona reklama a označení k urgentnímu ověření významnosti, ostatní články byly smazány, většina jeho editací je na pískovišti nebo na uživatelské stránce. Uživatel tedy není schopen ani vytvářet kvalitní články, tudíž si opravdu nemyslím, že by měl dostat práva správce. Moson81 (diskuse) 3. 6. 2020, 13:04 (CEST)
 6. ProtiProti Proti Zatím příliš nezkušený uživatel.--RomanM82 (diskuse) 3. 6. 2020, 13:08 (CEST)
 7. Celá žádost (stejně jako jediný hlas v kolonce Zdržuji se) je naprosto mimo. Zkušenosti má uživatel prakticky nulové, zjevně nemá ponětí o náplni správcovské činnosti, natož o základních principech Wikipedie. Jeho encyklopedickou tvorbu a celkové vystupování asi ani nemá smysl hodnotit. Soudě z uživatelské stránky mám pocit, že Wikipedii edituje jen proto, aby se stal správcem, což je ovšem smutné. --Khamul1 (diskuse) 3. 6. 2020, 13:21 (CEST)
 8. ProtiProti Proti Viz výše. Proč by chtěl Ján Kepler hlasovat pro, to je mi ovšem záhadou. OJJ, Diskuse 3. 6. 2020, 13:35 (CEST)
 9. ProtiProti Proti --Hugo (diskuse) 3. 6. 2020, 13:40 (CEST)
 10.  Asi není třeba ani hlasovat proti, souhlasím s Khamûlem, OJJem a Mosonem. Uživatele vidím na Wikipedii podruhé a to se snažím i přes vytížení v reálném životě dění na Wiki sledovat. Pěkně to vyjádřili Ioannes Pragensis, k tomuto doporučení se připojuji. — Draceane diskusepříspěvky 3. 6. 2020, 15:53 (CEST)
 11. ProtiProti Proti Jak bylo uvedeno výše, minimální požadavky sice kandidát splňuje, ale právě zde se asi ukazuje, že už neodpovídají dnešní úrovni Wikipedie. Osobně proto jako minimum mám vždy požadavky na zisk medaile zkušeného uživatele, což je ale samozřejmě (pro mě) podmínka nutná, nikoli dostačující. Jinak to myslím pěkně vyjádřil Ioannes Pragensis. --Vlout (diskuse) 3. 6. 2020, 17:18 (CEST)
 12. No, vypadá to spíše jako nějaká recese. Každopádně mám pochybnosti, zda je uživatel vůbec nutně způsobilý k samotnému editování Wikipedie. Jeho nedávná editační historie k podobným pochybnostem poskytuje hned několik příkladů. Dost možná nejnepochopitelnější ŽoPS v celé historii české Wikipedie. --Mario7 (diskuse) 3. 6. 2020, 18:50 (CEST)
  Rovnat se mu může ještě Wikipedie:Žádost o práva správce/Zzz000r. --Khamul1 (diskuse) 3. 6. 2020, 19:01 (CEST)
  Až mě zarazila ta podoba nicků... — Draceane diskusepříspěvky 3. 6. 2020, 19:04 (CEST)
  Asi tak. --Khamul1 (diskuse) 3. 6. 2020, 19:06 (CEST)
 13. ProtiProti Proti Ono je důležité se jako první seznámit s komunitou a editováním Wikipedie. Správce už má docela velké možnosti a tak malé resp. téměř nulové zkušenosti. Encyklopedickou tvorbu snad netřeba komentovat… Jinak viz třeba Khamul1, Ioannes Pragensis níže, nebo Poirot12345 T. Také doporučuji žádost stáhnout. Ani si nemyslím že splňuje požadavky, protože správce má práva označit editace a články jako prověřené a k tomu je myslím potřeba AS (alespoň dle WP:PAR). Nepochopil jsem akorát kolegu Keplera níže --Robins7 (diskuse) 3. 6. 2020, 19:08 (CEST)
 14. ProtiProti Proti Stačí si pouze přečíst tuto žádost a člověk pozná, že daný uživatel moc neví „o co běží“. Jen drobné rady: Revertovat změny mohou i registrovaní uživatelé, možností rychlého revertu disponují revertéři. K blokaci vandalů stačí napsat na nástěnku správců a o uzamčení vlastní uživatelské stránky si můžete zažádat. --Martin Tauchman (diskuse) 3. 6. 2020, 20:23 (CEST)
  Přičemž nevím, před čím by ji chtěl zamykat? Před vlastní editační mánií? — Draceane diskusepříspěvky 3. 6. 2020, 20:31 (CEST)
 15. ProtiProti Proti Co se týče kvality článků a editací, za mne nedostačující. Nevím, buď žádost je míněná jako vtip nebo se doopravdy daný uživatel chce stát správcem, bohužel tímto tempem, no nevím, nevím... --Bukovník (diskuse) 4. 6. 2020, 09:26 (CEST)
 16. ProtiProti Proti Všechno bylo již řečeno v předešlých komentářích --Romanzazvorka (diskuse) 4. 6. 2020, 11:38 (CEST)
 17. ProtiProti Proti Milý kolego, opřete se do encyklopedické tvorby a za dva za tři roky zkuste znovu požádat o práva správce :-). Myslím si, že kolega Ioannes Pragensis to napsal výstižně. Mějte se fajn. S pozdravem--F.ponizil (diskuse) 4. 6. 2020, 16:36 (CEST)
Zdržuji se hlasování
 1. Zdržuji seZdržuji se Zdržuji se Věřím, že bude zvolen i bez mého hlasu pro. --Ján Kepler (diskuse) 3. 6. 2020, 12:52 (CEST)

Komentáře

Vážený a milý Davide0000000, na české Wikipedii se na správce kladou vysoké požadavky. V něčem možná až příliš vysoké; a v každém případě takové, že je ještě dlouho nedokážete splnit. Snad až za několik let, až budete mít za sebou mnoho pěkných článků a poznáte lépe, jak to tady chodí. Chtěl bych Vás poprosit, abyste měl trpělivost. Tuhle kandidaturu Vám doporučuji stáhnout, v archivu jí bude lépe. (Stačí ke zdůvodnění napsat, že kandidaturu berete zpět.) Ale nenechte se odradit. Wikipedie správce potřebuje a myslím si, že za několik let se můžete jedním z nich stát. Budu Vám držet palce.--Ioannes Pragensis (diskuse) 3. 6. 2020, 14:27 (CEST)

Rovněž musíme vzít v potaz, že David0000000, jak se dovídám z jeho uživatelské stránky, je nezletilý a navíc není rodilý Čech, v Česku žije teprve pět let. Myslím, že žádost sama o sobě byla míněna v dobré víře, ale že si David příliš mnoho neuvědomuje, co vyžaduje jednak to, aby se stal správcem, a taktéž toho zřejmě moc neví o působení na Wikipedii jako takovém. Moson81 (diskuse) 4. 6. 2020, 10:10 (CEST)
Být rodilý Čech, být zletilý nebo někde žít nepatří mezi relevantní podmínky správcovství. Důležité je, jak dobře kandidát zná Wikipedii, jak kvalitně zde pracuje, jak dokáže vycházet s ostatními editory a jakou má autoritu a pověst v kolektivu pravidelných editorů.--Ioannes Pragensis (diskuse) 4. 6. 2020, 10:21 (CEST)