Tato stránka je zamčena pro neregistrované a nové uživatele

Wikipedie:Žádost o práva správce

Z Wikipedie, otevřené encyklopedie
Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání
Wiki rules.svg

pravidla:

     závazná
     doporučení
     v hlasování
     navrhovaná
     neschválená
Závazné pravidlo Wikipedie

Text na této stránce je závazným pravidlem české Wikipedie. Editace měnící jeho význam jsou přípustné, jen pokud se opírají o předchozí konsenzus komunity. Své připomínky můžete vyjádřit v diskusi, návrhy změn oznamte též Pod lípou.


Zkratka:
 • WP:ŽOPS
  WP:RFA
Pravidlo vstoupilo v platnost 2. ledna 2007.[1]

Vyprázdnit paměť serveru
(použijte v případě, že se vám tu ukazují zastaralé verze podstránek)

Závazná část

Na této stránce můžete požádat o přidělení práv správce.

Požadavky na správce

Správci jsou rovni každému jinému uživateli co se týče práv i zodpovědnosti, jediným rozdílem je přístup k různým „údržbářským“ činnostem, jako je mazání a zamykání stránek. Protože jsou tyto operace potenciálně destruktivní, musí správci být zkušenými uživateli, kteří znají a respektují pravidla i zvyky Wikipedie (mezi jinými zákaz používání rozšířených pravomocí ve vlastních sporech). Správci jsou zdvořilí a při jednání s ostatními wikipedisty se jim snaží pomoci s problémy, na které při tvorbě Wikipedie mohou narazit. Více vizte na Wikipedie:Správci.

Žádost o práva správce

Postup nominace

O přidělení rozšířených práv na této stránce žádá každý wikipedista přímo sám za sebe.

Žádost se podává vyplněním následujícího formuláře a následným vložení podstránky na konec této stránky ve formátu {{/Žadatel}} (v případě opakované volby {{/Žadatel (#)}}, v případě potvrzení {{/Žadatel (potvrzení)}}).


Správce či byrokrat při potvrzování použije navíc druhý parametr se svojí funkcí, tj. {{Wikipedista|Žadatel|správce}}, resp. {{Wikipedista|Žadatel|byrokrat}}.

Minimální požadavky

Nutným minimem pro žádost je alespoň 250 příspěvků a alespoň tříměsíční aktivita v projektu. Dále je třeba mít povolenou možnost zasílání mailů přes rozhraní Wikipedie nebo mít na své stránce uveden funkční kontakt na svou osobu (ICQ, IRC). Tyto kontakty je pak třeba udržovat funkční po celou dobu případného správcovství.

Žádosti nesplňující tato formální kritéria budou mazány bez diskuse. Anonymní uživatelé o práva správce žádat nemohou.

Postup schvalování

Žádost na stránce zůstává nejméně dva týdny od vložení. Tuto lhůtu může ve výjimečných případech byrokrat explicitně prodloužit (např. pokud se dodatečně objeví informace, které vedou k hromadným změnám hlasů, nebo není-li kvůli počtu hlasů hlasování dostatečně reprezentativní), maximálně však na 4 týdny. Prodloužení lhůty provede přidáním textu:

 ''hlasování prodlouženo do'' datum čas

Byrokrat ukončuje hlasování až po proběhnutí této lhůty. Jakmile tak učiní, jsou případné další hlasy neplatné.

K žádosti se ostatní wikipedisté vyjadřují. Jako hlasy se počítají odpovědi Pro, Proti (pro vlastní rozhodování), k tomu dále Zdržuji se hlasování (pro platnost hlasování, tzv. kvórum). Hlas lze dále vysvětlit či komentovat. I když je běžné se v komentářích vyjadřovat přímo k osobě kandidáta, je třeba stále pamatovat na vzájemnou zdvořilost. Podmínky, které musejí splnit hlasující, stanovují pravidla účasti v hlasování.

