Krizová situace

Z Wikipedie, otevřené encyklopedie
Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání

Krizovou situací je dle § 2 písm. b) zákona č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení a o změně některých zákonů (krizový zákon), a dle § 2 písm. b) zákona 239/2000 Sb., o integrovaném záchranném systému a o změně některých zákonů, „škodlivé působení sil a jevů vyvolaných činností člověka, přírodními vlivy, a také havárie, které ohrožují život, zdraví, majetek nebo životní prostředí a vyžadují provedení záchranných a likvidačních prací, narušení kritické infrastruktury nebo jiné nebezpečí, při nichž je vyhlášen stav nebezpečí, nouzový stav nebo stav ohrožení státu“. Ke zmíněným krizovým stavům je nutné ještě doplnit válečný stav, který je uveden v ústavním zákoně č. 1/1993 Sb., zákoně č. 241/2000 Sb., o hospodářských opatřeních pro krizové stavy, a v ústavním zákoně č. 110/1998 Sb. Pojem krizová situace je velmi důležitý pro krizové řízení.

Typy krizových situací[editovat | editovat zdroj]

Typy krizových situací lze rozdělit dle příčiny vzniku a to na krizové situace zapříčiněné člověkem - antropogenní a nebo krizové situace zapříčiněné přírodními vlivy - přírodní. Mezi antropogenní krizové situace patří provozní havárie a havárie spojené s infrastrukturou a dále pak vnitrostátní společenské, sociální a ekonomické krize. Přírodní krizové situace mají dvě zásadní podkategorie a to živelní pohromy a hromadné nákazy.

Krizové stavy[editovat | editovat zdroj]

V současné době existují 4 druhy krizových stavů:

 1. Stav nebezpečí
 2. Nouzový stav
 3. Stav ohrožení státu
 4. Válečný stav

Stav nebezpečí[editovat | editovat zdroj]

Tento stav může vyhlásit kterýkoliv hejtman kraje nebo primátor (pro Prahu) a to tehdy jsou-li v případě živelní pohromy, ekologické nebo průmyslové havárie, nehody nebo jiného nebezpečí ohroženy životy, zdraví, majetek, životní prostředí, pokud nedosahuje intenzita ohrožení značného rozsahu, a není možné odvrátit ohrožení běžnou činností správních úřadů a složek integrovaného záchranného systému. Doba po kterou může vyhlášený stav trvat je omezena na 30 dní, ovšem v případě potřeby a pádných důvodů je možno požádat vládu o její prodloužení.

Nouzový stav[editovat | editovat zdroj]

Pokud důvody pro vyhlášení stavu nebezpečí nepominuly, naopak jejich intenzita přesáhne hraniční mez a již nesplňují kritéria pro stav nebezpečí je třeba vyhlásit vyšší stupeň ohrožení a to nouzový stav, ten vyhlašuje vláda v případě živelních pohrom, ekologických nebo průmyslových havárií, nehod nebo jiného nebezpečí, které ve značném rozsahu ohrožují životy, zdraví nebo majetkové hodnoty anebo vnitřní pořádek a bezpečnost.

Stav ohrožení státu[editovat | editovat zdroj]

V případě, že je bezprostředně ohrožena svrchovanost státu nebo územní celistvost státu anebo jeho demokratické základy, je parlamentem České republiky vyhlášen stav ohrožení státu. Pro vyhlášení tohoto stavu je třeba, aby s jeho vyhlášením souhlasila nadpoloviční většina všech poslanců a nadpoloviční většina všech senátorů.

Válečný stav[editovat | editovat zdroj]

Jedná se o nejzávažnější stav. Je vyhlašován parlamentem České republiky v situaci, kdy je ČR napadena, nebo je-li třeba plnit mezinárodní smluvní závazky o společné obraně proti napadení.

Související legislativa[editovat | editovat zdroj]

 • Ústava České republiky
 • ústavní zákon č. 110/1998 Sb., o bezpečnosti České republiky
 • Krizové zákony: č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení a o změně některých zákonů; č. 239/2000 Sb., o integrovaném záchranném systému a o změně některých zákonů; č. 241/2000 Sb., o hospodářských opatřeních pro krizové stavy a o změně některých souvisejících zákonů.
 • Zvláštní zákony: č. 12/2002 Sb., o státní pomoci

Literatura[editovat | editovat zdroj]

 • § 3 odst. 1) zákona č. 240/2000 Sb. o krizovém řízení
 • čl. 5 odst. 1) ústavního zákona č, 110/1998 Sb. o bezpečnosti České republiky
 • čl. 7 odst. 1) ústavního zákona č, 110/1998 Sb. o bezpečnosti České republiky
 • čl. 43 odst. 1) zákona č.1/1993 Sb., Ústava České republiky
 • HZS Moravskoslezského kraje. Krizové a havarijní plánování. http://www.hzscr.cz/clanek/krizove-rizeni-a-cnp-ke-stazeni-ff.aspx?q=Y2hudW09Mw%3d%3d