Fakulta strojního inženýrství Univerzity Jana Evangelisty Purkyně

Z Wikipedie, otevřené encyklopedie
Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání
Fakulta strojního inženýrství
Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem
Faculty of Mechanical Engineering
Vedení fakulty
Děkan prof. Ing. Štefan Michna, PhD.
Proděkan doc. Ing. Jan Novotný, Ph.D.
Proděkan Ing. Tomáš Vysloužil, Ph.D.
Proděkan prof. Dr. Ing. Libor Beneš, IWE
Proděkan Doc. Ing. Ludmila Nováková, Ph.D.
Tajemník Ing. Petr Majrich, Ph.D.
Základní informace
Původní název Ústav techniky a řízení výroby
Barva
     
Datum založení 1. září 2006
Status veřejná
Kontaktní údaje
Adresa Pasteurova 3334/7, 40096 Ústí nad Labem
Telefon 475 285 511
E-mail kontakt@fsi.ujep.cz
Oficiální web
http://fsi.ujep.cz/

Fakulta strojního inženýrství (FSI) je jediná technická fakulta Univerzity Jana Evangelisty Purkyně (UJEP).[1]

Historie[editovat | editovat zdroj]

Jedná se o relativně mladou fakultu, jejíž svébytná historie sahá do 90. let 20. století. Kořeny fakulty lze však vystopovat o něco hlouběji v historii, konkrétně na Katedře technické výchovy Pedagogické fakulty. Tato katedra se 1. prosince 1998 osamostatnila a vznikl Ústav techniky a řízení výroby, jako další samostatná součást univerzity. 1. září 2006 se pak ústav, se souhlasem Akreditační komise ČR, transformoval na samostatnou fakultu, tak jak ji známe v současnosti. V roce 2010 pak při fakultě vznikl Vědeckotechnický park Ústí nad Labem. Od 1. 9. 2017 fakulta změnila název z původně Fakulty výrobních technologií a managementu na Fakultu strojního inženýrství. Hlavním důvodem bylo, aby nový název lépe charakterizoval oblast fakultou realizovaných studijních oborů a programů.

Poslání fakulty[editovat | editovat zdroj]

Fakulta strojního inženýrství je budována jako špičková pedagogicko-vědecká instituce se zaměřením na celkové vysokoškolské vzdělávání v širokém spektru studijních oborů a programů od bakalářského, přes magisterské až po doktorské. Zabývá se na základním a aplikovaným výzkumem, vývojem a inovacemi v oblasti strojírenských technologií, povrchových úprav, kovových materiálů, průmyslového inženýrství, podnikových procesů, konstrukce strojů, počítačových simulací, prouděním a oblastí energetiky. Na fakultě byly za posledních pět let akreditovány a otevřeny nové studijní obory, které se zaměřují na strojírenské technologie, konstrukce, energetiku a materiály.

Popis a činnost[editovat | editovat zdroj]

Fakulta připravuje technicko-ekonomické absolventy v bakalářském, magisterském a od akademického roku 2007/2008 i doktorském studijním programu. Akreditován má ve všech těchto stupních studijní program Strojírenská technologie, v bakalářském a magisterském studijním programu Strojírenství a v bakalářském a magisterském studijním programu Energetiku. V akademickém roce 2009/2010 přesáhl počet všech studentů fakulty v prezenční a kombinované formě studia magickou hranici 500. Jejich výuku zajišťují asi čtyři desítky akademických pracovníků, kteří jsou rozčleněni podle svého zaměření do dvou ústavů. O kvalitní technické zázemí a chod fakulty pečuje asi desítka technicko-hospodářských pracovníků. Ročně úspěšně ukončí studium kolem 50 absolventů, přičemž se tento počet každoročně zvyšuje, ruku v ruce s narůstajícím počtem studentů na fakultě a vzrůstajícím zájmem o technická studia, jako o výbornou investici pro budoucí profesní život.

Úkolem fakulty je, kromě vzdělávání, také vědecko-výzkumná činnost. Výzkum se na fakultě zaměřuje na 3 hlavní směry – technologický, konstrukční a ekonomický . Tendencí je zaměřovat se zejména na aplikovaný výzkum, nejlépe s přímou podporou průmyslového sektoru. Této snaze napomáhá i vědeckotechnický park fakulty.