Cílem hlasování je ukázat, zda v dané otázce existuje konsenzus komunity. O tom, zda byl dosažen, rozhoduje byrokrat, který hlasování uzavírá. Ten také provádí bez zbytečného odkladu případné rozšíření práv a celou sekci přesune do archivu. Hlasování je platné, jen pokud se do něj zapojí minimálně 20 wikipedistů (tzv. kvórum, počítáno ze součtu hlasů Pro, Proti a Zdržuji se hlasování). Za automaticky úspěšnou se obvykle považuje žádost, která získala na konci výše popsané lhůty nejméně 3/4 hlasů Pro (počítáno ze součtu hlasů Pro a Proti). Získala-li žádost méně než 2/3 hlasů, je obvykle považována za neúspěšnou. Případný hlas samotného kandidáta se nepočítá.

Za spravedlivý průběh hlasování nesou odpovědnost byrokrati. V případě nutnosti mohou rozhodnout o nezapočítání hlasů podezřelých z manipulace hlasování (jako jsou loutky), v extrémních případech nechat celé hlasování opakovat.

Byrokrat musí dbát na etiku. Pokud je vůči kandidátovi ve sporu nebo jinak zaujatý, měl by jakékoliv rozhodování přenechat jinému byrokratovi. Svá rozhodnutí přiměřeně zdůvodňuje; vyskytnou-li se dotazy, poskytne podrobnější vysvětlení.

Žádost o práva byrokrata

Postup žádosti o práva byrokrata je shodný s postupem žádosti o práva správce, pouze s tím rozdílem, že nezbytnou kvalifikací kandidáta je nejméně 6 měsíců působení ve funkci správce. Všechna ostatní ustanovení tohoto pravidla vztahující se na správce se týkají i byrokratů.

Opakování žádosti

Neúspěšné žádosti je možné opakovat nejdříve za 3 měsíce.

Odebrání práv správce

Existuje několik cest, kterými mohou být správci odebrána jeho práva. Řadu z nich toto pravidlo přímo neupravuje. Patří mezi ně odebrání práv:

 • na základě rozhodnutí správní rady Nadace Wikimedia (v praxi se nevyužívá);
 • na základě rozhodnutí Arbitrážního výboru;
 • na základě konsenzu komunity, který uzná stevard;
 • v případě akutního zneužívání práv může stevard na požádání odebrat jeho práva okamžitě. Takové odebrání je však pouze dočasné a musí být potvrzeno např. rozhodnutím Arbitrážního výboru.

Toto pravidlo zavádí několik dalších postupů, které mohou vyústit v odebrání práv správce.

Potvrzení

Správce může požádat komunitu o opětné vyslovení důvěry prostřednictvím hlasování o svém potvrzení. Pro toto hlasování platí stejná pravidla jako pro běžné hlasování o zvolení. Hlasování může potvrzovaný správce stáhnout jen tehdy, pokud už fakticky v průběhu hlasování o práva přišel (odebrali mu je stevardi). Skončilo-li hlasování jako neúspěšné a nepožádal-li kandidát do 24 hodin od jeho ukončení stevardy o zbavení práv sám, požádá je o to byrokrat. Nepotvrzený správce nesmí po ukončení hlasování svá práva používat, i když je ještě má.

Povinné potvrzení

Jsou-li proti činnosti správce výhrady a je vyzván k potvrzení wikipedistou, který by měl právo hlasovat podle tohoto pravidla, ve výroční měsíc (tj. měsíc, v němž je výroční den) svého posledního zvolení nebo potvrzení, je dotyčný správce povinen vyvolat hlasování nejpozději do měsíce. Pokud tak neučiní, může hlasování o jeho potvrzení založit kterýkoliv wikipedista oprávněný v něm hlasovat.

Každý wikipedista však smí podle této sekce pravidla vyzvat k potvrzení nejvýše jednoho správce za rok.

Odebrání práv v případě dlouhodobé neaktivity

Správce, který se dlouhodobě neúčastní práce na projektu, nemůže být dobře obeznámen s aktuálními pravidly, doporučeními, postupy a zvyky. Nedostatek informací je překážkou kvalitnímu a odpovědnému rozhodování, jež je od správce očekáváno.

