Latinská rčení A

Z Wikipedie, otevřené encyklopedie
Skočit na: Navigace, Hledání
Latinská rčení – vyberte písmeno:

A B C D E F G H I L M N O P Q R S T U V

Iniciála A (Rukopis z kláštera Reichenau)

A[editovat | editovat zdroj]

  • A bove maiori discit arare minor – „od staršího vola orat se učí mladší“
  • A cane non magno saepe tenetur aper – „tichá voda břehy mele“
  • A capite usque ad calcem – „od hlavy k patě“
  • A contrario – „naopak“, argument z opaku
  • A die insinuationis recepti – „ode dne doručení“
  • A fortiore (a fortiori) – doslova „od silnějšího“, znamená obvykle „což teprve“, „tím spíše“ nebo naopak „tím méně“
  • A limine – „od (samého) prahu“, původně soudní výrok na samém začátku řízení, v přeneseném smyslu „rozhodně, naprosto, bez diskuse“, například „odmítnout a limine“.
  • A maiore ad minus – „od většího k menšímu“, logický postup od silnějšího, obecnějšího
  • A mari usque ad mare – „od moře k moři“, heslo Kanady. Podle Žalmu 72.
  • A mensa et toro – doslova „od stolu a polštáře“, rozvod od stolu a lože
  • A minore ad maius – „od menšího k většímu“, logický postup od slabšího k silnějšímu
  • A mundo condito – „od stvoření světa“
  • A pedibus usque ad caput – „od nohou až k hlavě“, srv. české „od hlavy k patě“
  • A posse ad esse – „od moci k být“ (aristotelská a tomistická definice vzniku)
  • A posteriori – „od pozdějšího, následujícího“, soud na základě zkušenosti
  • A priori – „od předchozího“, soud odvozený z pojmů samých bez odvolání na zkušenost
  • A solis occasu, non ab ortu, describe diem – „Od Slunce západu, ne od východu popisuj den“. Srv. české „Nechval den před večerem.“
  • A solis ortu usque ad occasum – „od východu Slunce až do západu“, tj. po celý den (Žalm 113,3)
  • A verbis legis non est recendum – „od slov zákona nelze ustoupit“

Ab[editovat | editovat zdroj]

  • Ab aeterno – „od věčnosti“
  • Ab equis ad asinos – „od desíti k pěti“, doslova „od kobyly k oslu"
  • Ab extra – „zvenčí“, ne ze sebe sama
  • Ab hinc – „od nynějška, od této chvíle“
  • Ab hoc et ab hac – „páté přes deváté“
  • Ab homine homini cotidianum periculum – „člověk člověku každodenním nebezpečím“
  • Ab igne ignem – „od ohně oheň“
  • Ab imo pectore – „z hloubi srdce (prsou)“; „z celého srdce“ (Titus Lucretius Carus, De rerum natura, kap. 3)
  • Ab initio – „od (samého) počátku“
  • Ab instanitia absolutio – „osvobození pro nedostatek důkazů“
  • Ab intestato – (dědictví) „od zemřelého bez závěti“
  • Ab intra – „zevnitř, ze sebe sama“
  • Ab Iove principium generis – „původ rodu sahá až k Bohu samému“ (Vergilius, Aeneis VII.)
  • Ab irato – „od hněvivého“, v hněvu, v afektu
  • Ab omnibus sua perspici probus cupit – "poctiví se s ničím netají"
  • Ab origine – "od počátku"
  • Ab ovo – „z vejce“. Líčit nějaký děj ab ovo je jako naše „od Adama“.
  • Ab ovo usque ad mala – „od vajec po jablka“, obvyklý pořad římské hostiny
  • Ab uno disce omnes – „podle jednoho poznej ostatní“
  • Ab urbe condita – „od založení města“, údaj letopočtu od založení Říma (753 př. n. l.)
  • Abiit ad plures – „přešel k většině“
  • Abiit, non obiit – „odešel, nezemřel“, citát z Cicerona, užíval se na náhrobcích
  • Abiturus – ten, kdo se chystá odejít. Odtud abiturient.
  • Absens heres non erit – „nepřítomný dědit nebude“
  • Absente cadavere – (pohřeb) „bez mrtvoly“
  • Absente reo – (proces) „bez obžalovaného“
  • Absiste moveri – „přestaň se znepokojovat“
  • Absit iniuria verbis – „ať řeč nikoho neurazí“
  • Absit invidia dicto – „není v tom žádná závist“ (v tom, co bylo řečeno)
  • Absit invidia verbo – „nebudiž vykládáno za zlé“
  • Absit violentia rebus – „ať se věci dějí bez násilí“ (Jan Amos Komenský)
  • Absolvo te – dávám ti rozhřešení, latinská zpovědní formule
  • Abundans cautela non nocet – „přílišná péče není na škodu“
  • Abusus digitorum – „zneužití prstů“
  • Abusus non tollit usum – „zneužití není námitka proti (řádnému) používání“
  • Abyssus abyssum invocat – doslova „propast volá propast“, jedna chyba vede ke druhé