Další činností fakulty je vydávání odborných publikací a studijních materiálů – skript. V rámci České republiky od roku 1996 vydává časopis Strojírenská technologie, zařazený do seznamu recenzovaných periodik, od roku 2001 také jeho anglickou verzi Manufacturing Technology. Fakulta byla iniciátorem vzniku evropského kongresu přesného obrábění – ICPM. Mezi další mezinárodní konference, které sama pořádá nebo na pořádání participuje, patří: konference Dynamika tuhých a deformovatelných těles (DTDT), konference Aluminium, konference ICTKI – Mezinárodní konference technologických poznatků a informací a od roku 2011 také konference Rizika podnikových procesů.

Fakulta pořádá exkurze pro své studenty do různých podniků v kraji, ale také i v rámci celé České republiky, např. JE Temelín.

Studenti FSI mají možnost během svého studia absolvovat studijní nebo pracovní pobyty v zahraničí. V programu Erasmus+ mohou studenti vyjet na studijní pobyt v délce 3 až 12 měsíců a na pracovní stáž v délce 3 až 12 měsíců. Celkem v tomto programu mohou studenti strávit v zahraničí až 24 měsíců. Dále mají studenti, kteří již nemohou vyjet v programu Erasmus+, možnost studovat v zahraničí jako free-mover.[2]

Ústavy a pracoviště fakulty[editovat | editovat zdroj]

Ústav strojů a energetiky[editovat | editovat zdroj]

Ústav strojů a energetiky je součástí Fakulty strojního inženýrství Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem. Jeho historie se začíná psát současně s historií a vznikem Univerzity v roce 1991, kdy byla univerzita založena. Ústav se dlouhodobě věnuje rozvoji základního i aplikovaného výzkumu. Mezi rozvíjené oblasti vědy a výzkumu patří např.: Vyšetřování vlivu všeobecné nesymetrie při kmitání soustav tuhých těles prostorově pružně uložených a vázaných – aplikace na kmitání vozidel, přenosy tepla, hydrodynamika, proudění tekutin apod. S ústavem spolupracují také různé vysoké školy např. ČVUT Praha, Fakulta stavební, VUT Praha, Fakulta strojní, TU Liberec nebo Ústav termomechaniky Akademie věd ČR, Praha. Mezi spolupracují podniky patří například Constellium Extrusions Děčín, s.r.o, Chart Ferox, a.s, Mikron plus, s.r.o., ČEZ, a.s.

Personální složení
Vedoucí ústavu
doc. Ing. Milan Chalupa, CSc.
Zástupce vedoucího ústavu pro studium a personalistiku
Ing. Blanka Skočilasová, Ph.D.
Zástupce vedoucího ústavu pro tvůrčí činnost
doc. Ing. Jan Novotný, Ph.D.
Zástupce vedoucího ústavu pro organizaci
Ing. František Klimenda, Ph.D.

Ústav technologií a materiálů[editovat | editovat zdroj]

Budova ÚTM
Budova ÚTM

Ústav technologií a materiálů vznikl dne 1. 1. 2018 z Katedry technologií a materiálového inženýrství a je součástí Fakulty strojního inženýrství. Na Ústavu technologií a materiálů jsou garantovány tři studijní obory (Řízení výroby, Materiály a technologie v dopravě, Materiálové vědy) v bakalářské formě studia a tři studijní obory v magisterské formě studia (Příprava a řízení výroby, Materiály a technologie v dopravě, Materiálové vědy). Výuka je zaměřena na kovové a nekovové technické materiály, plasty, sklo atd. Dále pak na třískové a beztřískové technologie (obrábění, tváření, svařování...), výrobní procesy v neposlední řadě pak na počítačové zaměření (CAM,CAPP). Výzkumná činnosti ústavu je zaměřena především na vývoj a výzkum nových typů materiálů, zkoumání a optimalizací zpracování Al slitin, korozním chováním materiálů, analýzou lomových ploch apod.

Personální složení
Vedoucí ústavu
doc. Ing. Nataša Náprstková, Ph.D.
Zástupce vedoucího ústavu pro studium a personalistiku
doc. Ing. Sylvia Kuśmierczak, PhD.
Zástupce vedoucího ústavu pro tvůrčí činnost
Ing. Jaromír Cais, Ph.D.

