Presbyteriáni

From Wikipedie
Jump to navigation Jump to search
Hořící keř je symbolem mnohých presbyteriánských církví

Presbyteriáni (z řec. presbyter, starší) jsou členové reformovaných církví s presbyterním zřízením v anglicky mluvících zemích. Obdobou na evropském kontinentě i jinde jsou reformované (kalvinistické) církve. Klasické presbyterní zřízení s ústřední synodou má například Českobratrská církev evangelická.

Presbyterní zřízení[edit | edit source]

Presbyterní zřízení na rozdíl od episkopálního (z řec. episkopos, dozorce, biskup) nemá biskupy a církev na různých úrovních vedou obvykle volené rady starších (staršovstva). Staršovstva čili presbyteráty mohou být místní, oblastní nebo ústřední, které se někdy nazývají synody. Členem místního staršovstva je vždy také farář či kazatel, v oblastních staršovstvech a synodách jsou si laici a kazatelé rovni. Na druhé straně v církvích s kongregačním zřízením je každá místní obec zcela samostatná a žádné vyšší orgány nemá.

Učení[edit | edit source]

Presbyterní církve jsou většinou kalvinistické, zdůrazňují autoritu Bible, svrchovanost Boží a spásu skrze Ježíše Krista. Slavení Večeře Páně pokládají za připomínku a bohoslužby se soustřeďují na kázání a čtení. Bohoslužby i kostely bývají spíše strohé, výjimku tvoří bohatá hudba a zpěv. Mezi jednotlivými presbyterními církvemi jsou dnes značné rozdíly, od sborů a církví fundamentalistických až po velmi liberální. Ve většině z nich se křtí malé děti, v některých je povolena ordinace žen a v některých i homosexuální partnerství.

Historie[edit | edit source]

Presbyterní zřízení zavedl ženevský reformátor Jan Kalvín (1509–1564), a to na základě řady míst Nového zákona, kde se mluví pouze o "starších". Do Skotska je přinesli kazatelé John Knox (1514–1572) a Andrew Melville (1545–1622). V anglikánské církvi se jejich přívrženci nazývali puritáni a kolem roku 1600 se rozdělili na presbyteriány a kongregacionalisty. Obojí byli pronásledováni, mnozí se vystěhovali do Ameriky a do Holandska. Obojí také bojovali na straně Olivera Cromwella v anglické revoluci a po obnovení království byli potlačeni. Ze Skotska a z Anglie se hnutí rozšířilo i do dalších zemí, zejména do USA, kde je Presbyteriánská církev druhou největší protestantskou církví. Presbyteriánské církve jsou sdruženy ve Světové alianci reformovanych a presbyterních církví (založena v Ženevě 1875)[1], mnohé z nich jsou také členy Světové rady církví.

Odkazy[edit | edit source]

Reference[edit | edit source]

  1. Slovník křesťanské kultury. Praha : Garamond 2002, s. 295

Související články[edit | edit source]

Externí odkazy[edit | edit source]