Ac[editovat | editovat zdroj]

  • Accidit in puncto, quod non speratur in anno – „v jediném okamžiku se přihodí, co by člověk nečekal za celý rok“, heslo Ferdinanda I. Habsburského
  • Accingunt omnes operi – „všichni se chystají do práce“
  • Accipere quam facere praestat iniuriam – „křivdu lépe snášet než způsobit“ (Cicero, Disputationes tusculanae, podle Platóna)
  • Accusare nemo se debet nisi coram Deo – „nikdo nemá obviňovat sám sebe, leda před Bohem“
  • Acta deos nunquam mortalia fallunt – „činy lidské nikdy nejsou tajny bohům“
  • Acta est fabula, plaudite – „představení skončilo, tleskejte!“, závěr římských komedií, také poslední slova císaře Augusta.
  • Acta non verba – „nemluvit, jednat“
  • Acti labores iucundi – „vědomí vykonané práce těší“
  • Actio nata – „žaloba se narodí“, okamžik, kdy se subjektivní právo mění na nárok a kdy tedy lze podat žalobu k soudu
  • Actio recta non erit, nisi recta fuerit voluntas – „jednání není dobré, pokud není z dobré vůle“
  • Actio–sacrificium–caritas. – „Práce–oběť–láska.“ Biskupské heslo Štěpána Maria kardinála Trochty
  • Actio semel extincta non reviviscit – „jednou vyhaslý (právní) nárok neobživne“
  • Actioni nondum natae non praescribitur – „nevzniklá žaloba se nepromlčuje“
  • Actus reus – „zločin“, čin, který vytvořil vinu

[editovat | editovat zdroj]