Centra[editovat | editovat zdroj]

 • Vědeckotechnický park

Oddělení[editovat | editovat zdroj]

 • Studijní oddělení
 • Oddělení vědy a vnějších vztahů

Nabízené studijní programy[3][editovat | editovat zdroj]

Bakalářské studium[editovat | editovat zdroj]

Doba bakalářského studia je standardně 3 roky. Fakulta v tomto typu studia nabízí následující studijní programy. Udělovaný titul Bc.

 • Řízení výroby – Absolvent uvedeného oboru je připraven zejména pro střední a vyšší management, s přiměřeným rozsahem technologických, technických, ekonomických a manažerských dovedností.
 • Materiály a technologie v dopravě – Budoucí absolvent je připravován pro řízení a rozvoj technologických a organizačních činností podniku na úrovni nižšího a středního výrobního managementu.
 • Energetika – teplárenství - Absolvent získá znalosti v oblasti kombinované výroby elektrické a tepelné energie, základní znalosti ekonomiky a řízení podniku.
 • Materiály – Absolvent pochopí vývoj a výrobu technických materiálů, získá základy z oblasti nauky o materiálech, charakterizaci a postupy výběru materiálu apod.
 • Konstrukce strojů a zařízení – Absolvent uvedeného oboru je připravován zejména pro samostatnou práci v konstrukčních kancelářích, v oblasti provozu strojů a zařízení, diagnostice a údržbě.

Navazující magisterské studium[editovat | editovat zdroj]

Doba navazujícího magisterského studia je standardně 2 roky. Programy, které lze na fakultě studovat jsou následující. Udělovaný titul Ing.

 • Příprava a řízení výroby – Absolvent studia získá znalosti a dovednosti technického, technologického a ekonomického charakteru. Magisterský studijní program je navazujícím studiem bakalářského studijního programu.
 • Materiály a technologie v dopravě – Absolvent studia získá znalosti a dovednosti technického, technologického a ekonomického charakteru a to v oblasti zaměřené na strojírenský průmysl.
 • Energetika – teplárenství – Cílem studia je příprava a prohloubení znalostí absolventů, kteří budou zaměřeni na práci v energetických podnicích, nebo ostatních podnicích a službách.
 • Materiálové vědy – Absolvent získá hlubší znalosti v oboru materiálových věd.

Doktorské studium[editovat | editovat zdroj]

Doba doktorského studia je standardně 4 roky. Udělovaný titul Ph.D.

 • Strojírenská technologie – Cílem studia je příprava odborníků-specialistů v oblastech strojírenské technologie se znalostmi daných materiálů a analytických metod. Samozřejmostí bude znalost odborného cizího jazyka.

Zajímavosti[4][editovat | editovat zdroj]

V rámci vědecké, výzkumné a tvůrčí činnosti na UJEP bylo Úřadem průmyslového vlastnictví uděleno několik patentů, např.:

 • „Způsob broušení obrobků z hliníkových slitin pro dosažení vysoké jakosti povrchu“. Původcem patentu je doc. Ing. Martin Novák, Ph.D.
 • „Zařízení pro únavové zkoušky ohybem“. Konstrukce zařízení je dílem Ing. Tomáše Vysloužila, Ph.D. a prof. Ing. Milana Apetaura, DrSc.
 • „Zařízení pro zatěžování povrchové vrstvy materiálu“. Původcem patentu je prof. Dr. Ing. František Holešovský

Reference[editovat | editovat zdroj]

 1. statut fakulty. cz.fvtm.ujep.cz [online]. [cit. 2011-02-07]. Dostupné v archivu pořízeném dne 2015-09-25. 
 2. UJEP Fakulta strojního inženýrství. www.fsi.ujep.cz [online]. [cit. 2019-06-30]. Dostupné online. [nedostupný zdroj]
 3. UJEP Fakulta strojního inženýrství. www.fsi.ujep.cz [online]. [cit. 2019-06-30]. Dostupné online. [nedostupný zdroj]
 4. UJEP Fakulta strojního inženýrství. www.fsi.ujep.cz [online]. [cit. 2019-06-30]. Dostupné online. [nedostupný zdroj]

Externí odkazy[editovat | editovat zdroj]