Kapitán lodi

Z Wikipedie, otevřené encyklopedie
Ilustrační fotografie - kapitán, kormidelník a lodivod na můstku lodi.
Štěpán Rusňák, kapitán říční plavby, někdejší výkonný ředitel společností Pražské Benátky a Pražská paroplavební společnost

Kapitán (kapitán lodi, kapitán plavidla) je tradiční a zároveň oficiální označení funkce kvalifikovaného vůdce některých typů plavidel, například lodí nebo ponorek. Nese celkovou odpovědnost za její provoz, zahrnující i odpovědnost za její technický stav, navigaci, posádku, náklad či pasažéry a ostatní osoby přítomné na její palubě, jakož i naplnění všech dalších požadavků plavebního práva, případně námořního práva mezinárodního i jednotlivých států, v jejichž přístavech či výsostných vodách se jemu svěřená loď vyskytuje, jakož i práva státu, v němž je plavidlo registrováno.

V českém právu[editovat | editovat zdroj]

Námořní plavba[editovat | editovat zdroj]

V právním řádu České republiky stanoví práva a povinnosti velitele námořního plavidla zákon o námořní plavbě č. 61/2000 Sb.[1] a prováděcí předpisy k němu.[2] Velitelem námořního plavidla se zde rozumí velitel lodi (kapitán) a velitel námořní jachty. Velitele námořního plavidla do funkce jmenuje a z ní odvolává provozovatel námořního plavidla. Velitele lodě, který nemůže z jakýchkoliv důvodů vykonávat svoji funkci, zastupuje první palubní důstojník. Velitel lodě a první palubní důstojník jsou povinni složit před Námořním úřadem kapitánský slib tohoto znění:

Slibuji na svoji čest a svědomí, že při výkonu funkce velitele lodě zajistím všemi dostupnými prostředky bezpečnost posádky lodě, cestujících, nákladu a lodě, budu dodržovat a uplatňovat právní předpisy spojené s výkonem této funkce a budu dbát o čest státní vlajky lodě.
— Vyhláška ministerstva dopravy[2]
Obvyklé hodnostní označení kapitána


Všechny osoby na námořním plavidle jsou povinny řídit se příkazy velitele námořního plavidla vydanými v mezích jeho pravomoci. Velitel lodě je oprávněn, vyžaduje-li to naléhavý zájem vlastníka lodě, provozovatele lodě, není-li vlastníkem lodě, člena posádky lodě nebo jiné osoby na lodi, provést úřední ověření pravosti podpisu nebo shody opisu nebo kopie s listinou. Jestliže podle velitele námořního plavidla hrozí námořnímu plavidlu neodvratná zkáza, musí velitel námořního plavidla zajistit, aby byla učiněna všechna opatření k záchraně přepravovaných osob, posádky a k záchraně povinných listinných dokladů, cenností, map a pokladní hotovosti. Velitel námořního plavidla je povinen opustit námořní plavidlo poslední.

Zákon č. 89/2012 Sb, Občanský zákoník ve svém paragrafu 667 uvádí velitele námořního plavidla plujícího pod státní vlajkou České republiky jako jeden z orgánů oprávněných v mimořádných případech provádět sňatečný obřad.[3]

Vnitrozemská plavba[editovat | editovat zdroj]

Český zákon o vnitrozemské plavbě 114/1995 Sb.[4] užívá pro osobu, která vede a je způsobilá vést plavidlo nebo sestavu plavidel v provozu na vodní cestě, legislativní zkratku „vůdce plavidla“, a to jak pro velká, tak pro malá plavidla. Prováděcí vyhláška č. 42/2015 Sb., o způsobilosti osob k vedení a obsluze plavidel, však zavádí podrobnější terminologii funkcí v lodní posádce, přičemž funkci kapitána se věnuje § 11. Vyhláška rozlišuje kapitány kategorií A, B a C, přičemž

  • kapitán kategorie A je vůdce plavidla oprávněný vést plavidlo, s výjimkou plachetnice, bez omezení výtlaku a výkonu strojního pohonu plavidla na všech vodních cestách včetně vodních cest námořního charakteru.
  • kapitán kategorie B je vůdce plavidla oprávněný vést plavidlo, s výjimkou plachetnice, bez omezení výtlaku a výkonu strojního pohonu plavidla na vodních cestách Evropské unie s výjimkou vodních cest námořního charakteru.
  • kapitán kategorie C je vůdce plavidla oprávněný vést na všech vodních cestách České republiky plavidlo, s výjimkou plachetnice, bez omezení výtlaku a výkonu strojního pohonu plavidla, nebo plavidlo, s výjimkou plachetnice, s výtlakem a výkonem strojního pohonu odpovídajícím výtlaku a výkonu strojního pohonu plavidla, na kterém úspěšně vykonal ověření praktických dovedností při vedení plavidla.

Zvlášť vyhláška pojmenovává funkce některých vůdců plavidel: převozník, vůdce malého plavidla a vůdce rekreačního plavidla. Vůdce plavidla oprávněný obsluhovat plovoucí stroj se nazývá strojmistr.

Vyhláška č. 67/2015 Sb., o pravidlech plavebního provozu, funkci kapitána vůbec nezmiňuje, používá termínů vůdce plavidla a zavádí termín vůdce sestavy plavidel (vůdce sestavy).

V mezinárodním právu[editovat | editovat zdroj]

Některá práva a povinnosti námořních kapitánů upravuje například Úmluva Organizace spojených národů o mořském právu. [5]

Odkazy[editovat | editovat zdroj]

Související články[editovat | editovat zdroj]

Reference[editovat | editovat zdroj]

  1. Zákon č. 61/2000 Sb., o námořní plavbě [online]. [cit. 2021-04-25]. Dostupné online. 
  2. a b Vyhláška č. 112/2015 Sb., o odborné a zdravotní způsobilosti členů posádky lodě, průkazech způsobilosti, námořnických knížkách a kapitánském slibu [online]. [cit. 2021-04-25]. Dostupné online. 
  3. Zákon č. 89/2012 Sb, Občanský zákoník [online]. [cit. 2021-04-25]. Dostupné online. 
  4. Zákon č. 114/1995 Sb., o vnitrozemské plavbě [online]. [cit. 2021-04-25]. Dostupné online. 
  5. Sdělení Ministerstva zahraničních věcí č. 240/1996 Sb., o sjednání Úmluvy Organizace Spojených národů o mořském právu [online]. [cit. 2021-04-25]. Dostupné online. 

Externí odkazy[editovat | editovat zdroj]