  • Ad absurdum – (dovést úvahu) „k nesmyslu“
  • Ad acta – (odložit) „mezi akty“, do archivu, a považovat tedy za vyřízené
  • Ad alta – „k výšinám!“
  • Ad analogia – podle analogie, analogicky
  • Ad aram confugere – „utéci se k oltáři“, kde platí právo asylu
  • Ad arma! – „ke zbraním!“, odtud italské „all´arme!“ a naše alarm.
  • Ad astra per aspera, také jako Per aspera ad astra – „Trnitou cestou ke hvězdám“, heslo státu Kansas (překládáno většinou jako "Přes překážky (útrapy) ke hvězdám")
  • Ad audiendum verbum – k pokárání, jít na kobereček, na slovíčko, výtka mez čtyřma očima, vyslechnutí kritických slov
  • Ad augusta per angusta – doslova „úzkou cestou k vznešenému“, překládáno někdy také jako "Přes překážky ke hvězdám" nebo "Přes úskalí k výšinám"[1]
  • Ad balneum – ke koupeli (na lékařských předpisech)
  • Ad bestias – (být předhozen) dravým zvířatům v cirku
  • Ad capsulas – do tobolek, do kapslí (na lékařských předpisech)
  • Ad capsulas amylaceas – do oplatek (na lékařských předpisech)
  • Ad capsulas gelationsas – do želatinových tobolek (na lékařských předpisech)
  • Ad captandum vulgus – „aby na to chytil lid“, o demagogovi a demagogii
  • Ad chartam, ad chartas' – do váčku, do váčků (na lékařských předpisech)
  • Ad deliberandum – na uváženou, k uvážení, k rozvaze
  • Ad Deum – „k Bohu“
  • Ad diagnosim – k diagnostickým účelům (na lékařských předpisech)
  • Ad exemplum – například, kupříkladu, jako příklad
  • Ad fictile – do kelímku (na lékařských předpisech)
  • Ad finem – na konec, koncem
  • Ad fontes – „k pramenům“, heslo humanismu
  • Ad fundum – „do dna“
  • Ad gloriam – pro slávu, pro oslavení někoho
  • Ad hoc – „k tomuto“ (jednotlivému případu), improvizovaně
  • Ad hominem – „ke člověku“; argument ad hominem využívá něčeho, co se týká osoby protivníka
  • Ad honorem – „ke cti, k poctě“
  • Ad illustrandum – pro ilustraci, pro názornost, na dokreslení, praktický příklad
  • Ad infinitum – „do nekonečna“
  • Ad informandum – pro informaci, na vědomí
  • Ad informationem medici – k informaci lékaře (na lékařských předpisech)
  • Ad interim – „na přechodnou dobu“, provizorně
  • Ad Kalendas Graecas – „do řeckých Kalend“, tj. odložit do nekonečna, neboť Řekové žádné Kalendy neměli
  • Ad libitum – „podle libosti“, například v hudebním zápisu znamená improvizaci
  • Ad litem – „k procesu“, o přizvaných osobách
  • Ad litteram – „do písmene“, doslova
  • Ad lucem – „ke světlu“, motto lisabonské univerzity
  • Ad Maiorem Dei Gloriam (AMDG) – „k větší slávě boží“, heslo jezuitského řádu i J. S. Bacha
  • Ad manus medici – „k rukám lékaře“
  • Ad manus proprias – do vlastních rukou
  • Ad marginem – na okraji, poznámka na okraj
  • Ad multos annos – „na mnohá léta“, přípitek
  • Ad nauseam – (opakovat něco) „až ke zvracení“
  • Ad notam nebo ad notitiam – na vědomí, na vědomost
  • Ad oculos – (předvést přímo) „před oči“, doložit, ukázat
  • Ad omne opus bonum parati – „Připraveni ke každému dobrému dílu“
  • Ad perpetuam (rei) memoriam – „na věčnou památku (věci)“
  • Ad patres – k předkům za svými otci (zde ve smyslu odebrat se za svými předkyzemřít)
  • Ad perpetuam memoriam – na věčnou památku (obvykle nápis na pamětních sloupech)
  • Ad personam – osobně, vlastní osobě, pro vlastní osobu, sám sobě
  • Ad publicandum – k uveřejnění, ke zveřejnění, k opublikování
  • Ad rationem – na účet
  • Ad referendum – o čem třeba podat zprávu (kvalifikovanou informaci), věcně porefereovat
  • Ad rem – „k věci“
  • Ad sanitatem – „na zdraví“
  • Ad spectatores – k publiku, k divákům
  • Ad tempus concessa post tempus censetur denegata – „co se připustilo na čas, je po jeho uplynutí automaticky odepřeno“ (Codex Justiniani, 10,61,1)
  • Ad usum Delphini – „pro potřebu Dauphina“, původně o knihách, které nechal král Ludvík XIV. zbavit choulostivých míst, než je dal číst mladému princi.
  • Ad usum proprium – „k vlastní potřebě“
  • Ad valorem – podle hodnoty, dle ceny, za cenu
  • Ad verbum audiendum – k domluvě, k napomenutí, vyslechnutí pokynů, dle ústní domluvy, podle ústního přání
  • Ad vitrum – do lahvičky (na lékařských předpisech)
  • Ad vocem – stran něčeho, týkající se něčeho
  • Adaequatio intellectus et rei – „připodobnění mysli a věci“, definice pravdy (Tomáš Akvinský)
  • Addito salis grano – „když se přidá zrnko soli“
  • Adhuc flagranti crimine – (chytit) „přímo při činu“
  • Adsum – „jsem přítomen, zde!“
  • Adveniat regnum tuum – „přijď království tvé“, verš z modlitby Otče náš
  • Adventus – „příchod“
  • Advocatus diaboli – „advokát ďáblův“, při procesech svatořečení odpůrce kanonizace; odtud přeneseně pro člověka, který hájí opačné stanovisko, než s jakým souhlasí (zpravidla "z principu", aby nebylo opomenuto zvážit i námitky nebo negativa dané věci)

Ae[editovat | editovat zdroj]