Neprovede-li správce po dobu delší než půl roku žádnou zaznamenanou akci, k níž jsou potřeba práva správce, může kdokoliv požádat stevardy, aby tomuto správci byla z důvodu neaktivity správcovská práva odebrána.

Doporučení

Wiki rules.svg

pravidla:

     závazná
     doporučení
     v hlasování
     navrhovaná
     neschválená
Doporučení

Text této stránky je doporučení české Wikipedie. Vysvětluje standardy, s nimiž většina wikipedistů v principu souhlasí a které je vhodné dodržovat. Přesto není závazným pravidlem. Nebojte se stránku editovat, je-li potřeba, ale větší změny raději předem navrhněte v diskusi a oznamte je též Pod lípou.


Nominace

Uvedené požadavky jsou opravdu minimální – počet editací a doba aktivní činnosti jsou velmi hrubé míry.

Proto prosím zvažte, zda jsou vaše znalosti Wikipedie dostačující, máte představu o komunitě české verze, pravopisu českého jazyka, znáte přijatá pravidla Wikipedie i různé jejich návrhy a podobně.

Kromě práce na článcích je vhodné mít i nějaké vlastní zkušenosti s procesy „v pozadí“ Wikipedie, jako je řešení konfliktů, diskuse o smazání, boj s vandalismem.

Nominaci je možné doprovodit krátkým zdůvodněním, které obsahuje například kdo vás ke kandidatuře vyzval, jak pravomoci správce hodláte využívat. Vhodný může být také odkaz na některý spor, který jste vedli, a kde jste podle vlastního přesvědčení postupovali v nejlepším duchu Wikipedie.

Hlasování

Hlasy, zvláště hlasy Proti a Zdržuji se hlasování je vhodné doprovodit krátkým zdůvodněním, aby se mohl žadatel poučit do budoucna, co by před další kandidaturou měl zlepšit (nezdůvodněné hlasy proti a nesmyslná zdůvodnění nemusí být při vyhodnocení brána v potaz). Případné komentáře ke hlasům by se též měly omezit na velmi stručné poznámky. Dlouhé komentáře a diskuse je vhodné umísťovat do sekce Komentáře, pokud se v hlasovací sekci rozvine diskuse znepřehledňující čitelnost, je vhodné ji do diskusní sekce přesunout (kromě samotných hlasů), a u hlasu ponechat pouze odkaz na přesunutý text.

Pokud svůj hlas změníte, je vhodné původní hlas škrtnout, napsat nový a případně zdůvodnit změnu názoru.

Možnost prodloužit hlasování je zvláště vhodné použít, pokud se sejde hlasů málo.

Ukončená hlasování jsou v archivu, aktuální seznam správců na Speciální:Uživatelé/sysop.


Žádosti

Gumideck

Gumideck (diskusepříspěvkypočítadločlánkyshrnutízablokovánívšechny projekty)

 • Žádost podána: 8. 1. 2020, 17:17 (CET)
 • hlasování končí: 22. 1. 2020, 17:17 (CET)

Zdůvodnění

Vážení kolegové, pokusím se myšlenky shrnout a zapsat co nejstručněji, aby z toho nebyla mexická telenovela. Po správcovských právech jsem netoužil a nijak zvlášť netoužím. Někdy cca před rokem jsem se však začal věnovat i patrole a je pravda, že sem tam by se možnost zablokovat neodbytného vandala nebo smazat zjevně nesmyslnou stránku hodila. A to je asi tak všechno, na co bych případná správcovská práva využíval. Diskuze o smazání mě nijak zvlášť neberou, stejně tak takové ty zbytečné diskuze o ničem.

