Regulační plán

Z Wikipedie, otevřené encyklopedie
Možná hledáte: regulační plán v energetice dle vyhlášky č. 80/2010.

Regulační plán (RP) je součást územně plánovací dokumentace (ÚPD), kterou kromě něj tvoří ještě zásady územního rozvoje (ZÚR) a územní plán (ÚP). Zatímco zásady územního rozvoje se zpracovávají pro území kraje a územní plány se zpracovávají pro území obce, regulační plány se zpracovávají jen pro část obce (výjimečně u malých obcí mohou být zpracovány i pro celé území) a jsou mnohem podrobnější. "Základní jednotkou" regulačního plánu je pozemek.

Regulační plán v řešené ploše stanoví podrobné podmínky pro využití pozemků, pro umístění a prostorové uspořádání staveb, pro ochranu hodnot a charakteru území a pro vytváření příznivého životního prostředí a vymezí veřejně prospěšné stavby nebo veřejně prospěšná opatření.

Regulační plán nahrazuje v řešené ploše ve schváleném rozsahu územní rozhodnutí a je závazný pro rozhodování v území. Regulační plán nenahrazuje územní rozhodnutí v nezastavěném území.

Regulační plán může nahradit plán společných zařízení komplexních pozemkových úprav. Výkresy se zpracovávají a vydávají zpravidla v měřítku 1:1000, popřípadě 1:500, s výjimkou výkresu veřejně prospěšných staveb, opatření, a asanací, který se vydává v měřítku katastrální mapy. Výkres širších vztahů je v měřítku hlavního výkresu územního plánu.

Regulační plán není retroaktivní, tzn. nevztahuje se na to, co v daném místě už stálo před jeho vydáním.

Regulační plán musí být v souladu s platným územním plánem a zásadami územního rozvoje.

Pořízení regulačního plánu[editovat | editovat zdroj]

Regulační plán je pořizován:

 • z podnětu nebo
 • na žádost

O pořízení regulačního plánu z podnětu může rozhodnout z vlastního nebo jiného podnětu :

Regulační plán na žádost lze vydat na žádost fyzické nebo právnické osoby, pokud to stanoví zásady územního rozvoje nebo územní plán (v tomto případě musí být jejich součástí i zadání regulačního plánu).

Pořízení RP z podnětu[editovat | editovat zdroj]

Podnět k pořízení RP obsahuje návrh zadání, pokud není součástí územně plánovací dokumentace. Podnět se podává u kraje nebo obce příslušné k vydání regulačního plánu. Příslušné zastupitelstvo rozhodne o pořízení regulačního plánu a předá návrh zadání upravený podle svých požadavků pořizovateli. Návrh zadání pořizovatel vystaví k veřejnému nahlédnutí a zašle dotčeným orgánům. Každý může uplatnit požadavky. Na základě uplatněných požadavků pořizovatel upraví návrh zadání a předloží jej příslušnému zastupitelstvu ke schválení. Na základě schváleného zadání pořizovatel zajistí zpracování:

 • návrhu regulačního plánu
 • dokumentace vlivů provedení záměru na životní prostředí
 • posouzení vlivu záměru na evropsky významnou lokalitu nebo ptačí oblast, pokud orgán ochrany přírody ve svém stanovisku k návrhu zadání takovýto vliv nevyloučil.

Koná se společné jednání (obce a dotčených orgánů (DO)). DO mohou uplatnit stanoviska, musí jim být umožněno nahlížet do návrhu RP.

Pořízení RP na žádost[editovat | editovat zdroj]

Žádost se podává u příslušného pořizovatele. K žádosti žadatel připojí

 • stanoviska, popřípadě rozhodnutí dotčených orgánů, včetně stanoviska k posouzení vlivů provedení záměru na životní prostředí, pokud záměr řešený regulačním plánem toto posouzení vyžaduje,
 • posouzení vlivu na evropsky významnou lokalitu nebo ptačí oblast
 • návrh regulačního plánu upravený na základě stanovisek dotčených orgánů,
 • vyhodnocení souladu návrhu regulačního plánu se zadáním,
 • údaje o vlivu záměru na území a o jeho nárocích na veřejnou dopravní a technickou infrastrukturu a vyjádření vlastníků této infrastruktury atd…

Vydání regulačního plánu[editovat | editovat zdroj]

O návrhu regulačního plánu projednaném s dotčenými orgány se koná veřejné projednání, kde je přítomna i veřejnost. Návrh regulačního plánu pořizovatel doručí veřejnou vyhláškou a vystaví k veřejnému nahlédnutí v obci a u pořizovatele. Na základě výsledků projednání návrhu regulačního plánu pořizovatel zajistí úpravu návrhu nebo jej předá žadateli k úpravě. Dojde-li na základě veřejného projednání k podstatné úpravě návrhu regulačního plánu, koná se opakované veřejné projednání. Pořizovatel předkládá zastupitelstvu příslušné obce nebo kraje návrh na vydání regulačního plánu s jeho odůvodněním. Příslušné zastupitelstvo vydá regulační plán formou opatření obecné povahy po ověření, že není v rozporu s výsledky projednání a s ostatními požadavky.

Typy regulačních plánů[editovat | editovat zdroj]

 • pro zastavitelné plochy
 • pro přestavbu (v současně zastavěném území)
 • pro ochranu hodnotných území (městské památkové rezervace)
 • pro nezastavitelné území (pro krajinnou složku – místo plánu společných zařízení KPÚ )

Literatura[editovat | editovat zdroj]

Související články[editovat | editovat zdroj]

Externí odkazy[editovat | editovat zdroj]