  • Aegrescit medendo – „Léčba je horší než sama nemoc“
  • Aegri somnia – „sny nemocného“. (Horatius, Ars poetica 7.)
  • Aequat omnis cinis – „popel všechny srovná“, o rovnosti lidí ve smrti
  • Aetas nulla ad discendum sera – „v žádném věku není na učení pozdě“
  • Aetas volat – „věk (čas) letí“
  • Affidavit – „odpřisáhl“, potvrdil
  • Age, quod agis – „co děláš, udělej“ (řádně)
  • Agenda – „věci k udělání“, agenda
  • Agnus Dei – Beránek boží, symbol Ježíše Krista

Al[editovat | editovat zdroj]

  • Alea iacta est – „kostky jsou vrženy“. Výrok připisovaný Juliu Caesarovi, který roku 49 př. n. l. váhal před řekou Rubikon v severní Itálii, až přišel neznámý pastýř a zatroubil k útoku. Tím byly „kostky vrženy“. Ve skutečnosti Caesar tento výrok nikdy neřekl, poprvé se objevil až ve Shakespearově tragédii Julius Caesar[zdroj?]
  • Alia res sceptrum, alia plectrum – „žezlo je něco jiného než loutna“
  • Alias – „jinak“, například pseudonym nebo přezdívka
  • Alibi – „jinde“, podezřelý se obhájí, pokud prokáže, že byl jinde
  • Alieni iuris – (osoba) „cizího práva“, o nesvéprávných osobách (žena, děti), jejichž právní postavení se odvozuje od statutu otce
  • Aliquid haeret – „něco přece uvízne“, např. z pomluvy, i když je vyvrácena
  • Aliis ne feceris, quod tibi fieri non vis – „co nechceš, aby ti jiní činili, nečiň ty jim“, tzv. Zlaté pravidlo
  • Alis volat propriis – „létá na vlastních křídlech“, kdysi heslo státu Oregon
  • Alma mater – „Živící matka“ – obecně (s malými písmeny) označení absolvované školy, zejména vysoké; heslo univerzity v Bologni
  • Alter ego – „druhé já“, původně o blízkém příteli
  • Alterius contractu nemo obligatur – „smlouva jiného člověka tě nezavazuje“
  • Alumnus – „žák, chovanec“, v USA bývalý student (absolvent)

Am[editovat | editovat zdroj]

  • Ama et fac, quod vis – „miluj, a pak dělej co chceš“ (Augustinus)
  • Amantes amentes – „milenci – šílenci“ (Terentius, Andria I.3.)
  • Amanti nihil difficile – „milujícímu nic nepřijde zatěžko“
  • Amantium ira amoris integratio est – „hněvání milenců upevňuje lásku“ (Publius Syrus)
  • Amici fures temporum – „přátelé jsou zloději času“
  • Amicitiae immortales, mortales inimicitiae debent esse – „přátelství má být nesmrtelné, nepřátelství smrtelné“
  • Amicus certus in re incerta cernitur – „přítel se pozná v nejisté situaci“
  • Amicus curiae – „přítel soudu“, v anglosaském právu přizvaná osoba
  • Amicus Plato, sed magis amica veritas – „Platón je přítel, ale pravdě musím dát přednost“, připisováno Aristotelovi
  • Amor gignit amorem – „láska plodí lásku“
  • Amor tollit timorem – „láska zbavuje strachu“ (Bernard z Clairvaux)
  • Amor vincit omnia – „láska všechno přemáhá“ (Vergilius, Zpěvy pastýřské 10,69)

An[editovat | editovat zdroj]

  • Anima Mundi – „duše světa“
  • Anima naturaliter Christiana – „duše od přírody křesťanská“
  • Anima vegetativa, sensitiva, cogitativa – „duše rostlinná, vnímající a myslící“, rozdělení duší u Aristotela
  • Animarum dies - „den dušiček“, 2. listopad
  • Animus iniurandi – „záměr urážet“
  • Animus rem sibi habendi – „záměr mít věc pro sebe“
  • Animal laborans – „pracující živočich“ (Hannah Arendtová)
  • Animal rationale – „rozumný živočich“. Ciceronův překlad řeckého zóon logon echon.
  • Animal symbolicum – „symbolický živočich“ (Ernst Cassirer)
  • Anni currentis (praeteriti, futuri) – „tohoto (minulého, budoucího) roku“
  • Anno aetatis suae XX – „v XX roce svého věku“, častý nápis u portrétů
  • Anno Domini (A. D.) – „léta Páně“ (křesťanského letopočtu)
  • Anno salutis – „léta naší spásy“ (křesťanského letopočtu)
  • Annuit cœptis – (Bůh) „schválil naše počínání“
  • Annus civilis – „občanský rok“
  • Annus mirabilis – „zázračný rok“
  • Ante bellum – „před válkou“
  • Ante cibum (a. c.) – „před jídlem“ (na lékařském předpisu)
  • Ante Christum natum – „před narozením Krista“ čili před Kristem, př. n. l.
  • Ante litteram – „než se tak říkalo“; Ikaros byl pilot ante litteram
  • Ante meridiem (a. m.) – „před polednem“
  • Anulus piscatorius – „rybářský prsten“ římských papežů