Na Wikipedii jsem začal působit před šesti lety a začátky nebyly vždy slavné. Postupně jsem se našel v psaní článků z mé domoviny (Šluknovsko a Saské Švýcarsko), většinu mé práce tvoří kapličky a kostelíky. Docela mě bavil (a snad i zase začne) Wikiprojekt Kvalita, kde jsem dovedl ke zlatu tři a ke stříbru sedm článků. Na Wikipedii se mi líbí otevřenost a týmová spolupráce vlastní většině aktivních uživatelů. S řadou kolegů se znám i osobně a rád se s nimi potkávám na severočeských srazech. Při takovém tom zařazování mezi iluzionisty a další podobnou havěť bych rád viděl Wikipedii jako zdroj co nejvíce informací v co nejvyšší možné kvalitě. Na druhou stranu se mi nelíbí snahy nacpat sem všelijaké bezvýznamné rádoby politiky a manažery. Za hodně důležité považuji závazná pravidla Ověřitelnost, Co Wikipedie není a neméně důležitou „studii“ Nutná způsobilost. Pokud jsem si v minulosti s někým vyměnil názory nebo vjel do vlasů, bylo to zpravidla proto, že se mi nelíbila jeho interpretace těchto tří zásad. A bohužel mám rád jasno, tedy co na srdci, to na jazyku.

Ať dopadne žádost jakkoliv, je pro mě stěžejní tvorba encyklopedie a všechno ostatní tedy beru jako vedlejší. Pěkný den. --Gumideck (diskuse) 8. 1. 2020, 17:17 (CET)

Hlasování

Pro
 1. ProPro Pro Mohu vůbec hlasovat jinak? Díky za kandidaturu! --Martin Urbanec (diskuse) 8. 1. 2020, 17:21 (CET)
 2. ProPro Pro Uživatel se věnuje patrole a možnost bloku mu jeho práci usnadní. Ján Kepler (diskuse) 8. 1. 2020, 17:23 (CET)
 3. ProPro Pro Představoval bych si i rozhodnější zdůvodnění kandidatury, ale můžu snad jen dodat: konečně. :-) Zkušený uživatel s množstvím kvalitní tvorby a činný na posledních změnách. Možnost zablokovat vandaly hned mu ulehčí práci. OJJ, Diskuse 8. 1. 2020, 17:28 (CET)
 4. ProPro Pro Samozřejmě podpora. --janbery (diskuse) 8. 1. 2020, 18:12 (CET)
 5. ProPro Pro --Hugo (diskuse) 8. 1. 2020, 18:13 (CET)
 6. ProPro Pro Dle předřečníků. --Patriccck (diskuse) 8. 1. 2020, 18:16 (CET)
 7. ProPro Pro Nevidím žádný důvod proč ne.--Rosičák (diskuse) 8. 1. 2020, 18:37 (CET)
 8. ProPro Pro No konečně! --Khamul1 (diskuse) 8. 1. 2020, 18:59 (CET)
 9. ProPro Pro Dobrý kandidát.--Lubor Ferenc (diskuse) 8. 1. 2020, 19:00 (CET)
 10. ProPro Pro, rozhodně. Jen kolegovi přeju, aby nevyhořel, jak už se to některým správcům před ním stalo, a našel si při tom správcování taky čas na kvalitní tvorbu:-)--Borzywoy (diskuse) 8. 1. 2020, 19:14 (CET)
 11. ProPro Pro --Petr Kinšt (diskuse) 8. 1. 2020, 21:25 (CET)
 12. ProPro Pro Bez debaty. Cením si Gumideckovy kvalitní tvorby, spousty "neviditelné" práce při recenzích článků a v poslední době i činnosti na patrole. Líbí se mi taky, že se nebere příliš vážně a dokáže někdy trochu suchopárné wikiprostředí oživit svým jemným humorem. --Perid (diskuse) 8. 1. 2020, 21:47 (CET)
 13. Bezpochybně ano. Kolega má vše, čím by měl správný správce oplývat – je aktivní na patrole, má nadhled, vynikající encyklopedická tvorba, velký podíl na projektu Kvalita, orientace v pravidlech a zvyklostech a humor, který svědčí o tom, že se nebere přespříliš vážně. A co se týče časových možností zmiňovaných na tvé diskusní správce, správci tady naštěstí nemají 24/7/365 pohotovost – radši si oddechnout (v Česko-saském Švýcarsku to jde jistě samo ;)), nechat malichernosti uplynout a po čase se zas dát do práce. — Draceane diskusepříspěvky 8. 1. 2020, 22:24 (CET)
 14. ProPro Pro za mě to napsal Draceane --frettie.net (diskuse) 8. 1. 2020, 23:07 (CET)
 15. Aktivita, rozum, nadhled. Whitesachem (diskuse) 8. 1. 2020, 23:35 (CET)
 16. --Tomas62 (diskuse) 8. 1. 2020, 23:41 (CET)
 17. ProPro Pro Kolega s přehledem, rozhledem a nadhledem. --BarbatusCZ (diskuse) 9. 1. 2020, 00:58 (CET)
 18. ProPro Pro Časem prověření uživatelé věnující se velmi aktivně patrole a údržbě by měli mít po ruce skutečně účinné nástroje k zastavení vandalů a ne s nimi soutěžit v rychlosti klikání na revert. Ať se správcování daří. --Mates (diskuse) 9. 1. 2020, 03:07 (CET)
 19. ProPro Pro, snad jen dodat, že „konečně“. JAn (diskuse) 9. 1. 2020, 07:06 (CET)
 20. ProPro Pro souhlasím --Podroužek (diskuse) 9. 1. 2020, 07:42 (CET)
 21. I když už jen symbolicky, tak ProPro Pro. Nevidím důvod kolegu nepodpořit. --Jan Myšák (diskuse) 9. 1. 2020, 09:19 (CET)
 22. ProPro Pro, věřím, že funkci zvládne.--Hnetubud (diskuse) 9. 1. 2020, 09:36 (CET)
 23. ProPro Pro --Tchoř (diskuse) 9. 1. 2020, 10:24 (CET)
 24. ProPro Pro --JirkaSv (diskuse) 9. 1. 2020, 10:35 (CET)
 25. ProPro Pro --Jakub Sochor (diskuse) 9. 1. 2020, 14:58 (CET)
 26. ProPro Pro Jednoznačně. --Robins7 (diskuse) 9. 1. 2020, 18:09 (CET)
 27. Rozum má, takže když je potřebuje a chce, nechť je má. --Jann (diskuse) 9. 1. 2020, 19:23 (CET)
 28. ProPro Pro To to trvalo… :-) --Jan Polák (diskuse) 10. 1. 2020, 05:34 (CET)
 29. ProPro Pro--F.ponizil (diskuse) 10. 1. 2020, 09:05 (CET)
 30. ProPro Pro--MrJaroslavik (diskuse) 10. 1. 2020, 18:47 (CET)
 31. ProPro Pro Jasně. Seriózní uživatel s nadhledem --Romanzazvorka (diskuse) 10. 1. 2020, 21:56 (CET)
 32. ProPro Pro Vše už bylo řečeno výše :-).--Dirillo (diskuse) 11. 1. 2020, 04:21 (CET)
 33. ProPro Pro Určitě pro. --Faigl.ladislav (diskuse) 11. 1. 2020, 10:03 (CET)
 34. Rozumný kandidát, který má nadhled. Za mne jednoznačně ano. --Jan KovářBK (diskuse) 11. 1. 2020, 13:21 (CET)
 35. Má zkušenosti i nadhled, podle mě vhodná posila správcovské patroly. --Vlout (diskuse) 12. 1. 2020, 12:58 (CET)
 36. ProPro Pro --Petr Adámek (diskuse) 12. 1. 2020, 14:58 (CET)
 37. Určitě pro. --Marek Koudelka (diskuse) 15. 1. 2020, 11:08 (CET)
 38. ProPro Pro--Horst (diskuse) 18. 1. 2020, 12:41 (CET)
 39. ProPro Pro --Jvs 18. 1. 2020, 16:18 (CET)
Proti
Zdržuji se hlasování

Komentáře