Ap[editovat | editovat zdroj]

  • Apage Satanas – „jdi pryč, Satane!“ citát z evangelia (Mt 16,23)
  • Apollini et Musis – (věnováno) „Apollónovi a múzám“; nápis na muzeích, divadlech a koncertních síních
  • Aqua vitae – „voda života“
  • Aquila non captat muscas – „orel nechytá mouchy“

Ar[editovat | editovat zdroj]

  • Arbiter elegantiarum – „rozhodčí ve věcech vkusu“
  • Arma virumque cano, Troiae qui primus ab oris Italiam fato profugus Laviniaque venit. „O válce zpívám a reku, jenž první z krajiny trójské připlul k italské zemi, hnán osudem, k lavinským břehům.“ (Vergilius – Aeneis: 1, I-II)
Gorlice: latinská fráze na budově galerie
  • Arcanum boni tenoris animae – „Tajemství dobré nálady“ (heslo Pivovaru Starobrno)
  • Ars longa, vita brevis – „umění (učení) je dlouhé, život krátký“ (Užívá se v běžné řeči vzdělanců a omlouvá nedostatečnost každého vědění, obtížnost nekonečného vzdělávání.)
  • Ars moriendi – „umění (dobře) umírat“
  • Ars vivendi – „umění (dobře) žít“
  • Artis Bohemiae Amicis – „Přátelům českého umění“ (medaile Ministerstva kultury ČR k ocenění dlouhodobé a významné činnosti fyzické osoby, jež cílevědomě přispěla nebo přispívá k šíření dobrého jména české kultury v tuzemsku i v zahraničí)
  • At vero – „na druhou stranu…“

Au[editovat | editovat zdroj]

  • Audaces fortuna iuvat – „Štěstěna přeje odvážným“
  • Audemus jura nostra defendere – „nebojíme se bránit svá práva“, heslo státu Alabama
  • Audi – „slyš!“
  • Audiatur et altera pars – „vyslechněte i druhou stranu“
  • Audio, video, disco – „slyším, vidím, učím se“
  • Audi, vide, tace – „poslouchej, dívej se a mlč“ (heslo Bezpečnostní informační služby ČR, které říká, že příslušník zpravodajské služby musí dobře naslouchat, dobře se dívat a o své práci mlčet)
  • Aurea mediocritas – „zlatý střed“ (Horatius, Odae)
  • Auri sacra fames – „prokletý hlad po zlatu“ (Vergilius, Aeneis 3,56)
  • Austriae est imperandum orbi universo - „Rakousko musí panovat celému světu“
  • Aut Caesar aut nihil – „buď císař, anebo nic“; heslo Cesare Borgia
  • Aut vincere aut mori – „zvítězit nebo zemřít“
  • Ave atque vale – „buď zdráv a sbohem“ (Catullus na hrobě svého bratra)
  • Ave Caesar, morituri te salutant – „Buď zdráv Césare, na smrt jdoucí tě zdraví“; odsouzenci před zápasem v cirku. (Suetonius, Catullus 21.)
  • Ave Maria – „buď zdráva, Maria“, citát z evangelia (Lk 1,28) a začátek modlitby Zdrávas Maria. Často zhudebněna.

Odkazy[editovat | editovat zdroj]

Externí odkazy[editovat | editovat zdroj]

(anglicky)

(německy)

Reference[editovat | editovat zdroj]

  1. Lexikon latinských výroků, přísloví a rčení. Praha : Nakladatelství Svoboda, 1988, s. 385

Literatura[editovat | editovat zdroj]

V tomto článku byl použit překlad textu z článku Liste lateinischer Phrasen/A na německé Wikipedii.